Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 4 (485) aprilie 2006

HISTORIA

de

Blaga MIHOC

De la universal la idiomatic

Lucrarea Cultură și spiritualitate românească în Arad în perioada interbelică (1918-1940), publicată la Editura „Vasile Goldiș” din Arad (2005) de Virgil Valea, poate fi socotită un model al genului, de monografie dedicată vieții culturale românești dintr-un anumit spațiu și timp. Ea se distinge prin comprehensiunea sa exemplară, prin precizia de explicitare a problematicii, asupra căreia se operează cu instrumentele unei cercetări exhaustive, punându-se pe tapet o bibliografie amplă, incluzând aproximativ tot ceea ce este mai valoros în domeniu, de la lucrările mai vechi, despre preludiul temei, și înțelegem prin această noțiune trecutul cultural al zonei, anterior obiectului delimitat cronologic la perioada interbelică. Viziunea autorului este una integratoare, întrucât subiectul operatului său, cu profil local, interferează armonios (și organic), cu cel transilvănean, iar acesta din urmă cu cel românesc național.

Concomitent, însă, Virgil Valea vine să împlinească, parcă, unul dintre dezideratele preconizate de filosoful Constantin Noica, care așa cum spunea filosoful ar trebui realizat de istoricii români, acela de a recompune trecutul conaționalilor lor de la alții spre ei înșiși și nu invers, de la universal la idiomatic, de la cultura vecinilor noștri spre cea a poporului român. Descoperim, astfel, în această lucrare că, în ciuda numeroaselor opreliști, fenomenul cultural românesc a atins, încă din perioada de început a epocii moderne, parametri de excelență, așa cum aceștia pot fi descoperiți în alte culturi din țările europene. El s-a dezvoltat, așadar, într-o armonie firească cu cel al altor etnii, favorizat de anumiți factori, între care și cele două biserici românești, ortodoxă și greco-catolică. În cercetarea sa autorul a reușit să distingă și să creioneze, cu multă acribie, efortul intelectualității românești, creatoarea fenomenului cultural național din perioada interbelică, de a înlocui, pe scena publică, cultura străină, intrată într-o postură de evidentă diminuție, cu cea românească, devenită acum competitivă și deci comparabilă cu cele din alte țări.

Un merit aparte al acestei lucrări constă în faptul că recompune câteva biografii eclatante, care până nu demult apăreau în frontul cercetării istorice foarte rar, dată fiind cenzura din regimul comunist. Ea este alcătuită, în realitate, din adevărate mici monografii, care, însă, se leagă între ele prin firul unei expuneri completitive, bogat argumentate, vie și sugestivă.

Citind această lucrare simți că autorul ei este profund atașat subiectului pe care-l decodifică, încrezător în valoarea instituțiilor culturale născute din eforturile intelectualității interbelice. Acestea sunt prezentate în devenirea lor proteică pe un făgaș firesc, excurs dintr-o formă spre alta, ascendent, progresiv, profitabil și îmbogățitor. Discursul istoric al lui Virgil Valea are în vedere, așadar, un obiectiv limitat în spațiu și timp și se săvârșește prin folosirea unei metodologii de cercetare științifică modernă. Sub pana istoricului personalitățile de talie națională sunt prezentate în locul și timpul petrecerii „întâmplărilor”, certificând, prin prezența lor, valoarea celor locale și inscriind, astfel, acel spiritus loci evoluator în fluxul național al evenimentelor culturale, într-o sincronie firească, observabilă și perenă. Recompunerea „vieții” unor instituții de cultură revolute readuce în fața cititorului pluralitatea activității desfășurate de intelectualitatea arădeană în perioada interbelică, dezinhibată din chingile complexelor de inferioritate, devotată și îndrăzneață, obișnuită acum să se ia în serios, să muncească pe măsura unei însuflețiri și a unei pregătiri direcționate către superlativul Excelsior, agreat pe atunci în întreg spațiul cultural românesc. Modicitatea posibilităților, așa cum apar ele din cartea lui Virgil Valea, se compensează prin propensiunea celor implicați către teoretizare și mesianism și în cele din urmă, către altoirea cunoștințelor culturale în conștiința populației, vizând, desigur, pătura sa cea mai aptă, adică tineretul studios de toate vârstele și cel cu pregătire profesională din lumea industriei orășenești.

E uimitoare, apoi, așa cum rezultă din ceea ce se scrie în această carte, unitatea de direcție finalistă a actanților, a celor ce se implică în fapte, țintind către un țel înalt, urmărit cu perseverență benedictină prin planurile de activitate ale tuturor instituțiilor  culturale din zonă și timp, înscrise, ca într-un evantai multicolor, în frontul culturii naționale- catalizate pozitiv de intelectualii veniți din Vechiul Regat, atrași de o civilizație elevată, superioară celei din spațiul din care proveneau, și, de ce nu, însuflețiți de intenții înălțătoare, inspirate din discursul politichiei epocii, așezat pe coordonatele corecte, raționale, ale devenirii generale românești. Expunerea este, pe alocuri, maiestuoasă și implicantă, căci include o mulțime de făptuiri notabile, pe care autorul nu le deranjează cu conjuncțiile unor păreri incisive, socotind cu siguranță că ele vorbesc mai bine decât el și că doar observarea fluvialei lor derulări poate provoca opinii, poate induce idei. De aceea, din lectura acestei cărți cititorul iese îmbogățit, căci, neinfluențat de opinii prezumpțioase, de scopuri teziste, evitate cu obstinație de autor, el poate afla ce vrea, poate ști ce trebuie, în spiritul unui adevăr recompus din fragmente conjugate în aceeași ecuație referențială. Și,la sfârșit, socotim că acesta ar fi dator să spună, onorându-l pe Virgil Valea, cu riscul de a friza banalitatea, „carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”