Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (490) septembrie 2006

CRITERION

de

Liana COZEA

O captivă voluntară

în găoacea minciunii comuniste

„Locuind în vile sau castele nu mă simțeam nici «îndreptățită» și nici «onorată» – nicidecum «uzurpatoare» ci beneficiara unei legitime generozități (s.n.) a unui regim care își  pre­țuia talentele (s.n.) și le încuraja (s.n.) să creeze. Zeci de poezii, traduceri, proze, compozi­ții muzicale am scris la Sinaia (dar și în odaia mea de țară de la 2 Mai”. Aceasta este una din to­nalitățile de bază în care Nina Cassian își compune jurnalul deceniilor cinci și șase, prizo­nieră de bună voie în carapacea ideologiei comuniste; o cu totul intonație au însemnările ul­terioare sau adnotările din 1975 sau de după stabilirea ei în S.U.A., în care definește cu lim­pezime epoca de început a comunismului drept „o vreme de angoasantă confuzie”, de care par­țial se dezminte.  În cele trei volume,  Memoria ca zestre alternează afișarea încrederii orbești în comunism și comuniști, în partid, ca singură alternativă a regimului de până la 1944, a atașamentului ei aparent „necondiționat” la noua ideologie și slujitorii ei – care, pe un ton triumfalist și cu gesturi de magnanimie își răsplăteau condeierii – cu o mea culpa de un soi aparte, în text sau în subtext, în care, din nou, pedala inocenței este apăsată până la re­fuz. Până la suprasaturație este elogiat „mărinimosul” regim pe care nu pregetă să-l ser­veasc㠄din convingere”, în încercarea ei de adecvare la noua lume, cu eforturi, nu totdeauna reușite, de a elimina sechelele educației sale mic-burgheze sau a uita cu totul de ea, pentru a se încadra castei scriitorilor privilegiați.

Prozatoarea Sorana Gurian evocă, cu imens umor și ironie malignă, unul din mo­men­tele expierii tinerei poete, mult prea inteligentă să nu realizeze, chiar dacă în jurnal uită să consemneze sau se preface că uită, dramatismul ridicol sau ridicolul dramatic al întâmplării, de la sfârșitul deceniului al cincilea. Această mică minciună prin absență sau omisiu­ne vorbește de la sine despre faptul că diarista însăși are opinii diferite privitoare la „capacitatea sincerității de a fi... sinceră”1: „Micuța Nina Cassian, o fetișcană cu nasul lung și coroiat, am­bițioasă și invidioasă, dar dăruită cu imense calități poetice, și-a publicat «autocritica». Într-un stil de spovedanie publică, folosită de Armata Salvării, recunoaște că toate criticile care i-au fost aduse sunt îndreptățite, că volumul ei de poeme, recent publicat [La scara 1/1] nu are nicio valoare [...] nefericita, cu asemenea afirmații ea își calcă orice strofă scrisă și orice vestigii sentimentale ale educației sale burgheze [...] ca să se dea bine pe lângă bonzii Parti­dului, ca să poată publica, nu să-și câștige pâinea zilnică. Nina nu e un caz singular. Toți scrii­to­rii au trebuit să scrie asemenea lucrări, să se scuipe ei înșiși.”2

În esență,  acesta este, efortul poetei de a se conforma, strădania ei de a-și mula sensi­bi­litatea, creația literară și muzicală pe calapodul calp, de a servi, de a se face utilă și de a-și pro­ba abnegația ani la rând, poate,  la început din convingere, încastrată într-o ideologie, aservită unei politici ale cărei legi i se par de neînțeles, dar foarte curând de dragul privilegii­lor nu puține la număr, cu care regimul își gratifica slujitorii, de a se scălda în minciună, de a fi duplicitară. Este posibil, paradoxal, ca tocmai excesul actelor sale declarative să nu le fi su­nat deloc convingător politrucilor cu urechea sensibilă nu la nuanțe, ci la disonanțele to­tuși perceptibile în ariile de slavă cântate de poetă. Traian Șelmaru „&Co., agenți ai sensului unic de circulație în poezie”3, unul din cei mai greu de convins scria în Scânteia: „în Nina Cassian, departe de a se fi produs o transformare adâncă, nu există încă voința de a lupta contra decadentismului burghez [...]. Și aici se pune o întrebare: să-i fie într-adevăr imposibil Ninei Cassian să găsească drumul spre adevărata poezie?”.4  Fără îndoială, există o discordanță între declarațiile de „adeziune” ale poetei și eforturile ei de ajustare și atitudinea ei de om neîmblânzit, dedat la plăceri intelectuale și artistice, neconforme celor promovate de Partid. Zelul Ninei Cassian este aparent sincer, dar, degenerând în exces de zel, are un rezultat contrar, asemenea eșecului suferit de Marin Preda la publicarea nuvelei sale Ana Roșculeț, în silința  lui „de a fi «pe linie», de a fi pe placul «îndrumătorilor» de la Partid (ceea ce nu l-a scutit de critici «din masă»)”.* „Este uimitor cum – notează diarista – cea mai «proletcultistă» în­cer­care a lui Marin Preda a fost condamnată  în loc să fie promovată cum s-ar fi cuvenit. Același conformism în tematică și stil al volumului meu Horea nu mai este singur a fost taxat de Paul Georgescu drept «o manifestare virulentă de formalism». Ce să fi însemnat aceste tri­bulații? Depindeau ele de simpatia sau antipatia Partidului față de respectivii scriitori sau erau doar menite să producă «zăpăceală», confuzia necesară aservirii prin frică și neînțelegere a tagmei creatoare?” Firește, însemnările de mai sus aparțin anului 1975, cu rol de „contrapunct” pentru jurnalul deceniilor anterioare, dar care, la fel de bine, poate chiar mai bine, ar putea aparține „contra-jurnalului” din perioada americană.

Poeta și diarista vrea să creadă și să-i convingă și pe alții că trăiește dilema ei, și o trăiește cu adevărat, cu intensități variabile, în funcție de credibilitatea sau lipsa de credibilitate a atașamentului ei la noul sistem. Ea o trăiește în plin „șoc existențial”, acuzele de forma­lism la adresa ei  erau făcute de către „un înalt for de Partid – iar eu credeam în acel Partid! Cu­vântul oficial nu avea cum să fie nici greșit, și nici rău intenționat, acei oameni care semnau în «Scânteia» trebuiau să aibă dreptate, altminteri temeliile lumii mele s-ar fi clătinat!”.  Fi­­rește, comunismul a putut însemna înainte de 1944 și câțiva, foarte puțini ani după aceea, pentru poetă și pentru alți condeieri, „un cod al armoniei [...] al abolirii tuturor antagonismelor sângeroase între rase și popoare, națiuni, clase, sexe etc.”5, un deziderat, o speranță, o as­pirație spre mai bine, devenită între timp o „utopie”. Acest jurnal selectiv, „pe alese”, cu ad­notările sale ulterioare, cuprinde mărturisirile unui om inteligent și înzestrat, o natură ver­sa­tilă însă, care încearcă să-și justifice opțiunile politice, slugărnicia printr-o naivitate și cre­du­li­tate incompatibile inteligenței ascuțite. „În cultură, domnule, noi nu admitem decât ro­mâni proști sau foarte proști,  cu condiția să fie cât mai mari lichele”6, afirma cu cinism Ba­ranga, absența prostiei, ca ingredient esențial dovedindu-se a fi handicapul de căpătâi al Ni­nei Cassian.

Memoria ca zestre seduce totuși prin amestecul insolit de sinceritate debordantă, con­vertită adesea în franchețe  trucată sau alterată de „maturizări” ulterioare și de inteligență par­ci­monios afișată, subtil dosită în spatele unui paravan de ingenuitate, menit a-l deruta pe cititor și a-l conduce pe un drum dinainte gândit de autoare. Însemnările ei sunt dominate de „un fel de delir al tinereții, de naivități flagrante, de multă dezinvoltură, de inocent exhibiționism”. „Jurnalul jurnalului” din 1975 și de după 1985, cu revenirile și explicitările derapajelor comise, cu invocarea anilor de derută, are rolul de a motiva sau scuza concesiile din epoca a cărei „neașezare” nu  justifică nici măcar duplicitatea și fățărnicia creatorilor. Candoarea, naivitatea, bunacredință nu fac însă casă bună cu vânarea privilegiilor defel neglijabile, obținute prin atitudinea submisiv dezagreabilă. „Aveam, ca profesor – își amintește cu a­mărăciune I.D.Sîrbu – 500 lei pe lună. Blaga avea 600 de lei, fiind ajutor de bibliotecar. În a­ceastă perioadă cumplită [...], Baconsky, pentru un singur poem (despre chiaburi, CEC, odă lăp­tarului meu) încasa între 3.000-5.000 lei”.6 Și se ivește agasanta întrebare, rămasă fără răspuns: Oare cât timp a rămas, cu adevărat, Nina Cassian prizoniera minciunii? Capitolele pre­mergătoare jurnalului propriu-zis, o autobiografie sui generis, structurată tematic,  creează și recreează atmosfera începutului vieții unei femei pentru care nimic din ceea ce este omenesc nu i-a fost și nu îi este străin și care a depășit impasurile, și-a rezolvat crizele existențiale și de creație, a supraviețuit și s-a dovedit o învingătoare. Pasiunile omenești le trăiește cu ardoarea și intensitatea care încarcă textul de electricitate și reliefează nucleele de interes ale celor trei volume: adecvarea ei cu ochii închiși la comunism, ca unică alternativă a unei dictaturi, cea fascistă, ce viza anihilarea fizică și psihică a ființei umane, aproprierea noii ideo­logii cu ochii pretins închiși, creația – poezia și muzica, artele în general, ca mod de a respira, de a exista, dragostea și căsnicia cu Ali, dar și iubirile de-o viață ale unei artiste de o dis­po­nibilitate afectivă și erotică ieșită din comun.

Formulă literară dificilă, de riscurile căreia încearcă să se apere, fără a izbuti pe de-a-n­­tregul, jurnalul este o opțiune nici măcar sieși explicabilă și motivabilă. „De ce un «jurnal», când n-am avut niciodată tentația acestui «gen», perseverența necesară unor consemnări ritmice – parțial dintr-o mai veche prejudecată (disprețul față de proză al poeților, față de re­latările insuficient transfigurate) dar, mai ales, din pricina faptului că trăiesc cu o asemenea in­tensitate, încât mi se pare brutal și falsificator să opresc «clipa în loc»”.

Redactat în contratimp cu vârste și epoci compatibile notării cotidiene, „acum doi­spre­zece ani [1936], deci la începutul adolescenței mele”, când lipsa de evenimente devenise co­pleșitoare, începuse un jurnal în care „îmi «făceam mâna» [...] exagerându-mi tristețile și sin­gurătatea”, iar „la șaisprezece ani, când aș fi putut relata pe larg prima mea iubire și suferi­n­ță”, a ezitat din orgoliu sau superstiție să-și descrie „eșecul”; jurnalul și-l începe tot într-un mo­ment de criză,  „la o filă neagră”, în septembrie 1948, ca răspuns provocării soțului și iubitu­lui ei, Ali [Al.I.Ștefănescu], ce-și noteaz㠄cu minuțiozitate întâmplările vieții lui și, cu mascu­lină dezinvoltură, amorurile de calitate discutabilă (chiar dacă el le înnobilează uneori, cu acea pasiune pe care o manifestă și față de mine)”.

Extrem de amănunțite din punct de vedere factologic, consemnările din primul vo­lum 1948-1953, vor deveni, peste ani, „mult mai puțin concrete și amănunțite ca acele timpu­rii”, deși suferința și comportarea diaristei au fost la fel de „excesive”. Mai puțin detaliate și mai adânc confesive  și meditative, notațiile din cel de-al doilea volum, 1954-1985, revelează o femeie, o artistă în a cărei ecuație existențială se cuprind deopotrivă: forța și fragilitatea, e­moția și detașarea, optimismul și regretele, candoarea demonstrativă.

Recitirea jurnalului în vederea publicării, deși în aprilie 1950 refuza cu vehemență un ase­menea demers: – „nici nu mă gândesc la un potențial cititor”, trădează atitudinea sa os­ci­lantă, specifică diariștilor  față de propriul jurnal. Confesiune și „dezgust” de confesiune în cele din urmă, cu riscul declarațiilor dar și al retractărilor evidente, tentația comunicării, a cap­tării interesului, impresionării sau influențării în bine a publicului este precumpănitoare cu atât mai mult, cu cât își cunoaște extrem de bine punctele vulnerabile. De aceea i se im­pune cu necesitate „compunerea unui «jurnal al jurnalului», datat 1975, 1989, 2000 – în care, de foarte multe ori, mărturiile circumscrise anului 1975 sună a pagină de jurnal redactată în libertatea americană de după 1985; jurnalul și contrajurnalul ar avea rolul de a îm­blân­zi și chiar a corecta părerile cititorilor, pe care îi are continuu în vedere și cărora li se a­dresează printre rânduri, dar, mai ales, ale detractorilor. În acesta se operează inclusiv o se­lecție a pasajelor „capabile să precizeze o evoluție obiectivă și subiectivă, să-i informeze pe cei interesați despre fenomenul artistic și contextul dramatic în care a avut loc și, în ultima instanță de cea care scrie aceste rânduri”.

„Jurnalul unui jurnal”, „mai grăitor în multe privințe referitor la realitatea imediată”, are, neîndoielnic un rol estetic și corectiv, „notațiile excesiv de spontane”, aparținând anilor ei tineri, „caracterul lor copilăros și neselectiv”, o lezează pe autoarea împlinită, iritată de posi­bi­litatea îndepărtării virtualului cititor sau de balansul lui între sublim și ridicol, citindu-i în­sem­nările și caută o compensație în direcția unui autoportret edulcorat, îmbunătățit. „Constatând că unele relatări sunt anodine iar altele de o strictă valoare de «memento», dar, mai a­les, plictisindu-mă de încetineala acumulărilor, sunt tentată să fac un  «raccourci», pervertită cum sunt de ceea ce știu că va urma”. Pe măsură ce înaintează în ani și în scris, nemulțumirile se adună, deși în subtext se citește autoironia și ironia la gândul unei posibile modifi­cări de conținut și stil. „Vreau să fiu mai literară, mai comentatoare, mai portretistică adică, să pregătesc, dragă Doamne, un «journal d’écrivain»”.

Întrebarea cvasiretorică de la Sinaia, din 1950: „Ce fac eu în aceste pagini? Nu e un «jur­nal de scriitor», și aproape că nu e niciun «jurnal de intelectual» este mult prea consistentă și autocritică pentru a aparține acelei perioade „a naivității” a „spontaneității” și notații­lor cu caracter „copilăros și neselectiv”,  părăsind planul intim existențial, vădind o maturitate, o condiție umană mai responsabilă. Răspunsul este pe măsură, trădând intenția caustică îndreptată spre cea care fusese, cu trei decenii în urmă. „Chestiunile de principiu, cele gra­ve, profunde, m-am obișnuit să le discut cu Ali sau cu prieteni până la epuizarea lor provizorie. [...] Nu fac analize amănunțite ale lecturilor mele, nu-mi descriu procesul de creație. Sunt prea lacomă de viață, de a cunoaște oameni, de a stârni iubiri. [...]. Sunt atât de fascinată de capacitatea mea «de a cuceri». [...] Așa că mă arăt în toată vanitatea și goliciunea mea. Iar dacă vreodată, cineva asemănător mie «mon semblable, mon frère», cineva mai mult sau mai puțin ipocrit va parcurge aceste rânduri să-mi constate măcar sinceritatea și autenticitatea.”

Am socotit oportună reproducerea acestui pasaj, considerat de noi fals datat 1950, „jur­nal original”, în care a operat „tăieturi” destinate a oculta pe cât posibil „infantilismul meu aproape patologic”, pentru că textul consună ca stil și conținut cu un fragment din „con­trapunctul” datat 1975, Satul 2 Mai, veritabil document de asumare a unei vini, o mea culpa tardivă și nonrezistentă la istoria revelată. „Mi s-a părut necesară compunerea unui «jurnal al jurnalului», pentru că sutele de pagini care însoțesc mai mult de jumătate din viața mea se dovedesc la recitire revelatorii (cel puțin pentru mine) prin reflectarea naivă (s.n.), pâ­nă la caricatură, a evenimentelor de ordin ideologic și etic petrecute în agitata istorie a Ro­mâ­niei după cel de-al doilea război mondial, istorie cu care mă identific și de care mă delimi­tez periodic, precum și prin dezvăluirea, aș zice exhibiționistă, a ființei mele «supradotate» și «sub­dezvoltate» (adică incapabilă de maturizare) în același timp.”

Este  vană  stăruința, înverșunarea diaristei de a face să se creadă că a  coexistat, cândva, în ființa ei inteligența ascuțită și răzbătătoare cu naivitatea și caracterul „copilăros” al comportării, pentru  a-și scuza lașitățile și oportunismul; incompatibilitatea lor îi subminează au­toexpunerea pătrunsă de bunacredință din „jurnalul multipartit” și „selectiv”, din „jurnalul du­blu” ținut „până când distanța dintre mine și mine se va micșora într-atât încât să facă i­nutilă existența [lui]”.

Artist㠄multi”-talentată și femeie cu minte ageră, Nina Cassian comite greșeala oa­me­ni­lor dotați și isteți, dar extrem de vanitoși, care își prețuiesc și mizează excesiv pe in­te­ligența lor, încât ajung să intre în dezacord cu ea, subestimându-și semenii și lăsându-și astfel dezvăluit teritoriul lor de vulnerabilitate. Piruetele sale coerent elaborate, șerpuirile în­de­lung studiate printre „evenimentele de ordin ideologic” credințele și opiniile mascate și de-mascate, naivitatea, credulitatea, bunacredință luate drept mască nu conving; diarista este vi­no­vată, maculată și nu-l înduplecă pe cititorul stârnit de excesul ei de zel; ea mizează pe o de­cul­pabilizare prin autoculpabilizare, și anume, învinovățindu-se de candoare, infantilism și bu­năcredință, vina de a se fi aservit deliberat comuniștilor, pentru a-și putea publica poezii­le și interpreta compozițiile crede că și-o poate oculta,  plasând-o în spatele unui geam opacizat.

Contrastele și antinomiile conținute în text, chiar dacă își epuizează destul de repede va­lențele de persuasiune, îl încarcă de o tensiune definitorie pentru diaristă, a cărei prezență se­ducătoare și stăruitoare, încordată, pe alocuri dilematică, comunică totuși efortul des-po­vărării prin confesiune.

Este aproape dramatic, dar și cu certe valențe de comic involuntar, efortul tinerei Nina Cassian de a se adecva momentului – anii 1947, 1948 – „n-am reușit niciodată, în ciuda sin­cerelor mele eforturi să scriu un material în întregime conform cu normele zilei”, care să fie publicat în Scânteia,  „unde am avut acces numai rarissim, nefiind considerată, probabil, destul de «curată» din punct de vedere politic pentru o asemenea «onoare» – și nu o spun i­ronic: visam la această onoare”. Aceeași zbatere și în încercarea de a lucra la poemul despre re­voluție: „Trebuie să ies în arenă.  Trebuie! Am promis la «Îndrumare» trei volume de versuri în trei luni. Revoluția, un volum de versuri obișnuit și unul de traduceri.” Abnegație, en­tuziasm ardent, implicare sunt doar câteva din formulele care ar putea defini trăirea avân­tu­lui comunist într-un climat de constrângere, în 1989, la New York nu se mai place și găsim ros­tirea omului nemulțumit de ceea ce fusese, acceptând-o însă ca pe o etapă necesară și cert condiționată de bunele ei intenții și ghidată de sinceritate: „Ceea ce mi se pare în continuare de necrezut, e că, ani de zile am putut funcționa la date fixe și numai așa, după orologiul așa-numitei «comenzi sociale». Ziua lui Stalin, Ziua Revoluției, Ziua Femeii, Aniversarea Republi­cii, 1 Mai,  23 August, Ziua eliberării de sub jugul fascist, răscoala țărănească din 1907, grevele de la Grivița – acestea marcau calendaruul activității mele politico-artistice.  Unde a dispă­rut proverbiala mea spontaneitate – se întreabă cu amărăciune retrospectiv㠖 acel misterios punct de fierbere, acel «primum movens» care transformă tăcerea în cuvinte?” Diarista își com­pune astfel autodafé-ul, încât o limpede tristețe și neînțelegere, pentru cea care a fost  și s-a umilit, să răzbată din comentariile ei de peste ani din libertatea de peste ocean. Firește, măr­turisirea este suspectă și nu neapărat o concluzie, ci o opinie se impune, cea a cititorului in­tolerabil, a cititorului care nu poate să nu deslușească cu ușurință dubla prefăcătorie a au­toarei, și atunci, illo tempore, când mima candoarea, inconștiența și fervoarea alinierii și slujirii comunismului și peste ani, în 1975, de fapt, după 1989, în opinia noastră, când se lamenta siderată de cecitatea ei, ca atribut inalienabil al unei inocente juneți, care i-a marcat „până la desfigurare o etapă importantă a tinereții mele artistice și poate întregul meu destin”. Sunt autoironii transparente, mirări excesive și sarcasme îndulcite față de omeneasca sa culpă, re­gre­tabila ei eroare, izvorâtă din aservire înflăcărată și nicidecum din pofta de privilegii, chiar da­că nu din cele mai  mari, mici, dar consistente firimituri, avantajele unui trai liniștit și în­des­tulat, cu anotimpuri de creație în casele puse la dispoziția „imnologilor” comunismului.

Compunându-și și acordându-și circumstanțe atenuante, se autoexplicitează, justifi­cându-se în 1975: „E într-adevăr uimitor cum coexistau deja nu tocmai pașnic, ci uneori la ni­velul unui conflict sub- sau in-conștient formația mea culturală și adeziunea mea entuziastă la «lumea nouă», citind «în familie» Kafka și Istoria Partidului Comunist, amândouă lecturile părându-mi-se la fel de legitime...”

Până la un punct, destăinuirea ea ei poate fi credibilă, atunci când se referă la confu­zia din anii tulburi de început, când, „revoluționară în viață”, practicând „tot felul de munci i­legale”, în momentele de „maximă conspirativitate” dinainte de 1944 și imediat dup㠄elibe­rare”, îndeplinind o „sarcină pentru 7 Noiembrie”, lucrează la un „poem de o largă respirație” pentru care însă, hélas, nu are „talentul lui Maiakovski” și e marcată de handicapul de a fi „atât de anistorică”. Și cu toate acestea și atunci, în ilegalitate, iscase neîncredere, persis­tând o suspiciune, sau poate, mai degrabă, o antipatie a tovarășilor ei „pentru firea și compor­tarea mea prea liberă? Prea independentă? Eu nu îmi dădeam seama că aș fi fost așa, mă purtam doar firesc, în conformitate cu ideile și cu temperamentul meu...”. Un teribilism o a­nimă și deși are o jalnică dar cinică rezonanță, consemnarea din octombrie 1948, duminică di­mineața: „Zi frumoasă. Citim «Istoria Partidului»” poate părea plauzibil ridicolă, suspectând-o de un spirit de frondă histrionică, afișat ca în provocatoarea apariție, îmbrăcată în roșu, în salonul unor cucoane franțuzite și în prezența lui Ion Barbu, recitând poemul pe care-l scrisese despre șantierul de construcții «Ceanul Mare – Cluj»: «Ritmuri de muncă pe Dealul vânturilor» care avea ca refren «Hei rup, hei rup, corzi de oameni nu se rup!» și în con­versațiile cu marele poet,  pe care îl critica aprig „pentru fostele lui simpatii hitleriste în care încercam să-l conving de validitatea spiritului comunist.”

Etapa „orbirii”, „inconștienței”, „candorii” în apărarea proletcultismului de toți cei ca­re „manifestau opoziție, abținere, scepticism sau dubii cu privire la realitățile «vremii noi»”, a angajării „dezinvolte în eroare” este foarte curând depășită, consumată. Conștientă tot mai mult de „panta degringolant㔠pe care se angaja, creatoarea – pentru care „poezia nu mai era funcția mea naturală”, ea funcționează  „ca un... funcționar. «Comanda socială» izgonise co­manda vocației și, cu toate încercările mele de a lucra la o anumită temperatură, stereotipul câștiga teren, convenția copleșea invenția, sângele meu se anemia treptat” – mimează. Devine un mim inteligent și talentat, parțial credibil, întrucât  declarațiile îi sunt contrazise de atitudinea neîmblânzită în subtext și de un stil de viață care sfida normele și constrângerile  re­gimului. Ea este infatigabilă în a mima credința „absolută”, încât își devine sieși credibilă; mi­mează candoarea, mimează devotamentul, mimează încrederea inconturnabilă în comunism și ideile comuniste, mimează poetul aflat, din convingere, în slujba partidului, mimează stupoarea de a constata c㠄biserica pervers㠖 am numit Partidul Comunist – își ura drept­cre­dincioșii și-i tolera pe cei fără credință dar obedienți și manipulabili”. Nina Cassian mi­mează uluirea care o cuprinde aflând de la unul din „ștabii” de la Contemporanul, Horia Li­ma, la ce grad inferior de credibilitate fusese plasată: „«Nu te chiedeam» mi-a răspuns el (nu-l putea pronunța pe «r»). «Dar de ce?», am insistat eu. «Uite-așa. Nu te chiedeam»”.

Dacă nu ar fi ilară, strădania ei de a-și potrivi măsura talentului pe patul procustian construit de ideologi ar putea fi dramatică; revolta din anii de după stabilirea în America își are rădăcinile și în resentimentele de a nu fi reușit, în ciuda caznei neostoite și a abilității, să-i înșele pe mai marii zilei, insensibili la desfășurarea de „falsuri” ale poetei, construite a trece drept „autentice”.

În strategia autoapărării, Nina Cassian mărturisește, fără a o spune explicit că miopia îi este opțiunea, la miopie apelează și o împletește în coroana bunei credințe a infantilismului și naivității. Cititorul asistă la un proces de mistificare și automistificare, ea vizează să atingă  veridicitatea, dar aburii cinismului și sfidării își fac simțiți prezența, îndulciți de extra­or­­dinarul farmec al protagonistei. Pentru că poeta, compozitoarea, prozatoarea și diarista este un om fermecător, care prin acest jurnal dorește să-și elucideze interioritatea, să și-o epureze de vicii, umori, luându-și contemporanii drept martori ai acestui îndelungat și subtil demers. Nicio clipă ea nu trăiește tensiunea clivajului:  „sinceritatea lui [jurnalului] nesinceră mă chi­nuie”7 și nici nu aderă la judecata de valoare a lui G. Călinescu potrivit căreia „jurnalul este prin­cipial nesincer”. Or, tocmai prin absența aparentă sau reală? a oricărei îndoieli, mereu fă­când să sune coarda lealității, autoarea pierde pariul și masca prefăcătoriei e mai vizibilă ca oricând.

Oare când nu se preface poeta, atunci când, în ianuarie 1950, la sărbătorirea lui A. Toma constată c㠄bătrânul e drăguț, slab, stins, distins”, sau în august 1975 când notează co­rectivul? „Nu, bătrânul Toma nu era deloc drăguț, ci mai degrabă arogant și răutăcios”.  Era în schimb model invulnerabil.  „La sărbătorirea venerabilului, Răutu nu s-a sfiit să pro­cla­me că cei cărora nu le place poezia lui A.Toma sunt dușmani ai Partidului.”

Dacă teama și nu convingerile au făcut-o pe Nina Cassian să pună pe hârtie asemenea inepții la începutul anilor ’50, atunci care este, de fapt, rostul acestui jurnal, în care „sin­ce­­ritatea” e contrazisă în comentariile ulterioare, venite, după cum se vede, a corecta  și înnobila profilul moral al autoarei.

Când este sinceră Nina Cassian? Atunci când trăiește bucuria de a-i fi apărut un articol în Scânteia, „Ceea ce pentru mine e important” sau când notează, după o lună, în același an 1950: „Sufăr și mă îndoiesc și aproape că disprețuiesc ceea ce fac”. La o distanță de a­proape douăzeci de ani, în august 1975,  deși s-ar putea să fie mult mai târziu, prin 1989, so­sește explicația: „A apărea în «Scânteia» era nu numai o dovadă de promovare, ci și una a în­cre­derii pe care Partidul o investea în tine. Și s-au bucurat de această «onoare», în «domnii» suc­cesive colegi de-ai mei  mai vârstnici (Eugen Jebeleanu, Maria Banuș, evident Mihai Beniuc) sau din generația mea (A.E.Baconsky, Veronica Porumbacu) și chiar debutanta Aurora Cornu (cu o pagină întreagă)... Îi invidiam, în deruta și neputința mea...”

În 1989, se găsește un ecou al anului 1951, când constată că îi dispăruse bucuria „ba chiar necesitatea creației” și continua să se chinuie cu încăpățânare „din dorința de a-mi servi cre­zul și vocația” (s.n.), în schimb,  drept consolare și în absența mulțumirii, în același an, aștepta „cu nerăbdare” ședințele de partid. Trăirea în confuzie și iresponsabilitate și o silnică compunere de versuri sunt componentele modului ei incomod de viață, așa cum reiese din cele trei volume de  jurnal adnotat, corectat, conformat, îmbunătățit și modificat care, în loc să îi limpezească profilul și să o dezvinovățească, o blamează.

Neîndoielnic, locuind la Pelișor, în dormitorul prințului moștenitor și apoi în dormi­torul Reginei Elena, lucrând în „localitățile providențiale” – Sinaia și 2 Mai – Nina Cassian trăiește cu adevărat în societatea comunistă în care oamenii ar putea fi „fericiți”, „iubiți, hră­niți, liberi, creând artă în mijlocul frumuseții” și „ignor㔠în mare măsur㠄ceea ce se întâmpla”. Poeta încearcă să eludeze prețul plătit, instaurarea relației de subordonare, greu tolerabilă pentru temperamentul ei ardent, față în față cu protocolul aservirii. Se ivește o nouă  în­tre­bare, dacă Nina Cassian a trăit sau nu o criză. Răspunsul pozitiv este posibil, dar se im­pu­ne precizarea, și anume: criza a fost asumată și consumată deliberat. De aceea nu surprinde și este lesne explicabilă, în cazul ei, adulația față de Partid și față de conducătorii de atunci când privilegiile oferite celor credincioși încep să se facă simțite. În noiembrie 1948: „Aseară la Palat, eu în rochie lungă, neagră și argintie, cercei și pantofi verzi. Totul de împrumut! De altfel, e primul bal din viața mea. Am dansat vals pe o podea lunecoasă de marmoră, cu can­de­labrele rotindu-mi-se în ochi [...]. Mă uitam de asemeni la Ana Pauker și am simțit-o modestă și mare și luptătoare adevărată. E maiestuoasă în simplitatea ei.”

O Medalia Muncii primită în 1949, e un prilej de bucurie, întrucât e „primul dar pu­bli­c din partea Partidului, a Republicii și încă mă întreb dacă o merit – dat fiind faptul că în­că nu mi-a apărut volumul.” Și cu atât mai dureroasă este ignorarea ei de către Partid, ceva mai târziu, ca și incapacitatea,  în ciuda zbaterilor și compromisurilor de tot felul, de a intra în grațiile lui.  În septembrie 1949, atunci când în programul de la Arenele Libertatea, serba­re la care a asistat guvernul, cântecul ei pentru Scânteia nu se cântă, notează cu tristețe: „am avut impresia că Partidul nu are încredere în mine”, iar când volumul despre Revoluție e ur­mă­rit cu înverșunare nemaipomenită de unul dintre politruci, Nicolae Moraru, în disperare se întreabă și i se pare în ordinea firii să răspundă: „Cine să mă ajute? Partidul, desigur”.

Nina Cassian și abdicarea de la păstrarea respectului de sine s-ar putea intitula acest sub­capitol centrat pe situarea poetei în contextul anilor de debut ai comunismului, însoțit, de ce nu am spune-o, de un patetism și de un dramatism al începuturilor tulburi. Poeta este du­plicitară din teamă, dar și din dorința de a-și păstra favorurile „modeste” și de a obține altele și mai mari, pe măsura compromisurilor de care este pe deplin conștientă și cu care, du­pă un timp, intră într-un dramatic-ilar dezacord.

 (Fragment dintr-un studiu mai amplu)

NOTE:

 

1. Eugen Simion, Ficțiunea jurnalului intim, vol.I. Există o poetică a jurnalului?, București, Editura Univers Enciclopedic, 2001, p.129

2. Sorana Gurian, Ochiurile rețelei. Jurnalul meu din România. Versiune românească de Cornelia Ștefănescu, București, Editura „Jurnalul literar”, 2002, p.210

3. Miron Radu Paraschivescu, Jurnalul unui cobai (1940-1954). Ediție îngrijită de Maria Cordoneanu. Prefață de Vasile Igna,  Cluj, Editura Dacia, 1994, p.432

4. Ana Selejan, Reeducare și prigoană, România în timpul primului război cultural (1944-1948), vol.II, Sibiu, Editura Thausib, 1993

* Citatele din acest capitol sunt preluate din Nina Cassian, Memoria ca zestre. Cartea I, Cartea a II-a, Cartea a III-a, București, Institutul Cultural Român, 2003, 2004, 2005

5. „Dragostea nu mi se pare niciodată scandaloasă”, interviul Nicoletei Sălcudeanu cu Nina Cassian, Vatra, an XXXI, nr.402-403, sept.-oct.2004, p.76

6. Ion D.Sîrbu, Jurnalul unui jurnalist fără jurnal. Glose, vol.2. Roman politic. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Ediție îngrijită, tabel cronologic și referințe critice de Toma Velici și Elena Ungureanu, Craiova, Scrisul Românesc, 1996, p.14

7. Eugen Simion, op.cit., vol.1, p.148