Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 6 (487) iunie 2006

CRITERION

de

Ion Pachia TATOMIRESCU

Ștefan Aug. Doinaș

diapazonul de argint și "pulchridul" baladei

Ca mai toți reprezentanții Cercului Literar de la Sibiu, și Ștefan Augustin Doinaș – pseudonimul lui Ștefan Popa (Caporal Alexa-Arad, 26 aprilie 1922 – 25 mai 2002, București) – cunoaște „tăcerea obsedantului deceniu“. După un foarte matur debut editorial, în anul „marii explozii lirice“, 1964, cu volumul de versuri Cartea mareelor, publică o serie de poeme ce-i reliefează un inconfundabil teritoriu liric: Omul cu compasul (1966), Seminția lui Laokoon (1967), Ipostaze (1968), Alter ego (1970), Ce mi s-a întâmplat cu două cuvinte (1972), Papirus (1974), Anotimpul discret (1975), Alfabet poetic (1978 – antologie, în colecția Biblioteca pentru Toți a Editurii Minerva, cu o prefață de Aurel Martin), Hesperia (1979), Poeme (1983), Vânătoare cu șoim (1985), Foamea de unu (1987), Interiorul unui poem (1990), Psalmi (1996), Arie și ecou (1998) etc., volume ce încoronează totodată și programul estetic al Revistei Cercului Literar de la Sibiu. „Programul“ se dovedește „sacru“, creșterile și descreșterile lumilor sunt întâmpinate apolinic, poezia devine planul-secant al orizonturilor cunoașterii – totul pare a fi „geometrie“ (pentru „Omul cu compasul“), ori, altfel spus, „arhitectură în Logos“. Geografia lirică este neoparnasiană; „temele“, „motivele“ trimit la arii culturale / civilizatorii planetare, la mitologiile și „istoriile“ tuturor timpilor fertilizatori de spirit. Impresionează atât polisemantismul lirico-sincretic al simbolurilor, cât și timbrul, originalitatea „magică“, muzica, îndeosebi, a baladelor (pare-se, cu text „brodat“ după partiturile clasicilor muzicii germane – Acela-Care-Nu-Se-Teme-de-Nimic, Balada schimbului în natură, Funeraliile lui Demetrios, Symposion, Balada întrebărilor lui Parsifal etc.). Capodopera indiscutabilă și incontestabilă a baladescului doinașian rămâne Mistrețul cu colți de argint (cu o muzică / ritmică amintind de aria vânătorii din Freischütz de Carl Maria von Weber): «Un prinț din Levant, îndrăgind vânătoarea, / prin inimă neagră de codru trecea. / Croindu-și cu greu prin hățișuri cărarea, / cânta dintr-un flaur de os și zicea: / – Veniți să vânăm în păduri nepătrunse / mistrețul cu colți de argint, fioros, / (...) / – Stăpâne, e luna lucind prin copaci, / zicea servitorul râzând cu dispreț. / Dar el răspundea întorcându-se: – Taci... / Și luna sclipea ca un colț de mistreț. / Dar vai ! Sub luceferii palizi ai bolții / cum sta în amurg, la izvor aplecat, / veni un mistreț uriaș, și cu colții / îl trase sălbatic prin colbul roșcat. / – Ce fiară ciudată mă umple de sânge, / oprind vânătoarea mistrețului meu ? / Ce pasăre neagră stă-n lună și plânge ? / Ce veștedă frunză mă bate mereu ?... / – Stăpâne, mistrețul cu colți ca argintul, / chiar el te-a cuprins grohăind sub copaci. / Ascultă cum latră copoii gonindu-l... / Dar prințul răspunse-ntorcându-se: – Taci. / Mai bine ia cornul și sună întruna. / Să suni până mor, către cerul senin... / Atunci asfinți după creștete luna / și cornul sună, însă foarte puțin.» În această baladă, simbolurile își propulseaz㠄corolele de meduz㓠pe mai multe niveluri de receptare; „prioritar“, este vizată, desigur, tangența-la-„absolut“ vis-à-vis de tangența-la-real, (1 / VII), pe „coordonatele“ ludicului „ideal“, cu „mistreț-cu-colți-de-argint“, în fața „durității“ realului simbolizat de „mistrețul-cu-colți-ca-argintul“; nivelul „receptării secunde“ (2 / VI) este al teluric-celestului cu apă, iarbă, lună sclipind ca un „colț de mistreț“; impresioneaz㠖 în „al treilea rând“ (3 / V) – și nivelul istoric-civilizatoriei săgeți de lemn, de fier, de foc, săgeată antrenată în vânătoarea „mistrețului cu colți de argint“, învinsă de mistrețul cu colți „ca argintul“, ca „vânător vânat“; ar veni la rând: „nivelul“ (4 / IV) săgeții de lemn / fier / foc, în condițiile perfecționării tehnologice, soldate cu „spargerea“ orizonturilor-limite-tragic-existențiale, „nivelul“ (5 / III) elogiului apariției vieții ens-ului uman pe pământ prin „jocul“ apei și începerea aventurii cunoașterii, din „iarba foșnind“ pe sub copacii țărmurilor, spre creste, și-n cosmos, „nivelul“ (6 / II) mistrețului cu colți de argint ca ideal / absolut migrator aidoma orizonturilor și „nivelul“ (7 / I) condiției ens-ului de geniu încă din zorii civilizațiilor umane, prin epocile „de piatră“, „de fier“, „de foc“ – „de revoluție tehnico-științific㓠–, încercând raportul efemer-etern, supraviețuirea / „perenizarea“, prin operă, mereu vectorizat în absolut, în căutarea „mistrețului cu colți de argint“ etc.     

Cei mai autentici hermetici din secolul al XX-lea, ca și Ștefan Aug. Doinaș, vin dinspre estetica parnasianismului; ei sunt poeții faliilor / priveliștiilor ființei, ai acelor zone unde rar este dat chiar „ochiului minții / inimii“ să pătrundă. Hermetismul lor este în funcție de „starea de excepție“ a realului / imaginarului, de zona inedită a ființei pe care poetul vrea neapărat s-o comunice receptorului, forțându-l să apeleze și la un lexic pe măsură, oarecum „specializat“. Astfel, hermetismul de mare originalitate cultivat de Ștefan Aug. Doinaș se încearcă în surprinderea unui „cosmos mineral-germinal“, în cuprinderea unei „geometrii a fluidelor“, conducându-ne firește într-o summa tenebrosa (dar nepărăsindu-ne în labirint, ci readucându-ne în lumină): Era o umbră adunată, parcă, / din renunțarea miilor de hoarde / la naștere, o summa tenebrosa: / dobânda increatului, de veacuri...; «în Trei ipostaze ale mării – poemul din care am citat –, adâncul marin, chiar înainte de a deveni în imaginație un rezervor inepuizabil de substanțe alchimice, incită împotriva „făpturii“, prilejuind mai întâi viziunea unei scufundări în limburi» (TPIB, 193); în acest spațiu, Ștefan Aug. Doinaș este obligat să opereze foarte atent cu «substanțe subtile, muzicale, transparente» din «celeste medii reci, iradiante», cu vocabule-nestemate ca alormul, palilumenul, efebiul, stirbolul, roronțiul, pulchridul, geralul, orfirul etc. Eul liric doinașian cristalizează astfel sferele apolinicului, dialectica apolinicului. În acest sens, criticul Mircea Tomuș, încă din 1966, a remarcat că: «Omul cu compasul, poezia care dă titlul volumului, cuprinzând în același timp și motivul său central, transcrie dialectica eternă care opune armoniei haosul, iar, prin restrângere de sens, vieții moartea; simbolurile sunt definite oarecum dinafară, cu o luciditate abia umbrită de oarecare emoție; contururile armoniilor sunt comparate cu „instrumentul de suflat“ care se umple de cântec; poetul, creator al acestora și îndrăgostit de ele în același timp, este „inginer de armonii / și cocostârc al zborurilor line“»; «dintre toate reacțiile poetului raportabile la un fond temperamental clasic, cea mai insistentă rămâne calitatea intelectuală a atitudinii sale față de realitatea înconjurătoare și, în același timp, intelectualitatea principiului creator al artei sale.»  (TCar, 65 / 67). De dincolo de o admirabilă ars poetica, „sfânt trup“, ori „hrană sieși“, eroul liric, „geometrul“ lui Doinaș – fără a se gândi la „hermetisme“ – încearc㠄formula unei alte ordini“, revelatoarea tainic-expresionistului chip din lucruri, ori a unui sens prin „gaura cheii de bolt㓠a priveliștii ființei: Am zgâriat aseară pe nisip / formula unei alte ordini, care / conține-al lucrurilor tainic chip, / cel fără de ruină și mișcare. / Aici, acest inel în care-ncerc / să prind rotirea stelelor în spațiu: / medalie de foc și magic Cerc, / lui însuși hrană crudă și nesațiu («Omul cu compasul»). În cadrul resurecției poetice, dincoace de orizontul anului 1964, Ștefan Aug. Doinaș îmbogățește neasemuit corola de aur a liricii solemnității, după cum observă mai întâi criticul Eugen Simion: «Solemnitatea este, dimpotrivă, regimul poeziei lui Doinaș. Tonul este totdeauna grav, ideile au un piedestal și, spațiul poemului, metaforele sunt aranjate geometric ca statuile într-un parc desenat de Le Nôtre.» (SSra, I, 142). 

SIGLE:

SSra, I = Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. I, București, Editura Cartea Românească, 1974 (vol. I, edi]ia a doua, «revăzută și completată», la care se face trimitere, în 1978).

TCar = Mircea Tomuș, Carnet critic, București, Editura pentru Literatură, 1969.

TPIB = Dorin Teodorescu, Poetica lui Ion Barbu, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1978.