Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (488-489) iulie-august 2006

ESEU

de

Laurențiu URSU

Nuanțele răului

- deficiență a privirii sau viciu al esenței? -

Atributele divinității

Există cel puțin un gânditor contemporan care pune problema diferenței dintre Est și Vest în termeni metafizici. Christos Yannaras consideră că diferența de mentalitate care se­pară continentul european urmează în mare delimitarea geografică ce a urmat marii schisme din 1054. Dacă în Europa apuseană Biserica a preluat mentalitatea tipic romană, în care se pu­nea accent mai ales pe atributul de legislator al divinității, în Estul bizantin Dumnezeu a fost perceput mai mult prin prisma atributului bunătății.

Calitatea de a fi bun și cea de a fi drept sunt două atribute infinite și „egale” ale di­vi­nității. Din punct de vedere teologic, Dumnezeu nu este mai bun decât drept și nici invers. În­să prevalența unuia din aceste atribute poate fi un indiciu asupra mentalităților și tradiții­lor care le legitimează. Dacă pentru catolici Dumnezeu este în primul rând judecător im­par­ți­al al conștiinței, individul fiind chemat la o viață morală în care primordială este evitarea gre­șelii, secondată de ispășire (până la limita teologică a purgatoriului), în ortodoxie Dumne­zeu este dispus mai curând să tolereze și să ierte, decât să judece.

Nu vom vorbi despre semnificația metafizică profundă pe care o are ideea unei di­vi­ni­tăți care iartă. La Origen, aceasta duce către apokatastază, către o fatală absolvire a tuturor, inclusiv a diavolului. Bunătatea lui Dumnezeu fiind infinită, orice formă de rău sfârșește prin a fi înghițită în oceanul iertării divine. Justiția se evaporă pur și simplu în favoarea atot­bu­nătății cu care Origen este dispus să crediteze divinitatea. Ceea ce este interesant în plan me­tafizic poate fi foarte pernicios în plan social. De aceea autorul acestei „deschideri” a fost con­damnat aspru de Sinoadele Bisericii.

Funcția pedepsei

Într-un sistem bazat pe justiție, pedeapsa joacă un rol foarte important. Reprezintă co­re­lativul necesar al ideii de dreptate. Pedeapsa opune dreptatea nedreptății, care astfel este cre­ditată cu un statut, dacă nu ontologic, măcar ontic. Ceea ce știm, indiferent de fundamentul ontologic al răului, este că nedreptatea există și că ea trebuie corectată. Pedeapsa are așadar o funcție expiatoare: răul ontic este recuperat prin curățare, prin (re)orientarea în bine a celui  căzut.

Pentru orientul creștin, dimpotrivă, pedeapsa nu curăță, ci murdărește. Omul acestei visio mundi are din start imaginea perfecțiunii sale, pe care nimic nu o poate atinge în esență (ci doar în aparență). Toate evenimentele1 au o valoare conjuncturală. Fiind dat lumii ca e­sență (nu ca potență), omul „bizantin” nu urmează drumul unei actualizări, ci este actualitate, chiar actualitate pură, din start. Prin urmare, nu este responsabil față de conjuncturi. A­cestea sunt doar aparențe înșelătoare, care nu întunecă în nici un fel perfecțiunea lui e­sen­țială.

Demnitatea omului fiind astfel enorm ridicată, erorii îi revine statutul de umbră, de i­realitate. Răul și eroarea nu au statut ontologic, ci doar unul care ține de poziționare. Vede rău(l) cel care este rău poziționat, rău intențio-nat. În realitate răul nu există, și neexistând nici greșeală, nu există nici responsabilitate. Mai mult, eroarea nu este atât o greșeală de pozi­ți­onare a celui care o face, cât a celui care o percepe. Miop, acesta nu înțelege binele din spa­tele răului.

Iertarea divină nu implică o recunoaștere a răului prin pedeapsă. Dacă în primă fază creș­tinismul a negat substratul ontologic al răului pentru a salva monoteismul, în a doua fază, cea a raportării la răul cotidian și concret, orientul creștin vede iertarea ca pe un act gratuit, ca un soi de jenă a divinității față de om, situație care nu angajează în nici un fel respon­sa­­bilitatea celui din urmă.

Pedeapsa ca expiere, proprie tradiției latine, recunoaște dualismul bine-rău în plan ontic, însă sursa erorii derivă tot dintr-o greșeală de orientare, corectabilă așadar. Statutul on­to­logic al răului este refuzat astfel în ultimul moment. Dar pentru omul apusean greșeala există cu siguranță. Fără ea justiția ar fi lipsită de fundament.

Dacă ideea de justiție introduce un dualism ontico-teologic (care justifică existența gre­șelii și posibilitatea iertării) și unul juridico-metodologic (ca să aplici dreptatea ai nevoie de opusul ei), ideea „binelui suveran” care înghite totul – idee de origine platonic㠖 salvează mo­nismul, însă conduce la o serie de dificultăți „filosofice” aproape insurmontabile și la con­se­cințe etice greu de acceptat.

Limitele teologice ale problemei

Cerința aplicării unui monoteism strict, proprie iudaismului și creștinismului, duce la o serie de fundături. Dacă pornești de la un singur principiu ontologic, acesta fiind dum­ne­zeul iudeo-creștin, ajungi în imposibilitatea de a explica răul. Dacă îl recunoști ca atare și îi acorzi statut ontologic, cazi în dualism. Pe de altă parte, dacă accepti pe Dumnezeu ca origi­ne a răului, distrugi fundamentul moral și suportul psihologic al acestor religii. Soluția cea mai simplă a problemei este să plasezi „răul” în plan moral: el nu există, există doar încercari la care, sub aparența răului, divinitatea te pune. Iar acest rău moral este bineînțeles unul ontic, nu ontologic; este unul care afectează omul ca fenomen în viața curentă, nu ca esență. Gîn­direa occidentală însă este adînc pătrunsă de pelagianism – doctrină religioasă care neagă pă­catul strămoșesc, interpretînd-l doar ca pe o greșeală personală a lui Adam.

Dacă Pelagius a transpus păcatul strămoșesc în plan ontic, pentru a salva totodată pe Dumnezeu (de perspectiva imoralității sau a dualismului) și libertatea umană (de spectrul pre­destinării), epoca patristică s-a grăbit să înlăture ipoteza răului ontologic, pentru a proteja dogma creației ex nihilo. Prin instituirea unui al doilea principiu, care să explice originea răului, s-ar fi ajuns la dualism. De aceea răul nu este originar, spun ei. Însă, în absența unui sta­tut ontologic al acestuia, nu poate fi explicată libertatea. Acestea sunt limitele problemei: de o parte dualismul, de cealaltă, predestinarea și anularea libertății. Bineînțeles, există și o a treia posibilitate, erezia, ieșirea din cadrul dogmei.

 Platonismul, cel căruia Biserica a trebuit să îi dea o replică, are o doctrină mult mai coerentă. Creația lumii este duală. Avem, pe de o parte, materia, pe de alta forma. Materia este perisabilă, se degradează, duce către moarte, forma este eternă, imperisabilă. În termeni mo­rali materia este rea, iar forma bună. Neoplatonismul devenise o religie respectabilă în an­ti­chitate, poate chiar prea respectabilă, prea intelectuală. Creștinismul a trebuit să-i dea o re­plică. Și replica s-a dovedit a fi inconsistentă, deoarece Părinții Bisericii erau limitați în de­mer­surile lor speculative de dogmă. Prin urmare, răul nu putea fi decît fictiv, aparent.

Însă scenariul cosmogonic platonician, cel puțin cel din Timaios invită la lectură. Lectură pe care Aristotel a făcut-o cu siguranță. În dialogul amintit, Platon vorbește de materie, de lumea formelor, dar și de un Demiurg, un făurar. Prin urmare nu există doar două cauze. Există cel puțin trei. Materia corespunde cauzei materiale a lui Aristotel, lumea formelor pe ca­re o contemplă Demiurgul reprezintă cauza formală, iar demiurgul însuși – cauza eficientă. Însă în scenariul aristotelic mai există o cauză: cea finală. De bună seamă că Demiurgul a avut un motiv pentru creație, altfel n-ar fi făcut-o. Aceasta este cauza finală. Astfel, la o lectură mai atentă, descoperim ceva mai mult decât un simplu dualism în problema creației, chiar și la Platon.

Epilog iudaic

Am pornit de la un principiu ontologic, pe care a trebuit să îl amendăm pentru a găsi o explicație coerentă problemei răului, dar am descoperit că pînă și ipoteza dualistă platoni­că trimite la mai multe cauze decît eram dispuși inițial să admitem. Soluția iudaică, dată  prin „teoria” celor zece Sefirot, complică și mai mult problema.

În Cabala, creația are loc din En Sof (Infinitul sau Incomprehensibilul), printr-un dezechilibru „geometric”. Perfecțiunea este dată de prezența în En Sof a tuturor celor zece atri­bute, în proporții egale. Dacă unul dintre acestea este îndepărtat dintr-o anumit㠄re­gi­u­ne”, se crează un dezechilibru. Lumea noastră (una din nenumărate altele) a fost creată prin re­tragerea atributului Justiție (Din sau Geburah) și înlocuirea lui prin Bunătate (Hesed sau Gedulah). Procesul poartă numele de contracție (țimțum). Prin acest artificiu sunt explicate ori­ginea lumii și răul și se salvează totodată ideea zeului unic, monoteismul.

Dacă biserica creștină a dat un răspuns neoplatonismului prin dogma ne-substanțialității răului, Cabala iudaică dă un răspuns mai elaborat. Ca și în teologia creștină, răul își justifică existența printr-o chestiune de poziționare, mai concret, printr-o absență. Pentru creștini răul este absența binelui, pentru cabaliști – a justiției. Iar dacă absența binelui este în­locuită prin grație și iertare (cu sau fără condiția ispășirii), absența justiției este înlocuită prin bunătate. Similitudinea este evidentă.

Într-o interpretare iudaică a mitului Genezei, răul se originează în actul îndepărtării fruc­tului din pomul cunoașterii (nu în cel de a-l consuma). Acest pom simbolizează arborele sefirotic, a cărui armonie a fost stricată prin dezechilibrul creat de Adam. Substratul  ontologic al răului este astfel negat. Răul survine direct în plan ontic prin și ca greșeală a lui Adam; ca o greșeală de poziționare sau, mai exact, de manipulare.

Noi moștenim această orbire a omului primordial, consecventă căderii în păcat. Însă Pa­radisul ne este mereu accesibil. Trăim în același timp în Paradis și în istorie, însă o deficiență de vedere sau de poziționare ne împiedică să îl realizăm. Așadar, însăși condiția u­mană, condiție demarcată prin rău și păcat, este consecința unei erori de poziționare, nu a unui viciu de esență. Omul s-ar putea întoarce oricînd în Paradis printr-o simplă schimbare de perspectivă. Putem spune că dacă pentru creștini răul este absența binelui, pentru ca­baliști acesta reprezintă nu atît absența justiției, cît a privirii juste.