Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (491) octombrie 2006

CRONICA LITERARĂ

de

Valentin CHIFOR

Un eminent cercetător al literaturii și culturii vechi

Dan Horia Mazilu, Lege și fărădelege în lumea românească veche,

Editura Polirom, Iași, 2006

În exegetica literaturii românești vechi exis­tă o pleiadă de specialiști de primă mînă dintre care i-aș aminti pe N. Cartojan, P. P. Pa­nai­tescu, E. Turdeanu, Al. Duțu, D. Zamfirescu, M. Tănăsescu, D. Curticăpeanu, E. Sorohan etc. Unul dintre cei mai avizați este neîn­do­ielnic Dan Horia Mazilu, medievist reputat, la ora actuală cel mai bun cunoscător al „lumii ro­mânești vechi”,  „Veacul de Mijloc” al ro­mâ­nilor, cum îl califică.

Derivînd inițial din obligațiile sale universitare Dan Horia Mazilu a investigat litera­tura noastră veche, a recitit-o cu acribie (Re­ci­tind literatura noastră veche, Studii de litera­tură română veche), oferindu-ne monografii so­lide: una despre Udriște Năsturel, alta des­pre istoria unei cărții de largă audiență  precum Vaarlam și Ioasaf, două volume despre pro­za oratorică în literatura nostră veche, dar și  cercetări dedicate barocului literar românesc, respectiv Renașterii noastre. O activitate pro­digioasă încununată cu premii ale Academiei sau Uniunii  Scriitorilor, căreia cercetăto­rul n-a ostenit să-i adauge noi titluri, dacă voi po­meni doar cărțile tipărite la Editura Po­lirom: Noi despre ceilalți. Fals tratat de i­ma­gologie (1999), O istorie a blestemului (2001), Voievodul dincolo de sala tronului: scene din viața privată (2003), pînă la recenta apariție, Le­ge și fărădelege în lumea românească veche.

Volumele sale sînt sinteze erudite, de pri­mă mînă, circumscriind efortul interior al în­ceputurilor literaturii noastre în aria culturală bizantino – slavo - română, constituirea pro­fi­lului propriu al unui baroc literar, respectiv al unei renașteri românești, parte componentă a spiritualității europene orientale (Barocul în literatura română din secolul al  XVII-lea, 1976; Literatura română în epoca Renașterii, 1984).  Cercetătorul definește chiar existența u­nei Prerenașteri românești, inclusiv în perioada dominației limbii slave; contactele cu lu­mea bizantină n-au  fost întrerupte, încît s-a înfăptuit la noi o „Renaștere” pe temeiuri bizantine (teza E. Turdeanu). Exegetul relevă mereu capacitatea noastră de asimilare creatoare (so­luțiile,  rezolvările „locale”), chiar a autorității pe care cultura românească și-o cîștigă atunci, consolidîndu-se în zonele vecine. Demonstrația devine implicit un studiu despre originile scri­sului literar românesc, cercetările sale de acribie filologică, curate, de certă onestitate intelectuală, nelipsite de polemism, avansînd nedogmatic noi grile de lectură,  mod de revizitare a culturii și literaturii noastre vechi, coboară pînă la premisele și condițiile care au generat și fa­vorizat înscrierea limbii române  între limbile de cultură ale Europei în secolele al XVI-lea și al XVII-lea.

El surprinde, bunăoară, elementele unei noi paradigme literare care se face simțită în secolul al XVII-lea (de care se leagă primele forme de gîndire umanistă românească): sistemul coerent al elementelor de factură barocă,  familiarizarea scriitorilor noștri cu structurile alam­bi­cate ale acestui stil cultural-artistic, modul de selecție și asimilare a motivelor, temelor și i­deilor literare, originalitatea incontestabilă a barocului nostru (impactul baroc însemnînd în primul rînd contactul cu Antichitatea), în tentativa de sincronizare cu tradițiile culturale me­dievale. El nu privilegiază discursul autohton, dar nici nu ignoră specificitatea, originalitatea „locală”, atîta cîtă a fost. Este sugestivă, nu mai puțin, tentativa de definire a unei Renașteri ro­mânești (redescoperirea romanității, modificarea funcției textului etc.). Contextualizările o­perate sînt mereu revelatoare. D.H.Mazilu face perceptibile mărcile evoluției, schimbările în structura genurilor literare și a funcției textului literar, semnele conștientizării efortului artistic (caz emblematic, Învățăturile lui Neagoe Basarab, pe care o socoate pe drept o carte mare a umanismului nostru).

Prin recurs la text cercetătorul certifică vocația europeană a literaturii noastre vechi. Așezat excelent în  imensa bibliografie a medievismului (Școala franceză a Analelor, L. Febvre, M. Bloch, F. Braudel, Le Goff, Delumeau etc.), Dan Horia Mazilu descinde în inima is­toriei mentalităților, a imagologiei (distorsiuni imagologice, bunăoară, pentru a configura per­cepția noastră despre străini), viața privată a Domnitorului, de dincolo de sala tronului ( un întreg volum) sau – exercițiu de netăgăduită persuasiune – ne oferă o întroducere în istoria blestemului românesc (act de magie verbală), investigarea persistenței negativului, male­ficu­lui în Evul Mediu românesc, domeniu puțin abordat. Demersul cercetătorului se si­tuează la interferența istorie, antropologie, magie, literatură folclorică, literatura cultă din e­tapa veche, aceea a coagulării expresivității involuntare. Pentru corecta contextualizare au­torul aduce în vadul demonstrației texte din Vechiul și Noul Testament (păcatul originar a che­mat blestemul), Vede (cu imprecații adresate zeilor), literatura greacă și romană,  mitologia germană, creștinism etc., pentru a personaliza blestemul ca figură a textului (cel burdușit cu referințe culturale), iar la români (partea efectiv substanțială a cercetării) Mazilu ne oferă o hartă a tipurilor de blestem, cu practica anatemizării (unei țări, unui voievod, din comuni­tate), excomunicării, caterisierii, pînă la cărțile de blestem, dar și reacția Bisericii – cărțile de dez­legare, de afurisenie sau de blestem. Cu necesarele distinguo-uri între magie și credință, cartea cirscumscrie exemplar mentalitatea românească (mentalul medieval) în relație cu blestemul, dar, mai mult,  recurge la aplicații, valorifică literar, descrie naratologic retorica blestemului – o retorică a insistenței, hașurînd efectiv imaginarul blestemului (figurile de­tes­ta­bile – ucigașul, trădătorul, ereticul, pînă la tărîmul de dincolo, Iadul, chiar timpul eshatologic al Judecății de Apoi). Autonomizarea literară, să spunem astfel, a blestemului, tendința de a preface imprecația dintr-o „figură de stil” într-o „formă literar㔠de sine stătătoare e de­tectabilă încă din epoca elenistică, constată cercetătorul. O atare investigație,  deloc facilă des­cinde în depozitul profund al medievalității noastre, edificat pe multiple obsesii, spaime, cre­dințe asociate magiei, „o colecție grosolană de superstiții”, cu cuvintele lui Ernst Cassirer. Ex­cerptele, unele spectaculoase, terifice, veritabile urgii lexicale (regalul de blesteme aparține, evi­dent, femeilor) sunt culese din A. Ivireanul, M. Costin, D. Cantemir, molitvenice, Codex Sturdzanus, Cuvente den bătrîni, folclor etc.

Acest excelent cunoscător al structurilor imaginarului medieval românesc  ne-a oferit recent o carte despre violență și putere, despre bine și rău, cel din urmă covîrșind mereu primul termen, despre crime, delapidatori, falsificatori, hoți, sexualitate, represiune, cu un cu­vînt despre lege și fărădelege, prin recurs la cronicari (Lege și fărădelege în lumea ro­mâ­nească veche, 2006). Palierul acesta al negativului, al maleficului a fost mai puțin investigat în cercetarea românească. Cartea ne pune în contact cu pagini de rară tensiune, încatenează mult tragism, o „paradigmă însîngerat㔠care vine din „Marea spaim㔠care făcuse din Europa o „cetate asediat㔠(Delumeau), asaltată de războaie, conflicte religioase, epidemii, dezastre, dar și pandantul lor, compuneri terifiante ținînd de un canon literar codificat (povestirile despre Dracula), trimițînd la o mentalitate instalată în masa cititorilor. Medievistul nostru angajează astfel istoria literară spre studiul structurilor mentale. Mulțimea exemplelor cer­tifică doza mare de cruzime a vremii, deși unele cronici supralicitează numărul victimelor. Cartea lui Dan Horia Mazilu este o arheologie a violenței românești, relevînd preeminența Răului asupra Binelui, mulțimea ipostazelor celui dintîi în lumea medievală lipsită de stabi­litate, fracturată de dezastre multiple – molime –  sau păcate veniale. Literatura în genere pro­vine din „intima cunoaștere a Răului: ea nu este inocentă, este vinovatㅔ remarca eseistul Georges Bataille. Cititorul poate „contempla” liste tragice extrase din cronici, întîlnindu-se cu arbitrariul puterii care generează violența, dar și violența care augmentează la rîndu-i pute­rea, încît tirani malefici, sangvinari (Vlad Tepeș, Mircea Ciobanul – cea mai sîngeroasă domnie din Țara Românească, Mihnea al III-lea, Al. Lăpușneasnu etc.) se perindă prin pagini. Cer­cetarea medievistului este absolut palpitantă. Există la mulți cronicari o autentic㠄bu­curie” a relatării, dar și inerente subiectivisme, exagerări, chiar culmi ale înverșunării po­le­mice - la unii –, cei care exersează mecanismul descrierii negative, precum Azarie cronicarul. Seria întîmplărilor  sîngeroase din Moldova și Țara Românească este impresionantă. Violența unor voievozi tiranici și criminali sfida cutumele și dispozițiile legii, perturba Ordinea. Derivat al puterii și violenței Voivozilor aflăm informații despre apetitul sexual al acestora (Ștefan Rareș, Mihnea Vodă cel Rău, Iliaș Rareș, Pătrașcu cel Bun, Grigore al II-lea Ghica, unii dintre ei amatori de „curve turcoaice”), despre țiitoare și ibovnice domnești – țiitoria domnească era o „instituție” aproape publică, despre tentativele de stîrpire a prostituției, des­pre moralitatea româncelor (într-o lume masculină ca aceea românească, femeia era socotită mereu vinovată, purtătoare a păcatului…), dar și despre interdicțiile Bisericii, inamică a sexu­a­lității. Nu mai puțin chiar despre „instituția” haremului : la Curte aveau loc defulări sexua­le la care participau și profesioniste  ale amorului. La antipod Biserica recurge la penitențiale, pre­dici și pravile  care anatemizau împreunările „ prespre fire”, cei care practicau „scîrnăvii”- seria devierilor sexuale: sodomia, homosexualitatea, pedofilia, lesbianismul, amorul în grup etc. Nu lipsește relatarea unui posibil viol colectiv: Doamna Elisabeta Movilă, figură tragică a istoriei românești.  Să mai semnalăm că bolile venerice  erau foarte răspîndite, c㠄stricarea” fe­cioriei era plătită cu „o litră de aur” – decizia Divanului etc. Proxeneții erau sancționați cu de­capitarea, cu surghiunul, cu ocna sau cu o plimbare infamantă pe ulițe. Paginile acestea în­registreaz㠄starea de sensibilitate” care guverna erotismul în lumea românească veche. Lista „făcătorilor de rău” este foarte lungă, incluzînd marginalii, mișeii, săracii, invalizii (ca­licii, constituind chiar o breaslă a calicilor nu doar leproșii, exista chiar un Pod al Calicilor), cerșetorii - niște excluși, țiganii, craii – craii podurilor, Craii de Curtea Veche, din seria nu­clee­lor de delicvență, tipice epocii. La antipod cercetătorul  urmărește Legea, Ordinea, co­duri de legi, de la a cincea Carte a lui Moise (Deuteronomul) cu teribilele-i maledicții  la di­ser­tațiile asupra  Poruncilor aparținînd marelui prelat care a fost Antim Ivireanul sau pravi­lele cu lunga lor viață (memorabilă fiind Cartea românească de învățătură), făra a ignora re­presiunea, tipuri de pedepse: blestemul, pedepse financiare, recluziunea, bătaia, schilodirea, ca semne infamante, duritatea pedepselor - spectacolul morții (”pădurea de țepe” a lui Vlad Țe­peș), spînzurătoarea fiind  rezervată mai ales tălharilor etc. Trădătorul, chiar mort nu e dus întîi la mormînt, ci la spînzurătoare. Sîmburele tare al cărții e decis de paginile care ilustrează în­călcarea unor principii ale Decalogului: Să nu furi!, Să nu ucizi !, Să nu fii desfrînat!, titluri efective ale capitolelor celor mai „seducătoare”. În imensa registratură narativă a cronicilor (Cronica Bălenilor, Letopisetul Cantacuzinesc, Ureche, Costin, Stioica Ludescu, Anonimul Brîncovenesc etc.) nu lipsesc informații despre hoția domestică, inclusiv furtul de cărți, despre falsificatori, delapidatori, despre violență, a voivozilor ( un șir de  voivozi ucigași, dar și categoria celor suprimați ei înșiși), despre crima de toate zilele, despre militari rebeli transfor­mați în tîlhari, despre jefuitorii cu arme, tîlharii de drumul mare, despre jafuri cu voie de la Domnie, despre haiduci etc. Dan Horia Mazilu reface  chiar un „imaginar al tîlhăriei”, avansează ipoteze interpretative ispitoare întemeindu-se mereu pe texte. Cartea re­constituie veritabile drame,  un imaginar terific, - bunăoară felul în care s-a constituit imagi­nea negativă despre Vlad Tepeș, drumul pînă la literatură fiind destul de scurt. El nu ignoră de­sigur în întreprinderea sa imensa bibliografie străină circumscrisă de imagologie, istoria mentalităților dar și seria cercetărilor românești, de la Iorga, Panaitescu, Ștefan Lemny la Gh. Ciuhandu, Ligia Livadă-Cadenschi, Ștefan Andreescu etc. Volumul lui Dan Horia Mazilu, ve­ritabil tratat despre violență cu toate ipostazele ei (de la „violența de stat” la cea curentă, de la cea preventivă la cea reacțională, defensivă), recompune o panoramă a exceselor, agresivității, abaterii de la normalitate (perturbarea Ordinii, ignorarea Legii), venind din fascina­ția păcatului - boală a sufletului, relevîndu-și certa actualitate. În mentalitatea și starea de sensibilitate a lumii românești ele nu sunt doar apanajul Veacului de Mijloc ci, din nefericire, per­manențe venind pînă în modernitatea recentă. Dan Horia Mazilu, eminent istoric al lite­raturii române medievale ne oferă în Lege și fărădălege în lumea românească veche un  foarte convingător portret al Răului din partea noastră de cer, convocîndu-i ca interlocutori pe cronicari,  prin sumedenie de secvențe narative nelipsite de har literar.