Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 6 (487) iunie 2006

TRIPTIC

de

Al. CISTELECAN

Viorel Marineasa, Tudorel Urian,

Al. Th. Ionescu

I. – Tradiționaliștii luați la rost

Culturile întîrziate (că o fi din lege, că o fi din complex) își pun problema propriei tradiții într-un mod dramatic. Pe cît aceasta este mai firavă și mai neconstituită, pe atît ea este compensată printr-o retorică mai emfatică și mai  patetică. În bună măsură, tradiția „absent㔠e chiar suplinită (iar uneori de-a dreptul substituită) de această retorică, pe care trebuie s-o înțelegem mai puțin ca demers retroiectiv și mai mult, desigur, ca proces proiectiv. Tradiția, în astfel de cazuri, își are momentul său spasmatic de „invenție”. Ea nu este, propriu-zis, o inventariere a caracterelor, o repertoriere a trăsăturilor distinctive sau constitutive rezultate dintr-o decantare, ci pură ficțiune, tradusă într-o retorică a revendicărilor de antecedențe și într-o industrie de specific, de autohtonitate. Tradiția devine, de fapt, o manufactură de specific. „A fi și a rămîne român este marea temă a unei culturi care a trebuit întotdeauna să se gîndească pe sine în termenii /…/ supraviețuirii”, zice Sorin Alexandrescu în Paradoxul român (Univers, 1998, p. 33). Adăugînd de îndată c㠄acest mit al identității a rămas în mod constant prioritar față de orice altă problemă culturală sau ideologică”. A rămas, adică, pînă azi. Așa că, de fapt, nu se poate spune că cercetarea intreprinsă de Viorel Marineasa (Tradiție supralicitată, modernitate diortosită, Editura Universității de Vest, 2004) asupra publicisticii lui Nichifor Crainic și Nae Ionescu, doi dintre protagoniștii dezbaterilor interbelice, vine în trena acestei dispute organice a culturii române; mai degrabă ea cade în chiar actualitatea ei. Din această perspectivă, operația lui Viorel Marineasa de limpezire a conceptelor și a evoluției conceptuale a celor doi combatanți, precum și confruntarea ideologiei lor cu exigențele actuale ale unui model democratic, este chiar una salutară.

Cu atît mai meritoriu este acest excurs de comprehensiune polemică cu cît autorul are de sistematizat o materie diversă și adesea contradictorie sau meandrică în ideația ei. El nu descrie două doctrine, în parte gemene, ci le reface traseul constitutiv, urmărindu-le pas cu pas, de la geneză la eșec. Inconstanțele, incoerențele interioare și contradicțiile sînt, de altfel, „temele” preferate ale investigației, care se oprește cu voluptate epică asupra tuturor acestor accidente de parcurs doctrinar. Cartea are, de altminteri, o conduită epică (nu doar savantă), susținută, pe de o parte, de analiza „împletit㔠a celor două evoluții, cu evidențierea suprapunerilor, coincidențelor și a deviațiilor, iar, pe de altă parte, sporită de tăierea în secvențe biografice și tematice. Dar această structură epică, menită să dea cercetării ritm și să-i găsească, adesea, o turnură de suspans, nu face decît să susțină coerența și acuratețea nivelului ei conceptual. Prozatorul Marineasa asigură un ritm evenimențial ideilor și conceptelor investigate, recurge la analepse și prolepse, dar nici o clipă el nu ia locul hermeneutului sau analistului. Din contră, rigoarea abordării abia capătă un plus de flexibilitate și claritate. Unde și unde, firește, prozatorul se vede direct, în reflexele de oralitate ale stilului, menite însă și ele să releve fie o atitudine de distanțare ironică, fie una de decompresie, de relaxare conceptuală. Discrete în materia extinsă a cercetării, astfel de spontaneități orale nu numai că aduc un efect de culoare, dar ele păstrează un echilibru al demersului, marcînd apăsat și scurt distanțarea. Expresii de genul „ferească Dumnezeu”, „mică teorie ciupită”, „la brațetă cu pacifiștii”, „pentru ca pasiența să iasă cu ușurință”, „ne joacă destule renghiuri”, „cum o chitește abilul mînuitor”, „își dă în petec”, ș.a. detensionează analiza, dar mai ales îl scutesc pe autor de ocoluri polemice.

Viorel Marineasa nu este un simpatizant al „fundamentalismelor” nici atunci cînd e vorba de cele ale lui Nae Ionescu, nici atunci cînd e vorba de cele ale lui Nichifor Crainic. Poziția lui e cu totul alta și ea e expusă cu destulă tranșanță, dar cel mai adesea printr-o atitudine generală de ironie care impregneaz㠄descripția” doctrinelor. Se vede cît de colo c㠄materia” i-a fost cel puțin antipatică. Dar această antipatie structurală devine un scrupul în plus în analiza și interpretarea fenomenelor cercetate, un scrupul, în mod poate paradoxal, de obiectivitate, nu numai de cunoaștere în amănunt. Căci în privința cunoașterii detaliate a „materialului” Viorel Marineasa e ireproșabil. El nu numai că ține contabilitatea tuturor contradicțiilor, inconsecvențelor și dezicerilor (mai cu seamă în cazul lui Crainic), punîndu-i pe autori față în față cu ei înșiși și apelînd la o memorie necruțătoare, dar adesea îndreaptă erori de interpretare, de identificare a surselor și chiar de datare a unor articole. Toate aceste exerciții de „precizie” vin nu numai dintr-o profundă familiarizare cu obiectul cercetat, dar mai ales dintr-o extraordinară memorie a ideilor. Lectura suspicioasă pe care o face Viorel Marineasa devine, astfel, un avantaj pentru corectitudinea reconstituirii și a interpretării.

Dar mai ales această memorie a ideilor îi servește autorului pentru dezbaterea pe fond, pentru confruntarea celor două doctrine între ele și, apoi, pentru confruntarea lor solidară cu principiile unei culturi liberale și ale unei societăți democratice. Viorel Marineasa nu uită nimic din ce-au spus Crainic și Nae Ionescu; în bună parte el le vînează inconstanțele, dar numai ca pas preliminar pentru a ajunge la partea centrală, coerentă, a atitudinii lor. Dezbaterea se duce, de fapt, la acest nivel, deși poliția surselor, a influențelor, uneori chiar a tacitelor împrumuturi, e folosită întotdeauna ca o operație prealabilă. Există un întreg catalog de „idei primite” fie de unul, fie de celălalt protagonist, dar Viorel Marineasa disociază între „originalitatea” lor de gîndire și efectele produse de condiția carismatică a celor doi operatori ideologici. El separă contradicțiile de fond de cele de etapă sau de conjunctură, conturînd astfel nu atît personalități – și doctrine – unitare, cît scindate sau în metamorfoză nu totdeauna reductibilă la coerență. Cel mai dramatic scindat dintre cei doi e, fără îndoială, Nae Ionescu, cu simpatii – de nu mai mult – pentru arta modernă, dar simpatii contrazise epatant de „doctrina” autohtonistă.

Minuția cercetării merge pas la pas cu tranșanța delimitării. Aceasta e maximă atunci cînd sînt trecute în revistă ideile despre stat și societate ale celor doi, din fața cărora Viorel Marineasa reculează cu stupoare, ca orice bun democrat.

Sistematizîndu-și materia într-o analiză a conceptelor culturale și într-una a conceptelor societale, Viorel Marineasa nu face o simplă reconstituire a doctrinelor celor doi ideologi. Cercetarea sa nu e expozitivă decît atît cît e necesar pentru a o angaja în dezbatere. Dar aceasta nu înseamnă că accentul central nu cade pe degajarea semnificațiilor din conceptele de „tradiție” și „stat” cu care operează Nae Ionescu sau Nichifor Crainic. Viziunea  fiecăruia în parte despre tradiție și specific, iar apoi despre idealul de societate propus, e dezbătută fir cu fir, fie în privința aportului de idei – verificîndu-se de fiecare dată quantum-ul de originalitate –, fie în privința atitudinii rezultate din doctrină. Fiecare idee e urmărită de la un capăt la celălalt, cu încăpățînarea unui Javert. Discuția e laborioasă și aprofundată totodată, încadrată în contextul ideatic – sau ideologic – al momentului, dar și extrapolată în actualitatea noastră. Viorel Marineasa, ce-i drept, pare pornit să nu agreeze nimic din „sistemele” celor doi, dar nu-i mai puțin adevărat că respingerile sale sînt nuanțate și nu premeditate. Multe, de exemplu, din ideile lui Crainic despre rostul artei, despre „sensul teologic al frumosului” sînt discutate cu comprehensiune. Dezbaterea amplă a conceptului de artă al lui Nichifor Crainic, strîns legată de dezbaterea despre specific și tradiție, nu merge cu tot dinadinsul împotriva tuturor aspectelor implicate. Dimensiunea religioasă a artei, chiar dacă nu e exaltată de cercetător, pare supusă mai degrabă unui comentariu înțelegător. Viorel Marineasa nu le caută cu disperare, cu program, nod în papură celor doi autori. Cîteodată e chiar iertător cu unele incongruențe. Dar paralelismul lor de acțiune – și de concept – reiese cu claritate din analiza intreprinsă. O analiză de mare acuratețe, făcută de pe poziții mai degrabă adverse, dar tocmai de aceea mai comprehensive. Meritul de căpătîi al cărții constă tocmai în viziunea sa critică, ținută permanent în respectul adevărului. Avem de-a face cu o cercetare minuțioasă și riguroasă care pornește de la defrișarea terenului și ajunge la dialogul deschis și tranșant cu operele analizate; o cercetare care e, simultan, o investigație istorică și o dezbatere actuală.

II. – Critica la obiect

La cît e de harnic și de prompt, nu poate fi decît de mirare că Tudorel Urian a debutat abia în 2000, cu o panoramă despre Proza românească a anilor ’90 (Editura Albatros). Deși făcută din cronici literare, cartea de atunci, onorată cu aproape toate premiile de debut, părea o construcție (cu patru camere) proiectată din vreme și cu migală, și nu lăsată la voia capriciului de cronicar. În orice caz, opțiunile acestuia păreau făcute în (poate chiar din) perspectiva unui edificiu, ca și cum cronicarul lucra cu planșeta viitorului literar pe masă și aștepta liniștit să-i parvină de acolo elementele potrivite. Cum-necum, lucrurile i-au ieșit și el a strîns într-o imagine coerentă partea semnificativă a prozei din acei ani. Platon pe internet (Editura Dacia, 2003) nu mai are veleități de construcție – și cu atît mai puțin de unitate –, fiind mai degrabă o amestecătură de cronici vechi și noi, de articole ocazionale și de răspunsuri la diverse anchete. Dar dacă principiul cărții nu mai e același, fiind unul de recuperare și, prin urmare, eterogen, Tudorel Urian nu e altul. El e același practicant de critică atică, întotdeauna la obiect și întotdeauna pe drumul scurt, fără mofturi, fără ifose și fără sofisticărie. Ceea ce zicea Nicoleta Sălcudeanu despre prima lui carte rămîne să gireze și cartea de acum, dacă nu cumva pe Tudorel Urian însuși: „scurt, descriptiv, rezumativ, concluziv”, apropiindu-se „de aspectul promoțional al cronicii literare” și cultivînd un „pragmatism de întîmpinare” într-un „stil minimalist”, Urian se dovedea „un bun conducător de impresii de lectur㔠(Pasiențe, p. 107). „Bun”, desigur, și în sensul acurateții, și în cel al credibilității. Tudorel Urian e convingător tocmai pentru că e simplu și genuin; nici nu taie firul în patru, nici nu stă să parlamenteze cu alții. Lecturile lui sînt, toate, lecturi în premieră, lecturi de primă defrișare, neinhibate nici o clipă de angoasa bibliografică. Rar de tot se face cîte-o trimitere generică la fundalul critic, de tipul „fapt subliniat de mai toți exegeții de pînă acum” (aici, de exegeții lui Florin Șlapac, p. 136). Mai degrabă decît ca o carență (a fișelor), acest pionierat de lectură trebuie văzut ca o metodă, cu riscurile ce pot, desigur, decurge din ea. Tudorel Urian preferă, însă, în pofida acestor riscuri, lectura inocentă; e modul lui de a face un pact direct cu cititorul, peste capetele celorlalți exegeți sau comentatori, ignorați cu desăvîrșire, dar, totuși, cu deferență.

E un pact motivat și printr-o scurtă profesiune de credință. „Rolul criticii literare, astăzi – zice Tudorel Urian –, nu poate fi decît acela de a orienta cititorii către cărțile cu adevărat valoroase”, iar pentru asta ea trebuie „să răspund㔠la o întrebare „extrem de simplă: în ce măsură cartea despre care scrie cronicarul merită citit㔠(p. 199). Tudorel Urian răspunde conștiincios – ba chiar scrupulos – la această întrebare. El e un critic de judecată în primul rînd. Numai că această întrebare, deși pare, nu poate fi „extrem de simplă”; ea poate fi, desigur, simplificat㠖 și simplificată oricît –, dar pe fond ea pretinde cel mai complex răspuns; un răspuns care să rezulte din interpretare, din investigație, din corelații și distincții etc.; nu un răspuns care să vină înaintea acestora sau de-a dreptul în locul lor. Tudorel Urian pare a fi, însă, de acord cu Garabet Ibrăileanu, convins și el că, din păcate, „critica estetică e scurtă și nu rentează”. Din și mai mari păcate, însă, chestiunea estetică, judecata de valoare pretinde, în sprijin și în prealabil, interpretarea. Or, aici, metoda inocentă a lui Tudorel Urian presupune un mic paradox (care e, poate, chiar paradoxul criticii). Interpretarea e, de fapt, un dialog al interpretărilor. Dacă peste celelalte interpretări se trece cu suverană nevinovăție, înseamnă că ele sînt judecate ca inutile. Ar fi, în acest caz, o prezumție de strictă emfază să se pretindă altceva de la propria interpretare. Iar Tudorel Urian e mai degrabă cultivator al modestiei decît al emfazei. Dar candoarea lui referențială e o scoatere din cauză a criticii.

Nu e singura dată cînd, fie și fără voie, Tudorel Urian lucrează contra criticii literare. În societatea cu internet, societate „a maximei deschideri” (dar o deschidere care accesează doar citate din Platon, fiind, deci, implicit și deopotrivă, și una a maximei închideri, în favoarea ciupelii), „frumosul – zice el – are toate șansele să fie definit în funcție de gusturile fiecăruia” (p. 172). Nu e ceva nou, întotdeauna a existat o astfel de „definiție a frumosului”, în funcție strictă de „gusturile fiecăruia”. Nu internetul e aici de vină. Dar, ca bun democrat, Tudorel Urian merge și mai departe: „faptul că unii oameni consideră pornografia și muzica hip-hop valori estetice este o realitate de care luăm act și un drept al lor pe care societatea trebuie să-l respecte” (p. 173). Societatea n-are decît să-l respecte, dar critica literară nu e o intreprindere de politică corectă. Dacă treaba ei – și admite asta și Urian – e să dea certificate de valoare, înseamnă că democrația se termină în pragul artei. Nu poți face, deodată, ecumenism absolut și judecăți de valoare. Arta e o ierarhie mult mai riguroasă decît ierarhia militară; ba chiar și decît cea ecleziastică. Iar valorile sînt chiar domeniul dat în paza criticii (literare în cazul de față). Nu ține, desigur, de critic㠄să îngrădeasc㔠„accesul unui individ la propriile sale valori estetice” (idem); dar ar fi ca ea să se lase de treabă dacă n-ar mai discerne între valori și n-ar opera cu principii discriminatoare. Sociologul culturii poate fi democrat cît vrea; criticul literar, din păcate, ține de altă societate și poate face pe fenomenologul de maximă larghețe doar cînd își uită condiția și treaba. Literatura e „republic㔠doar la modul foarte metaforic; iar critica literară nu poate face democrație.

Toate astea sînt un fel de piedici discrete pe care Tudorel Urian și le pune singur. În realitate, atunci cînd se află în exercițiu critic propriu-zis, el trece peste ele și profesează din reflex judecata de valoare; întotdeauna într-o scriitură agreabilă, care pornește de la premisa intimității cu cititorul. Tocmai de aceea nu se sfiește să se mai abată și prin pasaje confesive sau să invoce fapte dinafara cărții comentate, dar în favoarea acesteia. E o mică anecdotică de sprijin, cu picanterii menite să coloreze descripția critică a operei; o descripție concisă, eficace, precisă, de școală clasică.

III. – Amendament la instinctul monografic

Nimeni nu poate revendica din mîinile lui Al. Th. Ionescu titlul de cel mai leneș critic român în viață. E o glorie care i se cuvine fără contestație, mai ales că e obținută cu trudă și direct împotriva sprintenelii naturale a inteligenței, ca și împotriva spontaneității și tranșanței disocierilor. Nu mai puțin contra unui instinct al vervei pe care Al. Th. Ionescu îl disciplinează și reprimă cît poate. Fiind însă vorba de un instinct veritabil, el se întoarce scrupulos, potrivit cu legea refulatului, ori de cîte ori e dat afară. Și se întoarce mai ales cînd autorul se crede mai la adăpostul rigorii și al disciplinei interpretative. Nu se întoarce, firește, întotdeauna fără voie, ci adesea convocat anume spre a destinde rigurozitatea analitică. E ceea ce se întîmplă frecvent și în monografia Mircea Nedelciu (Editura Aula, Brașov, 2001), carte serioasă, ba chiar cu temei didactic (impus, ce-i drept, de profilul colecției), dar tocmai de aceea, din loc în loc, șăgalnică, de nu de-a binelea zburdalnică. Dar cum nici chiar Al. Th. Ionescu nu poate părăsi gravitatea pentru ludică în mijlocul aplicației interpretative, instinctul de joacă se răzbună în note. Acestea nu sînt stricte referințe reci, cu rol de acoperire erudită, ci, în egală măsură, de nu mai mare, un spațiu de libertate ironică și ludică, un amendament și un complement, totodată, al seriozității (nici ea una morocănoasă) din monografia propriu-zisă. Parcă propunîndu-și să participe la postmodernismul subiectului investigat, Al. Th. Ionescu parodiază subversiv – și constructiv – morga aparatului, făcînd trimiteri „savante” de tipul celei din nota 17: „În literatura postmodernă, parodicul are o finalitate constructivă, căci pe măsură ce subminează structuri osificate, construiește altele, reciclînd materialele rezultate din acțiunea demolatoare. Nu știu cine a făcut observația aceasta, dar în uriașa bibliografie a postmodernismului cu siguranță că a făcut-o cineva” (p. 45). Și nu e aceasta singura notă care ia în răspăr, cu umor subțire și homeopatic, academismul strict al referințelor, făcînd din el comedie, cam așa (mutatis mutandis) cum a făcut Budai-Deleanu.

Nici corpul propriu-zis al monografiei nu e ferit de acțiunea protectoare a acestui umor din fondul viziunii critice. Asta cu toate că articulația micro-monografiei se păstrează în linearitatea cuvenită, mergînd pe cronologia și tipologia operei: după un prealabil și necesar plan general al prozei optzeciste și al poeticii ei urmează, la rînd, pe bancul analitic, prozele scurte și romanele lui Nedelciu. Despre proza scurtă optzecistă Al. Th. Ionescu a publicat un breviar încă în 1995 (Aventura prozei scurte în anii ’80, Editura Calende), așa că nu-i vine deloc peste mînă să-și reia tezele de acolo într-o nouă demonstrație. Proza scurtă (topind toate diferențele de specie într-un concept) e arma ofensivă a generației ’80, arma ei de combatere, cea cu care face „polemică implicit㔠și prin care refuză hotărît romanul, din cauză că a fost „cultivat cu predilecție de reprezentanții celorlalte generații” (p. 10). Firește, avem de-a face cu o armă de succes tactic, bună numai pe moment, pînă cînd generația se dedă și ea la roman. Dar pînă atunci, zice Ionescu, proza pe scurt, alături de textualism și postmodernism teoretic, constituie brandul de generație. Cît de delicate și de încurcate erau ițele (teoretice și concrete) ale textualismului și postmodernismului ne lămuresc paginile introductive, concise pe cît de necesare. Nu sînt, nici unul, nici celălalt, orientări care să-l entuziasmeze pe monograf, așa că le abordează cu o privire precisă, dar cam amuzată; făcînd, firește, și „portretul-robot” al postmodernismului optzecist, un portret din zece tușe: „1. Antropocentrism; 2. Imanentism; 3. Integralism; 4. Recuperarea; 5. Textualismul; 6. Experimentalismul; 7. Sincronia stilistică; 8. Ironia și ludicul; 9. Conștiința teoretică; 10. Democratizarea publicului” (p. 10). Prea mult asupra acestor elemente din constituția optzecismului nu se insistă la privirea de sus, dar ele vor fi chiar elementele identificate apoi în analiza concretă a prozelor scurte și a romanelor lui Nedelciu. Dacă cele zece note se potrivesc, toate, vreunui optzecist, atunci acela e chiar Nedelciu, ne rezultă din demonstrația implicită în analiză.

Prozele scurte, luate la rînd, relevă o progresie a tehnicilor intertextuale, în vreme ce romanele, după același procedeu, par a releva o regresie a lor. Cel puțin cam la asta ar fi fost să ne așteptăm, de vreme ce, în Zodia scafandrului, Nedelciu „se îndrepta către o nouă etapă”, una în care „recitalul de procedee, textualismul, intertextualitatea /…/ se retrag sub linia de plutire a construcției romanești” (p. 39). Ofensiva postmodernistă se duce, însă, pe tot frontul prozelor scurte și se duce tot mai îndîrjit; ea culminează cu victoria din Femeia în roșu, celebrul roman de colaborare cu Adriana Babeți și Mircea Mihăieș, cel care, zice Ionescu, se prezintă, asemeni Centrului Beaubourg, cu toat㠄mățăria la vedere” și care va reprezenta „prima scriere importantă postmodernistă în proza română”, una care, tocmai de aceea, o va și „rupe decisiv cu istmurile tardo-moderniste sau pre-post-moderniste” (p. 38). Nu știm, din păcate, cum ar fi mers lucrurile; poate chiar în direcția sugerată de Al. Th. Ionescu; dar fapt e că, azi, și prozele lui Nedelciu par a trage destule ponoase de pe urma exhibiționismului procedural, de pe urma demonstrativității cu care sînt folosite procedeele. E o tristețe care adie difuz și prin paginile monografiei, deși Al. Th. Ionescu n-o traduce niciodată în regrete limpezi. Ce-i drept, nici nu se făcea.