Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 6 (487) iunie 2006

EXPLORĂRI

de

Mircea MORARIU

Explorări în comunismul românesc (II)

de Paul Cernat, Ion Manolescu,

Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir

 Ne aflăm, iată, în posesia celui de-al doilea volum al Explorărilor în comunismul românesc  (Editura Polirom, Iași, 2005) pe care cvartetul Paul Cernat, Ion Manolescu, Angelo Mitchievici și Ioan Stanomir le întreprinde nu cu mijloacele istoricului profesionist, ci cu cele ale cercetătorilor de fenomene culturale (adesea paraculturale) ce oglindesc felul în care s-au produs sovietizarea, dejișizarea și, apoi, după o perioadă de ralativă liberalizare, ceaușizarea României în arcul de timp dintre 1945 și 1989. Acest al doilea volet al cercetării e un formidabil argument ce întărește profeția lui Petre Pandrea din Lumea de mâine (carte comentată în primul tom), profeție ce glăsuia c㠄ne îndreptăm inexorabil spre socialism”. De altminteri, în 1969 același intervievator, Ion Biberi, realiza o seamă de discuții radiofonice ce vor fi publicate în 1980 în volumul Lumea de azi, care, așa după cum remarcă Ioan Stanomir, consemneaz㠄acceptarea anormalității totalitare ca ordine firească a structurii cotidianului”. Dar, observă comentatorul, „decalajul dintre momentul consemnării dialogurilor și cel al editării lor efective (1980) este unul care pune în evidență și dispariția progresivă a iluziilor. De la entuziasmul mobilizării naționale din repetabila scenă a balconului, în piața Comitetului central, la grotescul arheologic ocazionat de celebrarea a 2050 de ani de la fondarea statului dac al lui Burebista, distanța este frapantă și concentrează falsele promisiuni ale unui prim deceniu al epocii de aur”. Drumul acesta de la sovietizare la ceaușizare pe care au pornit mai întâi niște marginali, niște oameni ai subteranei, ai clandestinității (cf. Stelian Tănase Clienții lu’ tanti Varvara, Editura Humanitas, București, 2005) a fost unul extrem de aglomerat, pe arterele sau, mă rog, magistralele sale (nu întotdeauna și nu obligatoriu albastre) circulând în voie ori în libertatea supravegheată  acordată de „organele superioare de partid și de stat” ori de Securitate ființe de o inimaginabilă diversitate, intelectuali de calibre extrem de diferite, de la „divinul critic” G. Călinescu, devenit extrem de rapid un apologet al comunismului și un dușman al partidelor istorice, la istoricul de propagandă Dumitru Almaș, abil furnizor de mitologie de carton sau dramaturgul Paul Everac, preocupat să slujească ampla „inginerie sufleteasc㔠la care visau cei ce-i plăteau regește mercenariatul.

În Prefața intitulată  Un sunet care a fost autorii cărții ne încredințează că și „prezentul volum rămâne opera aceleiași asocieri libere de spirite pentru care revizitarea obiectelor de propagandă ale regimului comunist este o acțiune în care dimensiunea intelectuală se întâlnește cu cea etică”. Dar parcă în cazul de față întâlnirea și asocierea se petrec cu încă și mai multă rigoare decât s-a întâmplat în primul tom, intenția și perspectiva diacronică sunt mai întărit formulate, rigoarea academică mai explicită. Cum textele de propagandă nu lipsesc nici în obiectele lipsite de orice valoare culturală, precum e cazul carnetului de elev, între coperțile căruia se găseau înscrise nu doar rezultatele la învățătură ci și principalele țeluri ale îndoctrinării comuniste, așa după cum demonstrează studiul Carnetul elevului socialist, scris de Ion Manolescu, cartea nu e una eminamente de istorie a îmbinării culturii cu propaganda. Dar, neîndoielnic, centrul de interes al acestei ample cercetări (volumul pe care îl comentez are aproape 550 de pagini) e dat de explorarea produselor zis culturale, considerate adesea marginale, de la note de călătorie la creație literară juvenilă, de la presa „angajat㔠la romane „optimiste” în care „binele învinge”, de la literatura dramatică aparent sofisticată la mereu reînnoitele tentative de anexare a istoriei naționale sau a creației eminesciene, toate soldate cu considerabile „depășiri de plan”.

Autorii fac apel la un instrumentar multidisciplinar, „mobilizând- cum scriu ei înșiși în deja menționata Prefață- istoria ideilor, istoria imaginarului și istoria literară în accepția ei clasic㔠în dorința de a oferi cititorului „o reconstrucție a imaginarului comunist, în câteva dintre articulațiile sale”, nutrind convingerea c㠄investigarea trecutului devine puntea către un prezent încă marcat de patologiile intelectuale și de compromisurile morale anterioare.” Ceea ce izbutesc ei se dovedește a fi o istorie inedită a comunismului românesc prin texte de propagandă, texte ce au drept punct de plecare și faruri călăuzitoare figurile lui Lenin și Stalin (cf. capitolul O criptă pentru Vladimir Ilici  scris de Ioan Stanomir) și punct terminus pe cea a lui Nicolae Ceaușescu care, odată cu dispariția sa violentă în decembrie 1989 „i-a salvat și decomunizat pe toți cei care-l conduseseră la acea moarte”, după cum scrie Adrian Cioroianu în cartea Pe umerii lui Marx – O introducere în istoria comunismului românesc (Editura Curtea veche, București, 2005). După remarca aceluiași istoric, cu ocazia revoltei din decembrie 1989, „partidul a fost lăsat să dispară odată cu Ceaușescu și din motivul că, pe fondul unei ipocrizii și pasivități comune, acesta din urmă i se substituise demult.” Tot Adrian Cioroianu subliniază c㠄forma comunismului românesc s-a mai schimbat de la o etapă la alta, dar fondul său dominant stalinist a supraviețuit până în ultima sa clipă”. Explorări în comunismul românesc  pare a confirma opinia istoricului profesionist. În condițiile  unor atari schimbări, pot fi privite și modificările de atitudine pe care mai marii propagandei comuniste le-au avut față de Eminescu (modificări pe care le analizează partea a doua a studiului lui Paul Cernat În numele lui Eminescu). În 1989, Ceaușescu combătea imperialismul cu  armele Doinei, murind pe limba ei, asta după ce la începuturile comunismului românesc, textul respectiv fusese pus la index ca intrând în contradicție cu idealurile „internaționalismului proletar”. Paul Cernat constată c㠄marea manipulare a comunismului românesc crește și descrește între centenarul nașterii și centenarul morții marelui poet”.

Experiența comunistă începe în România cu o etapă pregătitoare, în configurarea căreia un rol de seamă îi revine lui Alexandru Sahia, cel care „așteptând răsăritul” a făcut, ca atâția alții, o călătorie inițiatică în Uniunea Sovietică. „Călătoria în Rusia din 1934 – notează Ioan Stanomir în capitolul Un om așteaptă răsăritul – este punctul culminant al unei experiențe definibile în termenii apostaziei, revelației și fervorii utopice. Sahia este parte din acea comunitate trăind la marginea religiei instituite și care valorizează o energie escatologică pe care Bisericile o repudiază ca eretică”. Sahia nu este, după cum bine se știe, unicul călător în Uniunea Sovietică. Ba chiar, după cum scrie în cartea deja menționată Stelian Tănase, autorul celebrei Uzina vie „a călătorit în URSS nu ca un privilegiat, ca un scriitor  celebru. VOKS și Komintern nu i-au organizat ceremonii. Nu i s-au  luat interviuri, nu a primit drepturi de autor. Era un jurnalist oarecare venit dintr-o țară mică”. Și totuși, adaugă Stelian Tănase, oamenii lui Iagoda au fost interesați de el, deoarece comunist fiind, aparținând clandestinității, figura printre cei mai suspectați căci putea fi un „client al lui tanti Varvara”, adică agent dublu ori provocator. Precauțiuni inutile căci, din câte se pare, deși a trăit în URSS o experiență traumatizantă, a fost arestat și s-a îmbolnăvit de tuberculoză, nimic nu transpiră în cartea URSS azi. Sahia nu a căzut nici în greșeala lui Panait Istrati din Spovedanie pentru învinși (se poate consulta cu folos în acest sens capitolul  Renegatul Istrati din cartea lui Stelian Tănase), nici în cea a lui André Gide din  Retour de l’URSS  (cf. Michel Winock- capitolul André Gide în Țara  Sovietelor din Secolul intelectualilor, Editura Cartier, Chișinău, 2001). „Pentru Sahia- scrie Ioan Stanomir- totul este transparent, lipsit de echivoc, păstrând  aerul unui jurnal de actualități cinematografic”, el „aterizează în plin comunism și savurează fiecare moment”. Sahia reface în scrierea lui  întregul imaginar al epocii staliniste, iar „cumințenia” lui va fi cu vârf și îndesat exploatată  după 1945 pentru consolidarea în România a regimului la care a visat. Așa după cum observă Stelian Tănase, „propaganda se servește de cadavrul lui, de amintirea lui, pentru a construi un mit”. Cu înflăcărare va scrie despre realizările din Uniunea Sovietică, Mitiță Constantinescu ce întocmește, după spusele lui Ioan Stanomir, „un amplu tratat despre fericire”. Filosovietismul fostului guvernator al Băncii naționale se concentrează în Continentul URSS ce „poate fi citit, cel puțin până la un punct, ca unul dintre acele texte profetice în al căror filigran se întrevede viitorul Republicii Populare Române”. Grad zero al propagandei, cartea lui Mitiță Constantinescu anunță viitoarele exerciții de admirație iscălite de Mihail Sadoveanu, G. Călinescu, Cezar Petrescu, Tudor  Teodorescu Braniște și alții asemenea lor, grupați în „proiectul cultural partizan” care e ARLUS și care, după cum susține Adrian Cioroianu în ampla sinteză deja citată, „rivalizează… prin multitudinea preocupărilor sale cu Academia și Universitatea, instituții pe care, de altfel, le va depăși în complexitate”.

Printre intelectualii „intoxicați cu propria fericire”, o fericire furnizată și retribuită de regimul comunist pe cale de instalare, se va număra G. Călinescu. Nu contează că în 1948, profesorul va fi scos de la Universitate. Așa după cum observă Angelo Mitchievici în capitolul George Călinescu și dilemele mandarinului valah, „începând cu anul 1945, încetul cu încetul, cariera publicistică a lui G. Călinescu se transformă în carieră politică”, iar în timp, tonul editorialelor sale se schimbă, se radicalizează, până în clipa în care „profesează un discurs inept și tot mai intolerant”, pe care azi nu mi se pare deloc riscant a-l asemui cu cel practicat de pixul inflamat al vreunui C.V. Tudor.  E greu de spus care e explicația reală a acestui fenomen, dincolo de cameleonismul specific omului Călinescu. Să fie vorba oare despre faptul că, așa după cum crede Adrian Cioroianu în cartea Focul ascuns în piatră (Editura Polirom, Iași, 2002) „intelectualul va fi mereu vulnerabil în fața politicului”  sau despre „complexul surclasatului” invocat de Angelo Mitchievici chiar în cartea pe care o comentez, dar în capitolul Un fluture pe lampă sau lumea de dincolo? Cum la vremea burgheziei, Călinescu a jucat rolul unui underlord care, neavând sânge albastru, nu a beneficiat de privilegii de  castă, nu e deloc exclus ca alinierea să fi fost una de bună voie, chiar autentică, în pofida faptului c㠄în scriitura sa poți gusta scriitura artistă”. Dacă e așa, atunci o nouă grilă de lectură, psihocritică, se impune deopotrivă pentru Bietul Ioanide și Scrinul negru. Nu e mai puțin adevărat că după 1947, Călinescu va fi puternic contestat de stânga comunistă, revista Flacăra declanșând o amplă campanie anticălinesciană încă din numărul 4 din ianuarie 1948. Printre acuzatorii publici se vor număra Ion Vitner, N. Moraru, Vicu Mândra. Ion Vitner, bunăoară, va acuza fuga lui G. Călinescu de materialismul dialectic și istoric și „căderea în idealismul retrograd”. Edificator în acest sens e subcapitolul G. Călinescu din partea a treia Reeducare și prigoană a cărții Anei Selejan, Trădarea intelectualilor – Reeducare și prigoană (Editura Cartea Românească, București, 2005).

Angelo Mitchievici produce în capitolul Poetul și cadavrul o minuțioasă analiză a contextului în care s-a născut și a miezului textului lui Sorin Toma  Poezia putrefacției sau putrefacția poeziei, considerat în epocă drept un model de critică angajată și în care autorul „împrumută terminologia medicală, raportul critic-cititor devenind unul medic-pacient”, Paul Cernat scrie despre Lirismul în slujba Revoluției, Ioan Stanomir examineaz㠄la sânge” romanul Letiției Papu  Anii iubirii care dădea mare satisfacție partidului după ce o producție epică semnată Mihai Villara (pseudonim al lui Mihai Fărcășanu, cel ce avea să fie, din câte știu, primul director al Departamentului românesc al Europei libere) i-a cauzat mari supărări, iar Ion Manolescu inventariază Clișeele tematice ale manualelor comuniste de clase primare .Unul  dintre aceste manuale, cel de Istorie a Patriei pentru clasa a IV a, „elocvent pentru inserarea genelor ideologice în organismul tânăr”, manual redactat de Dumitru Almaș a rezistat eroic între l967 și 1997 (incredibil!), în pofida faptului că ilustra deplin ceea ce Vlad Georgescu numea „istoria de parastas” în conformitate cu care „pe urma documentelor de partid, a indicațiilor președintelui, întreaga activitate culturală a făcut din istorie principalul element al propagandei” (cf. Vlad Georgescu- Politică și istorie- cazul comuniștilor români; Editura Humanitas,București, 1990). Atât în respectivul manual cât și în producția sa pseudo-literară de inspirație istorică, cu asiduitate recomandată elevilor, „Dumitru Almaș face- așa după cum observă Angelo Mitchievici în capitolul Povești, legende, utopii – „o incursiune simbolică prin geografia mitică a țării, fiecare popas nu  este decât un prilej de reflecție încărcată de elogii pentru figurile neamului, scriitorul desface o întreagă mitografie, susținută de decupaje lirice adecvate, de anecdote exemplare, de citate prestigioase; mitul, povestea și adevărul se îmbină util, se amestecă, se topesc unele în celelalte”. Stilul eroic de a citi istoria „se păstrează egal, indiferent de eveniment” aici autorul probând un „manierism” excelent, un exces mitografic, pernicios performat. Problema e că aceste texte „populare” au ocupat abuziv funcții formatoare cu efecte perverse ce se manifestă și azi.

Angelo Mitchievici e,  de  asemenea,  autorul capitolului Un fluture pe lampă sau lumea de dincolo în care comentează cu acribie celebra piesă lui Paul Everac. Am anticipat într-un fel demersul autorilor în comentariul consacrat primului tom al Explorărilor în comunismul românesc (cf. Familia nr. 11-12 din 2005). Cert e că Paul Everac s-a dovedit, pe tot parcursul existenței sale active de dramaturg „important” un maestru al propagandei, ale cărei intenții uneori chiar le-a anticipat. E greu de spus acum dacă nu  cumva din jocul respectivei propagande s-a zămislit chiar un mic joc al cenzurii ce a lansat ideea că piesele acestui „camilpetrescian”, cum îl glorifica politrucul Valeriu Râpeanu, nu ar fi întotdeauna pe placul regimului. Soarta „crud㔠a primirii cu oarecare întârziere a ok-ului necesar pentru reprezentarea piesei A cincea lebădă l-a indus în eroare chiar și pe Noel Bernard care a intervenit în favoarea ei de la microfonul postului de radio pe care îl conducea (cf. editorialul Ce-i place partidului din cultură  în Noel Bernard- Aici e Europa liberă, Editura Observator, București, l990). În Un  fluture pe lamp㠄tabloul reactivează ceva din farmecul desuet-decadent al saloanelor unei burghezii descompuse, după canonul bine precizat al vulgatei decadente trecute prin filtrul marxist- leninist”. Paul Everac va mai înregistra o victorie neașteptată în 2005 când, sub semnătura unui oarecare René Al. de Flers și cu sprijinul Ministerului Culturii, la obscura Editură Vestfala   a apărut o carte despre decadența de la Europa liberă ( Radio Europa liberă și exilul românesc), carte ce pare scrisă în colaborare de Securitate și prolificul dramaturg. Un dramaturg ce a călătorit adesea în Occident (replică peste ani a voiajurilor de odinioară ale predecesorilor săi propagandiști în URSS) spre a dezvălui dramele umane pe care acesta le ascunde. Iar efectele „inițierii negative” în tainele Occidentului pe care le-a generat de netăgăduitul succes la public al piesei Un fluture pe lampă au fost dintre cele mai considerabile.

Cu totul surprinzător, un veritabil șoc de lectură e capitolul Pe urmele lui Monciu-Sudinski. Sub forma unor interviuri ori reportaje, „Monciu-Sudinski a lăsat… – crede Ion Manolescu – o diagramă socială și un fișier de identitate fascinante ale omului comunist”, ale așa-zisului „om nou” pe care, o dovedește și al doilea tom din Explorări în comunismul românesc, partidul s-a străduit din răsputeri să-l făurească.