Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (488-489) iulie-august 2006

CARTEA DE TEATRU

de

Mircea MORARIU

COLONIA ÎNGERILOR

de Ștefan Caraman

 

Deși încă tânăr ( e născut în 1967) și cu un debut petrecut doar în urmă cu 11 ani în revista Flacăra, deopotrivă prozator, poet și dramaturg, Ștefan Caraman poate fi so­co­tit, alături de Saviana Stănescu, Alina Nelega, Petre Barbu, Radu Macrinici, un precursor al tendințelor de înnoire a tuturor com­po­nentelor limbajului dramatic, așa cum a­par ele astăzi la modul acut, din perspectiva u­nei mișcări oarecum coagulate pe nume DramAcum, în care văd un fel de replică la ceea ce în proză se cheamă deja „Generația Pol­irom”. Caraman a practicat încă de la mo­mentul venirii sale în lumea literaturii dra­matice un nonconformism ce a depășit ni­velul structurii exterioare specific celor care la sindrofii ce se anunță dintre cele mai si­mandicoase se duc ostentativ îmbrăcați în geacă și blue-jeans. Cultivând cu o voluptate ce din perspectiva „aventurilor” prezentului ne pare a fi „bine temperat㔠delicatesele de limbaj, Ștefan Caraman nu și-a abandonat niciodată statutul de „cronicar al timpului pre­zent”, pentru aceasta recurgând cu talent și succes la formula parabolei. Și cu toate că la vremea debutului a părut agresiv modern, e sigur că Ștefan Caraman nu sacrifică niciodată în piesele sale povestea organizată, fi­rește, după canoane moderne, care nu-i a­fec­tează însă deloc structura de rezistență. Așa se face că ori de câte ori vezi un spectacol cu o piesă de Ștefan Caraman – iar textele sale au fost jucate de Teatre din București, Cluj, Arad, Sfântu Gheorghe, Galați, Piatra Neamț- odată reprezentația încheiată (atunci când și-a aflat regizorul și actorii potriviți) nu te afli deloc în dificultate în clipa când ți se cere de vreun amic să povestești ce ai văzut, semn că piesele dramaturgului, ce se în­că­pă­țâ­nează să locuiască la Tulcea și să practice pro­fesia de funcționar bancar, sunt texte de teatru adevărat, adică mult mai mult decât un exhibiționism lingvistic primar.

În chip similar stau lucrurile cu piesa Co­lonia îngerilor declarată de UNITER „piesa anului 2005” și tipărită la Editura UNITEXT (în condiții grafice remarcabile, dar cu neglijențe de corectură în ceea ce pri­vește textul propriu-zis) în 2006.

Ne aflăm într-un restaurant, local de lux al cărui personal e alcătuit eminamente din oameni ale căror zile sunt numărate. Bol­navi de cancer, ei au fost angajați de un „in­ventiv” al zilelor noastre ca să dea „cu­loa­re” și să sporească încasările localului.  Sunt îm­brăcați în ciudate costume albe de înger, îngeri  imperfecți, căci „aripile sunt negre, jer­pelite, negre de joc și căzute”. Și asta pentru că, așa cum spune Îngerul Mihăiță, o astfel de vestimentație face parte din specificul casei – „La cabaret femeile servesc în (sic!) sâ­nii goi,  aici muribunzii servesc în  îngeri” Fi­rește totul e teribil de macabru, „un  pic cam kitsch”, cum constată Bătrânul, dar angajații a­ceștia care „au venit de bunăvoie și s-au ascuns de frica morții în crâșma asta” fac me­seria ca o ultimă legătură cu viața. Sosirea u­nei „Ea”, o cântăreață cu voce dumne­ze­iască, înseamnă pentru salariații localului cam tot atât cât a însemnat pentru Miroiu ve­nirea Monei în Steaua fără nume. Ea riscă să pună la încercare rânduielile, să scoată de la locul ei regula principală care e aceea a Morții. Dar când Moartea își face totuși apa­riția „urmează ritualul…se face în tăcere… ritu­alul constă în scoaterea aripilor celui mort”. În momentul schimbării Patronului se modifică vestimentația personalului. A­cum Mihăiță și Gavrilă au costume de cu­loa­re neagră-„ din spate li se ițește câte o coadă de șobolan cu moț la capăt; pe cap poartă cor­nițe; în încăpere totul este negru, se în­trevăd o mulțime de semne malefice.” Do­va­dă că gustul pentru macabru al oamenilor nu are niciodată limite, că întotdeauna cineva poate inventa ceva încă și mai șocant, poate chiar mai umilitor la adresa condiției u­mane. Doar Mihăiță nu va mai vedea me­ta­morfozele, moartea sa fiind vegheată de Ga­vrilă, cel cu care a făcut un cuplu ce îl amin­tește pe cel al lui Vladimir și Estragon din Așteptându-l pe Godot.

Poate că piesa e prea lungă, dar montajul scenelor e inventiv, bine sudat, progresia dramatică reală, forma nu aderă forțat la con­ținut ci i se suprapune perfect. Motive ca piesa Colonia îngerilor să vadă luminile ram­pei

 

DESPĂRȚIREA GEMENILOR

de Sebastian-vlad Popa

Copil-teribil, spirit rebel, de o origi­na­litate uneori deloc comodă, despre care ți se întâmplă  frecvent să nu știi când glu­meș­te și când vorbește serios, privit adesea de ceea ce el însuși numește „teatrocrație” ca un fel de copil-problemă tocmai fiindcă se si­tuează pe poziții care, chiar dacă se dovedesc greșite, nu îngăduie somnolența, Sebastian-vlad Popa ( aceasta e noua grafie a numelui im­pusă de „proprietarul” său, iar eu nu pot de­cât să-i respect dorința în numele dreptului sfânt la proprietate, gândindu-mă că de lim­ba română, care nu e proprietatea ei, și-a bă­tut joc însăși Academia pe vremea când era oblăduită de E. Simion) a scris o carte ab­solut altfel. E, firește, o carte de teatru, se nu­mește Despărțirea gemenilor, a apărut în 2006 la Editura UNITEXT și conține și, e­seuri pe tema dramaticului. Zic și fiindcă între ceea ce e cu adevărat valoros în acest vo­lum se insinuează și prea multă vorbărie, și nițel egocentrism în exces, și idolatrie, și o su­pradoză de orgoliu specifică omului convins că el e cel ce deține adevărul absolut, che­mându-i nu la dezbatere, ci la luptă pe ceilalți. Dar dincolo de ceea ce i se poate re­proșa lui Sebastian- vlad  Popa, rămân diag­nos­ticele, observațiile, contextualizările,  și mai ales încercarea de a teoretiza cu folos despre teatrul pe care semnatarul cărții do­rește să îl redescopere de pe poziția „spectatorului talentat”, aflat în permanentă și utilă (sal­vatoare) contradicție cu spectatorul ma­si­fi­cat care vine la spectacol ca la un eveniment monden, se preface că îi place căci a­colo i s-a vorbit despre ceva și pleacă din sală fără a nu fi trăit nici un fel de experiență au­ten­tică, ci doar două ore de „socializare” prost înțeleasă. O precizare. Mă număr prin­tre acei spectatori, sau, mă rog, critici ce cred că teatrul are nevoie de poveste, că ei trebuie să  vorbească despre ceva. Dar contează cu ce grad de originalitate, de creativitate reală, pro­ductivă și nu reproductivă o face. Ceea ce  Sebastian-vlad Popa numește „spectator ta­lentat” trebuie să fie atent  și să aprecieze această creativitate, nu încremenirea, falsul, calpul. Pentru spectatorul talentat, teatrul este sărbătoare și el iese de la spectacol „în sta­rea jubilatorie a experienței trăite sub semnul unui prezent încă viu, asemenea ce­lui ce a  trăit muzica”. Problema pe care și-o pune criticul atunci când reflectează despre teatru e de a disjunge între teatralitate, pe de o parte, și dramă, respectiv dramatic, pe de altă parte. Autorul Despărțirii gemenilor se în­treabă adesea „ ce este drama?”, furnizează di­verse definiții cu caracter provizoriu, re­vine asupra conceptului ori conceptelor, simte nevoia precizărilor. Or, ceea ce  cred a fi defectul cărții e tocmai că oscilează, că nu se hotărăște asupra unor clarificări. Lucrul ar fi fost necesar, cu atât mai mult cu cât teo­re­ticianul a conferit teatralității o semnifica­ție negativă, oricum alta față de cea extrem de laxă pe care cuvântul în cauză l-a dobândit în vremea din urmă, atât de laxă încât ris­că să se desemantizeze, să semnifice un gol de gândire, în vreme ce drama  înseamnă au­ten­tic, creație, bucurie. Cel puțina asta de­duc eu. Nu exclud ca deducția mea să fie re­flexul deformației de profesor dornic de ex­pli­cații limpezi.

Ce îl interesează cu folos pe Sebasti­an-vlad  Popa e de a spune fără menajamente că șansa de a se întâlni cu jubilația îi su­râde extrem de rar spectatorului român de azi, că cel mai adesea învingătoare e teatrali­ta­tea, adic㠄stereotipurile care ne solida­ri­zea­z㔠livrate într-un „cocktail mișto”, c㠄sistemul sedativ funcționează perfect”, că teatrul se situeaz㠄în linia întâi a frontului so­cialist”, că el „se sindicalizeaz㔠fiind produsul unei lumi dogmatice, ce reproduce per­fect lumea românească în care s-a născut ce­lebra „generație’27” căreia criticul i-a con­sa­crat o carte intitulată Utopiile române cu Apocalipsa sub pernă. Teatrul hrănit de dra­ma­ticul autentic are nevoie nu de susțineri masive, ci de „afinități elective, de adeziuni li­bere și atunci devine el însuși o provocare neîntreruptă a diversității”. Numai un a­se­menea teatru poate scoate și teatrocrația din starea de vegetație, o stare în care se complace mai cu seamă critica teatrală, stare diag­nosticată de autorul cărții cu umor trist în capitolul Procesul etapei.

Dar până atunci cum e teatrul văduvit de dramaticul autentic? „Teatrul în Ro­mâ­nia, după 1989, e bolnav de teatru căzut în teatru, în teatru, în teatru… N-ați observat? Retorica aceasta a teatrului în teatru este, fără îndoială, a barocelor nefericiri contemporane. Numai teatrul și presa ni le sila­bi­sește cu atâta limpezime”. Așa încât teatrul a devenit „un gen meschin”.  Teatrul e produs de artiști care „nu învață nicăieri și nici nu au intuiția că drumul spre autenticitate nu trece prin ordinărie, ci dimpotrivă, presu­pu­ne o nouă formalizare a lui și o curățenie nouă”. Sebastian-vlad Popa nu-și rezervă doar dreptul de a constata, ci mai ales pe cel de a se revolta, amintind întrucâtva de celebrul Nu ionescian. Se revoltă criticul, însă o fa­ce cu entuziasm căci mai sunt și oaze de teatru ce nu au excomunicat dramaticul, a­ceste oaze chemându-se spectacolele semnate de Silviu Purcărete ori Andriy Zholdak, u­neori de Alexandru Dabija (Creatorul de teatru), Tompa Gábor (Cântăreața cheală), Vlad Mugur sau Liviu Ciulei. Despărțirea ge­menilor nu e o carte ușor de recenzat, dar e obligatoriu (cred că Sebastian-vlad Popa de­testă acest cuvânt) de citit. Căci „l’enfant terrible” calificat de unii „l’enfant probleme” a­re adesea dreptate. O dreptate apăsătoare.

 

O BIOGRAFIE

de Andrei Șerban

Învolburatul an 1990 a dăruit iubitorilor de  artă din România numeroase bu­cu­rii. Dacă din punct de vedere politic, „iluzii­le au durat numai o lună”, cum spunea Oc­ta­vian Paler, în plan artistic ele au avut o via­ță ceva mai lungă. Poate că tocmai de aceea ieșirea din povestea frumoasă a primilor ani de după Revoluție a fost mai dureroasă și mai costisitoare. Seismele politice resimțite în­că din ianuarie 1990 și ajunse la paroxism o­dată cu mineriada din 13-15 iunie au cu­nos­cut replici dintre cele mai cumplite în lu­mea artelor, în anii imediat următori, replici ce se simt și azi.

Printre bucuriile aduse de anul 1990, s-a numărat și reîntoarcerea lui Andrei Șer­ban, regizor legendar, cu un strălucitor în­ce­put de carieră încă din studenție, carieră con­tinuată apoi la Piatra Neamț ori la Teatrul „Bulandra”. În cei doi ani și ceva în care a condus, după 1989, Teatrul  Național  din București, încercând să țină piept unui sis­tem osificat deloc dornic să se reformeze, An­drei Șerban a regizat spectacole importante, precum Trilogia Antică, Cine are ne­voie de teatru, Audiția, Noaptea regilor sau Livada de vișini ce au însemnat nu doar șan­sa unor mari succese internaționale, ci și o tentativă de modificare a opticii asupra tea­trului și a felului în care acesta se zămislește pentru a reprezenta și altceva decât „o obli­ga­ție socială muribundă”. Plecarea intem­pes­tivă a lui Șerban de la conducerea Na­ți­o­na­lului a fost un șoc. Și azi îmi amintesc de extraordinara, sfâșietoarea scrisoare pe care i-a adresat-o regizorului regretata actriță Leo­poldina Bălănuță, scrisoare publicată în re­vista Teatrul azi . Amăgit c㠄de data asta lu­crurilor vor fi altfel”, Andrei Șerban a re­venit ca artist în țara sa natală în 1995 montând, pentru Festivalul „Enescu”, Oedipe, despre care creatorul său scria „am pus în a­ceastă operă toată substanța ființei mele, tot sufletul meu”. Reputația de troublemaker a lui Șerban s-a amplificat, iar o lume imatură po­litic, intens polarizată, s-a grăbit să-l pună la zid pe regizor. După ce a învățat c㠄e i­nu­til să te lupți prin teatru cu morile pamfletului politic”, Andrei Șerban nu a mai re­venit în România decât pentru work-shop- uri ori ca „civil”. Dar, iată, suntem acum în aș­teptarea a două spectacole pe care marele re­gizor le pregătește nu la București, ci în pro­vincie, la Cluj și la Sibiu. Despre imposibilitatea de a lucra în București vorbea cu ani în urmă și regretatul Vlad Mugur. Oare nu pun pe nimeni pe gânduri vorbele acestea? Cartea O biografie, scrisă de Andrei Șer­ban însuși, apărută în vara lui 2006 la Editu­ra Polirom din Iași poate fi privită ca o uvertură la aceste spectacole. Dar ea înseamnă mult mai mult decât atât.

În textul introductiv („în loc de prefață”), intitulat Dacă aș spune chiar totul…, re­gizorul, dotat cu un indubital talent scrii­to­ricesc, explică nu doar avatarurile găsirii titlului cărții, ci și motivele în virtutea cărora a optat pentru articolul nehotărât. De fapt, din multiplele biografii posibile care fac via­ța unui om, Andrei Șerban s-a decis să scrie doar ceea ce s-ar putea chema biografia sa pro­fesională, deloc exaltată, deloc egolatră în care e concentrat cu admirabil spirit critic destinul artistic al creatorului teatrului spiritualității, cum îl numește Basarab Nicolescu în postfața volumului. Cu adevărat, puține sunt referirile la viața personală a lui Andrei Șer­ban și ele sunt făcute doar atunci când, în absența lor, ar fi imposibil să înțelegi rostul unei decizii cu impact în devenirea profe­si­onală a marelui artist. Găsim scurte referiri la familia din București, la copilărie și studenție, la Priscilla Smith care a avut un rol im­portant în nașterea Tragediei antice, la băieții Antony și Nicolas cărora, de altminteri, le este dedicată cartea, ca și enigma­ticei ( cel puțin pentru mine) Dana. Nu cancanul, nu confesiunea prost înțeleasă interesează. Cartea e cu atât mai importantă cu cât re­constituirii devenirii teatrale a copilului ce o­dinioară, în clipele de singurătate, punea la in­tensitate maximă un disc și dirija imagi­nân­du-se Arturo Toscanini ori George Geor­gescu, i se adaugă importante reflecții a­supra esenței teatrului și impactului acestuia asupra ființei umane, dar și asupra pieselor ori operelor pe care Șerban le-a regizat în timpul formidabilei sale cariere ce a refuzat pro­gramatic repetiția, liniștea, lenevia. Pro­vocat de vechii săi prieteni George Banu și Ana Maria Narti, teatrologi, sau cum ar spu­ne Șerban însuși „critici artiști” ce au devenit „participanți activi” la evenimentele din viața artistică a regizorului, autorul cărții pro­duce aserțiuni teoretice esențiale la adevărul cărora s-ar cuveni să reflecteze orice om în­drăgostit de artă. „Cred – scrie Andrei Șerban – că rolul artei e să filtreze trivialul vieții printr-o viziune transparentă, să dea speranță, nu doar să arate cât de sumbru e totul, cu alte cuvinte să ne amintească de po­ten­țialul infinit pe care, ca oameni, îl avem”. Azi, când laolaltă dramaturgi și regizori, se întrec în a face din teatru vehiculul unei vizi­uni catastrofice asupra lumii, cuvintele lui An­drei Șerban au o rezonanță aparte. Sau, „pentru mine, teatrul bun e cel care caută com­plexitatea, ceea ce include evident orice aspect de viață, deci și politicul, dar merge mai adânc. Tot ceea ce am vrut eu să transmit a fost o experiență umanㅔ. Prin ase­me­nea reflecții ori confesiuni, Andrei Șer­ban își îndeplinește în realitate propria do­rin­ță, aceea ca O biografie să nu fie „un ra­port documentat pentru arhive”.

Pentru toți cei care știu câte ceva despre destinul artistic al lui Andrei Șerban, nu­mele regizorului român se confundă cu sin­tagma „elevul lui Peter Brook”. Întâlnirea cu Brook în chiar primele zile ale exilului lui Șerban și în perioada începutului existenței Centrului Internațional de Creație Teatrală e definitorie și rezumată în aproximativ 30 din­tre cele aproape 400 de pagini ale cărții. Îmi amintesc că și George Banu în cartea  Peter Brook – Spre teatrul formelor simple, a­părută în traducere românească toamna tre­cută la Polirom, vorbea despre impactul pe care l-a avut întâlnirea cu marele creator în luarea dificilei decizii de a nu mai reveni într-o țară peste care se lăsase întunericul ideologic. Dar, revenind, parcurgând volumul lui Andrei Șerban, apărut în colecția Ego­grafii, constați lesne că spiritul lui Peter Brook este prezent pretutindeni. „Termenul căutare – spunea Brook, citat de Andrei Șer­ban – înseamnă, în primul rând , acțiune”.  Iar fiecare spectacol, fie el reușit ori mai pu­țin izbutit, apreciat ori desființat de critică, a­nalizat în carte de Șerban însuși cu ne­dez­mințit spirit critic , a însemnat căutare și acți­u­ne. O acțiune bazată pe reflecție, așa cum o dovedește conferința Între teatru și operă,  al cărei text e reprodus în deschiderea părții a doua a volumului, pe refuzul plictiselii, al co­modității, pe experiență, călătoriile în Ja­ponia ori în Bali, pe urmele lui Artaud, fiind pietre de hotar.

Sezonul teatral ce va începe la puține zile după apariția acestor însemnări ne va dă­rui, așa după cum spuneam, reîntâlnirea cu spectacolele lui Andrei Șerban. Îmi doresc din toată inima ca experiențele de la Cluj și de la Sibiu ale marelui regizor să se petreacă sub semnul fastului, al bucuriei împărtășite. Ar fi păcat ca încă o dată Șerban să fie deter­mi­nat să creadă că în țara lui i se potrivesc perfect celebrele vorbe „dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau”. Sper că creditul pe care Andrei Șerban l-a acordat celor două teatre să fie întru totul acoperit în fapte. Generozitatea lui Andrei Șerban  față de ele e magnifică. Aș­tept ca ea să se metamorfozeze în spectacole asemenea.