Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (488-489) iulie-august 2006

PROZA

 

Gheorghe SCHWART

Misiunea umană a mesagerului

N-a trecut decât un an de când a plecat în Orient, și Al Șaizeci și cincilea se retrage – se ascunde? – din nou la Laib. Dar și Laib se schimbase, între timp, iarăși. Starețul murise și, sub noul șef, mănăstirea trăia în cel mai sever regim de penitență. Vezanul aproape că n-a mai recunoscut locul: parcă lipsise nu un an, ci un veac întreg. O atmosferă mohorâtă în­vă­luia oameni, animale și ziduri, iar lipsa de satisfacții a fost înlocuită de o susceptibilitate ge­neralizată. Frații se pârau fără de încetare unul pe altul, iar pedepsele pentru delicte doar bă­nuite, nu întotdeauna și dovedite, mergeau până la excluderea din comunitate. Și până la cri­mă, după cum se șoptea, după ce un călugăr suspectat de furt fusese găsit mort de foame, în­chis într-o încăpere dintr-un beci. De ce a rămas Cavalerul fără Chip în acel loc atât de vă­duvit de bucurii? Și de ce, fără a-și arăta fața vreme de cinci ani și fără a ieși din spatele zidurilor mănăstirii, ciudatul cavaler – care, până atunci, nu prea reușise să stea mai mult de o săptămână locului -, își întregește legenda în atmosfera aceea atât de apăsătoare? Greu de răs­puns la asemenea întrebări. Cum nu este mai ușor de aflat nici de ce același a fost acceptat atâta vreme străin într-o lume atât de închisă. Dintre toți cei șaizeci și cinci la care a ajuns pâ­nă acum, scribului i se pare că fiul lui Richard le Noir s-a lăsat cel mai puțin descifrat. Des­crierea vieții lui se dovedește tot mai mult un eșec.

Cinci ani încheiați a rămas Mesagerul la Laib. Cinci ani, vreme în care povestea o­menirii – de care păruse atât de legat ca actor activ – părea s-o ia pe un drum nou. Timp în care el, ascuns în armura sa, a lucrat pe câmp cot la cot cu ceilalți călugări și mireni, a reparat a­careturile, a înălțat un șir de chilii pentru că așezământul, în ciuda atmosferei sumbre de care era copleșit, se mărea mereu. Cinci ani în care n-a mai ieșit pe poarta mănăstirii și n-a fost vizitat decât, din când în când, de un evreu, Țipor, stabilit la Toulouse.

Despre activitatea Vezanului din acea perioadă aflăm din vechiul catastif în care se înscriau evidențele contabile: Al Șaizeci și cincilea a primit mai multe cantități de scânduri, câ­teva căruțe cu piatră de râu, nisip. În general, tot ce era necesar provenea din atelierele proprii, dar cele aduse, chiar ca materie primă de afară, indiferent dacă proveneau din ținuturile mă­năstirii sau erau cumpărate, erau consemnate cu grijă. Se pare că Mesagerul a adus nu­me­roase îmbunătățiri atât construcțiilor, cât și uneltelor, așa că prezența lui se justifica din plin, din punctul de vedere al călugărilor. Dar cum se justifica ea din propriul său punct de vedere?

În plină vară a lui 1193, la vreo doi ani de la revenirea Celui de Al Șaizeci și cincilea la Laib, aici a avut loc o răscoală. Frații n-au mai suportat despotismul noului stareț și, după ce s-au plâns de mai multe ori fără rezultat episcopului, și-au recuzat superiorul. Nesupunerea s-a transformat într-o bătaie în toată regula, ajungându-se până la uciderea a doi călugări și a trei mireni și rănirea mai multor altora. Până la urmă, episcopul a readus liniștea, a pedepsit sever pe cei vinovați de călcarea jurământului de supunere, însă a instalat și un nou stareț. Des­pre cavalerul templier aflăm că și el a fost găsit vinovat: nu pentru că s-ar fi amestecat în sus­ținerea vreuneia dintre tabere, ci tocmai dimpotrivă, pentru că nu a intervenit ca oștean pentru a împiedica desfășurarea ostilităților acelui adevărat război. În loc de asta, în toată ziua răz­meriței, el a rămas în grădină și s-a ocupat de rondurile de legume. Inițial, s-a hotărât să fie exclus din mănăstire și din întregul comitat, apoi s-a revenit la o pedeapsă mai ușoară, de na­tură administrativă. Omul era de mare folos și n-a supărat niciodată pe nimeni: în tot acel fur­nicar de intrigi, nu i-a trecut cuiva prin cap să-l pârască vreodată pentru vreo vină. Și, în a­fară de asta, Cavalerul fără Chip era învăluit în mister, legendele despre el au început să pă­trun­dă și în acel loc izolat, de ce să îndepărtezi un asemenea om? Purtător de atâtea nădejdi…

 

Totuși, dacă stai în preajma cuiva, oricât de deosebit ar fi acela în mediul respectiv, până la urmă ajungi să te obișnuiești cu el așa cum e. Când, după cinci ani încheiați, Al Șaizeci și cincilea a decis brusc să părăsească iar mănăstirea, localnicii n-au putut decât să se mire*. Dar faptul că omul a revenit curând, că a plecat iarăși și s-a întors din nou a intrat și el în o­bișnuință.

După cinci ani, Vezanul parcă se trezește dintr-un somn adânc, Al Șaizeci și cincilea își reia călătoriile sale parcă fără de sfârșit. De data asta, însă, traseele îi sunt strict limitate între Laib, Lerins și Ferme zu Chiuso. Ultimele două destinații îl confirmă cu siguranț㠖 pentru scrib – printre Cei O Sută. (O satisfacție pe care bietul scrib nu și-o poate ascunde.)

La Lerins și la Ferme zu Chiuso, după cum a putut observa și bunul cititor, și scribul a găsit de nenumărate ori informații la care altundeva cu greu ar fi avut acces. Arhivele celor do­uă lăcașuri i-au oferit date inestimabile, dar poate că și misterul unui confort interior special l-a făcut pe scrib să revină atât de des în bibliotecile unde a fost, de fiecare dată, atât de bine primit. Faptul că și Al Șaizeci și cincilea a făcut naveta (și) acolo nu face decât să confir­me vechile izvoare atât de generoase, pe care scribul nu poate să le evoce decât cu o infinită re­cunoștință. Dar mai este ceva: când a început acele drumuri, deloc ușoare pentru un om din zorii secolului al XIII-lea, trecut de prima tinerețe, era evident că mesagerul căuta ceva. Iar revenirile sistematice la Laib nu puteau avea decât două cauze: fie că și la Laib a existat o ar­hivă demnă de a fi scotocită pentru confirmare sau pentru aprofundarea celor găsite în celelalte locuri – și atunci, poate, Cavalerul fără Chip n-a lucrat vreme de cinci ani doar grădina de zarzavaturi și n-a reparat doar stabilimentele mănăstirii, ci și-a petrecut o parte din timp și printre documente -, fie că acolo și-a stabilit cartierul general ori, mai simplu spus, re­șe­dința. Mai târziu, descoperind, treptat, câteva dintre misterele personajului – să nu ne fa­cem iluzii: probabil nu cele mai importante – cele două ipoteze s-au dovedit a nu se elimina re­ciproc. Da, Al Șaizeci și cincilea a trăit la Laib împreună cu familia sa, iar biblioteca mănăs­tirii a fost una importantă, mai importantă decât numeroase alte asemenea colecții de ma­nus­crise: ea a fost amintită de mai mulți cărturari ai vremii și profund regretată când, dup㠄cruciada catar㔠au fost distruse din temelii și multe așezăminte al albigenzilor, în primul rând Laib, care a fost incendiat împreună cu locuitorii, biblioteca și modestele ei obiecte de cult. Puținele persoane care au scăpat au fugit cu ce au putut lua la repezeală cu ele. Printre acestea, un frate Alcuin – din nou altul decât deja pomenitul scrib de la Mainz -, șeful cance­la­riei, care a reușit să salveze o căruță întreagă de manuscrise, „nici a o suta parte din comori­le care au ars”. După mai multe decenii, în arhiva bisericii satului reconstruit pe cenușa ve­chii localități Laib, resturile acelor hârțoage au fost sortate, o parte dintre ele socotite eretice și distruse, însă mai mult de jumătate păstrate. Așadar, la Laib, Vezanul ar fi avut ce studia și desigur că a și făcut-o.

Pe de altă parte, legenda cu fecioara care a fost aleasă de Cavalerul fără Chip și care și-a pierdut graiul după primul sărut primit de la iubitul ei n-a fost inventată cu totul. Me­sa­gerul și-a adus cu el din Orient o soție, o femeie* cu care a avut doi sau trei copii. Faptul că a venit cu întreaga familie în mănăstire nu trebuie să ne mire: la Laib, instituția căsătoriei nu era recunoscută, dar nici interzisă. Cine voia n-avea decât să trăiască o viață familială, în cali­tate de mirean, doar că nu putea aspira la ierarhia monahală. Ceea ce Vezanul nici nu dorea. Pro­blema era alta: cum putea un cavaler templier, după ce a depus triplul jurământ, să păs­treze pelerina albă cu crucea roșie și să întemeieze o familie. Se pare că soția (mută!) a Celui de Al Șaizeci și cincilea a devenit ea însăși călugăriță, ceea ce n-a împiedicat-o să locuiască într-o casă modestă, clădită în câmp și lipită de zidul exterior al mănăstirii. Acel perete comun constituia și cordonul ombilical ce o lega de comunitatea monahală, dar îi permitea și o (se­ve­ră) viață laică. (Familia Vezanului nu era singura aflată într-o asemenea situație: zidul mă­năs­tirii Laib a fost ornat cu nenumărate adăposturi externe atât pentru pelerini, pentru oas­peții o­cazionali, cât și pentru mirenii legați de viața călugărilor. Într-un înscris, dăm de un e­pitet privindu-l pe Cavalerul fără Chip: el este numit nu capul familiei sale, ci apărătorul ei, atribut ce-l apropie mai degrabă de statutul de cavaler (templier), de ocrotitor al unei largi cate­gorii de oameni ce aveau nevoie de ajutor.

Și chiar dacă suntem îndreptățiți să-l bănuim pe Al Șaizeci și cincilea că ar fi scotocit vreme de cinci ani prin importanta bibliotecă de la Laib, pe lângă munca îndeplinită pentru a se face util și a-și întreține familia, că nemulțumit de rezultat, ar fi simțit nevoia să-și lăr­geas­că câmpul investigațiilor la întotdeauna atât de primitoarele mănăstiri Ferme zu Chiuso și Lerines, ceea ce tot nu știm încă este ce a căutat cu atâtea eforturi și înfrigurare personajul nostru. Pentru că naveta între cele trei lăcașuri aflate la distanțe apreciabile și destul de greu accesibile, Vezanul a început-o la etatea de 48 de ani și a perseverat încă 15. Și va avea 63 de când se va sfârși acest dute-vino. Cu ce rezultat? Păi, încă nici nu știm măcar ce a căutat!

Al Șaizeci și cincilea a călătorit întotdeauna singur sau, cel mult, însoțit de ciudatul Țipor. A fost de două ori atacat pe drum, o dată grav rănit și jefuit de celebra sa armură, când, se pare, s-a retras la Vaza, unde a fost îngrijit, refăcut și unde a fost înzestrat cu un echipament nou, identic pe dinafară, dar având câteva îmbunătățiri față de cel vechi, îm­bu­nătățiri tehnice sesizate de cavaler în atâția ani de utilizare. A continuat aceleași itinerarii și a copiat numeroase documente din cele trei mănăstiri. Drept mulțumire, a ajutat la punerea în ordine a unor părți din arhive și a adus corecturi acolo unde datele nu se potriveau între ele. (De mai multe ori, Carol cel Înțelept notează în monumentala sa cronică: „conform notelor de margine ale Mesagerului”. Ceea ce dovedește că munca acestuia a dobândit credi­bilitate chiar și în fața unui autor de o asemenea talie.)

Popasurile la Lerins și la Ferme zu Chiuso au variat între câteva zile și mai multe luni. (Cel puțin la Ferme zu Chiuso, aceste date sunt ușor de verificat: arhivele n-au fost aici nicio­da­tă răvășite și catastiful unde se treceau – și se mai trec și astăzi – toate vizitele străinilor este intact.) O dată, chiar de anul nou, evreul Țipor, care l-a mai însoțit și altădată, a fost ucis de un fanatic, în vreme ce toată lumea se afla la slujbă. A fost o perioadă grea pentru Vezan, și el tocmai fusese atacat la drumul mare, pentru prima oară, și chiar dacă n-a fost încă jefuit și rănit, întâmplarea l-a răscolit. Era și bolnav în perioada aceea, măselele îl dureau îngrozitor și nelipsitele-i săculețe cu prafuri nu-l prea mai ajutau. Evreul fusese sub protecția cava­le­ru­lui templier și călugărilor de la Ferme zu Chiuso le era frică de reacția Mesagerului, a cărui faimă era atât de mare. Judecata celui ce l-a omorât pe Țipor este și ea conștiincios consemnată și tot din protocoalele păstrate aflăm și alte lucruri decât strict împrejurările crimei. Din de­poziția unui oarecare frate Manuel, adjunctul trezorierului lăcașului, aflăm c㠄evreul și-a bă­gat nasul unde nu-i fierbea oala”, că asasinul l-a găsit citind un manuscris copiat de cavaler și intervenind pe text, desigur pentru a-l corupe cu idei păgâne. (În timpul crimei, și cavalerul se afla, împreună cu mulțimea, în biserică, la slujbă.) Soarta ucigașului părea să devină mai blândă, mai ales că și alte declarații găseau justificări serioase faptei. Și, să nu uităm, n-a fost o­morât decât un evreu… Majoritatea dintre ele în legătură cu imixtiunea victimei în acte în care n-avea ce să caute altceva decât a le pângări. Așa că s-a ajuns, în mod inevitabil, și la conținutul înscrisurilor cu pricina. Și, astfel, a reieșit că era vorba chiar despre documente extrem de importante, alături de simple note, în legătură cu date demografice, bilanțuri de­fal­cate ale strângerilor de impozite, schimburi de domenii între nobili. În toate trei lăcașurile se aflau și numeroase pergamente artistic lucrate și conținând arbori genealogici, mare parte ie­șite din atelierul parizian al lui Schwartz von Schwartz. La acestea sau la copiile lor originale, cavalerul ar fi avut oricum acces, fără a fi obligat la o atât de istovitoare căutare. În pa­ginile despre care s-a făcut vorbire la procesul asasinării lui Țipor, la datele uzuale ale acelor ar­bori genealogici fuseseră adăugate numeroase altele, care au necesitat, într-adevăr, multă do­cumentare. Personajele nu aveau consemnate doar anii nașterii, traseele înrudirilor și po­mel­nicul titlurilor oficiale, ci și averea estimată, numărul de supuși (împărțiți pe sexe, vârste, spe­cializări, incorporabili, categorii de avere etc.), caracteristici individuale. Liniile de unire (de descendență/ascendență directă, descendență/ascendență prin alianțe sau/și ramurile a­lian­țelor) între diferitele personaje de pe un desen erau completate cu acele date. Reieșeau com­patibilități (sau incompatibilități), interese personale, simetrii eventual posibil de a se re­peta. Printre compatibilități (sau incompatibilități) erau luate în calcul și elemente din misti­ca cifrelor, din ghematrie sau din statistici istorice obiective sau oculte. Încetul cu încetul, pentru scrib, rolul lui Țipor devine tot mai evident.

Dar care a fost rolul Celui de Al Șaizeci și cincilea însuși? A trebuit să mai intervină, în mod fericit, încă o sursă nesperată de informații pentru a-l afla, ulterior, și pe acesta. Or pentru ca, mai târziu, scribul să aibă temei să se amăgească zicându-și că l-a găsit... Părăsind acum Ferme zu Chiuso* și zăbovind, pe urmele Vezanului, la Lerins, vom da de un fapt a­parent nesemnificativ, pe lângă care și scribul a trecut de mai multe ori fără a-l băga în seamă. La Lerins, există un popas pe șoseaua principală, alături de indicatorul rutier care arată dis­tan­ța până la mănăstire. Deși a zăbovit de numeroase ori acolo, scribul n-a sesizat decât târziu că modelele tablourilor frumos înrămate în sala de mese nu se regăsesc în realitatea de pe teren. „Nu sunt decât niște ilustrații, niște prelucrări ale unor artiști”, și-a spus scribul, admirând bunul gust și stilul propriu al pictorului. (Al pictorilor, de fapt, acuarelele fiind rea­li­zate de un tată și de doi fii.) Abia când a întrebat, mai mult într-o doară, de ce face indicatorul rutier precizarea „Mănăstirea veche Lerins”, a aflat că nu este vorba despre o referire la ve­chimea lăcașului, ci la faptul că, lângă biserică, a luat naștere, la sfârșitul secolului al XIX-lea, o mănăstire nouă, unde nu mai trăiesc decât doi călugări. Ilustrațiile din restaurantul ha­nului sunt făcute la noua mănăstire, aflată în cealaltă parte a insulei, însă, fiind „tematice” și iradiind o oarecare patină, au fost acceptate și la popasul ce-și trăgea veniturile în special din partea vizitatorilor veniți la lăcașul istoric. În sfârșit, scribul s-a hotărât să stea de vorbă și cu călugării din așezământul (mai) nou. De la care n-a aflat mare lucru, în schimb, un mirean, fiind în același timp contabil, administrator, șofer, șef cu aprovizionarea și om de serviciu, a povestit cum mica mănăstire de lângă biserică s-a despărțit de cea tradițională, întrucât, în timpul Restaurației, liniștea de acolo a fost mereu tulburată prin nesfârșitele scotociri ale ar­hivelor de către tot felul de oficialități laice – la un moment-dat s-a pus chiar problema stră­mu­tării tuturor actelor la… Ministerul Afacerilor Externe – și fiindcă nici mai târziu acele in­tru­ziuni insistente ale autorităților secularizete nu s-au mai oprit.

– A fost o vreme când parcă nici nu mai era mănăstire acolo, ci cancelarie pentru tot fe­lul de funcționari, își amintea bărbatul relatările repovestite de strămoșii lui – care au ocupat aceeași funcție cu și el, când noua mănăstire mai avea în jur de douăzeci de călugări.

De ce să se fi pus problema ca acele documente să fie mutate… tocmai la Ministerul de Externe? Scribul a căutat o similitudine la Ferme zu Chiuso, dar acolo, în ceea ce îi privea, ni­meni n-a auzit de o astfel de intenție. Pe de altă parte, mănăstirea Laib a fost distrusă la în­ceputul veacului al XIV-lea, iar, localnicii nu prea sunt conștienți nici astăzi de bogăția ma­nus­criselor salvate și depozitate în mănăstirea reclădită. Deocamdată, scribul n-a ajuns la nici un răspuns mulțumitor. Decât… decât că Mesagerul a transmis documente privind istoria cea mare. O concluzie parcă nu îndeajuns de explicită pentru a ne lămuri de ce, de pildă, s-a și aflat Cavalerul fără Chip mereu atât de punctual la locul faptelor. El, un simplu emisar…

 

Din anul 1211 nu mai găsim nici o însemnare privind vreo vizită a Celui de Al Șaizeci și cincilea la Laib, la Ferme zu Chiuso sau la Lerins. După aproape o jumătate de veac, el re­vine la Naumburg, acolo unde și-a făcut ucenicia și unde s-a bucurat de primele recunoașteri. Din Naumburg plecase un tânăr imberb, priceput în cele șapte meșteșuguri ale constructorilor de biserici, dar încă nici măcar calfă, și se întoarce un cavaler mereu ascuns în carapacea armurii și sub pelerina albă cu cruce roșie.

Personajul avea ceva inuman în el, nu numai pentru că se încăpățâna să rămână și în mo­mentele cele mai obișnuite îmbrăcat în zale și cu coiful pe cap, ci și din pricina renumelui său coborât din producțiile menestrelilor, un renume ce sfida concretețea timpului și a fizi­cului celui aflat de față.

Dacă, după ce a fost atacat pentru prima oară în Alpi, Al Șaizeci și cincilea a pus incidentul pe seama obișnuiților tâlhari la drumul mare – care mișunau peste tot, dar se fereau să se atingă de cavalerii templieri, ceea ce ar fi trebuit totuși să-l facă, dacă nu mai suspicios, mă­car mai atent -, al doilea atac, atunci când a fost grav rănit și jefuit de tot ce avea asupra sa, inclusiv de armură, a venit aproape simultan cu incendierea, într-o noapte, a casei familiei sale. Casa, mai degrabă o colibă lipită de zidul exterior al mănăstirii Laib, a ars ca o torță, înainte ce vecinii să se dezmeticească și să poată interveni. Atunci și-au găsit sfârșitul și femeia ca­valerului și copiii săi. Cu excepția unuia care își încerca de multă vreme norocul în lume. (În­că de mic, Al Șaizeci și șaselea fugise de multe ori de acasă.) Ceea ce l-a făcut pe Vezan să pri­ceapă că a primit două avertismente severe și că s-ar putea ca următorul să fie ultimul.

Al Șaizeci și cincilea se grăbea. El mai știa ceva – sau cel puțin bănuia: „părintele său”, Sfântul Malachie afirmase că, pe vremea celui pe care-l desemnase drept papa Inocențiu al III-lea, „adevărul va fi spus printre statui, plăsmuirile omului după chipurile create de Domnul”.

La Naumburg, Al Șaizeci și cincilea știa, de acum, și multe alte lucruri. Lucruri trăite și tălmăcite drept ceea ce erau și lucruri aflate din lungile sale popasuri prin arhive. Precum și lucruri descoperite prin veșnicele calcule ce l-au însoțit întreaga-i viață, astfel încât fiecare senzație n-o socotea decât drept efectul unor asemenea socoteli și coincidențe. Avea 63 de ani, trecuse prin numeroase evenimente și fusese figurant în altele. Se născuse recunoscut drept continuator al unor vechi tradiții, primise o educație specială la Vaza, fiind crescut pentru a duce mai departe mesajele unei lumi ce trăia doar prin indivizi ca el. S-a bucurat de un re­nume imens încă din timpul vieții și a fost acceptat în locuri și în companii unde puțină lu­me a avut acces. Deoarece faima excesivă idealizează, prezența sa fizică a fost întotdeauna per­cepută altfel decât cea a unui om obișnuit. (Probabil că de aici se trăgea și legenda cum că ar fi rămas tot timpul prizonier în armură și cu fața ascunsă sub coif. Dar, la fel de bine, asta ar fi putut fi doar o metaforă născută din aceeași necesitate de a împăca inconștientul co­lectiv cu realitatea percepută.)

La Naumburg, desăvârșirea catedralei tocmai continua într-o nouă etapă, sub episco­pul Engelhard. Vezanul se află din nou la locul potrivit. Vechea criptă, lărgită, va rămâne singurul supraviețuitor al edificiului domului în stil roman târziu. Cavalerul templier a repus pe socluri statuile ctitorilor.

 

Ceea ce a urmat este posibil să se fi întâmplat și așa cum crede că a descoperit scribul.

La Naumburg, cu aproape cincizeci de ani în urmă, tânărul ucenic a îndeplinit prima sa misiune importantă. O misiune importantă de mesager. Se pare că Al Șaizeci și cincilea a fă­cut exact ceea ce a trebuit, întrucât lucrarea sa a stârnit consecințe. Dar și el însuși era încă prea crud pentru a afla cu exactitate cele transmise. Probabil că munca sa nu se poate compara decât cu superbele manuscrise așternute de scribii prea puțin cunoscători de carte. Față de aceasta, în 1211, la Naumburg vine un om inițiat. El scoate din ungherele lor statuile, le examinează, le citește. Nu corectează nimic, până și atunci când nu este încântat de sensul ce­lor reprezentate. Rămâne convins că el nu este decât un emisar.

Primul lucru care l-a frapat pe scrib a fost faptul că fiul lui Richard le Noir s-a aflat me­reu acolo unde se întâmpla ceva neobișnuit, ceva ce ar fi putut schimba sau chiar a schimbat soarta lumii. Mesajele duse de Al Șaizeci și cincilea trebuiau preluate de la cineva și duse fără ezitare exact la destinatarul lor. Prea multele asemenea apariții precise nu puteau fi doar ro­dul unor întâmplări. Mesagerul n-a fost cel ce a luat hotărârile, însă a reprezentat pe unul dintre cei ce a avut în grijă aplicarea lor. El a fost maneta de comandă, o manetă desigur pusă în mișcare prin calcule precise de o mână care nu a fost a sa, însă fără de care mâna aceea n-ar fi putut fi eficientă.  

Întors din cruciadă, Vezanul a ajuns la vârsta fizică în care rolul său de mesager trebuia să se termine. Dar n-a fost doar atât. Dacă facem un calcul simplu, la întoarcerea în Occident, Al Șaizeci și cincilea era un om în toată puterea. Problema reală era că acum știa deja prea multe. Mesajele nu-i mai erau neînțelese. Subiectivitatea sa risca să se implice. Me­sagerul nu mai era bun de a fi emisarul ideal.

O vreme are timp să se odihnească la Laib și să lase gândurile să i se așeze. Creierul o­bișnuit să funcționeze conform unor veșnice calcule funcționează mai departe. Curând, gân­durile refuză să mai meargă în gol. Misiunile pe care le-a îndeplinit în plină discreție și ab­negație a obedienței sale față de Ordin i se relevau în alte lumini. În uriașa arhivă a mănăstirii caută și găsește unele răspunsuri. De ce a trebuit să meargă atunci acolo și de ce nu a tre­buit să meargă atunci altundeva. De cele mai multe ori, conținutul mesajelor purtate era ascuns sub un text atât de incifrat încât nici solul n-ar fi putut să-l dezvăluie, la orice supliciu ar fi fost supus. Inițierea fraților era treptată, iar un cavaler știa, totuși, destule lucruri despre simbolistica și codurile frăției. Cu atât mai mult, este de presupus că nici Vezanul nu era cu totul ingenuu. Totuși, acum, „ajuns la pensie”, el dorea să știe mai multe. Cu ajutorul informațiilor din cele trei biblioteci, se străduiește să-și explice nu neapărat marile taine ale mersu­lui lumii, ci, măcar, sensul faptelor la care a fost el însuși părtaș. Ca „manetă”. Cu ani în urmă, pe când a venit pentru prima oară la Laib, printre nenumăratele drumuri făcute aproape fără contenire, găsim și numeroase popasuri la Paris. Fusese acolo din curiozitate pro­fesională, întrucât, pe o insulă a Senei, tocmai începuse ridicarea unei catedrale plănuită a fi foarte mare și care să poarte hramul Sfintei Fecioare. Dar fusese, cu acele prilejuri, în mod sigur și în renumitul atelier de confecționare a celor mai celebri arbori genealogici care, du­pă moartea bunicului, a fost continuat de rudele sale cele mai apropiate. Așa că pentru do­meniul acela avea pregătirea necesară, cunoscându-i cel puțin o parte dintre secrete direct de la sursa ce mai prestigioasă.

Punând cap la cap cele găsite din documente, află cu oarecare precizie ce interese a slujit. Unele deloc pe placul său. Altele pentru care merita să se felicite. Acum știa multe, dar n-avea cum să-și valorifice cunoașterea. Jurământul tăcerii, depus la primirea printre templieri, era pretins mult mai sever de a fi îndeplinit decât cel al sărăciei sau cel al castității. Numai că experiența sa extraordinară de viață, pe care n-a putut s-o împărtășească nimănui - nici mă­car soției sale mute și analfabete, incapabilă de a trăda ceva - risca să se piardă. Să fi fost în zadar. A fost orgoliu să afle singur ceea ce nu i s-a comunicat? Iată: un orgoliu care duce la u­nul și mai mare, și mai lacom, acela de a crede că ai o comoară de cunoștințe atât de mari, încât ar fi o crimă să le duci cu tine în mormânt.

În vechea criptă a Domului din Naumburg, acolo unde și-a început misiunea*, Al Șaizeci și cincilea se află în cel mai dificil moment al existenței sale: după ce calcule să se ia? Cum să dăruiască el oamenilor adevărurile și concluziile la care a ajuns, cum să-i facă să le pri­ceapă și să nu repete greșelile pe care le-a trăit el și cum să repete izbânzile la care și el a fost figurant? Cum, Doamne, să procedeze el, un simplu mesager, la asemenea destăinuiri, fără a trăda solemnul jurământ? Și aspectul ținând de tăcere, și cel referitor la supunere ne­măr­ginită. Și cum, conștient că i se apropie sfârșitul pe această lume, să-și justifice viața, altfel decât în a o transforma într-o carte de învățătură pentru alții?

La șaizeci de ani, Al Șaizeci și cincilea fusese toată viața credincios principiului inițierii trep­tate. Și a rămas credincios acelui principiu și după acea vârstă. Până la capăt.

Al Șaizeci și cincilea, ascuns în armura sa, a zăbovit aproape doi ani, stând singur în ve­chea criptă, calculând, rugându-se, gândind, rugându-se, privind și rugându-se iarăși.

În 1213, o rază de soare intră în criptă și Vezanul a înțeles că acesta era un semn, că lunga sa zăbavă a fost primită. În aceeași zi și-a adus aminte, fără a-și da seama cum, de ateli­e­rul de orfevrierie de la Unterkracken, unde, printre lianele de fier forjat, s-au păstrat mesaje ciu­date, pe care numai puțini inițiați erau capabili să le descifreze. A fost aceea o credință atât de încetățenită, încât lumea o rostea, fără a mai încerca să-i deslușească taina.

În cripta de la Naumburg, printre cifre și litere aparent fără sens, printre privirile, or­na­mentele și anamorfozele statuilor ctitorilor, au început să-i apar㠄coincidențe” și convenții noi. Timp de șase săptămâni, Vezanul a lucrat singur, fără să permită altcuiva a-l asista. După o altă săptămână, nemaivăzându-l de prea multă vreme, un servitor l-a căutat și l-a găsit mort. Cu câteva zile înainte, Al Șaizeci și cincilea împlinise 65 ani. (O altă coincidență fericită pentru scrib, care se mai vede, și în felul acesta, confirmat.)

Scribul nu știe dacă Mesgerul a reușit să exprime în cripta de la Naumburg tot ceea ce a vurt să spună. Tot ce au conținut veșnicele sale calcule. Calculele care l-au condus pe Ve­zan, dar care i-au rămas scribului necunoscute. Însă atmosfera din criptă parcă vorbește – chit că se spune că, de-a lungul secolelor, mulți alții, la fel de neștiuți, au intervenit și ei în sce­no­grafie. Și chiar dacă nu ești pregătit să pricepi răspunsul, rămâne cel puțin întrebarea. Pe care oricine o simte acolo plutind.

 De-a lungul secolelor, cel puțin două persoane, după ce au revenit de mai multe ori și au petrecut vreme îndelungată acolo, pretind că în acel loc s-au întâlnit cu eternitatea. Nici una dintre ele nu dă detalii. Și alții au fost atrași de criptă, dar nu au povestit nici măcar atât.

 

Scoțând, pentru o scurtă clipă, din întunericul uitării traiul Celui de Al Șaizeci și cincil­ea, scribul s-a pomenit că se întreabă dacă nu cumva i-a dat prea multă importanță u­nuia care, fiind legat de cifra 65, nu reprezintă decât începutul descreșterii. Unuia care toată viața sa n-a fost decât un mesager. Asemenea tuturor oamenilor. Toți suntem solii trecutului. Vezanul, adică templierul, fiul cavalerului bernardin, Cavalerul fără Chip și nepotul lui Schwartz von Schwartz, Genealogul, n-a fost nici el mai mult decât un mesager. Însă, față de noi toți, ceilalți mesageri, el și-a îndeplinit misiunea conștient, dar fără orgoliul însemnătății ei. În felul acesta, lupta sa a fost ușoară și fără suferințe. Are puterea de a accepta cineva – mai ales o ființă cu o descendență atât de nobil㠖 misiunea umană a solului fără a fi convins de importanța excepțională a menirii sale? Poate un sfânt. Scribul în nici un caz. Și el a ză­bovit o vreme în criptă, așteptând semnul razei divine. Însă fie că n-a avut suficientă răbda­re, fie că nu dispune de harul necesar, aceasta lui nu i s-a arătat.

(Fragment din romanul "Cei o sută - Dies irae")