Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (491) octombrie 2006

ASTERISC

de

Gheorghe GRIGURCU

Fișele unui memorialist

Alexandru Paleologu e plin de neologisme ca un pom înflorit plin de flori cu miros discret.

*

Trecînd prin parcul Amarului Tîrg, văd copaci uscați, aidoma unor cruci în mărime na­turală, gata pentru răstignire.

*

Dacă nu se prelungesc în ele însele, în interiorul lor practic nelimitat, ființele și o­biectele pier deopotrivă.

*

Singurătatea, spunea Tibul, înseamnă să-ți ții loc de mulțime. Pardon! Acesta e re­mediul singurătății.

*

„Dacă am învățat să ne ațintim privirea spre desăvîrșita puritate, numai durata limitată a vieții omenești ne mai împiedică să fim siguri că vom atinge, încă de aici de jos, de­să­vîrșirea” (Simone Weil). Totul e, deci, punctul de pornire în care se află expierea in nuce, ga­rantată.

*

Cu adevărat poți călători doar prin spațiile care nu-ți aparțin. În celelalte, chiar miș­cîn­du-te, rămîi pe loc.

*

Florin Mugur îmi recomanda cu magnanimitate: „Scrie doar ceea ce-ți place”, Cu mult mai grea e însă respectarea altei condiții: să-ți placă tot ceea ce scrii.

*

Exiști mai cu seamă prin cuvintele pe care nu le-ai rostit încă. Prin gîndul negîndit.

*

A încercat să umble prin cer, dar a alunecat pe un mic nor ca pe-o coajă de banană.

*

Sînt un om al cuvîntului. Cît de însemnat sînt în această calitate? Voiam să continui astfel: mai însemnat decît mine poate fi, în ochii lumii, cel mai modest participant la un tur ciclist. Dar mi se pare prea pretențios. Mai curînd: mai însemnat decît mine poate fi, în ochii lu­mii, cel dintîi necunoscut pe care-l întîlnesc pe stradă.

*

Asasina ambiție prezentă chiar și-n cel mai aparent lipsit de ambiție verb, ambiție a ver­bului însuși, îți place a spune, a verbului care se scrie singur, deși e propria ta ambiție cu ca­re l-ai contaminat.

*

Cred. Vreau să cred într-un Dumnezeu pe care nu-l întîlnesc decît rareori în predicile preoților și-n slujbele lor automatizate, un Dumnezeu din care o parte infimă se răsfrînge în tot ce e mai bun în mine. Un Dumnezeu-părinte, care strînge la pieptul său simbolic, cu a­ceeași dragoste, oameni, cîini și pisici, ierburi și flori, șacali și crocodili, purici și microbi și vi­ruși. „Tu mi-ai lovit inima cu cuvintele Tale, de atunci Te iubesc. Însă și cerul, și soarele și tot ce face parte din ele, iată, de pretutindeni îmi spun că trebuie să Te iubesc, și nu contenesc să o spună tuturor, ca să fie de neiertat” (Augustin).

*

La ce bun gîndul unui Dumnezeu care să nu pornească exclusiv dinăuntru, de la tot ce e tainic-înălțător, chiar dacă nespus de umil , fărămițat, risipit, în inima ta, pe care să-ți per­miți a-L iubi cu naturalețe și stîngăcie de pe treptele, oricum inferioare, ale ființei tale? „Ce este acel ce mă străbate cu lumină și îmi pătrunde în inimă fără însă să mi-o rănească? Iar eu mă cutremur și ard: mă cutremur cît nu sînt asemenea lui, strălucesc cît îi sînt asemenea” (Augustin).

*

„Aristrocrația rece a cunoașterii indiferente nu este, în nici un fel, seriozitate creștină, su­perioară, ci este, din punct de vedere creștin, glumă și vanitate” (Kierkegaard). Glumă so­lemnă sau vanitate hazlie...

*

Umilința: umbra-lumină a Iubirii.

*

Ce e sinceritatea (a ta și a altora)? Cum să ai încredere în sinceritate, care, așa cum spu­nea un moralist, nu e, adesea, decît o fină disimulare? Dar cum să exiști fără să ai în­cre­dere în sinceritate? O posibilă definiție: sinceritatea e viața ce ia cunoștință de sine, spontan. Viața care, de regulă, tace.

*

Scria Balzac că omul de șaizeci de ani e ca un ins care a luat masa și se uită la alții cum mă­nîncă. Însă dacă nu-i place ceea ce mănîncă alții? N-ar fi o consolare?

*

Iubesc pisicile. Oare le iubesc mult pentru că nu am copii? Sau – iată ce idee perversă îmi dă tîrcoale! — pentru că în eterna lor imaturitate îmi iubesc, narcisiac, propria imagi­ne infantilă?

*

„Spre a fi veridic, totdeauna trebuie să minți puțin, așa cum spre a minți se cere să fii nițel veridic” (Frederic Prokosch) A rămîne tu însuți și totodată a minți e probabil cel mai vechi paradox al minții umane. Un paradox preistoric, dar care ni se înfățișează, în evoluția expresiei literare, din ce în ce mai subtil.

*

Dragostea de animale îmi dă simțămîntul unei singurătăți împărtășite de Cosmos. E o osmoză între sîngele tău și sîngele Domnului ce ne-a zămislit deopotrivă. „În animale sălăsluiește Hristos”, scria Dostoievski.

*

Se întîmplă să fii atît de nemulțumit de tine însuți, încît să te regăsești cu satisfacție rea în butada lui Geo Bogza, după care, intenționînd a se scălda în mare, scriitorul a ajuns a se spăla doar într-un lighean.

*

La nevoie, consideri idealul, ca și Paul Valéry, „un fel de-a face mofturi” și treci mai de­parte.

*

Și totuși o speranță neîmplinită rămîne un pustiu înăuntrul Lumii.

*

– De ce plîngi pentru o pisică? Lumea e plină de pisici!

– De ce plîngi pentru un om? Lumea e plină de oameni!

*

Vizită la eleganta și bogat înzestrata librărie Maraton, de puțin timp deschisă în A­ma­rul Tîrg. Și cînd mă gîndesc că, încă din fragedă copilărie, de la 7-8 ani, nu aveam mai mare bu­curie decît cea de-a intra în librării, de-a cotrobăi la nesfîrșit prin rafturile lor pline de mi­nun­i! Unii librari erau amabili cu princhindelul livresc, alții dimpotrivă...

Acum, e un prilej de întristare. N-am bani să-mi cumpăr cărțile dorite. Cu suma cu ca­re plătesc azi o carte, pînă în 1989 îmi puteam cumpăra cel puțin 6-7. Sînt apoi, zeci și zeci de titluri atracțioase, albume de artă, dicționare. Cînd și cum le-aș mai putea citi? Vărsta se la­să asupra ființei mele cum o umbră răcoroasă, stinge treptat luminile sufletului și ale trupului, cum lumînări, unele din ele părînd abia aprinse, uimite că trebuie să se stingă atît de re­pede. Și chiar dacă m-aș încumeta să cumpăr mai multe cărți, unde le-aș putea adăposti? În grămezile de-acasă, care se sufocă și mucezesc în strîmtoare și igrasie? Împrejurările nefericite concură, ușurînd rezolvarea situației.

*

Întîlnire în parcul Amarului Tîrg, pe cînd mă întorceam din piață, încărcat cu „plase” pline și, pe deasupra, cu umbrela deschisă, căci ploua. Îmi taie drumul o foarte vagă cu­noștință, se pare profesor de matematică, al cărui nume nu l-am reținut, însoțit de un alt bărbat pe care mi-l recomandă drept inginer. Rostește emfatic, în chip de salut: „Să trăiască dl. G., marele profesor al Gorjului!”. Jenă, gust de impostură. Nu sînt „profesor”. Și cu atît mai puțin aș putea fi considerat „al Gorjului”. Dar cum să explic? Omul pare, în eroarea sa frustă, bine intenționat. Celălalt, în schimb, mă privește bănuitor. Bîigui ceva despre un serviciu la Bu­curești. Abia că devin și mai suspect...

*

De mulți ani, mă mișc în urbea exilului meu, pe două, trei străzi, nu mai multe. Aidoma unui cîine, aidoma unei pisici.

*

Nu pot avea, în Amarul Tîrg, nici o identitate. Nu pot fi „redactor la București”, pentru că nu locuiesc la București. Nu pot fi „profesor”, pentru că nu predau nicăieri, nu pot fi „doctor” pentru că nu sînt medic, nu pot fi „scriitor” pentru că nu scriu romane, nu pot fi „poet” pentru c㠗 mi s-a atras atenția — „poet te naști”, nu pot fi nici critic, întrucît — iarăși mi s-a atras atenția — nu sînt „obiectiv”. Ce sînt, așadar? Un amestec de veleitar, fanfaron, pierde-vară, impostor. Mai nou, cînd sînt întrebat „cu ce mă ocup”, răspund fără clipire : șo­fer. Și nu e un neadevăr, deoarece cu toate că mi-am vîndut de multă vreme Dacia, am un per­mis de conducere auto!

*

Nu știu dacă prezentele însemnări pot avea o valoare testamentară, dar țin a preciza, în cuprinsul lor, că nu doresc ca în Amarul Tîrg să existe vreodată o mențiune publică a vie­țuirii mele (numele meu botezînd o stradă sau o instituție) și nici să se desfășoare vreun „program cultural”, legat de această insignifiantă împrejurare.

*

Azi mă doare atît trupul cît și sufletul. Fraternitatea celor două dureri ușurează pe fie­ca­re în parte.

*

Mi-a fost teamă, o teamă cumplită, de imperfecțiunile mele, mi-am exagerat, poate într-un chip orgolios, greșelile. M-am străduit să le complic. Dar e foarte posibil ca, în plan transcendent, ele să n-aibă mai multă însemnătate decît stîngăciile unui școlar care abia în­vață alfabetul. Și, în același plan, realizările de care sîntem atît de mîndri să nu depășească importanța primelor litere corect rotunjite.

*

Există căutători de noroc la loto, nefericiți și puri, aidoma căutătorilor de Dumnezeu.

*

Dumnezeu trece prin ființa mamei mele precum lumina prin sticla ferestrei. O simt ca pe o ființă magică, și pe cînd trăia printre noi, și acum cînd, de bunăseamă, trăiește în altă parte.

*

„Există unii oameni care ar fi mai puțin primejdioși dacă nu ar avea nici un strop de bu­nătate” (La Rochefoucauld). Nu ne putem oare gîndi și la oamenii care ar fi mai puțin buni dacă n-ar avea și un strop de răutate?

*

Orice act de lirism e un act de eroism: „Eroul este cel care vrea să fie el însuși” (Ortega y Gasset).

*

Bufonul: un vid moral zglobiu.

*

Minciuna aspiră la condiția de adevăr, adevărul aspiră la condiția de realitate.

*

Scriu, deci exist.

*

„Lumea aparține spiritelor reci”, afirma Machiavelli. Sub o asemenea stăpînire, desigur că e vorba de-o variantă rece a Lumii însăși.

*

O idee poate căpăta, frecvent, un aer de paradox. Acesta, la rîndul său, după cum observa Jung, „se arată capabil de a îmbrățișa plenitudinea vieții”.

*

Morala: umbra iubirii. Justiția: umbra moralei.

*

Dimineața, după un somn reconfortant, o melancolie limpede, ca apa de izvor.

*

Rilke, geniul dublat de un pedant elegant, e azi izbit de un anume discredit, căci poezia actuală, bunăoară cea a așa-zișilor nouăzeciști, umblă descheiată nu doar la veston, ci și la pantaloni!

*

Un mare noroc: faptul că viața terestră, plină de tribulații, a individului nu durează o mie, zece mii, o sută de mii de ani. Ce ne-am face cu o cvasieternitate atît de defectuoasă?

*

Se știe: dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Dar se întîmplă să fie și dinte pentru ochi sau ochi pentru dinte!

*

Secolul douăzeci, îmi spunea cineva, e secolul chelnerilor.

*

Caracterul baroc al amintirii se ordonează în jurul sintagmei „nu sînt ce par a fi”.

*

Andrei Pleșu: un fel de Petre Roman, transpus în domeniul culturii.

*

Heidegger: în opera de artă, „Lumea acționează ca lume, «lumește», și are un caracter accentuat de ființă”.

*

Cine se aseamănă se adună. Cîteodată, dimpotrivă: cine se aseamănă se ocolește.  Zi­ca­lele, de atîtea ori contradictorii, au învățat a nu se supăra una pe alta și cu atît mai puțin pe realul ingrat care se întîmplă să nu le confirme...

*

Amintirea ca evanescență a ființei, autorizîndu-mi propria dispariție.

*

Aristotel: „Numim om liber pe acela care își este singur scop și nu este un scop pentru alții”. Libertatea ca egocentrism ori direct ca egoism?

*

După ce ai cunoscut bucuria inaugurală a începutului de viață, vei cunoaște oare și bu­curia sfîrșitului său, care s-o echilibreze prin simetrie?

*

Viața: un os în gîtlejul mării.