Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (491) octombrie 2006

CRONICA LITERARĂ

de

Ioan MOLDOVAN

La primire

Gheorghe Izbășescu, O călărire în zori, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005

Un volum de versuri despre care au­to­rul (care a publicat până acum zece cărți de poezie) spune în Nota  sa  că  a fost inițial un ma­nuscris independent scris în paralel cu volumul de debut Viața în tablouri (1984), cu­prinzând unele versuri și strofe chiar din anii de liceu și facultate, dar că, însumând texte cele mai multe inedite, de atunci sau scrise ulterior, abia acum se publică integral și în formă defini­tivă, în situația în care un grupaj de poeme din pre­zentul volum a mai apărut întâmplător în  Cân­tece de mântuire  (1998) și a fost reluat în an­tologiile Melodrama realului și Ansamblul de manevre (ambele din 2003). Este vorba, așa­dar, de un fel de recuperare, descărcare (reloaded, cum se spune azi) a unui univers liric de tinerețe peste care însă poetul târziu nu s-a în­durat să nu-și încerce instrumentele perfec­țio­nate ale științei și artei acumulate în facerea poeziei. Este, prin urmare, și un remake.

Prima secțiune se intitulează Daimonul se confesează în zori. Ea conține mărturisiri ale vieții sufletești juvenile, frisonate de începutul cu­noașterii și conștiinței poetice. Plăcut îi este poetului să acordeze tema predestinării (Pre­gă­tind înaltele muzici) „pentru muncile vii ale spi­ritului”, neliniștit de conflictul dintre viață și creație, pe care însă încearcă să-l rezolve într-un echilibru acceptabil. Între „manevrele sângelui” și „nervii astrali” poetul consumă repetat „ex­pediții fiziologice”, aventurile scrisului fiind so­cotite un dar pe care poetul se învrednicește să-l ofere cititorului.

Textele sunt voit elocvente, imaginația plăsmuiește imagini expresioniste menite să ve­hi­culeze mitologia vârstei și a experiențelor ei mereu inițiatice. De altfel, și poemele și titlurile ce­lorlalte secvențe ale cărții sunt circumscrise ideii și sensibilității mitologizante: Arhivele din co­pilărie, Preludii la Marea Călătorie, O călărire în zori. În așteptarea „vești(lor) din sferele de sus”, poetul „arhiveaz㔠semnele, întâmplările, trăirile, amintirile vârstei aurorale alcătuind o mi­că epopee a imaginarului personal al cărui erou central este sufletul său însetat de visul u­nui destin poetic.

  

Georghe Pârja, Singurătatea sonoră, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005

     În colecția „Magister” a editurii, ma­ra­mu­re­șeanul Gheorghe Pârja apare cu un volum substan­țial care cuprinde, pe lângă  slecțiuni din cărțile sale de versuri apărute, și, în final, o sec­vență cu poeme noi, al cărei titlu e preluat de co­perta volumului. Sub sigla „Cuvânt înainte” fi­gurează două texte de Laurențiu Ulici, respectiv Nicolae Breban, redând opiniile celor doi cu pri­lejul lansării volumului În numele tatălui ,la Bu­curești, în 1996. Primul îl prezintă ca pe un poet  care „a preferat să rămână într-un fel de ari­er­­gardă a propriei generații asumându-și deo­potrivă riscul de a părea, să zicem unora, vetust în raport cu moda lirică de ultimă oră, dar asu­mându-și și gloria, dacă vreți orgoliul, de a conserva o dimensiune esențială a poetului dintotdeauna, anume lirismul.” Al doilea consideră că Pârja „păstrează calmul poetic al liricii ro­mânești, calmul ardelenesc tocmai într-un mo­ment de anarhie a temelor și într-un moment de manierism puțin isteroid”, c㠄aripa mare a lui Blaga colindă peste versurile și felul de a gândi” al poetului maramureșean. În plus, Ni­cola­e Breban vorbește și despre ipostaza de „un fel de gazdă a Maramureșului” a lui Pârja, omul care an de an e sufletul festivalului de poezie de la Sighetul Marmației și al Serilor de poezie de la Desești.

În cartea de față sunt antologate poeme din volumele În numele tatălui (Cartea ro­mâ­nească, 1996), Cartea din Valea Mătrăgunii (Ed. Echim, 2000),  Poemele Ieronimei (Ed. Dacia, 2003). La „Referințe critice” apar, selectiv, Radu G. Țeposu, Dan Silviu Boerescu, Ioan Mol­dovan, Ioan Holban, Echim Vancea, Ion Mureșan, Ion M. Mihai, Augustin Cozmuța, Gheorghe Glodeanu, Vasile Dragoș. Iată ce scrie Ion Mureșan: „Gheorge Pârja e în stare să facă un mit și din absența mitului. Însă adevărata sa obsesie, obsesie care-i centrează poezia, este Cuvântul. În buna tradiție a poeziei ardelene, Pârja crede nestrămutat în puterea Cuvân­tu­lui. Mai cred și alții, dar el, nu știu cum face că se vede. Cuvântul e sinonim la Pârja cu o subtilă gravitație. Cel ce tace „e mai ușor”, aproape că poate pluti.”

Și în poemele din Singurătatea sonoră poetul născut la Desești e  tot „sluga acestui poem din care nu lipsește sufletul”, tot fiul unui spațiu real-mitic, sacru-profan centrat pe „sufletul muntelui fără venin”. Bunătatea, blândețea, prietenia, duioșia, liniștea sunt trăite și rostite de poet doar în atmosfera de arhaicitate vie din lumea satului, spațiu de recluziune și de regăsire de sine, de exil fericit, departe de „orașul cu odăi crude”. Pădurea e o „agoră”, „cuvântul mamei stă alături/ de Cuvântul lui Dumnezeu”, casa veche părintească nu are glorie dar are o memorie fabuloasă, în patul din colț se făcea „legea facerii și desfacerii de lume”, poetul continu㠖 cum scria Radu G. Țeposu – să răscolească în poemele sale „urmele strămoșilor în care ghicim genealogia ființei în genere, caută întrupările arhetipale ale predecesorilor, proslăvind în tonul unui imn decent întreaga istorie văzută nu atât ca o avalanșă de evenimente, cât o surpare geologică a amintirilor.”

  

Salah Mahdi, Poeme în afara legii, Editura Princeps Edit, Iași, 2005

Din pricini varii, n-am reușit să scriu câteva rânduri despre cartea de poeme a lui Salah Mahdi, deși ar fi meritat. O fac acum, ob­ser­vând în primul rând finețea și precizia, dar și ge­nerozitatea, cu care cei care au comentat poezia arabului stabilit la Satu Mare (născut la Babilon în 1955, studii în România, plecat și reîntors aici). Al. Cistelecan scrie că poetul e sedus de o ca­ligrafie suavă a luminii care scoate poemul din zodia nostalgică și transformă elegia „într-o grațioasă elevație a candorii.” În prefața amicală, Daniel Corbu vorbește despre un „poet spec­taculos, diafan și profund”, obsedat de poezie, atingând cu nonșalanță corzile liricii de dra­goste, dar și cele ale elegiei însingurării și chiar ale disperării insului înstrăinat . Dan Silviu Boerescu, ca și George Vulturescu, rețin tentativa poetului de a converti nostalgia unei lumi din care s-a desprins în lirism eliberator.

Pentru Salah Mahdi, care a început de la un timp să-și scrie poemele în românește, lim­ba română e un continent ca și neexploatat, că­ruia el îi caută frumusețea și misterul cu o ingenuitate specifică neofitului. Comparația cea mai clasificată, epitetul cel mai uzitat sunt  mâ­nu­ite de Salah Mahdi cu deplină încredere în resursele ei poetice: „Ca un vers fermecat,/ Ca o lacrimă de îngeri/ Ca roua de pe aripi de fluturi” etc.

O duioșie lăcrimând parcă de propria-i sensibilitate și un patos al rostirii, făcând ca mi­cul eveniment cotidian să se avânte spre simbolizări generoase, dau textelor lui Salah Mahdi con­sistența unor partituri pentru romanțe; altădată, și nu rar, poetul cântă iubirea, femeia, su­feră despărțiri, invocă prietenii,  evocă nostalgic spațiul natal, face trimiteri la tradiția neamului său și mai ales nu obosește să se adreseze poeților, la modul generic sau în particular unuia sau altuia, spre a-i asigura de însemnătatea rostului lor pe această lume.