Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (491) octombrie 2006

SERTARELE EXILULUI

de

Norman MANEA

Sertarul 82

(Dialog epistolar cu Leon Volovici)

XIV. A fi scriitor evreu

„Cum tematica, cu totul ne-terapeutică, era insolubila „problemă evreiască”, amără­ciu­nea, cînd nu și furia, se îndreptau și spre oficialii comunității evreiești, aflați, din nou, în du­plicitarul și riscantul rol dintotdeauna: intermediari, negociatori cu Puterea. (Nu foarte di­ferit rol, de data asta, de al demnitarilor Bisericii Ortodoxe Române și al celorlalte „culte”, în­găduite în măsura în care puteau fi manipulate și supravegheate de Putere).

Tradiționalul joc „give-take” își avea, în acest caz, obișnuitele componente detestabile și un rezultat neobișnuit: emigrarea evreilor din România. Benefică soluție, s-ar zice, atît pentru minoritarii mereu deranjați, cît și pentru orînduirea zis socialistă. Nu mă vedeam deloc, la ora aceea, parte a niciuneia dintre avantajatele părți ale tîrgului.

În ciuda politicii naționaliste tot mai evidente a regimului Ceaușescu, cu ciclice jeturi an­tisemite, comunitatea evreiască părea și chiar era, iată, „privilegiată”... Un privilegiu obținut prin complicate strategii de supunere și publică legitimare a sloganurilor „socialiste ” — cu atît mai ridicolă, cu cît venea din partea unor tribuni în haine religioase și cu privirea ațintită spre Sion. Despre astfel de situații bizare, cînd minoritatea evreiască se trezea „privilegiată”, în condiții social-politice extreme sau era considerată astfel de către populația majoritară, au apărut, se pare, în ultimii ani, studii interesante care înglobează și paradoxalul caz al național-comunismului ceaușist (datorate tot lui Leon Volovici).

 

Nu se poate ignora diferența între cel care optează voluntar pentru extremism (de dreapta sau stînga, naționalist sau comunist) și cel care o face silit de  o tiranie atotputernică. Nu întîmplător autoritățile americane procedau, în acordarea vizei de intrare în USA și în cla­sificarea culpabilităților, diferit cu cele două tipuri de naziști: mult mai severi cu cei care optaseră  „liber”, pentru Hitler, în Germania parlamentară și cu multe partide, decît cu cei ca­re o făcuseră, ulterior, în Germania partidului unic. Fără a scuza deloc compromisurile, u­nel­e abjecte și criminale, față de totalitarism, nu putem uita că vocația eroismului, cu atît mai mult a martirajului, rămîne o admirabilă excepție — doar excepție, totuși — în comportamen­tul uman.

(Din Nota preliminară a autorului, apărută

în revista Familia)

 

Leon Volovici: Mi s-a părut, din frînturi de discuții anterioare, că ești pe cale de a des­coperi, pe cont propriu și pentru uz propriu, niște izvoare în tradiția evreiască, izvoare care pă­reau secătuite. E vorba într-adevăr de valori pe care un intelectual evreu le mai poate prelua? Sînt ele înc㠄productive” în planul artei? Crezi că iudaismul mai poate în vreun fel ghida viața interioară a unui intelectual, să-i dea un echilibru, un sens cu care să înfrunte haosul?

 

Norman Manea — Acum un an, dacă îmi amintesc bine — am ascultat, transmis la B.B.C., un interviu dat de Isac Bashevis Singer ziarului Le Monde, mi se pare. Se știe că scrii­torul provine dintr-o familie rabinică și că în Polonia, în copilărie mai ales, a trăit aproape i­zolat de realitatea vieții sociale, într-o perfect etanșă enclavă a comunității evreiești  tradiționa­lis­te. Întrebat dacă se juca vreodată cu copiii polonezi, scriitorul răspunde: deloc, îmi ajungeau răutățile pe care mi le făceau copiii evrei.

Povestește, apoi, cum — avansînd în ani și în înțelegerea celor din jur — și-a exprimat, to­tuși, cîndva, față de tatăl său, dorința de a învăța poloneza. Trăim aici, trebuie să cunoaștem limba, și-ar fi motivat băiatul cererea. „De asta îți arde ție? Cum, cînd Mesia trebuie să apară din moment în moment, ție îți arde să înveți poloneza? ” a răspuns rabinul. Pline de autenti­citate, înțelepciune și umor sînt aceste amintiri... Tulburătoare, de asemeni, evocările freneti­ce­lor pulsații erotice, frumusețea vieții cotidiene, simplă, misterioasă.

Pentru Bashevis Singer tradiția, valorile iudaice au fost, evident, productive în planul artei. Întruntîndu-le, cercetîndu-le miezul și mistificarea, necruțător și tandru, rebel și fidel, deopotrivă. Lumea contemporană (inclusiv cea evreiască și, mai ales, Israelul) îi apare, com­pa­rativ, meschină, caricaturizată, turmentată. Un mod de existență care nu poate sta, spiritualicește, alături de trecutul acela, înalt.

Nu sînt în această situație. Viața mea a fost, în întregime, alta. N-au fost condiții (și, poate, nici prea mari înclinații n-au fost) pentru a trăi tradiția. Nici măcar pentru a o cu­noaște cu adevărat.

 

Tot anul trecut, am citit — amuzat — în România Literară, următoarea informație despre scriitorul Boris Miller: «Bardul ei îndrăgostit, artistul ei inspirat, pictorul ei înțelept»... astfel îl caracterizează critica literară pe cunoscutul scriitor sovietic Boris Miller, care trăiește în Republica autonomă evreiască și scrie în limba sa natală. Boris Miller a împlinit de curînd 70 de ani, evenimentul constituind un prilej pentru agenția Novosti de a-i lua un interviu. E­vocînd începuturile carierei sale (prima sa carte, Schimburile de mîine, a apărut cu peste ju­mătate de veac în urmă, în Ucraina), scriitorul sublinia că de la primul său volum pînă la cel mai recent, care-l va publica la editura „Sovietski Pisatel”, întreaga sa operă este consacrată vieții și trăirilor diferitelor generații ale poporului său, destinul acestuia în marea familie a po­poarelor sovietice. Majoritatea cărților sale fiind traduse în limba rusă, Miller se bucură de largă notorietate și prețuire pe întreg cuprinsul Uniunii Sovietice, fapt confirmat, după cum sublinia scriitorul însuși, de numeroasele scrisori pe care le primește de la cititori de pe di­ferite meleaguri” (România Literară, 9 sept.1982).

Așa o fi? Dubito... Și dacă o fi și ceva adevărat în toate acestea, cît de deviate și piperni­cite sînt bietele reminiscențe trucate pe care le evocă și le manipuleaz㠄realitatea” căreia noi, captivii, am învățat să-i citim prea bine codurile...

Nu sînt din păcate un scriitor de tipul Bashevis Singer și, slavă Domnului, nici unul ca Boris Miller. Deși nu cunosc opera acestuia din urmă, mi-e greu să-mi închipui cam în ce fel ar reflecta, cu adevărat, cărțile sale diferitele generații evreiești sub comunism și destinul lor nu prea idilic în „marea familie a popoarelor sovietice”. Aș fi fost, probabil, un scriitor de tip, să zicem, Schulz-Bassani-Bellow. Ba, poate, de tipul Canetii, să zicem, sau Salinger sau Mandelstam. Nu știu. Avatarurile unei existențe deviate de timpuriu au marcat într-un a­nume fel formarea și deformarea mea.

Dacă mă raportez la spațiul literaturii noastre, sînt un scriitor înrudit cu Blecher și nu cu Peltz.  Nu sînt, adică, un scriitor al „lumii evreiești”. Sînt implicit, mai curînd, nu explicit, al unei spiritualități care este și  iudaică. Tendința de a-mi înțelege, tardiv, rădăcinile s-a accele­rat abia în ultimii ani, somat de o realitate care mă silea să iau act de condiția mea de „străin”, să gîndesc în ce măsură această condiție exista oricum, chiar dacă n-ar fi fost atît de violent scoasă la lumină de resuscitarea diversiunii naționaliste.

Paradoxal, șansa de a fi „acceptat”, adică tolerat ca scriitor, ar putea crește, acum și aici, în România naționalist-socialistă, pentru cine se afișează ca scriitor evreu și, cu atît mai bine, al lumii evreiești? Dacă nu-ți bagi nasul decît acolo unde fierbe mica ta oal㠄specifică”, pi­torească, poți eventual, figura la capitolul curiozități necesare în statisticile de export. Mai ușor acceptat nu doar de oficialitatea culturală românească, ci și de „comunitatea” mozaică!.. Diferența dintre a fi scriitor evreu de limba română sau scriitor român de naționalitate e­vreiască? A fi scriitor evreu (fie și de limba română) te înglobează într-o comunitate interna­țio­nală.

O constelație variată, de scriitori de limba germană, franceză, rusă, spaniolă, poloneză etc.

Dorința mea, cînd am început a scrie, a fost de a fi scriitor român. În felul în care au fost atîția, fie ei greci (Caragiale, Philippide), armeni (Ibrăileanu evrei (Sebastian, Blecher) sau de numeroase alte origini, de la georgianul Antim Ivireanu pînă la... „rusul” Nichita Stănescu.

 

N-am mai avut cînd și cum să cunosc cu adevărat o real㠄viață evreiască”, ci doar o fa­milie evreiască trăind într-o societate care își spunea, o vreme, ateistă și internaționalistă..

În climatul deceniilor postbelice o astfel de „viață evreiasc㔠tradițională în România n-a mai fost posibilă decît subteran. Spectacolul actual al vieții comunitare pare parte din mas­carada generală a sistemului, deși nu seamănă întrutotul cu ea. Enoriașii (adică, bătrînii pensionari care au mai rămas prin tîrguri și orașe) primesc ajutoare în bani și alimente în contul dolarilor primiți de la Joint, dar trebuie să meargă la sinagogă și să participe la „festive ” întîmpinări ale unor oficialități religioase sau mai puțin religioase de peste hotare, ca și a Președintelui „Federației” comunităților evreiești. Această Federație este numită, în pa­ran­teză, și „mozaică”, pentru a marca, poate, faptul că funcția de conducere este cumulată de aceeași persoană care este și Șef Rabinul prea puținilor rabini și credincioși care mai există în țară. Un conducător aprig și iscusit, bun cunoscător al tensionatei istorii a evreilor români și a complicatelor relații cu Statul român.

Printre oamenii în vîrstă, bolnavi și nevoiași sau printre adolescenții la coruri și cursuri de Talmud-Tora ce se pregătesc pentru viitoarea emigrare, sînt, probabil, și unii care își reamintesc de vremurile părinților și bunicilor. Unii chiar „contacteaz㔠tangențial religia, tra­diția poate. Într-o atmosferă de suspiciune și supraveghere, de frică și compromis specifică întregii societăți.

Și în captivitate se poate, bineînțeles, urmări felul în care oamenii își trăiesc credin­țele, să privești comportarea cereligionarilor la Auschwitz, să zicem, și în Transnistria... sau într-o societate care doar etatizează abuziv șansele și aspirațiile.

Ar fi prea multe de spus despre comportarea „supușilor”. Despre asemănările dar și deosebirile cu o situație de totală captivitate concentraționară. Aceste deosebiri ne-ar da posi­bi­litatea să scrutăm și modul cum se degradează credința (inclusiv cea iudaică), în asemenea condiții. Ar fi un studiu de psihologie colectivă, în situații limită.

Interesant rămîne rolul pe care îl joacă, în ambele aceste situații, verigile „intermedia­re”. Așa-zisele „punți” între putere și mase, numite, în limbaj socialist, „curele de transmisie”. Victimele furnizează, în aceste cazuri, complicii. Conducerea comunității evreiești, sub An­tonescu, era admisă ca organ de legătură pentru tranzacții, tratative, compromisuri, intervenții, directive etc. Ca și „aleșii” evrei din lagărele de exterminare. Au fost destui și în Transnistria. Nu puțini dintre ei au avut viața relativ privilegiată a sclavilor complici cu stă­pînii, dar și riscurile inerente.

Există un exercițiu „public” al tradiției, care propune un anume fel de regie în contemplarea iudaismului și a izvoarelor tradiției. Are legătură cu chestiunea pe care o discutăm. Ne-am putea întreba în ce măsură iudaismul afișat într-un anume fel (teoretizări convenabile, scoase din chiar învățătura tradițională, în numele cărora susțin a vorbi acești „delegați” ai noștri...) reprezintă cu adevărat „izvoarele” spirituale iudaice.

Firește, activitatea acestor bizare organe ale minorităților și ale Puterii (și în varianta lor evreiască au rolul de verigă intermediară) trebuie judecată din perspectiva situației limită. Cei în cauză au dreptul, deci, la cuvenitele circumstanțe atenuante. Nu cred că trebuie confundat, însă, pragmatismul din perioade istorice dificile, pigmentat cu bine alese citate din în­vățătura biblică, cu adevăratul spirit al învățăturii biblice, care ar fi să fie dătătoare de „echilibru și sens”.

Să citim, de pildă, două texte recente.

În numărul din 15 mai 1983, „Revista Cultului Mozaic” reproduce din ziarul is­ra­e­lian Maariv — 2 mai 1983, sub semnătura dr. Mozes Rosen articolul „Război rece” în viața e­vreiască? Textul este publicat în versiunea ebraică, idiș și engleză a revistei din București. Ar­ticolul se referă la comemorarea, la Varșovia, a răscoalei din urmă cu 40 de ani din ghetoul e­vreiesc și la „controversata” participare a delegațiilor evreiești la festivitățile oficiale de co­me­mo­rare.

Dau largi citate pentru a se înțelege exact poziția semnatarului.

 

„Guvernul polonez a dat un deosebit fast pregătirilor pentru comemorare. A renovat pe a sa cheltuială sinagoga Nozik. Se susține că aceasta ar fi costat un milion de dolari. Nu i-am numărat, însă sinagoga arată splendid și, între ruinele unei comunități care au numărat altădată o jumătate de milion de evrei, se află azi iarăși un splendid lăcaș de rugăciune. Unul singur, dar parcă strigă peste veacuri „eternitatea lui Israel”. Au fost invitate din toată lumea or­ganizații și comunități evreiești. A fost organizat un restaurant Kasher, elegant și sub strictă supraveghere rabinică ortodoxă; mass-media (muzee, expoziții, presă, televiziune etc.) s-au re­ferit pe larg la ororile comise de fascism împotriva evreilor. Da. A evreilor. Nu s-a vorbit de „persoane” de „cetățeni polonezi” sau alte asemenea încercări de camuflare, ci s-a spus lu­crurilor pe nume. S-a dat comemorărilor un caracter statal la cel mai înalt nivel. Deodată, ne-am pomenit în presa evreiască cu apeluri de a nu se merge la Varșovia, căci totul n-ar fi decît un joc politic prin care guvernul polonez caută să căștige simpatii. Ei și? — mi-am zis. Chiar dacă e așa, de ce să nu mergem? Important e că totul merge așa cum am fi dorit noi. N-au decît să aibă și ei, organizatorii, profitul lor politic.”

Trecînd peste stilul oral, lejer al expunerii (gluma cu milionul de dolari pe care „nu i-a numărat” autorul), ar fi de reținut concepția „avantajului reciproc”... Împrejurarea trebuie pri­vită, înțelegem cum am înțeles demult, din perspectiva (firește, importantă) a tranzacțiilor po­litice curente.

„Iată însă că apare un alt apel: „Nu mergeți la Varșovia — se spune — căci acolo e un gu­vern militar care luptă contra mișcării „Solidaritatea”. Luptătorii din ghetoul Varșoviei au murit pentru cucerirea libertății popoarelor. Nu sprijiniți pe acei care sugrumă libertatea po­porului polonez.”

Reproșul acesta — de natură morală, stabilește o legătură între cei ce „au dat un deosebit fast pregătirilor”, între „caracterul statal la cel mai înalt nivel” al comemorărilor și cei care „sugrumă libertatea poporului polonez”. Este corectă această legătură? Este exactă ca­rac­terizarea ce se face actualului regim militar (de „lege marțială”) din Polonia?

Apelul moral nu mergeți la Varșovia admite, tacit, caracterizarea, de vreme ce alătură re­gimul din Polonia celui din Argentina sau celui din alte țări (unde „dispar” și sute de evrei, ne informează, în trecere, textul). Aspectul moral pare, însă, să-l intereseze doar vag, dacă nu cumva să-l agaseze pe rabinul român, devenit un om politic. Există, și de data asta, s-ar zice, o rațiune practică decisivă... Întrebîndu-se pe bună dreptate, de ce nu se referă boicotul dacă este moral și nu politic și la aceste țări, reprezentantul oficial al evreimii române, continuă astfel:

„De cînd cîntărește mai greu în balanță solidaritatea cu cei de la „Solidaritatea” sau de la Biserica catolică din Polonia decît respectarea memoriei martirilor și eroilor noștri?”.

Da... aceasta ar fi o întrebare greu de ignorat. „Sînt atît de convinși semnatarii acestui apel de reciprocitatea sentimentelor „Solidarității” și preoților catolici, că ei ne iubesc pe noi, evreii, atît de mult încît ar fi în stare să ne apere de alte pogromuri?” Ar trebui să presu­pu­nem că îi iubesc și îi apără pe evrei actualele autorități poloneze, datorită cărora au emigrat din Polonia, aproape izgoniți, și ultimele grupuri de evrei... „Dragostea față de evrei” ră­mîne un criteriu riscant, s-ar zice. Argumentația se limpezește, însă, și se finalizeaz㠄Știam, mai ales după Auschwitz, că ne-am învățat minte să avem un singur criteriu în cîntărirea lu­crurilor: „Ce e bine pentru evrei” și nu ne mai avîntăm atît de naivi în lupta pentru „libertatea” altora, atunci cînd trecutul  lor și sentimentele lor actuale față de noi nu sînt atît de si­gure”(s.n).

Sigure ar fi, oare, sentimentele guvernului polonez? „Poate fi oare acuzat guvernul Ja­ruzelski de un singur act antievreiesc?” se întreabă dr. Rosen. Nu dă, el, oare, rămășițelor e­vreiești (s.n) toate posibilitățile de a trăi o viață evreiască (s.n.) religioasă și culturală? Nu ac­ti­vează oare Jointul în Polonia, ajutînd pe toți evreii de acolo cu hrană, cu bani, cu mijloace de existență? Atunci, de ce să-l boicotăm? Într-adevăr, de ce, oare... Mai ales că: „A avut loc o extrem de impresionantă inaugurare a sinagogii”. Mai mult decît atît: „O declarație catego­rică ne-a fost dată de către primul ministru Jaruzelski împotriva antisemitismului”. Da, o astfel de declarație putea fi translată în demagogia oricărei alte țări din lagărul socialist al Estului.

Am părea naivi întrebîndu-ne dacă nu cumva antisemitismul popular, nu oficial, po­lonez și nu doar polonez, n-ar fi cumva stimulat de complicitatea evreiască cu un guvern mili­tar de o largă impopularitate. Ar fi asta „bine pentru evrei”? Margînd cu „naivitatea” pînă la exasperarea rațiunilor politice ne-am putea chiar întreba, culmea! dac㠄binele”  nostru, di­vorțat de un general criteriu al binelui, mai rămîne, oare, ierte-se cuvîntul, un criteriu etic... deci, un bine.

Întrebări deplasate. În încheiere, o zdrobitoare fundamentare logică a opțiunii po­li­tice. „Să nu uităm nici o clipă că acolo, în Răsărit, trăiesc miliane de evrei pe carte îi vrem să ră­mînă evrei, a căror mare parte vrem să facă Alia. Fiece pas făcut în direcția unui „război re­ce” ne depărtează de aceste sfinte țeluri (...) Poporul evreu e prea deștept (s.n) ca să comită o asemenea greșeală”.

Un raționament de bun simț, să recunoaștem. N-am avea dreptul să nu fim sensibili la „deșteptăciunea” noastră, nici la rolul „deștept” al intermediarului. Relația cu autoritățile so­cialiste poartă amprenta, binecunoscută, a celor prinși în ambiguitatea dublei acreditări. Ar fi putut, oare, Eminența sa dr. Mozes Rosen, șef Rabinul și Președintele Federației Comu­ni­tăților Evreiești (mozaice) din Republica Socialistă România să nu meargă la Varșovia?

Nu ar fi contravenit funcției de deputat în Parlamentul Socialist al României, funcție care dublează (triplează, de fapt) înalta sa împuternicire oficială? Dacă, prin absurd, ar fi îndrăznit o astfel de sfidare ar fi fost, oare, aceasta... bine pentru evrei? Pentru „rămășițele”, adică, rămase în România, care vor să rămînă evrei sau să facă Alia...și chiar pentru viața iu­daică de pe planetă, la care își aduce o cunoscută și recunoscută contribuție?

Cît privește cuvîntul „deștept”, în finalul acestui lung raționament al eficienței și com­pro­misurilor...Disjuncția propusă cîndva de Camil Petrescu între „inteligenț㔠și „deșteptăciunea” profitabilă operează, în cazul nostru, cu atît mai dureros. Refuz să caut acest cuvînt în „înțelepciunea” tradițională, în spiritualitatea iudaică, chiar cînd vine printr-un mesager al învățăturii biblice. Îl regăsesc, cu tristețe, în imaginea evreului propusă de viziunea antisemită. Aș prefera ca sens al termenului „deștept”, în li