Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (488-489) iulie-august 2006

PROZA

 

Nichita DANILOV

Două proze scurte

Mîinile

Ajungînd în dreptul stradelei Marta, fiind gata să cotesc pe  Bașotă, avui impresia că îmi strînge cineva ușor mîna. Stradela pe care cotisem era aproape pustie: doi domni de vîrstă mijlocie, îmbrăcați în pardesie aproape identice, cu pălării trase pe frunte, stăteau de vor­bă în fața unui imobil vechi, îndemnîndu-se parcă unul pe altul care să sune primul la ușă. Glasurile lor, avînd ceva din foșnetul frunzelor moarte hîrșîite de vînt pe asfaltul prăfuit, îmi zgîriau timpanele obosite de muzici și alcool. Șchiopătînd, am trecut pe lîngă ei, privindu-i totuși cu atenție: cei doi domni misterioși, apăruți parcă dintr-un alt timp și alt spațiu (hai­nele pe care le purtau erau atît de demodate, încît privindu-i nu știai dacă ai în fața ochilor clădiri și oameni în carne și oase sau o fotografie mărită, reprezentînd o secvență dintr-un film din anii ‘30), continuau să stea de vorbă în șoaptă, fără să-mi acorde nici o a­tenție. Vag rămăsesem cu impresia că o mînă albă, cu degete subțiri, delicate, apăruse de un­de­va din perete clădirii pe lîngă care treceam, se întinse spre mine, îmi strînse mîna și dispăru la loc în zid. Clădirea pe lîngă care îmi tîrîiam umbra se întindea rece, lungă și mo­ho­rîtă, pierzîndu-se în aerul cenușiu al dimineții de toamnă.  M-am întrebat ce oră putea să fie, dacă era dimineață cum credeam sau seară. După o săptămînă de rătăciri, pierdusem noțiu­nea timpului: trăiam într-o stare confuză, într-un permanent crespuscul, în care lumina se cernea difuză peste lucruri, iar lucrurile căpătau contururi halucinante. Am făcut cîțiva pași înapoi, studiind cu atenție zidul alunecos și ambiguu al clădirii. Nu descoperii însă nici o gaură, nici o fisură, prin care cineva, ascuns în vreun tainic ungher, în glumă, și-ar fi putut stre­cura mîna, ca să-i sperie pe trecătorii ce se încumetau să treacă pe trotuarul întomnat. Cei doi domni stăteau în aceeași poziție. I-am privit cu insistență, dar ei nu-mi acordară nici o a­tenție. Un alt trecător, îmbrăcat într-un pardesiu lung, gri, apăru pe neașteptate în stînga mea, silueta lui   neliniștitoare pluti pe lîngă mine și se topi în ceață.

Înfundîndu-mi mîinile în buzunare, o pornii în tăcere înapoi spre casă. În palma stîngă strîngeam setul de chei de la ușa casei, în timp ce palma dreaptă mai păstra ceva din ră­ceala strînsorii străinei mîini. După cum avusesem senzația, fusese o mînă jilavă, lipicioasă: ie­șise din zid mai bine de-o jumătate de braț și se retrăsese cu iscusință înapoi. Manșeta albă era suflecată, de parcă mîna ar fi părăsit o sală de bal și s-ar fi îndreptat spre fumoar, pentru a fuma o țigară.

Ajungînd în dreptul locuinței mele, îmi timp ce-mi scoteam cheile, văzui cu uimire a­celași braț apărînd din ușă, întinzîndu-se spre mine, apucîndu-mi mîna dreaptă și strîngînd-o de mai multe ori cu căldură, ca și cum s-ar fi bucurat mult reîntîlnindu-mă după o absență în­delungată. Văzui brațul apărînd din zid și apoi retrăgîndu-se la loc și dispărînd în ceață, apoi apărînd din nou și iarăși retrăgîndu-se, și iarăși apărînd și iarăși retrăgîndu-se, în deplină li­niște. Mi-am încordat auzul, nicăieri nu se auzea nici un zgomot. Eram înconjurat de un aer surd, ca de pîslă. Cu un sentiment straniu, de teamă amestecată cu dezgust, am deschis ușa și am pășit înăuntru. Îmi simțeam ochii înroșiți de nesomn, gîtlejul aspru și limba încărcată, ca după nopți întregi de beție.

 

...Camera în care mă încumetai să intru era cufundată în semiîntuneric. Pășind înăuntru, aveam impesia că dimensiunile ei oarecum  modeste sporiseră peste noapte. Pă­turile motolite de pe pat, scrumul risipit pe jos, cărțile de joc împrăștiate pe masă și sticlele goale aruncate într-un colț, confereau încăperii un aer  străin, dezolant, lugubru. Mă sim­țeam singur și inutil. Atît de inutil, încît aș fi fost în stare  să-mi dau foc sau să-mi vîr un cuțit în gîtlej, ca să opresc urletul pe care-l simțeam năvălind din piept pe trahee. Am tras aerul adînc în plămîni, un aer greu, îmbîcsit  de alcool și mucuri mucede ce se revărsau din scrumiere, apoi fără să-mi scot pardesiul, nici pantofii, m-am aruncat pe canapeaua desfăcută. Cu ochii ațintiți în tavan  și o mînă sub cap, am stat întins ore în șir pe canapea, fără să mă gîndesc precis la ceva. Chipurile puhave ale prietenilor se învîrteau asemenea unui carusel alcătuit din cărți de joc prin fața ochilor mei. La început lent, apoi din ce în ce mai repede. Ta­vanul, cu lustra prăfuită, urma și el aceeași rotație. Se apropia și se îndepărta de canapea într-o mișcare amețitoare. Chipurile creșteau și descreșteau, luau proporții neobișnuite. Ridurile de pe frunte se întindeau pe tavan și pe pereți, amestecîndu-se cu pînzele de painjeni și crăpăturile apărute în tencuiala veche. Stăteam întins pe canapea, golit de gînduri și de sentimente. În timp ce lacrimile îmi curgeau fără voie pe obraji, simții în palmă aceeași ciudată strîn­gere de mînă. Părea să-mi spună: “Plîngi, plîngi, domnul meu, nu te sfii, lacrimile o să-ți aline durerea…”

Cu o mînă sub cap și alta atîrnînd pe podea, stăteam în prostrație, căzut pradă unei depresii profunde. Nu vroiam să-mi amintesc de nimeni și de nimic. Chipul cețos al unei fe­mei îmi răsări în memorie, apoi se stinse. Îmi ațintii și cu o mai mare osîrdie ochii în tavan. Be­cul se aprinsese de la sine sau îl uitasem de mult așa? Spînzura în trei fire răsucite, răs­pîn­dind o lumină gălbuie în cameră. Am auzit pe cineva sunînd de trei ori la ușă, dar nu m-am obosit să mă riridc și să răspund. Eram incapabil să accept orice prezență în jur. Lemhamitea din mine creștea ca o febră. Scrîșneam din dinți și înjuram răsucindu-mă pe o parte și alta. Soneria se auzi din nou, de data aceasta mult mai insistent. Îmi venea să-mi scot pantoful și să-l arunc în ușă, alungînd musafirul nedorit. Am închis ochii și am ațipit. Ca prin vis, auzii niște pași sfioși coborînd scara. Apoi ornicul Mitropoliei bătu ora zece seara. Încordîndu-mi voința, reușii să mă ridic în capul oaselor. Buzele îmi erau crăpate de arșiță, ochii injectați de sînge, îmi tremurau mîinile și bărbia. Aveam impresia că la prima mișcare încheturile mi se vor descleia și trupul mi se va rispipi în mii de bucălele. Adunîndu-mi puterile, cu un ultim efort, m-am deplsat pînă la toaletă. În timp ce mă mă spălam pe față m-am privit în oglindă. Ochii îmi sorbeau cu aviditate fața descompusă, de nerecunoascut. Instinctiv mi-am săpunit o­brajii năpădiți de peri crescuți în dezordine și am fixat briciul sub bărbie. Ochii mei păreau doi cărbuni arși, în care sclipeau fulgere de nebunie. În timp ce-mi contemplam cu aviditate fața pe jumătate acoperită cu spumă, pe jumătate năpădită de țepi deși, aspri, cenușii ca fu­ninginea, simții pe umăr o bătaie ușoară de mînă. Palma străină părea să mă încurajeze. Am pus briciul pe chiuvetă, cu fruntea năpădită de o sudoare rece, mortuară. Îndepărtîndu-mă de oglindă, simții din nou o strîngere de mînă. “Curaj, prietene, părea să-mi spună gestul mut, venit din beznă, mai ai timp… Nu te grăbi…”

Scuturîndu-mă de fiorii negri, ce-mi bîntuiau conștința, mi-am ridicat gulerul pardesiului și fără să sting lumina, m-am ghemuit din nou pe canapea. În timp ce ațipeam, am simțit cum aceeași mînă îmi mîngîia fruntea acoperită de sudoare: “Dormi, liniștește-te, și mîine-i o zi. “ Mi-am întors fața la perete și am adormit, simțind prin somn – arșiță cumplită și dorința de-a muri.

 

Trezindu-mă la miezul nopții, am avut senzația că sînt lipsit de mîini. Aruncînd o pri­vire spre fotoliu, pe care stătea o parte din garderoba mea de zi și de noapte, am văzut mîinile mele albe, cu unghii nespus de lungi, atîrnînd din mînecile goale, pînă-n podea. Sub privirea mea, mîinile începură să se înmulțească. Atunci, închizînd ochii, am încercat să adorm din nou. Cînd mi-am revenit din somn, am văzut că o groază de mîini îmi năpădeau trupul. Mîini mai mari și mai mici, mîini albe, subțiri, mîini groase, cu degete boante izvorau din pe­reți, din tavan, din mobilier și se împrăștiau prin încăpere. Îmi simțeam dinții clănțănind de frig și frică. Scăldat de sudori, priveam îngrozit cum camera se umple de mîini.  Încercam să-mi ridic brațul și să mă apăr de aceste imagini smulse parcă dintr-un coșmar, dar simțeam că odată cu brațul meu se ridica în aer un întreg evantai de brațe încolăcindu-se unele peste al­tele, într-o viermuială de nedescris. Și orice mișcare de mea și orice sunet erau însoțite de alte sute și mii de mișcări și de sunete. Vedeam apărînd din întuneric mîini mari, întinse, brațe tauate cu șerpi, săgeți și inimi, degete răsfirate și pumni amenințători. Se mișcau, colcă­iau peste tot brațe de bărbați și femei, se cățărau pe pereți, se zvîrcoleau pe dușumea într-o îm­brățIșare oarbă; atîrnau din tavan, cu degetele întinse acuzator spre canapeaua pe care ați­pisem.

Stăteam întins pe canapea, din ce în ce mai mărunt, din ce în ce mai bicisnic, strîns în mine, cu  pumnii încleștați, cu gura furibundă, prada unei viziuni ce se accentua pe mă­sura ce-o conștientizam, pe măsura ce căutam să scap de aceste imagini, de aceste stări, în­gî­nînd o rugăciune obscură, pe care o învățasem de mult, în copilărie.

Iehova

Toată noaptea suflase un vînt aspru, șuierînd printre liniile de calea ferată, zguduind gea­murile și ușile. în balcon, rufele întinse pe sîrmă fuseseră smulse de rafale și aruncate în stradă. Am ieșit, spre dimineață, și am început să alerg după ele, culegîndu-le de pe mijlocul bulevardului. Nu se vedea nici țipenie de om. Doar tramvaiele și microbuzele așteptau goale la capătul traseului să-și facă apariția, ieșind de pe scările blocurilor scufundate în întuneric, primii călători. Șoferii dormitau la volan, iar cei doi vatmani coborîseră și ei din vagoane, re­fugiindu-se la Non-stop-ul de după colț, unde acu, probabil, își savurau, stînd de vorbă cu vîn­zătoarele, cafelele fierbinți scurse din automat. Era sîmbătă și oameni își odihneau oasele și creierii după zile întregi de alergătură. Doar vîntul, de septembrie, neobișnuit de rece, își făcea de cap pe străzi. Cu hainele fîlfîind pe mine, gata-gata să fiu smuls de pe trotuar, în­cer­cam să recuperez ultimele cearșafuri, pijamaua și cămășile pe care vîntul mi le smulsese în fu­ria lui și le împrăștiase pe marele bulevard. Era ca după un naufragiu. O mulțime de ziare, de afișe, și tot felul de ambalaje se roteau pe trotuar, rostogolindu-se în stradă. Trezită din somn din cauza zgomotelor pe care le producea vijelia și negăsindu-mă în pat, soția ieși în bal­con, să vadă dacă rufele sînt la locul lor, dar nu văzu nici urmă de ele. Și atunci aruncă o pri­vire în jos. O mogîldeață albă, răsucită de vînt, mergea aplecată, cînd oprindu-se în loc, cînd alergînd, căutînd să oprească învălmășeala de gunoaie și lucruri pe care rafalele vîntului le răsuceau într-o furie sălbatică pe trotuar. Simțind privirea ațintită asupra mea, ridicai ochii din pămînt și privii în direcția balconului. Soția mă recunoscuse: îmi făcea semne dis­pe­rate cu mîna să las totul baltă și să urc în casă. Recuperasem totuși pijamaua, un cearșaf, ce­lălalt rămăsese agățat de arțarul din fața stației Peco: se făcuse ferfeniță. Prin vînt, răzbătu un strigăt: „N-are nici un rost să te opui mîniei Domnului. Ce-a fost luat să fie luat... Aruncă tot ce-ai găsit și vino sus.” Am urcat, dar nu m-am îndurat să arunc lenjeria pe care o recupe­rasem. „Aruncă pijamaua și cearșafurile și tot ce mai ai la gunoi, spuse soția cu un glas în care  se simțeau îngrijorarea și teama de necunoscut. Lucrurile astea ne vor aduce ghinion”, mai adăugă ea. „Și dacă le pierdeam nu ne aduceau?” Soția nu răspunse, ci luîndu-mi cearșaful din brațe, îl desfășură pe hol. Rămasem înmărmurit, în mijlocul lui se vedea un de­sen, reprezentînd un animal ciudat, pe jumătate pasăre, pe jumătate reptilă. “E semnul...” N-a mai continuat. În casa noastră numele Necuratului nu se rostea, nici măcar în șoaptă... “Strînge totul și aruncă la gunoi...”, spuse, în șoaptă, soția. Și părul ei arămiu flutură ca un steag, ridicat de un curentul stîrnit de deschiderea ușii. Am ieșit bodogănind în sine, căzut pra­dă unei spaime nedefinite, ce-și făcea loc în conștiința mea. În curînd tot ce strînsesem fu aruncat la tomberon. Vîntul continua să bată cu putere. Apoi, în timp ce îngrămădeam cu bățul cearșaful cu semnele Gheenei în tomberon, furtuna se potoli din senin. Cerul se în­senină și el, tramvaiele și autobuzele se mișcară din loc și odată cu primele raze ale unui soare crud, parcă primăvăratic, oamenii începură să iasă din blocuri, îndreptîndu-se spre au­to­mobilele parcate pe marginea bulevardului sau spre tramvaiele și troleibuzele ce staționau la capătul liniei. Furtuna trecuse, lăsînd în urma sa un val întreg de gunoaie, ca marea după re­flux. Am revenit în casă. Soția mă privi în tăcere. Nu spuse nimic. M-am spălat pe mîini și pe față, apoi mi-am făcut rugăciunea și, sărutînd-o pe frunte, am ieșit. „Domnul să-ți lu­mi­ne­ze calea”, i-am auzit stingîndu-se șoapta în urma-mi. M-am uitat la ceas. Ceasul arăta șapte și douăzeci. La ora opt trebuia să ajung în celalalt capăt al orașului, într-un cartier sărăcăcios, murdar, unde aveam de îndeplinit o misiune. Cu o săptămînă în urmă bătusem la ușa fami­liei S. Aduceam lumina Domnului cu mine. Apăsasem butonul soneriei cu insistență. Apoi, vă­zînd că nu răspunde nimeni, am ciocănit cu falangele degetelor în ușă. Cînd tocmai dă­deam să plec, am auzit pe coridor niște pași și apoi am auzit o voce de femeie. „Pe cine căutați?” Vocea nu era aspră, ci dimpotrivă, îmbietoare. „Aduc lumina Domnului cu mine,” am răspuns. Femeia întredeschise ușa și mă privi cu bunăvoință. „Soțul meu nu-i acasă. Veniți sîmbăta viitoare.” „La ce oră?” am întrebat. „Veniți dimineață. Pe la opt”, adăugă femeia. I-am întins cartea lui Ellen G. White, Marea Luptă, iar femeia a primit-o măsurîndu-mă cu a­ten­ție din ochi. „Citiți-o cînd aveți timp.” „Bine, răspunse femeia. Voi citi. Veniți sîmbătă”. Nu era nici tînără, nici bătrînă. Se apropia de patruzeci. 

La ora opt, eram din nou la ușa ei. Sunai de trei ori.  Dinăuntru se auzi o voce, aspră, băr­bătească: „Poftiți, poftiți, vă rog...” Bărbatul deschise și cu gesturi largi mă pofti înăuntru. „Intrați, intrați domnule misionar, spuse. Și scuzați, vă rog, ținuta.” L-am privit în treacăt. Băr­batul era uscățiv, înalt și mustăcios. Ochii săi negri, imobili, imprimau feței sale ascuțite tră­sături energice. Dure. „Dar să mă prezint, spuse întinzîndu-mi nu mîna dreaptă, ci stînga. Ve­niamin. Mă cheamă Veniamin și sînt lăcătuș mecanic. Scuzați-mă, vă rog, că nu dau noroc cu dumneavoastră cu mîna care trebuie, ci cu cealaltă, dar tocmai tranșam la bucătărie o bu­cată de carne.” Bărbatul zîmbi. Sau încercă să zîmbească. Ochii săi ficși, deveniseră parcă și mai ficși. În timp ce mustața sa se ridicase în colțul drept al gurii, stimulînd un zîmbet, Venia­min îmi arătă cu mîna stîngă mîna dreaptă, în care ținea o toporișcă. Nu m-am lăsat impresionat, deși teama pusese stăpînire pe mine. Am privit liniștit toporul însîngerat încleștat în mî­na sa dreaptă, ridicată pînă în dreptul pieptului și am zîmbit. „Pace ție, Veniamin, am zis. Nu­mele meu e Iosaf”, m-am prezentat scurt, pășind în vestibul. „Bună, Ioasat, mă bucur că ai venit”, spuse bărbatul, cu o voce zeflemitoare, ridicînd toporul și mai sus. Nu aveam cum să dau înapoi. Deja eram la jumătatea holului. Făceam totul posibilul ca să mă port cît mai firesc. În casă atmosfera era încărcată. Toate ușile de pe hol erau deschise. Din bucătărie ve­nea un miros greu, înecăcios, de carne arsă. La baie, apa curgea din toate robinetele, care, nu se știe din ce cauză, fuseseră deschise la maximum. În toate cele trei camere, luminile erau aprinse. Am făcut cîțiva pași și am rămas înmărmurit. În baie, soția, femeia pe care o vă­zusem cu o săptămînă mai înainte, stătea goală în cadă, privindu-mă prin deschizătura ușii. Își pieptăna părul lung, negru, ca pana corbului, ce-i cădea peste piept în șuvițe, acoperindu-i sînii. „Poftiți, zise bărbatul, iată și carnea care ar trebui însuflețită de cuvîntul lui Dumnezeu...” „Nu pentru ea am venit, ci pentru tine,” i-am zis lui Veniamin. „Pentru mine, dar cine te-a chemat în casa mea?” „Nu m-ați poftit dumneavoastră să intru?” „Dumneavoastră ați venit și cînd nu v-am chemat eu,” zise Veniamin, politicos, dar tot mai amenințător. „Ați ve­nit săptămîna trecută, cînd ați vorbit cu ea,” și Veniamin arătă spre femeia ce se spăla în baie. „Ea m-a chemat,” am zis. „Vedeți, zise Veniamin, nu trebuia s-o ascultați, prin ea a vorbit diavolul. Dacă n-aș fi fost acum acasă, în fața cui ați fi propovăduit?” „Tocmai de aceea am venit, am zis, ca s-o feresc de ispită.” „Se cuvine oare, zise Venimain, să propovăduiești cu­vîntul Domnului în fața unui trup despuiat, care freamătă de dorință?” „Cuvîntul Domnului, am zis, binecuvîntează orice trup, îmbrăcat și dezbrăcat, și-l îndeamnă spre căință.” „Văd că ești tare meșter la vorbă, sucești și răsucești cuvintele după plac, de parcă n-ai fi inspirat de Dumnezeu, ci de Satana. Nu cumva ești martorul lui?” Mîna dreaptă a bărbatului stă­tea ridicată deasupra capului meu,  iar cealaltă mînă mă apucă  de piept și mă trase spre el.  „Nu ți-e teamă c-am să te omor?” răcni el. „Poți să mă omori am răspuns, căutînd să adopt un ton cît mai liniștit. Am venit aici ca să mor pentru credință.” „Să mori pentru credință?” spuse bărbatul dînd înapoi. „Exact,” am răspuns. „Ca vechii creștini.” „Dumnezeule, făcu Ve­niamin,  aruncînd toporul pe pardosea. Ca vechii creștini? Acum cred,” zise el, îngenunchind în fața mea și sărutîndu-mi teatral mîna. „Te lepezi de Satana?” l-am întrebat. „Mă le­păd, mă lepăd”, spuse repede Veniamin, pe un ton ce se vroia glumeț. „Te lepezi și te convertești?” l-am întrebat... „Mă convertesc, zise repede Veniamin, dar cu o condiție...” „Care?” „Să te împărtășești din acest trup, zise el, adăugînd zeflemitor, din care s-au împărtășit în lipsa mea și alții...” Am privit involuntar în direcția băii. Femeia stătea ridicată în picioare, tre­murînd ca varga. „Freamătă de dorința de-a se lepăda de Satana, zise bărbatul. Dacă tu ești curat și aduci cîntul Domnului, atunci sădește acest cuvînt în carnea sa păcătoasă și scap-o de păcate...” „Aruncă în întuneric sămînța ta de lumină, adăugă schimonosindu-și fața Ve­nia­min, și atunci am să-ți fiu recunoscător în vecii vecilor...” „Amin”, am zis eu, ridicînd mî­na și făcînd semnul crucii, mai întîi spre el, apoi spre ea. Și atunci se auzi un vuiet. Și vîntul care se liniștise se porni să bată cu furie. Geamurile începură să zdrăngănească. Ușile se zgîlțîiră din țîțîni. O furie oarbă cuprinse toată casa. Hainele începură să iasă din dulapuri, zburînd val-vîrtej pe hol. La bucătărie, toată vesela se făcu țăndări. Părul femeii stătea ridicat spre tavan. Din  negru se făcuse alb ca laptele. Toporul lepădat pe pardosea se afla din nou în mîna bărbatului, care mă privea amenințător. Deodată ușa de la intrare se deschise brusc. Și odată cu ea toate geamurile. Hainele care pluteau pe hol fură absorbite de curent, dispă­rînd în hăul amenințător de afară. Păturile și cearșafurile fură smulse și ele de pe paturi, zburau răsucindu-se ca niște fantome pe coridor, în căutarea unor trupuri pe care le adăpostise­ră nu de mult. Pe unul din ele am văzut imprimat semnul Gheenei. Am vrut să–l prind și să-l arunc pe geam, dar cearșaful se desprinse din mîinile mele și zbură spre trupul gol al fe­meii, care cu părul vîlvoi și mîinile ridicate în sus, îngenunchease pe hol. Cearșaful se răsuci ca un șarpe în jurul trupului ei gol, sugrumînd-o.