Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 6 (487) iunie 2006

RECUPERĂRI

de

Mircea POPA

Octavian Goga

125 de ani de la naștere

S-au împlinit la 1 aprilie a.c. 125 de ani de la nașterea poetului „pătimirii noastre”, așa cum a fost numit poetul care a exprimat în cel mai înalt grad idealul național și care a avut șansa să participe în mod direct la realizarea Marii Uniri. Poezia sa inspirată a contribuit mai mult ca zecile de discursuri din Parlamentul de la Budapesta la formarea acelei conștiințe active prin care s-a pregătit actul unității noastre naționale. Câteva cărți apărute în ultimul timp au dus mai departe cunoștințele noastre despre evenimentele epocii  și, mai ales, despre munca depusă de poet prin lirică, prin publicistică și acțiune directă în anii premergători actului de la 1 Decembrie 1918, spre a transpune în practică un vis hrănit generații de generații de către toți românii. În rândul acestora trebuie să amintim cartea lui Gh. I.Bodea, Octavian Goga. O viață, un destin, volumul I, apărută la Editura Limes din Cluj-Napoca, în paralel cu Corespondența primită de Octavian Goga, ajunsă acum la al treilea volum și apărută la aceeași editură, serie care însumează documentele Goga păstrate la Muzeul de la Ciucea. Sunt cărți care aduc fără îndoilală un plus de cunoaștere a ceea ce trebuia să știm despre activitatea politică a poetului, neglijată pînă acum de majoritatea cercetătorilor, și pe care trilogia lui Gh.I.Bodea (volumele II și III au fost deja încheiate) consemnează cu o acribie demnă de subliniat.

Ultimii ani au adus și în domeniul editării operei poetului ardelean un oarecare progres, dacă avem în vedere că Teodor Vârgolici a retipărit în 1992 volumul Mustul care fierbe și că Constantin Schifirneț a dat în 1998 dezrobitor (Ed.Albatros, 600 de pagini). Cât privește poezia și teatrul, cunoscutul său editor din vremurile socialiste, I.D. Bălan, s-a opintit în zadar să ofere publicului un oarecare progres față de ceea ce realizase anterior, dar s-a dovedit incapabil de înnoire și și-a repetat ediția din 1967, fără să aducă măcar retușurile oferite de blibliografia de specialitate. De aceea am consacrat ediției sale realizate în seria „Pleiade” de la „Univers enciclopedic“, seria patronată de Eugen Simion, o cronică dură în „România literară”, ale cărei concluzii inclemente mi le mențin și astăzi. Sub titlul Opere. Poezii  2001 un spectacol jalnic și amatoristic. Îi reproșam acolo și faptul că a lăsat pe dinafară o mulțime de poezii, că notele sale bibliografice au fost redactate cu o totală lipsă de responsabilitate. Având în vedere aceste lipsuri vom încerca să aducem la cunoștința publicului de astăzi câteva din poeziile lui Octavian Goga total uitate de editorul amintit deși încă într-un articol al nostru din 1974 publicat în „Tribuna” sub titlul „Ineditele” lui O.Goga, am semnalat câteva din aceste poezii uitate, rămase în coloanele unor publicații din Transilvania, de unde n-au mai fost scoase la lumină de către nimeni. Două dintre ele au apărut în „Amicul poporului”, Calendar ilustrat pe anul 1903 și pe 1904, calendar apărut la Sibiu sub conducerea lui I.Popovici din 1891, redactor care era în bune relații cu tatăl poetului. Aici va publica poetul sub pseudonimal Octavian  și apoi Nic. Otavă, poeziile Seara la noi și respectiv La cârciuma lui Haramură, poezii ce au făcut parte din ciclul de „monografie a satului”, pe care a intenționat s-o realizeze. În cea dintâi apar ca figuri caracteristice Lelea Ană, lelea Floare, Lena și moșu Niculoaie. La cârciumea de sus din deal, oamenii povestesc de un târg c-o vacă dată unui sas; lelea Ană scrie feciorului lelii Floare o carte la cătănie, la o șezătoare fetele petrec, iar într-o șură părăsită două fete își dau cu ghiocul, în timp ce moș Neculaie povestește despre bătaia de la '48. Sunt întâmplări din viața satului, pe care poetul le radiografiază și în poezia La cârciuma lui Haramură, unde apar alte figuri din viața satului, întâlnite și în alte poezii ale sale, precum popa Niculaie, cantorul Cimpoi, juratul Irimie, Laie Chiorul-lăutarul, pristăvelul Niculiță și fața jidovului, Ida, cea pe care poetul a cântat-o și într-o altă poezie a sa. Cum textul de mai sus nu i s-a părut demn să apară în ediția sa de Poezii, poetul a preluat unele imagini, sintagme și chiar versuri  întregi  până la dimensiunea unei strofe, pe care le-a plasat în alte poezii cărora le-a dat o turnură mai acceptabilă. Nici poeziile de față nu sunt de lepădat, mai ales cea închinată lui Haramură colecționează aproape toate figurile mai importante care circulă în satul lui Octavian Goga, așa cum îl cunoaștem noi din volumul său de Poezii. În al doilea rând, este de subliniat umorul șugubăț al autorului, unda de șăgălnicie în care își înconjoară personajele, pe care le privește cu nedisimulată simpatie. Fata jidovului, Ida, cârciumarul Haramură sunt în fond personaje simpatice și pline de haz, perfect integrate în viața satului, pe care locuitorii lui nu le privesc ca pe niște „străini”, ci ca vecini și oameni ai locului. Merită să le reproducem tocmai pentru conținutul lor sufletesc de profundă umanitate și solidaritate colectivă.

Cea de a treia poezie publicată cu această ocazie este preluată din revista condusă de Goga la Sibiu, „Țara noastr㔠din 1909, unde poezia e semnată doar cu inițiala S ., fapt care ne trimite la alte pseudonime folosite de poet în această vreme și în perioada anterioară, precum Sirius și Silex, iar inițiala trimite la aceste moduri de a semne.

Cea de a patra poezie reprodusă aici se intitulează Jianu și a apărut în revista „Spiritul vremii” nr.1 din 1934, revistă apărută la Băneasa în Teleorman, unde poezia a fost publicată cu următoarea notă: „Poezie inedită din Albumul Prințesei C.B., Strănepoatei...”, poezie datat㠄Paris, noiembrie 1918”. O reintroducem pe această cale în circuitul viu al poeziilor lui Goga. Adăugăm că în transcrierea poeziilor s-a folosit ortografia actuală.

Seara la noi

Iacă-i sus și găinușa

După vârful casei popii,

Lelea Ană-ncuie ușa,

Vezi cum stă-n cuptor cenușa,

Să nu se aprindă snopii!

 

Eu mă duc să-i scriu o carte

La feciorul lelei Floare,

În cătane, că-i departe.

„Ne-nchinăm cu sănătate...”

– Tot mai scrii? Nu-i destul oare?

 

Sus la cârciumă parcă-i clacă,

Spun că-s doi oameni și-un sas,

C-ar fi făcut târg c-o vacă

Târg pe semne să le placă

Ș-acum beau de bun rămas.

 

Pe podmol e șezătoare

De la noi a patra casă,

– Foiae verde de cicoare

Este-o fată ca o floare

Săruta-o-aș nu mă lasă.

                                                             Rășinari

 

Lângă-o șură părăsită

Două fete-s cu ghiocul,

Șapte bobi aruncă-n sită

Și flori de iarbă cosită

Și plâng, bată-le norocul!

 

Dar spăriate sar deodată,

Parc-aud pe nu știu cine.

— Cine-i dragă? — Las'surată.

E nebun, cântă biată,

Numai Leana l-o pus bine.

 

Într-o curte-așează-n claie

Grâul — zic c-ar fi prea copt.

Spune moșu Niculaie,

O poveste din bătaie

De la patruzeci și opt.

 

„Cum să le-ajute lor tunu?

Ei țineau cu necuratu-!”

D'ap' ai noștri? — întreabă unu,

Moșu râde: — „auzi nebunu;

Cu 'nălțatu împăratul!”

                                                             Octavian

La cârciuma lui Haramură

La răscruci, în Dealu-Mare

S-aud cântece din gură,

– Iar se veselesc la cârciuma

Jidovului Haramură

 

Popa Naie-n fruntea mesii,

Adumbrit de comânac,

– Om cu mult dar de la Domnul!

Dar la pungă cam sărac.

 

Cantorul Cimpoi alături,

Om cu vorbe-alese-n gură.

— Are patru boi în curte

Și-.un fecior la-nvățătură.

 

Și juratu' Irimie,

Cel cu pilde din Isop,

Hâtru om din cale-afară,

Prea-nțelept, glumeț și șchiop.

 

Și mai este încă unu,

Față-n față cu juratu

Fost căprar în cătănie,

La 'nălțatu' Împăratul!...

 

Și se veselesc tuspatru

De trei zile țin soboru,

 

 

Și le zice, — jalnic zice —

Din trei zile țin soboru,

 

Și le zice, — jalnic zice —

Din lăută Laie Chioru.

 

Popa spune din scriptură,

Căpraru de-mpărăție

Cantoru Cimpoi strănută...

Râde, râde, Irimie.

 

Și-i atâta voie bună,

Cât s-aude pe uliță,

Unde stă pe-o buturugă

Pristăvelul Niculiță.

 

Și se-așează lângă dânsul,

Fata jidovului Ida,

Cu ochi verzi ca leușteanu,

Cu păr roș ca cărămida.

 

El ușor o netezește

Îndemnând-o spre fereastră,

Zice Liță: rău îmi pare,

Că nu ești de legea noastră!...

 

Laie Chioru cântă...cântă

– Luna iese peste șură,

Luminând arginții-n poala

Jidovului Haramură...

                                                             Nic.Otavă

Întinde-mi mâna albă

Întinde-mi mâna albă s-o sărut

Nu mă-ntreba, nici lămuriri nu-mi cere,

Eu sunt un beduin necunoscut

Din raza ta eu mi-am zidit un scut

Și mi-am făcut un razim din durere.

 

Rătăcitor eu din pustiuri vin

Și asprele pustiuri iar mă cheamă

Pribeagul și truditul beduin,

Dar ochii tăi tovărășie-i țin

Și drumul greu el nu-l mai bagă-n seamă.

Jianu

(Poezie inedită din albumul Prințesei C.B., Strănepoatei...)

Te văd atât de bine...Sub plopi cu frunza rară

Tovarăș bun cu Oltul, tu stărui pe cărare,

Și cum se țese-amurgul din umbrele de seară,

Făptura-ți crește parcă, mai mare, tot mai mare...

 

Haiduc purtat în cale de-a codrilor povață

Icoana ce din neguri, senin mi se desface

Tu ai în ochi lumină, în suflet dimineață

Și-n inimă ai plânsul bordeielor sărace...

Viteaz, pornit să nărui a neamului Gomoră,

Boier de legea veche, te blastemă ciocoii

Dar te visează pururi nevestele la horă

Și te doinesc țăranii, când ară-ncet cu boii...

O volbură aprinsă, o flacără târzie,

Desprinsă din fiorul mândriilor străbune,

Cu flinta grea pe umăr, așa-mi apari tu mie

Vestind o viață nouă în vremi de-ngropăciune.

 

Copil pribeag al firii prin câmpuri, prin poiene

În nopțile cu lună, în zilele cu soare,

Ai prins atâ'ta farmec, că nu mă mir Jiene,

Că-n urma ta, eu astăzi, am întâlnit o floare.

                                                             Paris, nov. 1918