Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (491) octombrie 2006

ANIVERSĂRI

Ștefan Bănulescu - 80

 

Ioana REVNIC

(debut în critică)

Ștefan Bănulescu

Profil în posteritate

Un joc de puzzle

La 80 de ani de la nașterea lui Ștefan Bănulescu, scriitorul merită reamintit ca un re­per moral și axiologic.

Evocarea personalității unui scriitor din perspectiva celui care are la îndemână doar căr­țile acestuia e similară unui joc de puzzle cu un număr necunoscut de piese. De aceea, pri­mul impuls al cititorului este acela de a studia paginile cu caracter autobiografic sau confesiv, din convingerea că îi vor oferi măcar începutul incitantei „construcții”. Există însă și au­tori care se lasă mai greu descoperiți, cum este și cazul lui Ștefan Bănulescu, recunoscut pentru proverbiala discreție cu care și-a asumat ori și-a trăit destinul.

Cea mai recentă ediție de Opere1 ale prozatorului adună, pe lângă scrierile cu caracter ficțional sau memorialistic, reportaje neincluse în volumul de debut2, note de lectură, po­e­zii, schițe și povestiri publicate în periodice, pagini de corespondență și, nu în ultimul rând, in­terviurile acestuia, întregite de răspunsurile la anchete literare ori de unele alocuțiuni.

Sunt în total patru interviuri acordate, pe rând, lui Adrian Păunescu, în 1970, lui Ti­tus Crișciu, publicat în 1983, criticului maghiar Farkas Jenö, profesor la Universitatea din Bu­dapesta, în 1990, dar scos la iveală opt ani mai târziu și lui Grigore Ilisei în 1997, apărut abia după moartea lui Ștefan Bănulescu. Li se adaugă două răspunsuri la anchete literare (prima inițiată de Mihai Tatulici, în revista „Amfiteatru”, an. XII, nr. 6, 4 iunie 1977; a doua realizată de revista „Secolul 20”și inclusă în nr. 9/ 1977 al publicației), un discurs rostit la Că­lărași, cu prilejul acordării titlului de cetățean de onoare și o mărturisire făcută în 1997, la Casa Sadoveanu, de fapt un fragment de convorbiri, publicat de Grigore Ilisei3.

Dialogând, Ștefan Bănulescu vorbește despre menirea scriitorului și a creației, despre rostul criticii, despre generații și modele literare. Întâietatea o dețin însă paginile despre propria operă, detaliile autobiografice fiind puse într-o indisolubilă legătură cu aceasta.

Schiță (auto)biografică

Cel mai ușor se reconstituie biografia prozatorului, Ștefan Bănulescu punctând foarte exact etapele devenirii sale. S-a născut în localitatea Făcăieni (la 8 septembrie 1926), „sat de câmpie din sud –estul Bărăganului”, într-o „familie austeră care a dus o viață dur㔠(Opere II, p. 325). Familia i-a insuflat pasiunea pentru cărți și, implicit, apetitul pentru ficțiune, astfel încăt până și universul înconjurator era perceput ca o carte deschisă: „Pentru mine vântul avea fel de fel de nuanțe. Îl puteam citi. Vântul, ploaia. [...] Ploaia pentru mine avea fel de lel de sunete, chiar arome” (Opere II, p. 381).

Între anii 1938 – 1945 este elev la Liceul „Știrbei Vod㔠din Călărași. Perioada (evocată în alocuțiunea amintită și în interviul acordat lui Grigore Ilisei) este hotărâtoare în for­ma­rea viitorului scriitor, orașul și oamenii întâlniți oferindu-i un bogat material ficțional pentru creațiile ulterioare.

Ștefan Bănulescu rememorează secvențe ale existenței personale „literaturizând”, parcă, trecutul, folosind în actualizarea lui sintagme și imagini preluate din operele de ficțiu­ne. Descriind venirea în Călărași, „parafrazeaz㔠fragmentul din Masa cu oglinzi, referitor la so­sirea în orașul care „nu se vede, nu se aude”: „Într-adevăr, când vă apropiați pe acest câmp imens și înaintează autocarul, automobilul sau căruța, nu se simte apropierea unei localități. Eu, când am venit aicea elev, o anumită postață am făcut-o pe jos. N-am simțit apropierea o­ra­șului. [...] Când am venit, pe jos, și m-am apropiat de oraș, nu se auzea nimic. Nici goarnele nu se auzeau. Era parcă o lume stinsă, o lume moartă. Când am făcut un pas spre o a­nu­me pantă, dintr-o dată am văzut aburii orașului” (Opere II, p. 340 – 341).

Atmosfera de după război, cu trenurile (jefuite și invadate de ruși) care circulau extrem de rar, doar două zile pe săptămână, pe ale căror acoperișuri cu greu își gaseau loc oa­me­nii, compun instantanee existente în aceeași nuvelă. Drumul subțire, singurul în imensitatea câmpiei, cârdurile de prepelițe și de dropii și alte „lucruri simple” au avut asupra copilului (a adolescentului) de atunci înrâurirea unor „lucruri fantastice”. De aceea, aduse în pre­zent la vârsta senectuții, mustesc de subiectivitate și par desprinse din sfera imaginarului.

Perioada de studenție, începută la Facultatea de Drept (1945-1948), continuată la Fa­cul­tatea de Litere (1948-1952), dar nefinalizată, este evocată într-un registru afectiv complet di­ferit. Anii sunt lipsiți de strălucire, marcați de sărăcie și umilințe (obligat să descarce marfă în gara Obor pentru a se întreține, tânărul Bănulescu se îmbolnăvește grav și ajunge la Spitalul Colentina, printre muribunzi, trăind coșmarul de a se afla „viu ca într-o groapă comună”).

Cu o tăioasă luciditate prozatorul demască invazia proletcultistă prosovietică, falsifica­rea culturii române, totalitarismul comunist din anii următori și abuzurile exercitate în lu­mea literară (amintim doar practica de a atribui unor scriitori cu notorietate articole în ton cu ideologia epocii, „confecționate” de alții).

Nu rămâne chiar străin de imperativele literare ale vremii, publicând diverse reportaje (în fapt, exerciții de supraviețuire) ce ilustrează realizările socialismului. Astfel de scrieri reunite sub titlul Drum în câmpie (1960) reprezintă debutul editorial al lui Ștefan Bănulescu, repudiat, ulterior, de acesta: în interviul acordat lui Adrian Păunescu recunoaște drept vo­lum de debut Iarna bărbaților („Am debutat cu o carte de literatură la treizeci și nouă de ani, în 1965” – Opere II, p. 313), iar afirmația este reluată ca răspuns la una din întrebările anchetei literare inițiate de Mihai Tatulici.

O problemă pe care Ștefan Bănulescu nu o clarifică în mod tranșant este cea a autosituării în interiorul unei generații literare. Pe coperta a II-a a volumului de reportaje se indică drept an al nașterii scriitorului anul 1929, „eroarea” perpetuându-se în mod deliberat aproxi­mativ trei decenii4. Vorbind despre acest fapt, Ion Simuț subliniază ideea că scriitorului i-ar fi convenit să se declare cu câțiva ani mai tânăr, pentru a fi mai ușor integrat generației `60, fa­ță de care avea un decalaj de vârstă în defavoarea lui5.

Mai vârstnic decât toți colegii săi șaizeciști, prozatorul afirma că face parte din „gene­rația anonimă”, acea „despre care se spune că a pierdut de câteva ori totul” (Opere II, p. 312), care a cunoscut ororile războiului, apoi pe cele ale comunismului, fiind, de fapt, victime ale istoriei. Respinge elegant ideea de generație literară, înțeleasă ca direcție artistică sau școală, calificând această abordare drept un act de narcisism și de vanitate: „...școlile sunt bune pentru meșteri, pentru cei care le declanșează și puțini sunt gata să se numească numai (s. n.) discipoli” (Opere II, p. 313). Mai mult, mărturisește că orice scriitor e însuflețit de aspirația de a-și depăși congenerii și că operele cu adevărat valoroase s-au scris departe de zgomotul din jurul ierarhiilor (și, implicit, al grupărilor) literare.

Ce amănunte autobiografice sunt trecute sub tăcere de Ștefan Bănulescu?

Prozatorul nu pomenește nimic despre „celebritatea” câștigată în rândul contempora­nilor. Amintește în treacăt de buna receptare critică a nuvelelor din Iarna bărbaților (Opere II, p. 318), iar în interviurile acordate lui Titus Crișciu și lui Grigore Ilisei insistă, neostentativ, asupra aprecierii superlative a volumului în diaspora6.

Întrebat de Titus Crișciu despre importanța premiilor literare în viața unui scriitor, pro­zatorul (premiat de trei ori până la data interviului respectiv7) dă un răspuns tulburător. De­parte de a rezolva condiția materială a scriitorului, acestea nu sunt mai mult decât semne de stimă colegială, „un gest moral respectabil”. Acordate mai ales la sfârștul vieții, după ce au­torul cu pricina „și-a riscat ce a avut de riscat în profesia sa în primul rând comoditatea existenței”, și „și-a cam încheiat socotelile cu blestemata condiție materială”, nu mai reprezin­tă o dovadă a victoriei (literare) absolute: „Ți se recunoaște, adică, printr-un mare premiu adevărul că ai învins, după ce ești total înfrânt” (Opere II, p. 330).

S-a întâmplat în cazul prozatorului însuși: în 1997 i se decernează Premiul Național pentru Literatură, pentru ca, un an mai târziu, moartea lui să treacă aproape neobservată în lu­mea literară.

Un posibil program de creație

Nesistematizate într-un program de creație unitar, ideile lui Ștefan Bănulescu despre rostul scriitorului și al scrisului sunt explicit formulate în interviuri. Acestea răspund eternelor întrebări despre ce este sau ce ar trebui să fie o operă literară, despre aspirațiile și me­nirea omului de condei. Opiniile, în majoritatea lor, sunt lipsite de extravaganță.

Prozatorul pornește de la premisa că un autor se autodefinește prin cărțile sale, ele fiind „partea vie” a destinului său (Opere II, p. 329; 335). De aici și dorința firească a acestuia de a spune în creațiile personale ce are de spus, „de a-și vedea mai departe de treabă”, de a scrie simplu, limpede, onest, de a crea o lume „structural a sa” (Opere II, p. 329; 309 – 311). Fiind „o școală a singularității, a unei munci unice”, literatura nu se poate face după re­țete, deoarece s-ar anula profesia, ineditul, răspunderea originalității, iar meseria scrisului ar deveni „o combinație mediocră la îndemâna oricui” (Opere II, p. 339). Creatorul poate a­junge astfel la a-i imita pe alții sau la a se imita pe sine, acest fapt reprezentând un pericol, iar evitarea lui – o provocare: „Un mare câștig este dacă autorul însuși poate să se desprindă de fiecare dată de cărțile anterioare, să lase în urmă adică ceea ce l-ar putea îmbătrâni prea re­pede” (Opere II, p. 329).

Dacă aspirația spre unicitate și originalitate reprezintă dezideratele oricărui act creator, mai inedite sunt afirmațiile privind universul ficțional și opera însăși.

Ștefan Bănulescu pledează pentru realizarea unor personaje autonome și credibile care, ca oamenii vii, trebuie să se desfășoare, evoluând surprinzător și afirmându-se: „Perso­na­jele strâmbate de patimile autorului, personajele inoculate insistent cu opiniile obositoare ale autorului nu sunt personaje firești. Un scriitor care se respectă nu face poliție cu perso­najele sale. Marea satisfacție a unui scriitor e atunci când, în desfășurarea paginilor, persona­jele sale îi fac surprize, îi răstoarnă previziunile” (Opere II, p. 329 - 330).

Rolul scriitorului se încheie odată cu finalizarea fiecărei cărți. Începând din acel mo­ment orice scriere trebuie lăsată să-și trăiască propriul destin, în absența căruia înseamnă că e neizbutită și c㠄trebuie s-o duci de mână toată viața ca pe un copil debil, lipsit de maturitate”. Pe de altă parte, o creație literară nu are valoare „dacă nu incită mai departe, dacă nu iese o lume de creatori – cititori, cărora le fertilizează imaginația și puterea de a înțelege” (Opere II, p. 389 – 390).

Pe linia acestor concepții se înscriu și mărturisirile autorului despre marea școală a pro­zei românești, reprezentată în literatura română de I. Ghica, C. Negruzzi, N. Filimon, I. L Caragiale. Toți acești scriitori au creat opere caracterizate prin sobrietatea și simplitatea sti­lului, absența „bubelor de stil” și a lirismului. Prozatorul preferat rămâne însă L. Rebreanu: singular și ciudat, cu „fraza lui strictă, concretă, foarte prozaic㔠a reușit să creeze o operă mo­numentală, ce reprezint㠄un miracol în literatura română”.

Aceste coordonate teoretice capătă în opera lui Ștefan Bănulescu în special trei di­rec­ții de dezvoltare.

Este vorba în primul rând de impunerea de către prozator a unui univers epic unitar și personal, populat de personaje care circulă nestingherite de la o scriere la alta. Un exemplu relevant este cel al lui Costea Nebunul, care apare pentru întâia oară în poemul Salcâmul din Bărăgan, inclus într-un reportaj-eseu din anul 1960 (Drum în câmpie). Imaginea ră­tă­citorului prin câmpia toridă în căutarea unui copac cu umbră și răcoare, este reluată și extinsă apoi în Vieți provizorii (nuvelă publicată în 1967 în „Gazeta literar㔠și inclusă în e­diția din anul 1971, a III-a, a volumului Iarna bărbaților). Mai târziu, în Cartea Milionarului (1977), personajul va apărea în postura de „rege nebun al câmpiei”, supranumit de autor Constantin Pierdutul I-iul, Întregitorul, Regele tuturor Nenorociților8.

În al doilea rând, remarcăm exersarea unor formule artistice diverse (poem, eseu, nu­velă, roman, memorialistică) într-o operă relativ restrânsă. Evitând cantonarea în tipare, u­nele scrieri bănulesciene devin chiar „replici” la cele anterioare, cum este și cazul proiectatului roman intitulat Marile cariere, scris în stil realist și definindu-se „ca o largă frescă social㔠a perioadei cuprinse între anii 1940 – 19909.

În fine, Ștefan Bănulescu și-a făcut o adevărată profesiune de credință din adoptarea stilului simplu („până ajungi când cuvântul merge uns, lin”), emancipat de pericolul lirismu­lui. Căutând rigoarea cuvântului „cu riscul existenței”, a ales să publice rar, „sacrificând” u­nele proiecte literare: nuvele precum Mistreții erau blânzi, Casa cu ecouri târzii, Satul de lut au fost supuse unei exigente „decantări”, întrucât fuseseră concepute, inițial, drept creații romanești, având proporții considerabil mai mari (Opere II, p. 389).

O inadecvare structurală la prezentul istoric

Opoziția lui Ștefan Bănulescu față de exigențele literare ale regimurilor politice cu ca­rac­ter opresiv (perioada proletcultistă sau anii naționalismului comunist) nu s-a manifestat în mod ostentativ sau vehement. Atitudinea ține de construcția spirituală a prozatorului: „Eu sunt omul care am spus că nu trebuie să mă arunc cu pieptul în cuțitul altuia. Eu nu am dus războaie cu un sistem, care e stupid și care te nimicea cu o scăpare de unghie. Eu am spus că-mi pot urma drumul meu, văzându-mi onest, foarte limitat, de învățătura mea, care pu­tea deveni secretă în ceea ce privește pasiunile mele. Eu n-am binevoit să mi le manifest, ca să mă distrug, ca să mi le expun. Eu trebuia să mi le ocrotesc, ca să le pot continua” (Opere II, p. 386).

Fără a se complace într-o pasivitate comodă, își concentrează activitatea în două di­recții: crearea și promovarea literaturii de valoare. În interviuri, Ștefan Bănulescu se rezumă la a vorbi aproape exclusiv despre literatura proprie, lui Grigore Ilisei dezvăluindu-i câteva din secretele prozei sale. Trasează mai întâi corespondențele în geografia reală ale „regatului ima­gi­nar”: Provincia de Sud-Est se suprapune peste spațiul Bărăganului; Insula Borcei este Insula Cailor din roman, iar Insula Măcelarilor este numele istoric al Insulei Brăilei; Călărașiul este modelul orașului Mavrocordat, iar dealurile Hârșovei au inspirat configurația Me­to­po­lisului. Vorbește, apoi, despre „modelele” reale ale unor personaje: Filip Teologul Umilitul „împrumut㔠detalii din biografia unui unchi al scriitorului, iar îndeletnicirile strămoșilor paterni (notari „pe picioare”, posesori ai unui chimir cu două călimări, una cu cerneală, alta cu nisip) au influențat destinul literar al lui Arhip cel Șchiop.

Prin claustrarea (simbolică) în interiorul acestui univers ficțional populat de o lume cu obiceiuri arhaice (alergările de cai și răpirea fetelor, de Bobotează, așezarea orzului pe vatră în noaptea Anului Nou, pentru a descoperi de unde vin pețitorii), prin recuperarea mitului, pro­zatorul reușește să nu devin㠄o victimă a conjuncturilor”.

Probabil, tocmai pentru a convinge că acest univers are o substanța reală, neagă în mod categoric caracterul fantastic al scrierilor sale: „Criticii fals au socotit că eu sunt un scrii­tor al lumilor fantastice. Inexact. Lumea asta e foarte realistă. Ceea ce am pus eu pe masă era o lume care a trăit și trăiește în foarte mulți oameni” (Opere II, p. 387). Afirmațiile vin după ce, în dialogul din 1990 cu Farkas Jenö afirma contrariul, fantasticul creațiilor sale fiind cali­ficat drept „semn al libertății, al aspirației spre universalitate” (Opere II, p. 399).

Pe linia promovării literaturii autentice se înscriu demersurile lui Ștefan Bănulescu în ca­litate de redactor-șef al revistei „Luceafărul” (1968 – 1972), în paginile căreia se vor afirma tinerii Mircea Dinescu și Alex. Ștefănescu sau vor publica nume mari din literatura și critica anilor respectivi. Amănuntele nu sunt pomenite în interviuri, însă este adus în discuție nu­mele lui M. Eliade, al cărui „nou debut” în literatura română, după o absență de 23 de ani, i se datorează lui Ștefan Bănulescu, prin publicarea în revista „Secolul 20” a nuvelei La ți­gănci, în 1967. Explicând faptul că scrierea nuvelelor proprii devansează cu mult momentul reapariției creațiilor eliadești, neagă orice influență a acestora asupra operelor personale. Afirmă însă existența unei afinități spirituale față de M. Eliade, sfidând distanțele și conjuncturile politice.

O imagine preluată din creațiile bănulesciene ar putea reprezenta inadecvarea pro­zato­rului la prezentul istoric.

Este cea a bătrânului Soleiman Soleiman, din Satul de lut. Rătăcind pe câmpia a­me­nin­țată de bombardamente, însoțit de o turmă de măgari, deAltân, cel mai bătrân dintre ei, orb, slab, păros și berc și de un mânz alb, e prizonierul unei himere cu nume straniu: „N-avea rude, nimic. N-avea decât amintirea unui nume de femeie: Neriman. […] Cu numele de Neriman chema lucrurile care-i plăceau, dar cum astea nu prea erau și nu le avea, spunea me­reu Neriman, ca o ultimă speranță. Chema tot ce i se părea bun cu numele unei iluzii...” (Opere I, p. 64).

Soarta Ultimului Soleiman e o metaforă a destinului bănulescian, ilustrând două modalități de supraviețuire în fața terorii istoriei: prin autoiluzionare – prin izolarea în universul utopic al propriei opere – și prin puterea de a rămâne consecvent cu sine însuși.

Proiecte fără viitor

Dintre interviurile scriitorului, cel mai puțin realizat ni se pare cel din 1970, al lui A­drian Păunescu. O explicație ar fi faptul că Ștefan Bănulescu afirmă încă de la început lipsa u­nei rezonanțe afective față de intervievator (o condiție fără de care reușita sau chiar autenti­citatea oricărei confesiuni devine, din start, îndoielnică): „Nu ne leagă o prietenie strânsă, nici măcar una din aceea numită de afinități literare” (Opere II, p. 310). Apoi, unele întrebări sau afirmații capătă un iz de nefirească prețiozitate: „ [...] Fuga după adevăratul Ștefan Bă­nulescu este « ca fuga după dropie ».”; „Ce vârstă aveați când s-a petrecut realitatea din Iarna bărbaților și ce vârstă aveați când ați crezut că auziți Cântecele de câmpie?”. Răspunzând, Ștefan Bănulescu procedează uneori într-un mod similar, „ascunzându-se” îndărătul unor lungi citate din Tudor Vianu ori G. Călinescu.

La polul opus stă dialogul cu Grigore Ilisei, realizat, ce-i drept într-un alt context is­toric.

Virtuțile de prozator ale lui Ștefan Bănulescu se manifestă chiar și pe spațiul restrâns al acestor confesiuni. Memorabilă este evocarea imaginii lui G. Călinescu și de după 1944.

În timpul studenției la Drept, audiază cursurile exegetului, prelegerile sale având un rol fundamental în înțelegerea fenomenelor literare și culturale dintr-o epocă dominată de con­fuzie. În ipostaza sa măreață, criticul se bucura de o audiență nemaiîntâlnită. Amfiteatrul și coridorul erau arhipline, ușile nu mai puteau fi închise, însă o liniște perfectă în rândul au­ditoriului permitea receptarea. Profesorul seducea utilizând toată recuzita unui actor de ge­niu: cadențele și suișurile vocii, „pauzele atât de studiate și calculate dintre cuvintele-cheie ale frazării”, spontaneitatea studiată și improvizația, replica scânteietoare. De aici rezultă și concluzia firească a scriitorului de mai târziu: „A-l asculta pe Călinescu înseamnă a fi martorul u­nui spectacol…” După instalarea regimului comunist și înlăturarea de la catedră îi ur­mărește conferințele desfășurate în vechea sală Dalles sau la Casa Universității și constată că ceva se schimbase: „studentul se iluziona că-și regăsește în întregime profesorul, iar profesorul, cine poate ști, își imagina numai că se afla în continuare în fața unui amfiteatru studențesc unde voia să strălucească, așa cum îi plăcuse să o facă în amfiteatrele reale” (Opere II, p. 326 – 327). Un personaj de farsă tragică.

Ar mai fi de adăugat că scriitorul amintește de două proiecte literare, ambele ră­mâ­nând însă nefinalizate. Pomenește, mai întâi, în interviul acordat lui Titus Crișciu, despre o carte ce urma să surprindă perioada anilor 1946 – 1960, intitulată Memoriile unui om tânăr. În legătură cu această scriere este amintit numele lui Tudor Vianu, evocat în paginile cărții. Fra­gmente din carte vor fi publicate în „Viața româneasc㔠(an LXXXIII, nr. 9, sept.1988), iar după moartea scriitorului vor fi incluse în volumul de memorialistică.

Apoi, lui Farkas Jenö îi dezvăluie amănunte despre Cartea Dicomesiei, a doua parte a tetralogiei Cartea Milionarului: „În volumul al doilea din Cartea Milionarului [...] pornesc de asemeni discutând masca valahă a acestei regiuni. În primul (Cartea de la Metopolis) a­veam în vedere un oraș care era o „sumă”...a întâlnirilor dintre Asia și Europa, dintre Bizanț și Valahia. În Cartea Dicomesiei va fi vorba despre această mască valahă cu toată tragedia ei” (Opere II, p.397-398). Ediția de Opere avută de noi în vedere este singura care sistematizează și unifică sub titlul indicat de prozator bucățile epice constituind posibilele fragmente ale ce­lui de-al doilea roman10.

Citind cele o sută de pagini incluse în secțiunea Mărturisiri dialogate. Interviuri și răs­punsuri la anchete literare, din al doilea volum al Operelor lui Ștefan Bănulescu, rămâi cu im­presia că acesta se ferește, totuși, să dezvăluie prea multe, lăsând ca scrierile sale să fie cele ca­re depun mărturie despre soarta Autorului lor.

 

Note:

1. Ștefan Bănulescu, Opere, vol. I - II, Ediție îngrijită de Oana Soare, Prefață de Eugen Simion, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, Ed. Univers Enciclopedic, București, 2005. Pe parcursul articolului, citatele din această ediție se vor semnala prin Opere I sau Opere II.

2. Drum în câmpie, Ed. Tineretului, col. Luceafărul, București, 1960.

3. Datele privind anul și locul apariției articolelor, precizări legate de volumele în care au fost incluse sau de autorii acestora, există  în secțiunile de Note. Comentarii. Variante, întocmite de Oana Soare, în Opere II, ed. cit.

4. Oana Soare, Note. Comentarii. Variante, Ștefan Bănulescu, Opere II, p. 992.

5. Ion Simuț, Opera Milionarului în povestiri, „România literară”, nr. 51 – 52/ 28 dec. 2005 – 10 ian.2006, p. 13.

6. Se evidențiază entuziasmul cu care Eugen Ionescu și Mircea Eliade au primit volumul. (Partea a doua a interviului acordat lui Titus Crișciu, în care se evocă întâlnirea cu Mircea Eliade, e publicată doar în 2002, neputând fi, la vremea respectivă, inclusă în volumul Nașterea zilei de azi, Ed. Facla, Timișoara, 1983 – Oana Soare, Note. Comentarii. Variante, Ștefan Bănulescu, Opere II, p. 977.)

7. Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumele: Iarna bărbaților (1965), Scrisori provinciale (1976) Cartea de la Metopolis (1977).

8. Ștefan Bănulescu, Cântece de câmpie – Argument la retipărirea de față, în vol. Un regat imaginar, București, Ed. ALLFA, 1997, p. 364.

9. Ștefan Bănulescu, Cuvântul autorului, Opere I, p. 723.

10. Fotina Alfatar și Castelul Alb, Oglinda de oțel, Șipormă și Dupaia, Topometristul și poveștile altora, Arhip cel Șchiop, Iasmina, pălăria venețianului, și Patrocle din Samos, Vremea lui Benjamin.