Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (484) martie 2006

ASTERISC

de

Gheorghe GRIGURCU

Fișele unui memorialist (69)

Automobilele: umplu azi pînă la refuz nu doar carosabilul, ci și trotuarele, toate spațiile cît de cît libere. Asediază, sufocă literalmente bietele noastre apartamente de bloc. Traficul stradal e halucinant. Asistăm la manifestarea dezlănțuită a unei zeități tehnice, progenitură a creaturii, ce sfidează natura și prigonește oamenii, siliți a înghiți zgomote, aburi, trepidații, poluanți, șocuri și, nu în ultimul rînd, accidente catastrofale. Mie cel puțin, deși ex-șofer, cu reflexele de mulți ani inactive, mașina îmi evocă un prestigiu ocult. Mașina plus șoferul e o ființă cvasimitologică, aidoma unui centaur. Cei ce conduc mașinile sînt în chip apodictic superiori celorlalți muritori, par totdeauna  a  veni din locuri importante și a se îndrepta spre locuri importante. Nu te poți pune, tu biet ins fără, cu posesorul mașinii, revărsînd sclipiri luxoase și etalînd tot mai frecvent mărci străine, întrupînd autoritatea pecuniară. Iar această autoritate rămîne cu atît mai vîrtos un atribut semizeiesc, cu cît lumea hipertehnicizată în care viețuim devine tot mai laică.

*

Cele mai adînci trăiri – o știm prea bine – nu pot coagula în reflecție, nu se pot descrie, se sustrag cuvîntului... Mă copleșește un torent de amintiri care au valoare exclusiv pentru mine, precum acea poartă a misterului, prevăzută cu paznic neînduplecat, înălțată pentru un singur om, dintr-o parabolă a lui Kafka.

*

Și amintirile au o viață a lor. Ele trec prin mai multe vîrste, pînă îmbătrînesc și pier. De pildă, unele amintiru ale copilăriei, foarte vii în prima tinerețe, îmi apar acum palide, slăbite, aproape de stingere. Rezistă mai mult ca amintiri ale amintirii, prin imaginea lor interceptată în adolescență.

*

Vioiciunea continuă, cea atît de atracțioasă, de „simpatică”, balansează îndeobște între inteligență și, vai, stupiditate (vezi starletele micului ecran).

*

Cu cît e mai mare gradul de idealism al unei gîndiri, cu atît ea e mai în măsură a avea, ciudat, un impact mai mare asupra realității. Vezi religiile și utopiile politice.

*

Animalele întrețin cu materia raporturi mult diferite de cele umane. N-o moralizează. O acceptă în natura sa intrinsecă. Ea nu e nici urîtă, nici murdară, nici compromițătoare, ci se situează pe un plan de obiectivitate (neutralitate valorică), într-un duh paradiziac.

*

Cît de copilăroasă e comportarea sentimentelor! Chiar cele mai inconfortabile țin de-o vîrstă fragedă, de geniala improvizație a relațiilor ei cu lumea și cu sine însăși.

*

Din bizareriile admirabilului Alexandru George. Cu toate că prozator, se arată teribil de indispus de încercarea subsemnatului de a-l contura ca personaj (de facto, un indice de împlinire în operă a unui autor!), pînă acolo încît îmi pretinde (întorcînd-o apoi pe glumă, însă deloc convingător!) să...nu mai scriu despre d-sa! Deși critic, tună și fulgeră împotriva criticii, pe care o socotește un exercițiu caduc, un fel de sărmană schelă în jurul operelor ce se cuvine îndepărtată odată cu afirmarea acestora. Purtător de har literar particularizat în tot ce scrie, dl.Alexandru George nu se dă în lături a-l reprima pe G.Călinescu tocmai pentru prodigioasa-i înzestrare literară, vădind astfel o conduită ce-l apropie, intempestiv, de.... Adrian Marino: „Printre cele mai importante elemente ale moștenirii lăsate de G.Călinescu criticilor din generațiile mai tinere se numără și două care au cucerit aproape unanimitatea la urmașii săi: «metaforita» și «portretita», tendința de-a năclăi orice pagină de simplă recenzie în stilul cel mai «poetic» și de a risca vederi de ansamblu despre cîte un scriitor pe care cel care ar trebui să-l întîmpine citindu-i cărțile îl schițează, ajutat mai ales de fantezie, în stilul cel mai pitoresc și mai voit artistic”.

*

Așteptarea te poate fascina ca un surogat de eternitate.

*

Cel mai greu nu e să pătrunzi lucrurile ce urmează a se întîmpla, ci lucrurile care s-au întîmplat. Deoarece misterul lor e maxim, precum misterul a tot ce a intrat în imperiul morții.

*

Nuanța de trivialitate pe care o presupune „goana după fericire”. O sforțare similimusculară a inefabilului. O „fericire” fugărită, vînată.

*

Truda inefabilului nu e totuși de neglijat. O putem aproxima prin efortul sunetului, culorii, parfumului de-a rămîne ele însele. Și ce să mai zicem despre ființă!

*

O formă de răzbunare: să proiectezi asupra adversarului nu o sumă de defecte, ci o sumă de calități. Care să-l strivească prin ironia contrastului.

*

„Aiurea, undeva, există încă turme și popoare, dar nu la noi, o frați ai mei: la noi există state. Stat? Ce e statul? Ei bine, ciuliți acum urechile, căci am să vorbesc despre moartea popoarelor. Statul este cel mai rece dintre toți monștii reci. E rece chiar cînd minte; și iată ce minciună poartă el pe buze: Eu, statul, sînt poporul. E o minciună! Cei care au format popoarele sînt creatorii. Ei sînt cei care au fluturat deasupra lor un crez și o iubire. În felul acesta au slujit ei viața. Însă distrugătorii au întins capcane mulțimilor și le-au dat numele de state; ei au atîrnat deasupra lor o sabie și o sută de pofte. (...) Statul minte-n orice limbă a binelui și a răului; și limba lui este minciună și tot ce are este obținut prin furt. Fals este totu-n el; el mușcă cu dinți furați, apucătorul! Chiar măruntaiele din el sînt false. Limbă confuză-a binelului și răului: acesta-i semnul ce vi-l dau, ca semn al statului” (Nietzsche).

*

Citesc sub semnătura eseistului craiovean Ion Militaru, în legătură cu Nietzsche: „Voința de acces la operă este însă condiționată de puterea de depășire a stilului, de dezgolirea limbajului și punere față în față cu ceea ce se exprimă prin limbaj. Nietzsche este condiționat, în înțelegere, de depășirea limbajului”. Dar cum să-l lipsești, Doamne, pe un poet (și Nietzsche e, inclusiv, un mare poet!) de limbajul său, cu toate conotațiile pe care le putem explica ori doar intui? Cum să-l parafrazezi pe un Hölderlin sau pe un Rilke sau pe un Trakl? Cum să-i înțelegi prin alt cod decît cel reprezentînd unicatul expresiei lor?

*

Sînt lovituri pe care viața ți le dă oarecum previzibil, „inteligent”, prin intermediul unor principii, norme, teorii încălcate. Și altele pe care ți le aplică direct, orbește, năucindu-te.

*

Gustul de falsitate a vieții cel mai acut nu ți-l dă o reflecție, ci un sentiment. În procesul vieții nu conștiința e cea care rostește sentința finală.

*

Adrian Marino, repudiind metafora, poezia, stilul, îmi face impresia unui inginer electromecanic de înaltă calificare care s-ar apuca să practice medicina.

*

Visul diurn: maxima libertate a conștiinței, deoarece materia sa e controlată (ratificată) de aceasta.

*

Destinul e important mai cu seamă prin cele ce nu ți s-au dat a trăi, a atinge, a înfăptui. Negația îi poate acorda un sens, în definitiv cel mai înalt. Un destin „împlinit”, cu excepția, poate, a celui purtînd harul sacralității, n-ar putea fi decît o convenție mai mult ori mai puțin demagogică.

*

Constatare: dacă, în prezent, o  persoană de reală valoare ajunge la un însemnat post administrativ, deschizător al unor perspective de cîștiguri pe măsură, s-ar putea să n-aibă caracter. Dacă o persoană de mică valoare accede la un atare post, cu siguranță e lipsită de caracter.

*

„Un borcan cu aer cules în timpul premierei, la Los Angeles, a filmului «Mr and Mrs Smith», în care joacă Brad Pitt și Angelina Jolie, scos la licitație pe Internet, a ajuns la prețul de 15.000 de dolari, licitația nefiind încă terminată. «Fiți primii care să dețină acest borcan, care poate conține molecule de aer intrate în contact direct cu Angelina Jolie și Brad Pitt», precizează anunțul vînzătorului, care arată apoi fotografii făcute în momentul «recoltării» aerului din apropierea vedetelor”. (Libertatea, 2005).

*

O misterioasă, mîntuitoare relație între cunoaștere și iubire. Ratificarea funcției cognitive prin iubire: „Cîștigarea de cunoștințe te face să te apropii de adevăr cînd este vorba de cunoașterea a ceea ce iubești și nici într-un alt caz” (Simone Weil).

*

Mahalaua era suverană în Bucureștii din interbelic, cu poezia ei aspră ca o floare apărută pe un maidan, mîngîiată de romanțe și frisonată de melodrame. A mai persistat (am mai prins-o și eu) în capitala anilor '50-'60, după care a fost înghițită de talazul înspăimîntător al noilor cartiere de blocuri, uniformizatoare fără speranță, stihie urbanistică a „socialismului victorios”, care ștergea implacabil orice deosebire dacă nu dintre sat și oraș, măcar dintre un oraș și altul. Intrai în omogenitatea de ziduri albicioase a blocurilor ca într-o pădure în care te puteai rătăci cu cea mai mare ușurință. O surpriză plăcută: acum, în toamna 2004, regăsesc emoționat crîmpie din peisajul periferic „cu portiță și cișmea”, la Tg.-Cărbunești, conservat ca-ntr-o rezervație. Pînă cînd? Mă plimb printre casele scunde, strîngace, timide ca printr-un loc familiar, evadez din timp ca-ntr-o beție fină.

*

„Frumusețea tinde spre sfericitate. Privirea care o culege vrea să o cuprindă pe toată în același timp, pentru că este una, manifestare sensibilă a unității, ipoteză a inteligenței de care aceasta se desprinde cu atîta ușurință atunci cînd se fixează asupra unui lucru sau a altuia și asupra relației dintre ele, mai ales asupra relației dintre ele. Întrucît un lucru sau altul, privite în mod dezinteresat, își arată unitatea, poate nu a lor, dar totuși unitate la urma urmelor” (Maria Zambrano).

*

Neîmplinirea ca un extaz, ca o apoteoză a ființei, cînd, în cele din urmă, își devine sieși suficientă.

*

Se întîmplă să descoperim gînduri, imagini, chiar asocieri de cuvinte citind texte pe care nu le cunoșteam cînd le-am scris, deci care nu ne puteau „inspira”. E o decepție, desigur, dar și semnul unei solidarități între spirite ce s-ar cuveni să ne bucure. Simțămîntul că am fost înșelați în jocul întîmplării scriptice se corijează prin cel al norocului confirmării. Dar s-ar putea corija... suficient?

*

Memoria: un necontenit joc de-a v-ați ascunselea al clipelor trăite.O stare ludică a trecutului.

*

„Dacă mă uit mai atent la personajul «Ion»  al lui Rebreanu, trebuie să recunosc că, în fond, el este, la nivelul vechiului sat, licheaua săracă ce vrea să parvină cu orice preț. «Pahonțu» din Gorila este și el un arivist – dar urban și politic. Se înrudește cu Dinu Păturică, Stănică Rațiu, Gore Pirgu, Gaitany etc. Toată literatura noastră e plină de lichele (Caragiale e considerat genial fiindcă a reușit să facă simpatice aceste mici lichele ale miticismului nostru), mai mult, dacă mă gîndesc la Sadoveanu, Călinescu, Arghezi, Camil Petrescu  (în ultimii lor ani de existență), precum și la numărul uluitor de poeți patriotici de servici și conjunctură, încep să cred că Blaga avea dreptate spunînd: «romanul s-a născut poet, dar, din păcate, celula nervoasă a majorității poeților prea români nu rezistă la ispitirile politice sau materiale»” (I. D. Sîrbu).

*

Plictiseala: un mod meschin de-a te despărți de tine însuți. O alienare vicleană ce ocolește a se declara ca atare.

*

Arta literară: încerci să scrii pînă și despre posibil ca și cum ai scrie despre imposibil.

*

Fiind legată la ochi, Justiției i s-au dezvoltat compensator alte simțuri, pînă la proporții primejdioase.

*

„Suma totală a nenorocirilor care încă nu ni s-au întîmplat se numește fericire”(Romulus Dianu).

*

Compromisul dispune de un alibi matematic: media.

*

Indiferent de calitatea obiectului asupra căruia se revarsă, iubirea e o desăvîrșire.