Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 6 (487) iunie 2006

SERTARELE EXILULUI

de

Norman MANEA

Sertarul 82

(Dialog epistolar cu Leon Volovici)

XII. Farsele istoriei și dezastrele Utopiei

Leon Volovici: Îți propun acum o translație a raportului marxism-iudaism în plan uman: te-a preocupat destinul atîtor militanți și activiști evrei din România (socialiști, comuniști, apoi — postum — „troțkiști”, „proletcultiști” etc.), unii cu sfîrșit tragic, alții cu unul lamentabil? Sau la acei reîntorși la bătrânețe la „viața evreiasc㔠sau chiar la o „filozofie” iudaică? Au fost, cu toții, victimele unei iluzii, sau, cum ar spune francezii, ale unui pariu dinainte pierdut?

 Norman Manea: Privesc cu interes moderat spre aceste cazuri. Tragice, lamentabile, grotești... Copleșitoare mistificare. Eu i-am trăit cotidianul modest, mut, concretizarea elementară, de fiecare clipă. Strivit în rîndurile compacte ale celor încolonați pentru aplauze sau pentru injurii „demascatoare ” sau pentru munc㠄voluntară”. Acum cîțiva ani mi s-a povestit cîte ceva despre Ana Pauker, despre primii ei ani de revoluționară, cînd era profesoară la o școală israelită și trăia cu directorul, căsătorit, al școlii; mi s-a relatat și episodul teribil cînd, obligată să participe la o ședință, și-a pus pruncul abia decedat în frigider, pînă la întoarcerea ei de la importantele ședințe ilegale ale momentului. Am asistat la dizgrația și umilirea relativ recentă a lui Leonte Răutu, sub pretextul că una dintre fiice a cerut să emigreze. Păcat, cu siguranță, mult mai mic decît excesele staliniste ale fostului ideolog al Partidului sau decît deșănțatele vicii și ciocoisme la care se dedau, public, astăzi, odraslele de „ștabi” ai nomenclaturii actuale. Să ne inspire compasiune dezavuarea cinică, de către chiar tovarășii săi de idei, a unui om care și-a dăruit întreaga viață practicii „revoluționare”?

Marii și micii activiști evrei și-au avut, fără îndoială, și în timpul ascensiunii, nu numai la finele carierei politice, dramele lor. Antisemitismul, atît de durabil în partidul care aparent repudia orice naționalism, nu era cea mai neînsemnată dintre poveri. Mediocritatea și lichelismul, generalizate azi în Partid, reînvie, oare, o anume nostalgie față de „onestitatea”, fie și oarbă, a ilegaliștilor? Oricine se prăbușește, merită, oare, compasiune? Din ceea ce știm de la Koestler la Orwell și de la Suvarin la Soljenițîn, de la Djilas la Arthur London și la Zinoviev tipologia pare deja circumscrisă, clasată. Numeroasele exemplificări nu ne vorbesc, pînă la urmă, decît despre jalea fără capăt  a rătăcirilor omenești. Imboldul bine intenționat, ca și devoțiunea cvasi-mistică față de idee nu sînt, neapărat, blamabile în sine, chiar cînd ideile par puerile. Dar devoțiunea oarbă, care duce la sacrificiul absurd, diciplina inumană, cazonă, mizerabilă?

În adolescență, elev premiant și cu biografie de fost deportat în lagăre, am fost repede propulsat spre nucleele de „putere” politică. Miniaturale, desigur, dar numai bune pentru a pregăti sufletul și mintea pentru viitoarele normative, cotizații și privilegii. Momentul cînd am simțit că această conjurație de inchizitori, cu și fără credință, nu mi se potrivește a fost cel cînd, încă foarte tînăr, un copil, am observat cum se pregătesc, în tainicele birouri de decizie, evenimentele: excluderi, promovări, votarea entuziastă, delațiunea, recompensa etc.

Asemenea clipe au fost, desigur, multe, deși ignorate, dar deloc nevinovate, în existența celor ce au acceptat sau au rîvnit se devie „activiști”. Sînt momente cînd optezi pentru om sau, dimpotrivă, pentru rigida norm㠄supraumană”. Nobilele principii sau cele fățiș abjecte  înseamnă, în realitate, ignorarea sau, la nevoie, strivirea omenescului, ca pe un fel de neglijabilă reminiscență a „vechiului”, slăbiciune sentimentală sau confuzie a judecății. În astfel de instantanee se alege fiecare pe sine însuși: fanatic al scopului care scuză mijloacele, biet carierist gata  a-și urma ascensiunea profitabilă sau un oarecare „om”... Un „ratat”, adică. Incapabil să depășeasc㠄banalitatea” omenescului.

A nu te lăsa manevrat, a accepta bușelile tuturor taberelor, exclus, disprețuit? Este un eroism tăcut, modest, puternic. Stăpîn pe propria ta ineficientă modestie orgolioasă, doar atît: „înc㔠un om. Printre cei mulți-puțini ce se mulțumesc doar cu atît, cu anacronica lor incapacitate de a se degrada.

Știm bine dezastrele care au pornit din astfel de dileme. Orbirea disciplinei, acceptarea ideii de proprietate de stat (sau de partid) asupra individualității. Cred că Marx ar fi fost și el pînă la urmă un „deviaționist” (codul eticii și echității impus de PCR nu i-ar fi iertat, poate, nici copilul nelegitim, făcut cu menajera...) Sînt convins că și Troțki era gata să sacrifice totul pentru măreția cauzei în care credea. În numele a ceva ce abia trebuia înfăptuit, putea fi omorît în liniște orice om existînd acum. Nu acei judecători îi dăduseră o viață, aici, pe pămîntul acesta, plin de miracole și mârșăvii.

Să privim o notiță de ziar vechi, pe care mi-ai arătat-o. Un text  care reproduce, s-ar zice, o relatare cam simplistă, șarjată, din urmă cu multe decenii din ziarul Daily Express din Berlin:

„În mica sinagogă din Ecaterinoslav se întrunise comunitatea evreiască locală. Un bătrîn orb, cu părul alb, gîrbovit, îmbrăcat cu caftan, se apropie de altar, după sfîrșitul serviciului divin, și strigă cu o voce tremurătoare:

— Acuz pe Leon Bronstein (Troțki), membru al acestei comunități.

— De ce-l acuzi? întreabă rabinul.

Vocea bătrînului Bronstein devine mai sigură:

— Îl acuz că s-a ridicat împotriva legii strămoșilor săi. Îl acuz ca pe un dușman al evreilor și ca pe un dușman al omenirii.

— Sînt acuzații grave, spune rabinul. Trebuiesc probe.

Puternică, răsună iar vocea tatălui:

— Fiecare membru al acestei comunități este martorul spuselor mele. Întreaga Rusie, întreaga omenire.

Tăcere adîncă. Rabinul continuă, apoi:

— Dovada există. Care ar fi datoria noastră?

Moise Bronstein ridică mîna în sus, precum profeții din Vechiul Testament. Vorbește răspicat și clar:

— Leon Bronstein trebuie exclus din comunitatea evreiască. Blestemat, cu toți nelegiuiții, vrăjmași ai Domnului. Să n-aibă mîntuire, nici pe pămînt, nici în iad și nici în cer!

Comunitatea răspunde în cor: „Excomunicat! Blestemat și condamnat!”

Alt rabin urcă la altar și strigă: „Ascultă,, Israele! Ascultă, acesta este numele vrăjmașului tău!”

Se citesc apoi cele șapte rugăciuni ale excomunicării, șapte lumînări sînt stinse, semn că renegatul a fost șters din memoria celor vii. Apoi rabinul se întoarce spre tatăl lui Troțki:

— Moise Bronstein, Fiul tău, Leon Bronstein, a fost exclus din comunitate. Dorești o pedeapsă mai gravă? Legea ne obligă să te întrebăm. Trebuie ca blestemul să fie în vecii vecilor?

— În veci! Condamnat în vecii vecilor! rostește neclintit bătrînul.

Cînd aceste cuvinte se stinseră, în aer s-a auzit un strigăt. Leșinase o femeie. Mama lui Troțki”.

Legendară sau adevărată, istorisirea, chiar și în forma ei cam grosieră, rezumă viața multor comuniști evrei. O tragedie reală, adîncă, greu de suportat. Exclus dintre ai tăi, cei către care te îndrepți nu uită niciodată că, totuși, ești „altfel”. Exclus, apoi, și de către tovarășii tăi de luptă și de idei. O altă anulare, pe care n-ai fi crezut-o posibilă.

Desigur, Troțki nu era, ca Stalin, o emanație a birocrației de partid. Biografia sa, în multe sensuri tulburătoare, este cu totul altceva decît cea din micul volum legat în piele roșie care era, pentru noi toți, în anii liceului, scurta biografie a tovarășului Iosif Vissarionovici (și acesta, ceea ce se cheamă, un „mare om politic”...) Am citit cîteva lucrări ale lui Troțki, inclusiv opiniile lui literare. N-aș spune că, deși provenind de la un om inteligent și instruit, prevesteau ceva bun, chiar dacă nu propuneau metodele de administrație polițienească stalinistă. Ideile troțkiste sînt dure, simpliste, tăioase, necruțătoare.

Nu-i putem, probabil, egaliza pe revoluționarii autentici cu funcționarii administrației care lucrează sub firmă revoluționară. Asta nu absolvă, însă, pe cei ce au declanșat și pus în operă, primii, răsturnarea tuturor criteriilor firești ale existenței.

Cînd presa oficială vrea să mai descarce din păcatele prezentului asupra perioadelor anterioare, reapare, firește, cu scop de diversiune, fantoma troțkiștilor sau staliniștilor evrei. Se discută destul de puțin azi despre Foriș, Gheorghiu-Dej, Bodnăraș, Miron Constantinescu, Gheorghe Apostol, Drăghici, Pîrvulescu etc. Numele unor Ana Pauker, Iosif Chișinevski, sau al altor evrei, cu rol mai mărunt sînt însă invocate frecvent în retrospectivele destinate să sugereze că evreii sînt cei ce au importat „comunismul” de tip sovietic... Păcatele acestora și ale altor lideri comuniști nu sînt deloc puține și aș fi ultimul care să-i apăr. Dirijarea resentimentelor xenofobe  vechi și mereu noi primește, însă, din fericire, un puternic răspuns prin prezentul, atît de „însuflețitor”, al realității noastre multilateral pervertite. Paradoxal, atît de teribilă este situația actuală, încît numeroși sînt cei ce evocă nostalgic acel prim „obsedant deceniu”... Și anume chiar oameni care au suferit atunci, nicidecum privilegiații.

A duscuta toate acestea în România, acum, în primăvara lui '83 (sîntem la un an de la debutul dialogului nostru!), nu poate fi decît conversație particulară, marginală, de „cafenea”. O discuție publică, indiferent de temă este, azi, imposibilă, după adîncirea pînă la catastrofă a distanței dintre realitatea cotidiană mizeră, atomizată și limbajul festivist. Nivelul existenței a coborît la granița incredibilului. Totul este cariat, ruinat, schimonosit, întors pe dos. Punerea în termeni cît de cît onești a unei chestiuni de interes mai larg și de oarecare semnificație pare nu doar periculoasă, ci și fantezistă. Ba, chiar frivolă!... într-atît paralizia acomodărilor și a exasperării nu mai pot produce sau suporta astfel de „excentricități”.

Nu sîntem, să zicem, în Franța, unde efectul „angajării” și al „dezamăgirii” pot fi rezumate într-o teză de sociologie. Așa face Dominique Schnapper în Juifs et israelites (Gallimard, 1980), cînd afirmă: „la nivelul populațiilor noastre «intelectuale», în sensul pe care l-am dat mai sus, speranțele și decepțiile produse prin adeziunile (uneori succesive) la partidul comunist, la partide de extremă stîngă, la P.S.U. sau prin participarea la mișcarea din mai 1968, au marcat, pentru unii, sfîrșitul adeziunii la ideologii universale și, prin compensație, nevoia de întoarcere la particular. Plecarea în Israel și participarea la viața unui Kibuț, întoarcerea la practicile evreiești cele mai stricte au fost numeroase printre stîngiștii decepționați de 1968.“ De adăugat c㠄Libération“. 23 mai 1978, evoca burlesc pe acei dintre acești stângiști din mai 1968, decepționați de eșecul primelor lor angajamente, în particular de «străvechiul Mao», care, împreună cu întregul lor grup de prieteni, acum, „nu mai răspund practic la telefon sîmbăta, migălesc asupra Talmudului și nu ratează vreo ocazie de a merge la sinagogă.”

În mișcarea comunistă ilegală din România au existat, bineînțeles, evrei (idealurile egalitare era firesc să-i atragă într-o țară cu izbucniri ciclice, oficiale și subterane, ale antisemitismului).

Numărul lor n-a putut fi, totuși, important, pentru că întreg Partidul Comunist Român era marginal, restrîns. Ce însemna fie și o majoritate evreiască într-un partid cu o mie sau cîteva mii de membri, cînd populația evreiască depășea jumătate de milion? Azi, cînd membrii partidului comunist, de guvernămînt, în România depășesc 3 milioane (!), deși rezultatele practice ale socialismului pot fi evaluate pînă și de un copil, proporția de evrei este, Slavă Domnului, infimă, neglijabilă, rezultat firesc și al descreșterii comunității evreiești (circa 20.000, astăzi), majoritatea bătrîni, și al îmbunătățirii compoziției etnice a Partidului cîndva internaționalist.

După 1945, mutația artificială care s-a produs în mișcarea politică din România a înghesuit inevitabil mulți evrei spre stînga, restrînsă, rapid, la un singur partid oficial. Statutul de foste victime ale discriminărilor rasiale legionare și ale reprimării naziste asigura evreilor premisele pentru a fi „mobilizați” în acțiunea de „răsturnare a vechii orînduiri”, de construire „a lumii noi”. Era, însă, mai ales, nevoia Partidului de îngroșarea rînduielilor sale în preajma preluării Puterii pe care urma s-o absolutizeze.

Era greu, poate, pentru evreul care atîția ani suferise jigniri și amenințări și trecuse prin pericolul anihilării, cu atît mai mult cel care de mult simpatiza cu idealuri egalitare, să reziste frumoaselor lozinci privind abolirea deosebirilor de naționalitate, sex, religie, ca și, bineînțeles, „exploatării omului de către om”. Era, de asemeni, greu să reziste tentației de a fi, în sfîrșit, promovat spre centrul atenției publice. Nu sînt puține capcanele care dau omului obișnuit senzația că devine orator public... Frazele dinainte învățate, stereotipe, acreditează, paradoxal, un fel de importanța socială.

N-au rezistat, firește, nici cei cu o veche atracție spre stînga-democrată moderată, nici cei care se dezinteresaseră de orice politică.

N-a fost prea greu, pentru un partid care abia își forma aparatul Puterii, să se slujească de patetismul tradițional al acestor captivi ai speranței. Țara a fost împînzită cu tot felul de instructori, dispeceri, agitatori uitînd de somn și familie, dar și de apartenența lor „străină”.

Noul misionarism era destul de inadecvat obiceiurilor și aspirațiilor autohtone. Șefi de cadre pe la tot felul de instituții, mici directori de provincie, propagandiști ai colectivizării, organizatori ai industrializării, responsabili cu cenzura, delegați, însărcinați, reprezentanți, consilieri, ofițeri, miniștri. La toți aceștia se adăugau, fără îndoială, carieriștii de profesiem, profitorii, demagogii, existenți la „poporul ales” ca și la toate popoarele.

Într-o anchetă întreprinsă în 1945 de Eliezer Frenkel asupra problemei evreiești (și la care au răspuns, printre alții, Aderca, Arghezi, Cocea, Galaction, Petru Groza, Pătrășcanu, Sadoveanu ș.a.) se afirmă la un momnet dat, despre situația din România în '45: „antisemitismul, scos din paragrafele legii, a crescut în strad㔠(N.D. Cocea). Același Cocea adaugă: „Eu îi înțeleg pe evrei. Ei au suferit enorm timp de 4 ani, încît azi, e natural să aibă resentimente împotriva popoarelor cu care conlocuiesc. Eu, dacă aș fi evreu și aș fi suferit ca evreii din România, aș fi urît poporul român.”

Poate, la unii activiști evrei să fi acționat și asemenea impulsuri. Înainte de orice, cauzele trebuiesc, însă, căutate, ca și la neevrei, în duritatea ordinelor de partid... Adevărul este că nici azi, în pofida scenografiei folclorice și a exaltării patriotarde, naționaliste, nu se întîmplă altfel: ura împotriva oricăror structuri stabile întreține o frenezie a schimbărilor absurde, caricaturale, un fel de ciclică stihie a distrugerii.

Foarte curînd, după primele șarje combative, cîmpul de acțiune s-a îngustat, însă, pentru „minoritari”... Meritele luptei comuniste, ilegale sau legale, au cedat repede locul criteriului național în selecția cadrelor.

„Obsedantul” prim deceniu socialist n-a fost, oricum, decît primul dintre cele ce aveau să urmeze. Campaniile periodic regizate împotriva dogmatismului (care s-ar caracteriza, vezi bine, numai prin aceea că locul lui Arghezi era ocupat de A.Toma, cel al lui Călinescu de Vitner, numele lui Iorga înlocuit de cel al lui Roller) nu merg niciodată către o analiză de adîncime. S-ar descoperi mult mai grave puncte vulnerabile, continuitatea oportunismului de demult și de azi. Să ne mai întrebăm cum au reacționat vîrfurile culturii românești, inclusiv Arghezi, Călinescu, Sadoveanu ș.a., sau, în vremea altor ideologii, Iorga, Ion Barbu, Eliade, Noica, Cioran etc. etc.? Sau ce anume s-a schimbat, în bine și în rău, în succesivele de­cenii socialiste și ce este regăsibil, ca permanență națională?

În larga categorie umană pusă în mișcare la începutul schimbărilor social-politice postbelice se găsesc toate tipurile previzibile: revoluționarii iremediabili, oameni oarecare, luați de val, ticăloși. Și bineînțeles, oameni „cumsecade”, scoși la suprafață de criza care exacerba confuzia și răsturnarea valorilor.

Există și un gen care cumulează variabile proporții din fiecare categorie, pe o dominantă: irepresibila dorință de „încolonare”, „atașament”, „adeziune”. O nevindecabilă și aproape patologică nevoie de a „crede” (a se citi: a sluji) cauze altruiste, patetice, „organizate”. Un misionarism activ și tenace, fie că e vorba de partidul cutare, de religia cutare sau de nu știu ce sectă caritabilă, filantropică, feministă etc. etc. Firi excesive, victime nu perfect inocente ale golului lor interior pe care simt nevoia de a-l umple cu lozinci, cu funcții sociale, cu un activism energic, pasional, cînd într-o direcție, cînd, eventual, în cea cu totul opusă. Îmi sînt antipatice asemenea firi. Am cunoscut și în familie foști exaltați studenți de ieșivă deveniți comuniști, violent separați de tradiție, familie, coreligionari la care au revenit, apoi, cu aceeași vitalitate și cu un regenerat entuziasm. Mi-e greu să suport această continuă frenezie centrifugă, incapacitatea de autentică interioritate.

Acum cîteva luni, un amic din Israel mi-a trimis, printr-o poetă și publicistă bucureșteană, niște cafea. (De peste un an de zile, cafeaua nu mai poate fi procurată decît la „negru”... pe piața subterană, adică)

Odată cu prețiosul combustibil pentru scris, a trebuit să accept și o conversație confesivă. Interlocutoarea mea, militantă comunistă pe vremuri și autoare de poezii militante sau sentimentale, publicase în timpul recentei vizite în Israel cîteva articole entuziaste despre țara sionismului victorios și anunțase, public, că se bate cu toate puterile la întoarcerea în România, pentru publicarea manuscrisului unui roman (respins de editură) cu problematică iudaică.

A ținut să mă informeze că referatele asupra acestui manuscris, emise de Institutul de Istoria Partidului, sînt negative, fără să-mi explice de ce tocmai Institutul de Istoria Partidului era amestecat în această periferică chestiune. Mi-a mărturisit, apoi, fără s-o întreb, că nu se poate decide să plece definitiv în Israel, deși i s-a promis acolo angajarea imediată ca ziaristă și a primit deja un premiu cultural. Era convinsă că, dacă ar insista, ar obține, curînd, și premiul „Sion”, dar nu putea accepta situația socială precară a scriitorului în Israel: ar însemna să aibă un venit lunar de cam 1/10 din salariul de stomatolog al fiicei sale! Cu un aer de complicitate pe care nu îl încurajam în nici un fel, mi-a șoptit, șmecherește, că are neapărat nevoie de publicarea încă a unui volum, aici, în România, pentru a fi titularizată ca membră a Uniunii Scriitorilor, dar nu are, deocamdată, decît cîteva nuvele, nu prea reușite. Mă întreba, conspirativ, cum ar fi mai bine să procedeze, dar nu părea mulțumită cu tăcerea mea meditativă. A recunoscut că este, de fapt, în bune relații „economice” cu redactorul-șef al editurii (soluția cea mai sigură în asemenea situație), la care a adăogat că, de fapt, ar putea apela și la tovarășul X, actualul sinistru șef de secție culturală la C.C. P.C.R., care i-a spus cîndva că o apreciază.

Mi-era greu să răspund gîlgîitorului monolog. Am îndrăznit, în cele din urmă, s-o întreb care a fost părerea, nu politică, ci strict „literar㔠a lectorilor romanului ei, și care este propria ei opinie despre manuscris. Am mai întrebat-o dacă nu vede nici o contradicție între servila ei prezență actuală în suita „cultural㔠a șefului Rabin și trecutul ei, nu foarte depărtat, de activistă, în cercuri apropiate comitetului central comunist.

N-a răspuns la ceea ce o întrebam, dar mi-a vorbit despre fiica ei, studentă israeliană în România, măritată cu un libanez (!), despre fratele tocmai revenit de la Moscova, de la o ședință CAER, unde își vizitase unchiul, fost ilegalist în România, „schimbat” cîndva de serviciul de contraspionaj român, prin 1940, împreună cu Ana Pauker, pentru un spion român din URSS, unchi care a fost, apoi, nu doar unul dintre semnatarii actului de la 23 August, ci și consilier pe lîngă Palatul Regal.

Mi-a mai spus că, de fapt, din punct de vedere material, se cam descurcă, are o pensie de circa 4.000 lei/lună (o parte de la stat, o parte de la Uniunea Scriitorilor), la care se adaugă cam tot încă pe atît din texte de muzică ușoară, emisiuni pentru copii etc. Toate s-au scumpit, însă, cum bine știu, întreținerea unei case este atît de costisitoare (o, da, locuința corespundea, într-adevăr, condiției de fost nomenclaturist...) nu mai este ușoară. Mi-a mai mărturisit că nu poate renunța la ideea de Uniune Sovietică, simbolul idealurilor pentru care a luptat o viață. Mi-a amintit și de actualul ei amant, un creștin, dar un om delicat (așa formulase fosta comunistă)... pe care nu prea îi vine să-l „dezrădăcineze”, să-l ducă, adică, cu ea, în Israel. Inutil de menționat că doamna se apropie de 60 de ani, iar soțul i-a murit acum 2 ani. Și-a reafirmat admirația față de Israel și cîte altele nu mi-a împărtășit din atît de agitata problematică a „opțiunii” cu care, mereu, din nou și din nou, se confruntă...

Iată, din doar cîteva detalii, fără pretenția de a fi receptat întreaga „complexitate” a destinului unei neobosite „luptătoare” care cotizează la comunism, sionism, internaționalism, feminism, raționalism etc. etc, un posibil portret al unui caz și, și cu retușurile necesare, al unei categorii. N-am îndoieli că, dacă va pleca în Israel, va fi neobosită în noul ei zel. În noile aranjamente profitabile, își va găsi locul, va fi de folos altora și, mai ales, sieși.

Dar nu „revoluționarul de profesie”, nici perfectul ticălos oportunist mă interesează cu adevărat. Deloc nu mă pasionează s㠄sondez” abisalitatea în destinul unui locotenent de se­curitate evreu din primii ani postbelici — cunosc un astfel de caz, din chiar orașul meu na­tal — care bătea cumplit la interogatorii mai ales pe evrei. Individul a trecut apoi, cînd evreii au fost scoși din Securitate, în comerțul socialist, unde, firește, a furat cît a putut și a intrat la închisoare. Apoi, a emigrat, și-a încasat „despăgubirea” ca supraviețuitor al lagărelor în RFG și a avut grijă să facă rapid avere. Astăzi, trăiește confortabil și respectat, ca orice om, „cu situație”, în Israel.

M-am întrebat ce s-a întîmplat cu oamenii normali, obișnuiți, mai ales, cu aceia care erau maturi în 1945, oarecum avizați asupra farselor Istoriei și asupra dezastrelor Utopiei. Cre­deau sincer că pot contribui la ceva  nou și măreț, acceptînd minciuna, compromisul tactic, delațiunea, autocritica   de tipul: „tot ce am făcut datorez partidului, tot ce am greșit este din vina mea”? Cît era naivitate și la cîți, cît era manipularea propriilor pulsații schizoide?

Toți trecem prin acele violențe ale pubertății cînd descoperim, în fața noastră, în imediata apropiere, foarte imperfecta prezență umană: mediocra familie, caraghioșii dascăli, somnolenții colegi, năucii de tot soiul între care orbecăim. Insuportabila descoperire a lumii, aspra proză a mediocrității au pentru imberbul ucenic, uneori, consecințe teribile. Prea tî­nărul nu-și mai dorește decît să rupă lanțurile ce îl leagă de o astfel de lume. Impulsul gran­dios, sublima sfidare, o tulbure violență. La mulți oameni aceste vibrații persistă, deviate, dincolo de pubertate, pe care o și perpetuează. Nu este doar necunoaștere, orbire, infantilism sau mizerie omenească, ci o realmente dramatică înfruntare, acest refuz. Niciodată nu acceptă că pariul „schimbării” ar fi dinainte pierdut... Bieții părinți, prieteni sau pedagogi care pro­voacă astfel de reacții adolescentine de respingere și chiar de ură nu sînt, firește, „modelele” visate. Sînt oameni obișnuiți, cum și viața este obișnuită.

Nici societatea care provoacă revolta artistului, a revoluționarului, a credinciosului nu este cea mai bună dintre lumile posibile. Dimpotrivă, societatea, ca și oamenii ei, ne fur­ni­zea­ză firești motive de revoltă și chiar de ură.

Senzația de insatisfacție și eșec însoțește firesc bilanțul oricărei existențe care refuză mis­tificarea. Greu de evitat senzația că viața a fost o treaptă, imperceptibilă și inevitabilă de­viere, în care s-a tot rătăcit și pierdut acel enigmatic „ceva” esențial, despre care nimeni n-ar ști să spună foarte exact cam ce ar fi trebuit să fie.

Dacă ne confruntăm cu insatisfacția față de ceea ce am izbutit să facem din (și cu) noi în­șine... ce să mai vorbim despre ambiția de a face din cei din jur altceva decît erau sau ar fi vrut să fie?

Problema este, însă, nu doar de cîtă idealitate se încarcă eșecul care este viața, ci de cîtă culpabilitate.

În 1976, cînd am fost în Israel, am constatat la nu puțini foști activiști sioniști, care își de­dicaseră mulți ani de sacrificiu și speranțe țelului lor de o viață, o vizibilă amărăciune și obo­seală în raport cu realitatea din jurul lor. Era tocmai în perioada dezvăluirii unor scanda­loase cazuri de corupție în partidul de guvernămînt, care au trezit stupoare și mînie. Asta în condițiile unui stat democratic, cînd nu era vorba de crime, lagăre, torturi, ci de niște „găinării” de oarecare anvergură financiară. Realizările sociale, economice, politice, militare, științifice ale tînărului stat iudeu justificau, totuși, destule satisfacții...

Nici statul occidental democratic nu îi scutește de dezamăgire pe cei care cred în el. Ce­tățeni, mai curînd, decît militanți, iar în vîrful ierarhiei politicieni, poate, mai curînd decît ideologi... cu o, aș zice, admirabilă amprentă de banalitate. Pragmatism, respectul legii (Legea da, poate constitui ținta modificării mecanismului social). Cetățenii occidentului democrat își au și ei motivele de revoltă și dezamăgire. Iată, măsurile administrative britanice de a „repatria” cu forța soldați sovietici și cetățeni din Est, îmi amintesc de soarta tragică a vasului „Struma” și a atîtor evrei ce voiau să scape de moartea hitleristă îndreptîndu-se spre țărmul Palestinei, cu ferocitate păzit de englezi.

Dar democrația continuă să rămînă, dacă nu cea mai bună formă de viață socială, mă­car cea mai puțin rea...

Militanții marxiști au, însă, motive grave de descurajare privind la istoria mișcării lor re­voluționare și la proiectul înfăptuit, Socialismul real, raportat la „modelul” promis, dar și la halucinanta „notă de plată”: inestimabilul tribut de sînge pe care s-a întemeiat bizara cetate mi­litarizată, împrejmuită cu ziduri, umilită de lipsuri și împînzită de iscoade. Față cu aceasta, imbecilitatea și cruzimea care răbufnesc nu o dată prin aparatul politic sau administrativ ca­pitalist de azi, deloc inocent și cu destule mizerii, rămîne — totuși — în zona capriciilor res­pin­gătoare, un joc de copii cu instincte rele.

Dezamăgirea omenească, în toate actele existenței și mai ales în politică, dezvăluie me­reu alt hău. Nevoia omului de vis și de dogme rămîne uriașă. Statornice rămîn și poftele, do­rința de bunăstare și prestigiu.

Motive de deziluzie sînt oferite în fiecare clipă de către semenii noștri (și de către noi în­șine, probabil). Puritatea idealului absolut nu dispare, totuși, din proiectele umane.

Bilanțul unei vieți devine cu adevărat apăsător, cum spuneam, nu prin dimensiunea ra­tării idealului, ci prin povara vinovățiilor pe care le însumează...