Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 5 (486) mai 2006

TRIPTIC

de

Al. CISTELECAN

Ion Mureșan, Adrian Popescu,

Alexandru Vlad

I. – Poetul ca eseist

Faima de eseist a lui Ion Mureșan nu se ridică nici pe departe la cotele atinse de faima sa ca poet. Deși, la drept vorbind, ar merita să se ridice măcar pe la jumătatea acesteia, dacă nu chiar strict la jumătate; nu de alta, dar cantitativ cam acesta e raportul just: la două cărți de poeme (Cartea de iarnă, 1981, și Poemul care nu poate fi înțeles, 1993), una de eseuri: Cartea pierdută (Editura Aletheia, Bistrița, 1998). Cît privește criteriul calitativ, deși nu vrem să amestecăm, ba nici să comparăm, merele cu perele, poate că nici la el nu trebuie făcut mare rabat. Ion Mureșan nu scrie, în orice caz, eseuri diletante, deși nici profesioniste de tot nu pot fi numite; dar asta numai pentru că specia e de așa natură încît profesează cam în exces principiul plăcerii și al libertății, excluzînd prin condiție orice restricții și impuneri „profesioniste”; nu există oameni calificați în eseu, oricît de străluciți eseiști ar fi ei; pentru simplul temei că eseul nu e o meserie, ci, mult mai degrabă, o bucurie și un spectacol al inteligenței. Specie de voluptate, eseul n-are „canon”, n-are regulă; fiind dincolo de orice norme date sau consfințite și administrînd o pură libertate a inteligenței, e și specia cea mai dificilă; la ea nu pot aplica decît spiritele care trăiesc din entuziasmul inteligenței, din euforia acesteia; și care sînt atît de inteligente încît știu să facă și cuvenita economie de inteligență; care cunosc, așadar, economia inteligenței.

Dar dacă n-are norme înafara euforiei de idei, nu înseamnă că eseul nu poate avea aplecări oarecum sistematice. De această posibilitate profită și Ion Mureșan în Cartea pierdută, așezîndu-și eseurile într-o perspectivă tematică aproape riguroasă; oricum, coerentă - de nu de-a binelea, baremi străduit metodică. Încă un motiv, așadar, pentru a da credit aparte eseistului. Tematica însăși ar fi solicitat mai multă atenție, măcar pentru că, azi, ea pare destul de excentrică, de nu de-a dreptul provocatoare prin excentricitate. Ion Mureșan scrie, la prima vedere cel puțin, despre basme; și nu despre cele mai discutate aspecte ale acestora, ci mai ales despre aspectele nedreptățite, deși nu marginale; de fapt, el e mai degrabă antropolog decît „folclorist”, dar un antropolog al imaginației – al imaginației naive, candide; al imaginației ca fabulație. Nu în ultimul rînd eseistul se bucură de o linie de credit din partea poetului, căci eseurile reconstituie, de fapt, o poetică a urmei (cum se și subintitulează), de multe ori vorbirea despre basm nefiind decît o vorbire indirectă despre poezie; sau chiar directă; așa că, fie folosindu-se de pretextul analizei structurale a unor toposuri, fie tratînd temele de basm în alegorie, fie pe față, Ion Mureșan își redactează, de fapt, propria poetică. Doar că nu prin proclamația de manifeste și principii, ci printr-o abilă disimulare. Dar această disimulare nu scoate din cauză proprietatea ca atare și pertinența analizelor și interpretărilor; pur și simplu, propria poetică se întîlnește, pe dedesubt, cu poetica imediată a fabulației himerice, a vedeniei spontane.

Ar fi fost imposibil, în aceste condiții, ca primul eseu să nu fie o apologie a vederii; de fapt, a vedeniei. Ar fi fost imposibil ca spiritul poetului să nu se impună spiritului eseistului; ca poetul vizionar (vizionar în literă, filmînd, adică, halucinații concrete și brutale) să nu-și dicteze tema proprie și eseistului. Note la un Paradis pierdut constituie beatificarea organului vizionar, a simțului de năzăreală și nălucitură. Un simț atît de tiranic la Ion Mureșan încît nu doar toate se văd (atît cele văzute, cît și cele nevăzute, atît cele vizibile, cît și cele invizibile), dar și toate simțurile văd; ba mai mult, cuvintele înseși, înainte de a semnifica, se poartă ca niște vedenii în sine; ele sînt, de fapt, niște arătări originare, cu o corporalitate inițială, fondatoare. Poezia lui Ion Mureșan e fundamental una epifanică; ea transformă spontan lumea în arătare, activînd reflex capacitatea halucinatorie a vederii. Nu-i poate veni poetului decît ca un premiu meritat acreditarea științifică a imaginii eidetice, faptul demonstrat că 85% din copiii de pînă la 14 ani văd realmente lucruri de nevăzut, dispărute de mult din cîmpul vederii. Un imn al vederii se ridică imediat din pagina lui Ion Mureșan: „Paradisul eidetic: timp al necruțătoarelor miracole, create de un singur stăpîn – Ochiul flămînd. Ochiul dictatorial ca­re își subjugă toate celelalte simțuri” (p. 8). Căci „ochiul dictatorial” e chiar ochiul poetului, împrumutat aici ca temă eseistului. Experții care-l mai suspectează pe Ion Mureșan de negocieri postmoderniste ar trebui să ia seama la această beatificare a vederii, căci postmoderniștii s-au ridicat tocmai împotriva acestei dictaturi sau hegemonii a ochiului. Tot în cod autoreferențial operează și constatarea c㠄de la identificarea obiectului cu imaginea lui și pînă la a folosi ca pe un obiect imaginea însăși este doar un pas” (p. 9). E ceea ce face, și încă metodic, și poezia lui Ion Mureșan: folosește imaginea cu atîta virulență încît aceasta devine numaidecît obiect; abia apucă, de fapt, să fie imagine, căci devine, impetuos, obiect. Aceasta, pe puntea imaginației eidetice, e chiar întîlnirea decisivă dintre poetica lui Ion Mureșan și poetica băsnuirii. Nu-i de mirare, așadar, că primul eseu e un manifest ascuns.

Dar nu toate eseurile propriu-zise (căci sînt și din cele impropriu-zise; cartea e construită pe un principiu contrapunctic, prin alternarea eseurilor cu mici schițe de memorie, co-memorative ele însele în raport cu tema eseului) pot și trebuie citite în această cheie autoreferențială. Ion Mureșan nu și-a propus să scrie o alegorie eseistică. El se ține, de fapt, de principiile interpretării adecvate (dar insolitante), și nu malversează sensurile și semnificațiile, aducîndu-le cu forța în propriul beneficiu. Cel puțin nu cu bună știință. Dar tocmai pentru că nu sînt programate întîlnirile dintre poetica basmelor și poetica poetului sînt mai relevante. Iar ele se produc la fiecare colț interpretativ. Cine e, de fapt, „pruncul” care pretinde, spre a veni pe lume, „inventarul lumii”, „organigrama” acesteia (p. 34) și care nu catadicsește să se arate decît atunci cînd „i se făgăduiește imposibilul” (p. 36), din eseul Făgăduința pentru care m-am născut?! Cine e cel care se oblig㠄să găsească portița de trecere a imposibilului în posibil” (p. 37), omul cu destin făgăduit, dar care, de fapt, va trebui să și-l facă singur, să și-l inventeze?! Nu e mai mult Făt-Frumos decît Poetul. În alte eseuri însă autorul vorbește în clar despre poezie. Poezia și pielea de porc, de pildă, e un alt manifest construit pe o parabolă: „Între noi și poezie stă pielea de porc” (p. 54), iar poeții nu sînt altceva decît niște sacrificați care trebuie s㠄reprezinte cu nerușinare de porc rușinea de a fi prinți” (p. 57). De altminteri, un eroism al poeziei e tema subiacentă a mai tuturor eseurilor. Nu numai că limbajul poeziei e singurul care leag㠄toate înțelesurile unui cuvînt de toate înțelesurile cuvîntului următor” (p. 60), dar, ținînd un recital în fața deținuților de la Gherla, poetul a avut brusc sentimentul că particip㠄la organizarea unei mari evadări” (p. 61). La organizarea unei diversiuni participă el și cu eseurile din Cartea pierdută: în loc să-și dea pe față principiul poetic, el propune o paradă de basme filmată din unghiuri cît mai inedite. O paradă vivace, agreabilă, euforizată de inteligență și melancolizată de compasiune. Căci și Ion Mureșan cu un ochi rîde, interpretînd histrionic, și cu altul plînge, compătimind o inocență și o lume pierdute.

II. – Fantoma franciscană

Cu Adrian Popescu alături poți călători, prin toată Europa, mult mai în siguranță decît alături de însuși îngerul păzitor. Oriunde ți s-ar defecta mașina ori te-ar prinde nevoia, Adrian Popescu are asigurați cîțiva prieteni. Și asta indiferent că e vorba de vreo mare capitală, de vreun orășel ori vreun cătun pe care globalizarea a uitat să-l șteargă de pe hartă. Dar ce spun eu capitale, orășele și cătune?! Chiar dacă mașina ți se strică în mijlocul pădurii ori în plin cîmp, unde nu-i nici urmă de colibă, Adrian Popescu are prieteni și aici. Prieteni cu grai și fără grai. Și nu că are doar prieteni, dar are și o istorie memorabilă care-l leagă de ei și de locul respectiv. E limpede că Adrian Popescu a bătut Europa cu piciorul, neomițînd nici un cotlon. Și devine tot mai limpede că n-a putut face asta într-o simplă viață de om. În mod sigur Adrian Popescu a călătorit prin Europa și în altă viață; într-o viață în care nu existau facilități turistice iar călătorul n-avea decît o traistă și un băț și nu se putea bizui decît pe bunăvoința celor care-l primeau. Pe măsură ce lucrurile devin mai agasante și mai incredibile, devine tot mai clar că nu poate exista decît o singură explicație: Adrian Popescu a făcut parte, cîndva, dintre franciscanii cu sandale rupte care băteau Europa din casă în casă. Dacă devoțiunea lui față de Sfîntul Francisc, concretizată în romane, hagiografii, traduceri, evocări - mă rog, tot ce se cuvine unui cult -, sau spiritul franciscan al propriei poezii nu sînt argumente destule pentru a convinge de faptul că poetul de azi nu e decît fantoma călugărului de demult, o călătorie alături de el înlătură orice neîncredere. Adrian Popescu umblă prin Europa de prin secolul XIII; căci atîția prieteni și în atîtea locuri nu pot fi făcuți decît prin sîrguință de veacuri.

Nu știu cum vor fi fost primele sale călătorii, cele de pe vremuri, dar ultimele, cele de acum, sînt stricte pelerinaje. Cîteva dintre ele sînt rezumate și în recenta sa carte de eseuri intitulată Aur, argint, plumb (Editura Limes, Cluj, 2005), carte împărțită frățește între literatură și religie. Pelerinajele din partea a doua nu vizează doar locuri, ci și persoane: Papa Ioan Paul al II-lea, cardinalul Alexandru Todea, amintirea lui Iuliu Hossu, dar mai ales – se putea altfel? – Sfîntul Francisc însuși. La toți aceștia Adrian Popescu apelează cu fervoare și cucernicie, raportînd despre propria iluminare în prezența/absența lor. Din loc în loc, pietatea i se transformă în mînie și atunci sloboade cîteva afurisenii la adresa negustorilor din templu: „A început beția primăverii care transformă centrul Clujului în cîrcium㔠(p. 68). Această ira sacra nu ține însă mult, căci Adrian Popescu preferă locurile de reculegere și comuniune și scrisul comemorativ, de celebrare.

Înclinația comemorativă, cît culturală, cît creștinească, domină și paginile din sectorul literar al cărții. Amestecat și el (ca și celălalt) și cuprinzînd editoriale, recenzii și evocări, acest sector transformă spiritul creștin infuz din poezia lui Adrian Popescu în spirit creștin combatant. Dar cum Adrian Popescu scrie mai întîi cu inima, din solidaritate și prietenie, pe primul loc stau aici cele cîteva necroloage, toate de o admirabilă sensibilitate îndurerată. Fie că e vorba de Adrian Marino, fie că e vorba de Mariana Marin sau Augustin Pop, Adrian Popescu găsește tonul just între durere, evocare și comentariu. Propria suferință devine mai gravă și mai îngrijorată atunci cînd cei plecați nu par a o fi făcut creștinește, cu lumina credinței strălucindu-le în ultima privire. Nu uită, de pildă, să noteze acest lucru în caldul portret făcut Marianei Marin, „o voce tragică într-o lume întunecat㔠(p. 43), dar a cărei morală dureros de inflexibilă n-a dus-o spre calea cristică: „o morală care ignoră însă sau subevaluează creștinismul. De aici, coroziva lucrare a răului în eul profund, care nu vede salvarea, răscumpărarea, stăruie în vinerea neagră a chinurilor fără a întrezări dimineața devreme a duminicii Învierii” (p. 42). Creștinește, cu iubire, se poartă Adrian Popescu în orice împrejurare (sau aproape). Nu din dogmă, ci dintr-un profund sentiment de fraternitate. Conceptul comportamental – și exegetic nu mai puțin – al lui Adrian Popesu e unul strict paulin, cu îndulcituri franciscane. Pamfletului anti-stănescian al lui Cristian Tudor Popescu el îi opune acest concept îmbibat în dragoste și solidaritate: „Dreptatea dacă nu e însoțită de iubire, înțelegere, devine cruzime fratricid㔠(p. 7). Aceeași iubire înțelegătoare pentru căzuții în păcat sau în neglijență (vestimentară și comportamentală) îi motivează și suava mustrare la adresa lui Gabriel Liiceanu, ca răspuns la paginile de șarjă ale acestuia împotriva promiscuității scriitoricești: „nu trebuie – zice Adrian Popescu – să-i judecăm (pe scriitori, n.n.) după aparențe”, ci dup㠄harul” cu care au fost dăruiți (p. 33). Fără milă se poartă Adrian Popescu doar cu Nechemații (pp. 44-46), cu veleitarii, dar se vede că și atunci dintr-o exasperare peste poate. Altminteri, chiar și cele mai tranșante atitudini ale sale – și sînt cîteva – sînt făcute din spirit și cu spirit creștin(esc).

III. – Prozatorul ca editorialist (și vițăvercea)

Nici o mașină nu merge atît de bine cum merge literatura; pentru că nici o mașină, indiferent de marcă și grad de sofisticare, nu merge simultan și înainte și înapoi. Și nu doar mașinile nu pot face acest lucru aparent imposibil, dar nici științele –  nici măcar cele mai vecine cu literatura – nu sînt capabile de o asemenea performanță. În acest fel funcționează doar literatura; numai ea poate avansa prin noi opere și, concomitent, convertește, din urmă, lucruri lăsate de izbeliște de altele și de alții. La drept vorbind, literatura funcționează chiar mai bine în marșarier, întrucît toate cele scrise intră, cu vremea, într-un proces de estetizare. Nu-i sigur că vor prinde acest proces și noile creații – fie ele oricît de intenționat literare -, dar e sigur că într-o anume grație a gratuizării, a literaturizării, intră tot ce rămîne în spatele actualității. Inactualizarea politică, științifică sau de altă natură a unui text se poate consola oricînd cu o posibil㠖 și chiar probabil㠖 actualizare literară a lui. Pe acest expansionism, pe acest retro-expansionism de neoprit, se bizuie deschis, și nu puțin, și Alexandru Vlad, în concisa prefață (În loc de argument) la culegerea de editoriale botezată Vara mai nepăsători ca iarna (Editura Tribuna, Cluj, 2005): „Pe măsur㠖 zice el – ce evenimentele consemnate nu mai sunt de actualitate, textele au tendința de-a se transforma, cu puțin noroc, în literatură. Trimiterile devin metafore și revolta devine o stilistic㔠(p. 8). Nu-i o himeră de poeți că totul va sfîrși într-o carte; și în mod sigur acea carte va fi una de literatură.

Editorialistul (în cazul de față Alexandru Vlad, dar e vorba, de fapt, de caz general) e, așadar, de două ori norocos; el recoltează în primul moment aplauzele actualității (politice, sociale, culturale) despre care scrie, iar cînd editorialele intră într-un fatal proces de inactualizare, tocmai inactualizarea lor (politică etc.) se transfigurează în actualitate literară. Mecanismul e, firește, pervers, dar profitabil pentru editorialiști: inactualizarea produce actualizare. De alt tip, vor zice de îndată scepticii; da, așa e: în locul unei actualități trecătoare, fragile, vine o actualitate perenă (sau, oricum, mai lungă). (Firește, asta numai, cum zice și Vlad, „cu puțin noroc”). Nu-s, deci, de plîns editorialiștii, văzuți de toată lumea ca niște bieți oameni de corvoadă la efemer. Din contră, precum se vede țin ascunsă o carte mult mai tare; s-au aranjat, oricum, să nu piardă.

Cartea ascunsă de Alexandru Vlad e cu atît mai tare cu cît, la origine, el e prozator. O astfel (sau altfel) de calitate scriitoricească nu e garantat în beneficiul editorialistului; ea-l poate îndemna să literaturizeze sau să scrie doar pentru „confrați”; avem – chiar destui, de nu prea mulți – editorialiști cu metehne cam excesiv literare; editorialiști, cum ar veni, doar pentru elită; editorialiști de club. Un editorialist nu trebuie să fie talentat în felul unui prozator; talentul lui trebuie să fie mai economisit, folosit doar la percuție, la „pregnantizare”. Dar nu strică puțină artă de prozator nici în stricta analiză de actualitate; dozată cum trebuie, ca la farmacie, aceasta asigură o anumită (micro)coerență epică oricărui comentariu; părerile intră, astfel, într-o poveste, într-o structură; părerile înseși devin acțiune, capătă epică (ele sînt, de fapt, zice Graham Greene, un fel de acțiune). Prozatorul de rezervă din editorialist mai are apoi șansa de a invoca exemple, pilde, de a-și pune ideile în concret, și nu doar de a le e­mite în abstract (cît abstract poate cuprinde un „eveniment”). Ca să nu mai pomenesc de ine­vitabila contribuție stilistică, de o anume ținută de artă pe care tot el o abilitează.

Editorialele lui Alexandru Vlad sînt scrise pentru toată lumea; ceea ce nu înseamnă că ele n-au, totuși, o anumită conformație și o anumită șlefuire de bijuterie: elanul opiniilor e în așa fel gradat încît el se consumă exact unde trebuie, atitudinile nu trec pe de lături iar ideile nu se revarsă și nici nu se încețoșează. Această economie clasică a comentariului nu exclude, însă, șarja concisă; editorialistul e un contemplativ (pînă nu e scos din sărite și trece la sintaxa participării directe) care urmărește spectacolul politic cu detașarea ironistului, făcînd cronica unor spectacole îndoielnice, dar savuros reproduse. Chiar cînd problemele îl ating direct (și așa se întîmplă de regulă), el păstrează o anumită seninătate sceptică; e seninătatea contemplației, de obicei, dublată de un fond sceptic al înțelegerii.

Poziția pe care stă Alexandru Vlad e cea a editorialistului solidar cu amărăștenii. E poziția recomandată anume pentru editorialiști; indiferent cîți bani vor fi avînd ei prin conturi, e de bonton să împărtășească soarta năpăstuiților. Editorialistul vrea (vrea-nu vrea, trebuie) să fie glasul sărăcimii. De regulă această conduită nu e decît un gest nobil (și un precept jurnalistic). Din nefericire, pentru Alexandru Vlad aceasta nu e condiție impusă de manualul de jurnalism; din fericire, „cauza” nu e doar simpatizată retoric; ea e o cauză trăită, o cauză intimă, ceea ce aduce un considerabil spor de credibilitate și de concretețe în argumentare. Alexandru Vlad știe pe propria piele, nu din auzite, că statul român operează și el cu străvechiul principiu francez: „jupoaie-l pe sărac”. 

Poate că părerile lui Alexandru Vlad își vor fi pierdut din actualitate; n-ar fi de mirare, fiind vorba de lucruri petrecute de prin 1998 încoace; cînd n-au făcut-o, nu e din vina lui, ci dintr-a actualității, care a încremenit într-o anumită stare, s-a blocat în anumite puncte. Bine ar fi fost ca părerile, în sine, să nu mai aibă nimic actual, să nu se mai potrivească la nimic; să vedem în ele doar o infra-istorie reflectată și reconstituită în oglindă. Căci cu cît părerile devin mai inactuale, cu atît se vede mai bine strălucirea de artă a editorialelor. Dar chiar și citite în imediata lor actualitate, editorialele lui Alexandru Vlad au întotdeauna un plus de distincție, un plus de artă și inteligență. Dacă nu e cel mai faimos (și, din păcate, nu e) editorialist, Alexandru Vlad e, și asta fără multe dubii, cel mai artist dintre editorialiști.