Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (491) octombrie 2006

CARTEA DE ARTĂ

de

Mariana ZINTZ

O admirabilă sinteză asupra artei

medievale târzii din Transilvania

Un veac de pictură românească din Tran­silvania, secolul XVIII reprezintă prima sinteză a artei medievale târzii din Transilvania, o o­glindă clară a celor mai importante centre de pictură ce au activat în acest spațiu, fiind rodul acti­vi­tății unor ani mulți de cercetare pe care a întreprins-o cu pasiune, cu tenacitate și  înalt profesio­nalism  cercetătorul Marius Porumb, directorul In­stitutului de Arheologie și Istorie a Artei din Cluj-Napoca.*

Cartea este structurată pe marile centre de pictură religioasă, cu prezentarea celor mai im­portanți zugravi ce au lucrat în secolul al XVIII-lea în Transilvania, în acest fel fiind a­coperit tot teritoriul transilvănean.

În mod firesc, cercetătorul Marius Po­rumb își începe cartea cu un prim capitol numit Stil și evoluție în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, conținând o serie de considerații a­supra artei brâncovenești în Transilvania, cu ob­ser­vația că sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea corespund unor noi etape istorice, inaugurate prin stăpânirea habsburgilor asupra Transilvaniei, urmată și de tendințele de introducere și răspândire a catoli­cis­mului. Într-o perioadă destul de agitată pentru ro­mânii transilvăneni, cea a primelor două de­cenii ale secolului al XVIII-lea, s-a construit destul de puțin, de aceea au fost cu atât mai mult va­loroase monumentele înălțate de luminatul voievod Constantin Brâncoveanu în Țara Fă­gărașului. Se observă că aceste ctitorii, Sfântul Ni­colae din Făgăraș și Mănăstirea Sâmbăta de Sus, au declanșat o adevărată școală de arhitectură locală, reprezentată  printr-un grup de construcții compact și unitar, care realizează o adevă­rată sinteză a elementelor de arhitectură din Țara Românească grefate pe tradiția constructivă tran­sil­­văneană. Situația este inevitabil aceeași și când este vorba de pictura murală românească din Transilvania, deși în Țara Românească primele de­cenii ale secolului al XVIII-lea sunt fecunde sub acest aspect.

Totuși, spre sfârșitul celui de-al doilea de­ceniu, își începe activitatea Popa Ioan din Rășinari, pentru ca în deceniile următoare ale se­colului al XVIII-lea să se formeze centre importante de pictură, datorate unor zugravi stăpâni pe meș­teșugul lor, formați în Țara Românească sau mar­cați stilistic de contactele cu viața culturală și artistică de acolo. Marius Porumb face, bineînțeles, referiri la iconostasul Bisericii Sfântul Nicolae din Făgăraș, realizat de Zugravul Preda, în a­nul 1698, după ce făcuse parte din echipa ce-a lu­crat la marele complex brâncovenesc de la Hu­rez,  la decorul mural al Bisericii semnat de fiii lui Preda, Preda și Teodosie, la rândul  zugravi apre­ciați în Țara Românească. Realizare artistică va­loroasă, fresca din Biserica Sfântul Nicolae din Fă­găraș va însemna pentru pictorii transilvăneni din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea o a­de­vărată Erminie.

Marius Porumb urmărește evoluția artei ro­mânești din Transilvania secolului al XVIII-lea ce tinde spre multiple interferențe și schimburi de valori cu provinciile extracarpatice, contri­buind la grăbirea procesului de unificare cultura­lă a patrimoniului național, de formare a unui stil românesc al epocii, cu particularități proprii fie­cărei regiuni, dar formând un tot unitar, încât nu poate fi confundat cu fenomenul artistic al altor popoare.

Un zugrav care, după realizarea unor va­lo­roase decoruri murale ale unor biserici din Țara Românească, este chemat să picteze în Tran­sil­vania, este Iosif Ieromanahul, inițiat de marea Mă­năstire brâncovenească de la Hurez. Marius Porumb îi menționează și pe alți zugravi veniți din Țara Românească, subliniindu-le realizările ar­tistice. Zugravilor munteni li se adaugă cei formați în spațiul transilvănean în primele decenii ale secolului al XVIII-lea.

Deși numărul zugravilor prezentați în carte este impresionant, autorul îi abordează pe fiecare menționându-le datele personale, atâtea câte s-au aflat în urma cercetărilor, de cele mai multe ori dificile, trăsăturile stilistice, calitățile artistice ale realizărilor acestora. Se insistă asupra des­chizătorilor de drumuri și întemeietorilor de centre și școli de pictură.

Un subcapitol intitulat Două decenii de a­firmare artistică româneasc㠖 epoca lui Inochentie Micu îl constituie studiul asupra re­lațiilor luminatului episcop cu zugravii din Țara Ro­mânească și Transilvania, asupra rolului acestei personalități extraordinare în evoluția vieții cul­turale și artistice transilvănene,  indubitabil, ca cea mai puternică personalitate politică a po­porului român din Transilvania în secolul al XVIII-lea, un mare ctitor de cultură românească. Sunt urmărite cu emoție marile realizări și se  in­sistă asupra importanței acordate de Inochentie Micu decorării cu pictură murală și cu icoane a ca­tedralei ctitorite de el la Blaj, în acest scop chemând un meșter din Țara Românească, pe Ștefan Zugravul. Autorul cărții precizează un fapt re­levant ce pune în evidență foarte clar aspirații­le „iubitoriului de neamul său, preabunului Vlădica Inochentie”, cum îl numea Petru Maior, și anume că în acel moment de început, în care se puneau bazele unuia dintre cele mai importante centre ale culturii naționale,  Inochentie Micu își manifesta dorința menținerii și perpe­tuării vechilor tradiții românești și socotea impe­ra­tiv necesar propagarea valorilor naționale ale vremii. Alegerea unui artist din Țara Ro­mâ­neas­că, care zugrăvise importante ctitorii domnești, nu era întâmplătoare. În contractul încheiat cu pictorul Ștefan, Inochentie prevedea, încă de la primul punct, ca „numitul zugrav toată tâmpla sau catapeteasma bisericii să o picteze cu mare cu­viință și frumoasă precum în Țara Ro­mâ­nească.”

Capitolul al doilea îl constituie Pictori și centre artistice; începe cu studiul asupra zugravi­lor ce s-au stabilit ori format la Scheii Brașovului, o cercetare căreia Marius Porumb i-a acordat o pe­rioadă lungă de timp, urmărindu-le cu atenție frescele și evoluția artistică în Scheii Brașovului, un remarcabil centru de pictură. Autorul surprinde faptul că secolul al XVIII-lea se caracteri­zează printr-un excepțional efort ctitoricesc, ce exprimă dorința de afirmare și emancipare a ro­mânilor brașoveni. Dintre zugravii care au activat aici și în alte centre transilvănene, venind din Ța­ra Românească, se remarcă Grigorie Ranite, cu ansamblul de pictură murală înfăptuit în 1738 în Paraclisul Bunavestire, înălțat în anul 1733, în partea de nord a Bisericii Sfântul Nicolae din Scheii Brașovului. Grigorie Ranite  a lucrat aici îm­preună cu fratele său Gheorghe, cunoscut pictor de icoane, dar și cu zugravii Ioan și Mihail.

Marius Porumb se referă cu date inedite și la Ioan Zugravul, care s-a stabilit la Brașov, iar construirea Paraclisului Înălțării în anii 1750-1752 va constitui începutul unei noi etape în ca­re activitatea artistică ce va gravita în jurul Bise­ricii Sfântul Nicolae se va intensifica .

Un alt subcapitol important al cărții este cel referitor la activitatea zugravilor stabiliți la Ră­șinari, aproape de Sibiu: Trei generații de pictori la Rășinari. Sunt evidențiate etapele acestei școli de pictură religioasă, începând cu Popa Ioan și Nistor ce vor lucra în mai multe localități transil­vănene, pentru ca, apoi, Popa Ioan să se stabi­lească pentru mai mulți ani la Râmnic, în Țara Ro­mânească, unde a devenit colaborator al epis­co­pului Climent (1735-1749). Acestor zugravi li se  adaugă Iacov Zugrav și Stan Zugrav, fiii preo­tu­lui Radu Man din Rășinari și apoi, Gheorghe, fiul lui Iacov, Ioan Grigoriovici, fiul lui Grigorie Ra­nite ce va evolua spre sfârșitul vieții spre un stil eclectic.

Mai pe larg se ocupă autorul de valorosul zugrav originar din Craiova, Grigorie Ranite, într-un subcapitol pe care i-l dedică în întregime. Este vorba despre un zugrav care a desfășurat o bo­gată și îndelungată activitate în Țara Ro­mâ­nească și Transilvania, un apropiat al episcopului Inochentie Micu.

După prezentarea succintă, dar documentată, cu referitoare la momentele importante ale activității zugravilor veniți din Țara Ro­mânească sau a celor formați în primele decenii în centre importante, ca Făgăraș, Scheii Brașovului, cercetătorul Marius Porumb se oprește în cu­prinsul cărții asupra zugravilor din câteva zone tran­silvănene care au avut un rol important în evoluția picturii românești din secolul al XVIII-lea.

Regiunea Munților Apuseni a beneficiat de prezența unor zugravi din primele decenii ale se­colului al XVIII-lea veniți din centre din afara zonei, pentru ca apoi să se formeze zugravi chiar în ateliere locale. Sugestiv este faptul că în pri­mele decenii ale secolului al XVIII-lea, într-o serie de edificii religioase din Munții Apuseni sunt prezenți cunoscuții pictori din Rășinari: Po­pa Ivan și Nistor Dascălul. În pisaniile bisericilor apar și alte nume, ca Teodor Zugravul și Popa Matei, Vasile Ban, Gheorghe din Făgăraș, unul din exponenții de seamă ai stilului brâncovenesc din Transilvania, făcând parte din importantul centru artistic format în preajma curții episcopa­le a lui Inochentie Micu. În ultimul sfert al seco­lului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea, în regiunea Munților Apuseni, în ținutul Clujului și în părțile răsăritene ale Bihorului și Sălajului, pe văile Mureșului și So­me­șului sau în Banat  unul dintre pictorii cei mai do­tați ai epocii a fost Simion Silaghi-Sălăjeanu. Au­torul, printr-o documentare de arhivă și de teren, analizează și pune în valoare activitatea a­cestui prolific zugrav, urmărindu-i decorurile mu­rale  și tablourile realizate de-a lungul timpului.

Alte zone ale Transilvaniei au fost cerce­tate de Marius Porumb cu aceeași pasiune , cu­noașterea artei medievale românești urmărind mereu legăturile cu Țara Românească, prezența zu­gravilor munteni în Transilvania, evoluția stilului postbrâncovenesc în secolul al XVIII-lea. Pictori din Țara Românească în ținuturile hunedo­rene este un alt subcapitol, unde autorul îi pre­zin­tă pe cei mai valoroși zugravi care au activat acolo, așa cum au fost Simeon Zugravul și fiul său „smeritul între preoți popa Simeon Zugravul paroh în Silvași de Sus”, care s-a format în Țara Ro­mânească, poate la Râmnic. Marius Porumb se oprește și asupra unui pictor cu o personalitate aparte, Efrem Micu din Sad, considerat un va­loros pictor de iconostase la Bratislava și Buda, iar într-un alt subcapitol dedică un  studiu Breslei pictorilor români fondată la Gherla, pe Va­lea Someșului Mic, într-o regiune de străveche is­torie românească, și care în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea a fost un remarcabil centru cultural-ar­tistic. Aici, în anul 1777 s-a întemeiat Asociația pictorilor ce cuprindea un număr impresionant de zugravi și iconografi. În apropiere se află satul Ni­cula, cunoscutul centru de pictură pe sticlă.

Autorul se întoarce spre zona Sălajului, acor­dând atenție zugravilor, legăturilor lor cu Țara Românească, făcând observații pertinente asu­pra activității lor, insistând asupra decorurilor murale ale unor biserici sălăjene.

În această atât de cuprinzătoare carte nu pu­tea lipsi studiul asupra Picturii maramureșene de la  tradiția postbizantină la baroc, spațiu artistic ce-a beneficiat, de altfel, de atenția unor repu­tați cercetători. Contribuția lui Marius Porumb este una de localizare a unor centre de iconari, cir­cumscriindu-le individualitatea, cu precizarea că dincolo de influențe, picturile murale mara­mu­reșene continuă stilistic tradiția postbizantină, și doar spre sfârșitul veacului apar mai frec­vente influențe baroce. Bineînțeles, sunt prezentați și zugravii cei mai importanți, între care se de­tașează Alexandru Ponehalschi și Radu Mun­tea­nu.

Un ultim subcapitol este dedicat Picturii  ex­terioare din Transilvania. Între manifestările ar­tistice ale secolului al XVIII-lea remarcăm și de­co­rarea bisericilor transilvănene cu pictură exterioară. Marius Porumb apreciază că aceste fe­no­mene merită toată atenția, deoarece constituie „unul dintre capitolele cele mai interesante și mai importante ale istoriei artei românești, de­monstrând nu numai unitatea culturală a spațiu­lui românesc din jurul arcului carpatic, ci și existența unor viguroase centre de pictură transilvă­nene, în care activau uneori un mare număr de artiști.”

De altfel, toți zugravii prezentați nu nu­mai cu profesionalism după o îndelungată și apro­fundată cercetare, și cu o admirație și o căldură datorate pasiunii cu care s-a aplecat asupra a­cestui capitol important din istoria artei ro­mâ­nești, sunt cuprinși, cu datele cele mai importante cunoscute în legătură cu viața și activitatea lor artistică, în repertoarul Pictori români transil­văneni din secolul al XVIII-lea.

Așadar avem în față o carte de specialitate, rodul unor ani mulți de cercetare, de teren și arhive, o continuare a cărții semnate de Mari­us Porumb și apărută în urmă cu peste două de­cenii Pictura religioasă românească până în seco­lul al XVI-lea. Scrisul încărcat de pasiune și viu in­teres pentru lumea zugravilor care au lucrat în Transilvania, admirația pentru realizările lor re­marcabile, fac ca lectura noii cărți să fie agreabilă. Sunt comentați zugravi numeroși, dar structurarea cărții permite regăsirea lor, înțelegerea a­por­tului fiecăruia la evoluția artei românești din e­poca medievală târzie în Transilvania. Sunt pre­zentate primele centre, sunt cercetați primii zu­gravi cunoscuți din Transilvania care în contact cu sau veniți din Țara Românească au devenit continuatori ai stilului brâncovenesc ori ai artei mai vechi postbizantine (Făgăraș, Scheii Brașovului, Rășinari) pentru a continua cu figuri marcante din lumea zugravilor munteni, unii stabilindu-se în Transilvania pentru o perioadă lungă de timp. Sunt prezentate decoruri murale, in­sistându-se asupra lor când autorul consideră că e cazul, cu detalii și analogii, cu reveniri la ac­tivitatea unor zugravi. Se urmărește astfel evo­luția în timp a artei lor, observându-se diversitatea stilistică în unitatea de ansamblu, dar și pre­zența unor artiști care s-au format în centre eu­ropene, reprezentând printre primii modernitatea în pictura transilvăneană, sau prezența u­nor centre nu numai de pictură murală și tempe­ra ci și de xilografie (Gherla), pictură pe sticlă (Ni­cula).

Într-adevăr, este vorba de o cuprindere amplă a fenomenului artistic, bogată în informații prețioase și inedite, într-o prezentare gra­fică de excepție, cu desene,  cu peste 250 de fo­to­grafii color și cu o bibliografie impresionantă. O carte frumoasă apărută în Editura Meridiane, în anul 2003, pe care o recomandăm specialiștilor și iubitorilor de artă românească pentru că, așa cum menționa  autorul,  „studiul picturilor mu­rale sau al vechilor icoane din Transilvania seco­lului al XVIII-lea, descifrarea unor inscripții sau a unor izvoare documentare, descoperirea unor nu­me de pictori sau a unor nume de ctitori și do­natori ne introduc într-o lume fascinantă și pi­to­rească, ne dezvăluie necunoscute pagini de artă și is­torie culturală.”

 

N. 9 oct. 1943 la Grozești, jud. Lăpușna. Studii liceale la Baia Mare, Facultatea de Istorie-Filozofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, doctor în istorie (1973), specializări în Italia, călătorii de studiu în Grecia; Franța, Germania. Între 1966-1990 cercetător în istoria artei la Institutul de Istorie din Cluj-Napoca, iar din 1992 director al Institutului de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române din Cluj-Napoca; din 1993 membru corespondent al Academiei Române. Fondator și redactor responsabil al revistei de artă medievală Ars Transilvaniae; membru al Consiliului Internațional al Istoriei Artei; din 2001 președinte al Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice. Autor a peste 100 de  studii de specialitate , editor, coordonator de volume. A publicat volumele: Bisericile din Feleac și Vad (Meridiane, 1968), Icoane din Maramureș (Dacia, 1975), Pictura românească din Transilvania (sec.XIV-XVIII) (Dacia, 1981), Monumente istorice și de artă religioasă din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului (1982), Dicționar de pictură veche românească din Transilvania (sec.XIII-XVII) (Ed. Academiei, 1998) ș.a.. Coautor la Istoria românilor, vol. VI, VII (Ed. Enciclopedică, 2002). Conducător științific de doctorat și profesor asociat la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.