Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (488-489) iulie-august 2006

PROZA

 

Rareș MOLDOVAN

Prăbușiții

I. Arbustu Nost

 Prietenul Arbustu Nost, cel cu cîte o mînă pe fiecare clanță a fiecărei uși din oraș, mă vi­zitează într-o după-amiază. Îmi aduce portocale și un nou manuscris mîzgălit pe o nouă a­gendă telefonică. Pe clanța ușii mele, mîna lui e ușor verzuie, iar amprentele se schimbă o da­tă la cîteva secunde, ca să nu poată fi identificate de comisarul W. Mîna lasă o peliculă de su­­doare pe bulbul de alamă, iar celelate două mîini – care trebuie să părăsească pentru o clipă două clanțe, una a văduvei Palade, care nu observă întrucît tocmai își piaptănă părul în oglindă cu gesturi și pieptene belle epoque, și cealaltă, un adevărat sacrificiu, a nubilei poș­tășițe cu pistrui de care Arbuthnot e îndrăgostit săptămîna asta și care îi mîngîie noaptea fa­langele sclipitoare cu sînii ei întunecați, după care, sfielnică, se închide în baie și scoate su­nete încîntătoare și înfiorate – poartă punga de hîrtie în care se află portocalele, și agenda. Un deget prelung, albastru și fără amprentă, e introdus la litera A.

Arbustu Nost se prelinge pe ușă, și privirea i se oprește asupră-mi, în vreme ce eu frec un lighean cu sodă. Mă întreabă dacă deranjează, așteptînd să-i răspund, ca întotdeauna, cel pu­țin întotdeauna cînd primesc portocale ori vreo altă agendă telefonică, că nu. Admirînd sal­cîmii din curte, și frecînd ligheanul – soda zgrunțuroasă scîrțîie și scîrțîie – spun nu. “Ce bine”, oftează Arbustu Nost, mîngîind drăgăstos zeci de clanțe din oraș, unele din acestea răs­punzîndu-i pisicește, alama unduindu-se sub carnea lină a palmelor sale, inoxul vibrînd în căușuri. “Pentru nimic în lume n-aș vrea să deranjez”. Arbustu Nost e un lord. În opinia co­mi­sarului W. însă e un monstru, drept pentru care e vînat fără milă. Rădvanul comisarului zăn­găne dimineața pe dale, securile sunt toate ascuțite și licăresc precum ochii înfundați ai co­misarului. Securile retează, retează. Recolta comisarului W pentru săptămîna asta o voi afla mai tîrziu, întrucît l-am invitat la cină.

Arbustu Nost îmi întinde agenda și începe să decojească o portocală. Îi arăt mîinile mîn­jite cu sodă și dau din umeri. E un lord, dar va trebui să mai aștepte să termin cu ligheanul. Privind trist către mormanul de agende telefonice dintr-un colț al încăperii, Arbustu Nost mă întreabă: “Ai mai citit?”. Așteaptă să-i răspund, ca întotdeauna, că da. Limpezind ligheanul, îl privesc în ochi, apoi mă uit din nou la salcîmi și îi spun că da. “E publicabil?” întreabă Arbustu Nost, așezînd portocala pe o farfurioară. Regret să-l dezamăgesc, cu tot cu portoca­lele lui, însă nici unul dintre manuscrise nu e publicabil. Prietene. Îl îmbărbătez trecîndu-i o mînă pe după umeri, și cîrpa cu care am frecat ligheanul îi șterge o clipă umărul. “Știam”, șu­ieră el blînd, și începe să decojească a doua portocală.

Lord Cecil Arbuthnot, al cărui prenume îi provocase tatălui său – aflat într-o dispozi­ție îndeajuns de bahică în clipa aceea în care noul vlăstar ieșit din pîntecele rotunjor al doamnei Isabel aștepta învelit în pături un nume care să-i stîrnească urletele ori gînguritul – o vorbă de spirit care-i îngrozise consoarta. “Da”, tunase bărbatul izbind de masă sfeșnicul cu ajutorul căruia luminase fața copilului, „orice s-ar spune, te așteaptă un destin spect-ocular”. Se zmucise apoi spre Isabel, ca să vadă dacă pricepuse, iar consternarea ei față de sentința acestei ur­si­toare burduhănoase, mirosind usturător a sudoare și tavernă, i se zbătu în gîtlej ca o pasăre mică, și ieși prin paza dinților și buzelor sub înfățișarea unui tremolo care-i încreți o clipă fe­țișoara și-i flutură scurt pe pleoape. „Te-am mirosit eu”, horcăi Arbuthnot senior, apropiindu-și mîna de urechea ei fierbinte într-un gest de tandrețe. Deși în opinia doamnei Isabel lu­crurile stăteau taman pe dos, răbdă degetele groase și reci ale bărbatului, care-i trecură o șu­viță pe după lobul împurpurat, și nu rosti acel „dar” care i se învîrtea prin gură împreună cu vo­calele prelungi ale unui hohot de plîns. „De mult”, continuă lordul, căutînd în zadar o altă șuviță. „Ce-ai fi vrut pentru vlăstarul nostru, vreun nume franțuzit de fătălău care se-n­vîrte prin lupanare? Ce-ți umbla ție prin minte, vreun Rodolphe dezlipit din paginile mu­cezite ale romanțurilor? Vreun Maurice?”. De fapt doamna Isabel se gîndise la Edouard, în a­mintirea unor cămăși franțuzești ude care-i înfioraseră odată cărnurile, lipite de un trup la a cărui cunoaștere mai amănunțită tînjise atunci și fantaza acum în lungi clipe de penumbră și abandon, dar era pregătită să se mulțumească și cu un Edward. Și în timp ce soțul ei scuipa alte nume – Alphonse? – demne de dispreț – Justin? – ea își strînsese cu o mînă părul – André?– și cu cealaltă obrăjorul înfocat al odraslei, pe care o luase apoi în brațe – Gerard? – și ieșise demnă din încăpere în căutarea doicii.

„La flamme a dévoré ces reliques d’amour et de mort, qui se renouaient aux fibres les plus douloureuses de mon coeur”.

Arbustu Nost a întors încet filele, privirea lui a alunecat peste hărțile colorate ale Europei și peste harta rutieră a țării, pe care drumurile se pierd ca vinișoare într-o carne prea grasă. Urmează traseul pe care el însuși l-a străbătut cu atîția ani în urmă, și care l-a adus aici, unde, după cum singur mărturisește, „s-a împotmolit de bună voie”. A trecut de listele cu nu­mere utile, fără rost aici unde singurul telefon funcționează o dată pe săptămînă timp de trei ore, și retrăgîndu-și degetul învinețit de pe filă a început a citi.

Franceza lui e acceptabilă, întîrziind abia poticnită printre nenumăratele vocale ale u­nui verb, zvîcnind în mici jeturi sonore împrejurul fibrelor dureros îndurerate. Îl și văd gîngu­rind pios în jurul numelui, la A, acolo unde degetul fără amprentă scormonea adineaori, sub­ția hîrtia.

Afară se înserează cu nori zvelți și lumină nepăsătoare.

Năluca doameni Isabel, și spectrelor volumașelor grămădite funest în coșuri de iută („la foc”, răcnea ades Arbuthnot père, îndesînd vrafuri de pamflete ruginii în cămin – arderii întîmplătoare a Caracteristicilor lui Shaftesbury, precum și salvării misterioase a unei ediții ilustrate din Justine – The Risus Press, New York, 1931 – se datorează, după propria-i mărturisire, constituția sa morală, iar ilustrațiilor, în opinia tatălui său, sănătatea plăpîndă din timpul adolescenței), trăiesc o a doua viață la mine în  bucătărie, în scandarea Arbustului Nost.

Cu timpul, agendele telefonice pline s-au umplut de praf. Cu timpul, cineva le-a aranjat astfel încît să formeze un soi de iglu, acoperit cu un carton îngălbenit A3, o gravură veche, care stătuse ani buni de zile la colț, rezemată de un perete, așteptînd o ramă.

Arbuthnot e un mimetic. Aș putea să jur: a scris numele, a copiat propoziția – mereu în căutare de potriviri providențiale, aceasta trebuie să-i fi părut un miracol – și s-a dus la plim­bare. Preferă traseul format de latura de nord a parcului, Strada Văduvelor, aleea halelor pă­răsite, și strada noastră, pentru că aici nu întîlnește de obicei pe nimeni, iar mormăielile, suspinurile, exclamațiile, și schimonoselile iluminărilor subite care-l copleșesc ard singure și neștiute, resturi ale unei vieți lăuntrice risipite nebunește. Degetele lui ating în trecere aici un arbust, aici barele îndoite ale gardului roșietic, colo se pitesc printre crăpăturile dintre că­ră­mizi, zgîndăresc pe dinăuntru colo o scorbură plină de resturi de cheratină, ori altceva, substanțe și mai vechi, pietrificate, într-un acompaniament tactil al frazelor din agendă, pe care ochiul minții lui le citește necontenit și vocea internă le scandează, și mîinile lui încremenite pe toate clanțele de pe Strada Văduvelor se odihnesc în vibrații îndepărtate și străine.

Din iglu se aude un foșnet.

Cînd Arbuthnot desface o portocală, una dintre mîinile sale – e greu de spus care, deși în primele luni Arbustu Nost ne-a oferit o agendă telefonică în care schițase o taxonomie a primelor șaptesprezece, cele mai importante – apucă delicat un briceag Swiss Army, a cărui la­mă licăritoare și perfect ascuțită (am văzut-o odată secționînd capacul unei conserve ca și cum ar fi fost o foaie de hîrtie, ca să nu mai vorbesc despre cauciucurile rădvanului comisa­rial), trasează fără nici o ezitare, fără nici un sunet, șase arcuri de cerc. Degetele altei mîini – va trebui într-o bună zi să caut agenda respectivă, de dragul rigorii – apasă ușor vîrful fructului. Șase petale identice se desfac precum ale unui lotus.

Arbuthnot ține în mînă acum două farfurioare cu doi lotuși, fiecare avînd în mijloc cîte o sferă portocalie, cu aderențe albe. Ridicîndu-se de pe scaun, și strecurîndu-și în buzunar briceagul, se îndreaptă încet către iglu. Așează una dintre farfurioare în fața intrării.

Nimic nu se distinge înăuntru, nimic nu se zărește, și totuși parcă o vietate indiferen­tă răsuflă acolo, cu pupilele mărite și degetele năclăite de o pastă care a fost cîndva un biscuit.

O subterană vagă, luminată puțin cîte puțin, în care se desprind din umbră și noapte...ar trebui să i-o spun în franceză. Poate și-ar nota-o. Într-un fel, se potrivește. În schimb, iau oala de pe foc și torn apa fierbinte în ligheanul curat. Lentilele ochelarilor mi se abu­resc. Așez ligheanul pe scaunul de bucătărie fără spătar. Alături, pe masă, așteaptă un piep­tene de os, bătrîn, cu dinții luuungi și subțiiri, între care celulele epiteliale ale văduvei Pa­lade se odihnesc într-o cheratină cenușie.

L-am șterpelit acum două săptămîni.

Mai e o sticluță pe care încă n-am deschis-o, de teamă ca mirosul ei înțepător să nu-mi sperie vietatea. Nu va trece mult timp și lotusul își va face efectul. Torn și apă rece în lighean, verific temperatura cu cotul. Pe fereastră nu se mai vede nici un nor, și așteptăm așa, eu și Arbustu Nost, el cu cealaltă farfurioară încă într-o mînă, apoi lotusul și globul portocaliu își împlinesc vraja, și în curînd mișcările mele se domolesc, și în brațe vietatea se lasă moale, pentru o clipă cu tîmpla pe pieptul meu, aroma părului ei făcîndu-mă aproape să mă înec, și degetele albăstrii ale Arbustului Nost se strecoară pe tăblia mesei, iau pieptenele și mi-l strecoară în mîna stîngă, în vreme ce dreapta, făcută căuș, ia apă din lighean și începe să umezească părul arămiu.

Aici mi se pare că toată lumea mă privește.

În cîrlionții Maiei, lindinile sclipesc ca ouă de diamant.