Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (482) ianuarie 2006

ÎNTRE ISTORIA FESTIVĂ ȘI ISTORIA SINCERĂ

 

Corneliu CRĂCIUN

Zigzaguri istoriografice

și obsesia cărții fundamentale

 

În ce privește istoria partidului, Comitetul Central a hotărât elaborarea de către Institutul de istorie a unui manual care va fi redactat de o comisie a Comitetului Central și care trebuie să înarmeze pe membrii de partid și pe oamenii muncii fără partid cu cunoașterea învățămintelor istorice ale drumului de luptă parcurs de partid.

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Raportul C. C. al P. M. R.

la Congresul al II-lea al partidului, 23 decembrie 1955

 

În anii din urmă, despre istoria Partidului Comunist din țara noastră, atât despre perioada când s-a aflat în ilegalitate, imediat după înființarea sa la 8 mai 1921 (1924-1944), cât și despre cea în care s-a angajat în planul luptei politice pentru cucerirea puterii, pe care a practicat-o terorizant și totalitarist, s-au scris câteva lucrări memorabile. Fie că au forma unor memorii analitice și reflexive sau a unor sinteze, ele reprezintă o lectură obligatorie pentru informarea de substanță în domeniu, dar și o lectură captivantă, care te poate, efectiv, subjuga. În prima categorie intră cartea lui Pavel Câmpeanu, Ceaușescu, anii numărătorii inverse, Polirom, 2002: una dintre cele mai pasionante cărți scrise despre această temă, incitantă, imprevizibilă în informații, coerentă în expunere și argumentare; invitație într-o lume cunoscută de autor, pentru că a fost ilegalist, la un moment dat chiar coleg de pușcărie cu obscurul atunci Nicolae Ceaușescu, o lume pe cât de dezarticulată, pe atât de uluitoare (chiar și în sens negativ), tot atât de maculată pe cât afișa o fațadă pură. Aparțin celei de-a doua categorii (nu ne-am propus epuizarea inventarului, iar despre cea mai nouă, datorată lui Adrian Cioroianu, Pe umerii lui Marx, nu ne putem exprima, întrucât nu am văzut-o) două cărți ale anului 2005: Stelian Tănase, Clienții lu’tanti Varvara. Istorii clandestine, Humanitas, București și Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate. O istorie a comunismului românesc, Polirom, Iași. Prima este insolită, aventuroasă, acidă ori ironică, scrisă într-un ritm antrenant, alert, decupând elementul semnificativ, stabilind legături curioase, dar logice. Al doilea a scris din perspectiva apartenenței familiale la istoria comunismului românesc: amândoi părinții i-au fost ilegaliști, luptători în Spania pentru cauza Republicii; și-a justificat actul de cercetare și elaborare într-un mod onorant și funcțional: „…în primul rând, am dorit să înțeleg lumea în care am crescut, constelația de iluzii, visuri, speranțe, dezamăgiri, temeri și coșmaruri…”1, din care s-a construit varianta românească a Cominternului.

Cu toate circumstanțele noi în care se desfășoară activitatea științifică (în speță, cercetarea istorică), nu se poate contesta că suntem contemporani cu reminiscențe ale unui alt timp și, implicit, ale unei alte practici. În vremea regimului totalitarist, o carte, o teză erau respinse în funcție de insupunerea lor la norme. Dacă era încadrabilă în grila prescrisă, cartea sau teza erau decretate ca situându-se în limitele adevărului științific (a se citi: ale unei cvasi- sau pseudoștiințe marxist-leniniste de interpretare a adevărului istoric). Epocile flexibile din punct de vedere politico-ideologic au permis – chiar au dezvoltat – o anumită flexibilizare în actul investigației și al comunicării rezultatelor. De obicei, însă, se lucra cu scale absolute: dacă lucrarea (concepția, concluziile) serveau interesele proletariatului sau, după caz, ale societății socialiste multilateral dezvoltate, ea era acceptată, premiată, înscrisă în bibliografiile epocii. Asupra lucrărilor care nu se încadrau aici sau în care fuseseră descoperiți fermenți camuflați, dar, în același timp, destructivi, se practica eliminarea (scoaterea din librării, din biblioteci, din bibliografii). Erau vizate lucrări de orice fel: politic, memorialistic, beletristic. Orice decizie de acest tip nu se motiva (ori se motiva precar), ea era comunicată, pentru că actul decizional fusese degajat de orice implicare științifică sau morală, el era clamat în numele principiilor politice. O eventuală dezbatere asupra implicațiilor cărții sau tezei era exclusă, aprioric, ca un rău general.

Existând la mai bine de un deceniu și jumătate de când societatea a luat-o pe un alt drum al existenței, deopotrivă al drepturilor și al datoriilor, ne-am fi așteptat  ca repetările să fie excluse. Nu știu de câte recenzii au beneficiat cărțile despre istoria comunismului din România sau câte dezbateri s-au organizat înainte de a se împrumuta fără nici un discernământ sintagmele lui Vladimir Tismăneanu: comunism național și stalinism național (în fața cărora unii au căzut în extaz). Tratamentul aplicat asupra lor ar trebui să țină seama de faptul că aceste cărți sunt, în primul rând, istorii; în consecință, ele nu trebuie etichetate politic, trebuie acceptate așa cum sunt și prezentate publicului. Iar terminologia se discută, se analizează, se întoarce pe o parte și pe alta, se validează prin întrebuințare, iar nu prin decrete emoționale (cel mai adesea interesate).

Nu am urmărit (nici n-aș fi reușit) toate emisiunile de televizor consacrate aparițiilor editoriale. Oricum, între cele urmărite n-am întâlnit vreuna în care să se fi angajat vreo dezbatere responsabilă, deci onestă, asupra cărților cu aceasta temă. În locul ei (sau al lor, pentru că ar fi fost de așteptat mai multe) s-a practicat, cel mai adesea, ignorarea sau marginalizarea. După cum nu era de așteptat – pentru că ar fi fost suspectă prin unilateralitate – ca participanții la aceeași dezbatere să fie unanimi și să susțină o carte, o teză, o opinie, ca într-un tribunal bine strunit. O emisiune TV de tipul „pro și contra”, câteva pagini de aceeași manieră într-o publicație de cultură, construite pe divergență de opinii (dar nu fabricată), în egală măsură pe soliditatea argumentelor, fi fost o întreprindere utilă. Telespectatorii și lectorii ar fi fost părtași respectați la un act de știință și de cultură; ar fi putut opta pen­tru o atitudine în cunoștință de cauză.

 

O sarcină actuală este elaborarea Istoriei Partidului – operă care, pornind de la începuturile mișcării muncitorești din România, să prezinte întregul drum de luptă al clasei muncitoare, al Partidului Comunist Român – organizatorul și conducătorul luptei pentru eliberarea socială și națională a poporului…

Nicolae Ceaușescu, Raportul Comitetului Central al

Partidului Comunist Român în perioada dintre

Congresul al VIII-lea și Congresul al IX-lea al P. C. R.,

19 iulie 1965, ședința de dimineață

 

Oricare vor fi fost ele, abordări reconstitutive a istoriei PCR au preexistat anului 1989. Intenția realizării unei istorii a Partidului, deși s-a pus cu mult timp înaintea acestui act, nu a fost materializată, pentru că era prea departe adevărul de „adevărul” care urma să fie instituit prin respectiva sinteză. Partidul care dorea să apară drept forma supremă a istoriei poporului român avea atâtea mizerii, trădări, crime, lașități, minciuni de acoperit, încât ar fi fost nevoie, pe de o parte, de o masă de scribi fanatizați, care să declare, sub jurământ, că nu vor spune niciodată adevărul, adică alt adevăr decât cel pe care l-ar fi proclamat în marea carte a istoriei Parti­dului; pe de altă parte, de o societate cretinizată progresiv, care să admită că așa au fost evenimentele și eroii și să sufere existențial dacă li s-ar fi spus că realitatea a fost alta (printr-o revenire a memoriei istorice, ca într-o carte de SF). Un trecut atât de puțin glorios în plan național nu putea fi ușor reabilitat, așa cum s-a făcut cu victimele marii terori staliniste sau cu victimele (recuperate, interesat, de Nicolae Ceaușescu) ale perioadei Gheorghiu –Dej.

Dându-se neadevărului ceea ce era al neadevărului (adică omițându-se ceea ce era discreditabil să se spună și făcându-se salturi temporale imprevizibile), timp cu timp și rând pe rând, de-a lungul deceniilor comuniste ceva (nu definitiv) s-a obținut în planul cercetării istoriografice. De dimensiuni variate - de la evocări, studii, micromonografii până la sinteze masive, de la memorii trunchiate până la culegeri de documente (acestea, îndeobște, bine croșetate) – în ansamblul lor pot fi identificate câteva titluri (câțiva autori) a căror utilitate, nu numai pentru timpul elaborării lor, dar și pentru acum, rămâne în picioare.

Indiferent de desemnarea lor drept istorici oficiali ai „epocii Ceaușescu”, Mircea Mușat și Ion Ardeleanu au realizat o lucrare care rămâne un punct de referință pentru oricine se interesează sau studiază istoria contemporană a României. Dacă nu pentru analiza la obiect (degajabilă, chiar fără efort, de impuritățile ideologiei comuniste în planul cercetării istorice, îndeosebi a istoriei P. C. d. R.), atunci pentru bogăția informativă (putând fi utilă ca problemă de studiu aplicat direct sau ca sugestie metodologică sau ideatică), lectorul postrevoluționar, specializat sau interesat de istorie, are de ce să apeleze la această lucrare: România după Marea Unire. Vol. II. Partea I 1918-1933 (1172 p.); Partea a II-a, noiembrie 1933-septembrie 1940 (1583 p.), Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986).

Vladimir Tismăneanu, în recenta lucrare Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc (Polirom, 2005) are față de autorii acestui tratat de istorie atitudini contrarii, ca și când ar fi vorba de feste ale memoriei. În capitolul al II-lea, O sectă mesianică, în analiza condiționărilor economic/ socialism/ comunism, se face referire la câteva cifre avansate de către diferiți interpreți ai progresului economic și industrial interbelic în România. Dacă față de Nicolae Jurcă nu-și exprimă nici o rezervă, în ceea ce privește cifrele propuse de cei doi istorici, neîncrederea provine din calitatea pe care le-a atribuit-o și care, după opinia lui, nu poate decât să afecteze obiectivitatea: „În ce privește dezvoltarea, clasa muncitoare română a crescut de la aproximativ 120.000 în a doua jumătate a secolului al XIX-lea la aproape 250.000 în 1910 și la circa 400.000 în 1920, după cum afirmă Nicolae Jurcă. După Mircea Mușat și Ion Ardeleanu, în 1930, 819.422 de persoane erau angajate în sectorul industrial, iar în 1939 clasa muncitoare română număra mai puțin de 1.000.000 de persoane. Trebuie însă avut în vedere faptul că Mușat și Ardeleanu au fost istoricii oficiali ai  regimului Ceaușescu, iar cifrele avansate de aceștia puteau fi exagerate pentru a servi scopurilor regimului.”2 Cine nu se angajează în lectura notelor, unde este exprimată o părere laudativă la adresa celor doi istorici, și se afirmă că autorul însuși le datorează o parte a datelor: „Vezi informațiile excepțional de detaliate cu privire la această perioadă publicate în Mușat și Ardeleanu, România după Marea Unire, pp. 164-216. O mare parte din informațiile publicate pentru prima dată în acel volum au fost utilizate aici.”3 rămâne cu certitudinea unui stigmat aplicat asupra celor doi și cu, explicabile, semne de interogație asupra calității și obiectivității științifice a lucrării. În continuarea comentariului din text (nu din note!), Vladimir Tismăneanu recurge la opiniile altui istoric al economiei și politicii românești: „Michael Shafir estimează că, până în 1938, proletariatul industrial modern … atinsese cifra neimpresionantă  de circa 400.000 de persoane dintr-o populație de aproape 20 de milioane”, ceea ce pare o es­timare mai credibilă.”4

Dacă parcurgem aceste considerații ale lui Vladimir Tismăneanu (convingerea aceasta o vor avea lectorii de limba engleză, în primul rând, pentru că această carte a apărut pentru ei, fiind apoi tradusă în limba română) am admite că nu putem decât să fim de acord cu el: Michael Shafir propune o cifră credibilă, pe când cei doi, întrucât ar fi fost aserviți regimului Ceaușescu, au mărit, din interes obscur deocamdată, numărul muncitorilor industriali. În deplină rigurozitate științifică, Vl. Tismăneanu citează, la note, pagina exagerării comise de Mircea Mușat și Ion Ardeleanu, pag. 429. Atâta numai că la această pagină, cei doi istorici fac trimitere la un document al epocii, Problemele muncitorești și conjunctura economică, București, 1939, p. 208, ceea ce înseamnă, pentru oricine, că ei n-au inventat cifre, ci le-au preluat. Cităm exact fragmentul din lucrarea autorilor incriminați: „Aceasta din urmă și-a sporit numeric rândurile, astfel că în 1939 se apreciază că existau „1 milion lucrători industriali calificați, 300.000 funcționari particulari și 230.000 meseriași patroni.”

Știm, așadar, de unde provine cifra înscrisă în sinteza lui Mușat și Ardeleanu; nu știm de unde provine cifra atât de creditabilă a lui Michael Shafir.

 

Leonida: Acum ia spune-mi, cam câți oameni te bate gândul ca să aibă Galibardi?

Efimița: Sumedenie!

Leonida: O mie, domnule, numa’o mie. (…) da’întreabă-mă să-ți spun ce fel de oameni sunt. (…) Ăi mai prima, domnule, aleși pe sprinceană, care mai de care, dă cu pușca-n Dumnezeu; volinitiri, mă rog: azi aici, mâine-n Focșani, ce-am avut și ce-am pierdut!

I. L. Caragiale, Conu Leonida față cu reacțiunea

 

Este vizibilă o acceptare tacită și generalizată în legătură cu cifra de membri de care dispunea P. C. d. R. în momentul loviturii de stat de la 23 august 1944. Cel mai frecvent se vehiculează ipoteza a 1000 de comuniști; altele se referă chiar la cifre mai mici: de 700 până la 800. Lucrările de istoriografie recentă (pentru că înainte vreme pentru nimic în lume nu s-ar fi difuzat ideea că forța conducătoare a țării, esența a ceea ce avuseseră și aveau mai bun țara și poporul și-ar fi avut punctul de pornire într-un grupuscul) perpetuează fără nici o reticență această cifră. Nu ar fi pentru prima dată când ne întâlnim în istorie cu ea - e adevărat, nu în istoria națională. Când conul Leonida îi vorbește Efimiței despre dialectica politică a Europei, o dă gata cu numărul voluntarilor lui Garibaldi: 1000. În utilizarea acestei cifre e mai mult un impuls psihic, decât un calcul. Cine vrea să ofere o cifră a unei mulțimi nedeterminate se oprește asupra acesteia. Este accesibilă înțelegerii și nu poate fi considerată exagerată.

Pe de altă parte, simbolistica lui o mie o face să fie des utilizată și, de aceea, apelul la ea e pregătit în mentalul colectiv. Numărul are o semnificație de sorginte paradisiacă4 (din acest punct de vedere, cei 1000 de comuniști, în pofida ateismului filosofiei practice și a comportamentului lor, corespund procesului de construcție a unei societăți paradisiace); este reprezentarea fericirii într-o durată foarte lungă. Zilele arborelui vieții erau de o mie de ani; tot atât trăiau cei înțelepți. Biserica catolică a considerat ca eretică orice interpretare literală a acestui număr. Temporal, sensul acestui numeral este de dată nedefinită, îndepărtată.

Mai aproape de noi (și de comuniștii anului 1944) se manifestase o altă valorizare a lui o mie: proiectata construcție inumano-militaristă a lui Hitler trebuia să fie Reichul de o mie de ani.

Este cel puțin bizară obstinația cu care nu se depășește cifra de o mie în aproximarea componenței numerice a Partidului. Să înregistrăm câteva din aceste evaluări. Herbert (Belu) Zilber aprecia c㠄Înainte de război nu erau mulți, cel mult o mie”.6  Pe aceeași cifră merge și Vladimir Tismăneanu: „Cercetările de după 1989 arată că, atunci când a avut loc lovitura de stat de la 23 august, P. C. R. avea numai 80 de membri în București și mai puțin de 1000 în întreaga țară, incluzându-i și pe cei închiși în lagăre de concentrare (se pare însă că aceste statistici nu-i includ și pe comuniștii români aflați în U. R. S. S., în Franța și în alte țări occidentale.”7 Dennis Deletant îl citează pe Corneliu Coposu care, la un simpozion organizat la Paris, în 22 mai 1994, „a dezvăluit faptul că răspunsul la sugestia pe care Novikov i-o făcuse lui Vișoianu, ca opoziția română să includă și secția Comitetului din România (i.e. P. C. d. R.), conținea și informația conform căreia comuniștii identificați de SSI (serviciul secret românesc) în țară erau în număr de 845, dintre care 720 nu erau etnici români.”8

Eludarea documentelor de arhivă, accesibile cercetătorilor după 1989, este curioasă și asupra acestui fapt s-a atras atenția. În 1971, când nu se discuta în cifre exacte despre componența P. C. d. R. în momentul actului de la 23 august 1944, Comitetul Județean de partid Bihor dispunea de o listă cu 237 de membri de partid9, cărora, pe baza indicațiilor Congresului al IX-lea al P.C.R., li s-a recunoscut vechimea în partid10. La data respectivă, când se acreditase ideea că P. C. R., din naștere, a fost o forță nu numai calitativă, dar și numerică, cifra respectivă nu putea fi negată nici în mediile oficiale, nici în cele de circulație a informației științifice, deși mulți contemporani ai evenimentelor interbelice (neangajați politic) nu susțineau realitatea unei prezențe active a comuniștilor în viața politică și publică a României.

Asupra posibilității unei cifre mai mari a comuniștilor în România, în perioada de dinainte și concomitent cu războiul depuneau mărturie unele dintre lucrările de istorie a comunismului românesc. În seara de 28 iunie 1941, jandarmeria din Târgu Mureș a arestat-o pe Szabó Iuliana, membră a comitetului regional al comuniștilor din partea de nord a Ardealului. Determinând-o să vorbească, aceasta predat anchetatorilor rețeaua organizatorică a mișcării comuniste din zonă11. Pe baza raportului înaintat la ministrul de Interne maghiar, a fost declanșată o operațiune masivă de lichidare a rezistenței anti-horthyste. Între 29 iunie și 20 septembrie 1941, au fost arestate de către organele represive 1219 persoane; ulterior, 139 au fost predate Tribunalului Marelui Stat Major al armatei maghiare, șapte Procuraturii Corpului de armată din Cluj, 649 au fost predate tribunalelor și procuraturilor civile, ceilalți au fost internați; puțini au fost puși în libertate. Procesul primului grup de arestați în 1941 a fost declanșat la Budapesta, în ianuarie 1943; „Între 24 februarie – 5 mai 1943 s-a desfășurat procedura penală împotriva a 664 de comuniști maghiari, români și de alte naționalități arestați în județele Ciuc, Mureș, Odorhei, Cluj, Satu Mare, Bihor, Sălaj etc.”12

Pentru prima dată în istoriografia românească postrevoluționară și într-o manieră tranșantă, este pusă (n-am sesizat că observația, mai justă era imposibil să se facă, a fost luată în seamă) de către Virgiliu Țîrău într-un studiu despre dinamica internă a P.C.R., cu aplicare la județul Cluj, tipărit în Anuarul Institutului de Istorie, Cluj, Tomul XXXV, 1996, p. 324-325. Dacă Ana Pauker declara, în august 1944, că în România nu  existau, la data respectivă, mai mult de 1000 de membri de partid, autorul studiului descoperă un document din noiembrie 1945, referitor la Cluj, care afirma că existau 443 de ilegaliști: „Or această cifră, confirmată actualmente de conducerea județului (este vorba de 200 de pensii plătite membrilor de partid cu stagii în ilegalitate după 1990), chiar dacă o vom lua ca maximă pentru cele 58 de județe ale țării, ne face să ne îndoim asupra veridicității afirmației făcute de Ana Pauker.”

Într-o cercetare pe care am întreprins-o noi înșine, în cursul anului trecut, la Arhivele Statului din Cluj-Napoca, în fondul Comitetului Regional P. M. R. Cluj, Arhiva de Partid, am identificat un „TABEL NOMINAL” despre fișele ilegaliștilor din Regiunea  Cluj”, întocmit la sfârșitul anului 1951; figurează 280 de nume (în mod firesc, în perioada scursă de la 23 august 1944 sau din noiembrie 1945, dată la care s-a raportat Virgiliu Țîrău, s-au produs modificări numerice: mutări, decese). Aceste elemente nu pot fi ignorate și obligă la studiu atent al documentelor de arhivă și la coroborarea lor cu alte surse de informare, pentru că, în cele din urmă, doar una dintre cele două explicații rămâne validă: sau listele cu ilegaliști au fost inventate (mărturii mincinoase, probe false etc.), sau cifra de 1000 nu este reală. Personal, optăm pentru a doua explicație. Și atunci va trebui să se afle care a fost cifra (baza umană) de la care s-a pornit bolșevizarea României. Este o problemă a istoriei, căreia trebuie să i se dea un răspuns. Fie prin confirmarea primei cifre (ceea ce implică dovezi), fie prin impunerea altei cifre (tot prin dovezi neatacabile).

 

Ce face în Europa omul de rând?

Bertolt Brecht, Soldatul Švejk în al

doilea război mondial

 

Dacă se parcurge cu atenție lucrările (memorialistică, atâtea câte sunt și care sunt, sinteze, monografii) apărute după Decembrie 1989, consacrate perioadei de ilegalitate a P. C. d. R., se constată că ele se referă, programatic, la vârfurile Partidului. Adică la cei care ar fi fost ascunși în spatele funcțiilor îndeplinite în structurile de partid. Iar în ansamblul generat de politica și de relațiile dintre vârfuri, s-a impus ideea de activitate de subteran, experiențe de șobolănime, a cărei existență se caracterizează și prin lupta intraspecifică. De la înființare, partidul a fost devorat și, paradoxal, resuscitat, de adversitățile din interior, de agresiunile unuia asupra al­tuia, ale unui grup asupra altui grup, conflicte duse până la crimă. De la lupta fracționistă și fără de principii din anii 1929-1931 (în care un rol marcant l-a avut Marcel Pauker, soțul Anei Pauker), prin eliminarea, datorită lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, a lui Ștefan Foriș în aprilie 1944 (fizică în 1946), mai târziu a lui Lucrețiu Pătrășcanu (1948-1954), a grupului de deviatori „de dreapta” Ana Pauker-Vasile Luca-Teohari Georgescu (într-o sinistră degradare a lozincii luptelor proletare pentru câștigarea supremației străzii și a politicii, în primii ani postbelici: „Ana, Luca, Gheorghiu-Dej/ Bagă spaimă în burgheji”.) în 1952, a lui Miron Constantinescu și Iosif Chișinevschi într-un proces numit al „destalinizării ratate” etc., până la întoarcerea lui Nicolae Ceaușescu împotriva mentorului și predecesorului său politic, Gheorghiu-Dej, în 1968, când s-a debarasat și de Alexandru Drăghici, pentru ca apoi să se lipsească și de Virgil Trofin ori Vasile Patilineț (există suspiciuni că moartea lor, urmând unei marginalizări politice, nu ar fi fost naturală), există un proces de continuitate organică, în care comuniștii au aplicat cunoscutul principiu, adaptat politic: „Comunistul pentru comunist e un lup”.

Cartea lui Stelian Tănase, Clienții lu’tanti Varvara, reface avatarurile, compromisurile, obediențele, monstruozitățile zonei insalubre în care s-au mișcat protagoniștii P. C. d. R. (El chiar își intitulează un capitol al cărții Ca șobolanii prin subterane.) Oricâte dezvăluiri ar mai veni pe această temă, e imposibil de crezut că ele vor atenua imaginea de partid maladiv. Dar partidul nu a fost format numai din vârfuri, trăind nu numai în clandestinitate, dar și în promiscuitate, din case conspirative, din curieri și fonduri secrete (la care și-au dat obolul substanțial și capitaliști), ci și din oameni obișnuiți, cu funcții mai mici, pe la orașe și orășele, așa cum vor fi fost ei: frustrați, resentimentari, idealiști, comuni, anoști, oportuniști, lași, bravi, vindicativi, care aveau un alt statut în epocă decât acela al conducătorilor lor necunoscuți.

Exceptând perioada războiului, când România participa cu trupe, alături de Germania, împotriva U. R. S. S., iar legile funcționau drastic (Filimon Sârbu, care a semnalizat avioanelor sovietice prezențe militare pe malul Mării Negre, ar fi fost considerat trădător, ar fi fost condamnat și executat de către orice tribunal și de către orice țară), ipostaza de comuniști nu era, după cum istoriografia comunistă a încercat să impună bolșevicii ca eroi de epopee, chiar atât de riscantă, asumată până la limita ultimă a supraviețuirii. Cazurile care s-au încheiat chiar altfel nu infirmă adevărul celor enunțate mai sus. În localitățile lor, începând cu capitala țării și încheind cu oarecare așezare rurală unde vor fi existat, desemnarea cuiva drept comunist nu provoca arestarea, schingiuirea sau execuția. Eventual, uimirea sau in­teresul pentru cineva de alt soi, dar nu întotdeauna. Este suficient să răsfoim presa interbelică de informație – și nu cea de stânga -, ne poate servi în acest scop și presa provincială independentă, dar chiar și cea de partid (a partidelor din perioada a­ceea), pentru a întâlni persoane respectabile în localitățile lor (chiar cu funcții de consilieri municipali, spre exemplu), știute ca fiind comuniști și cărora nu li se întâmpla absolut nimic, sau, în preajma alegerilor, organisme despre care se știa că aparțin zonei de influență comunistă, cum a fost Blocul Muncitoresc-Țărănesc, erau desemnate, rezumativ și direct, comuniștii.

Comunistul de rând putea circula, candida, protesta, se indigna în fața justiției pe care tot el o încălcase, manevra, suporta detenția pentru vini determinate clar, avea îndoieli, se retrăgea. Fără categoria lui nu poate fi gândită istoria P. C. d. R.; ea nu este numai a capilor. Dacă aceștia din urmă n-au lăsat mărturii personale scrise (e cu totul altceva intervențiile din timpul ședințelor de la C. C.), cei care s-au situat mai spre mijloc și chiar mai jos în ierarhia de partid, au mai lăsat, dar textele lor, trecute prin filtre, acomodate timpului ceaușist, în general, trebuie, pe bună dreptate, privite cu rezervă. Dacă am lua numai memoriile lui Andrei Neagu, într-adevăr Nicolae Ceaușescu ni s-ar impune de dimensiuni pericletice.

Au rămas în arhivele regionale de partid amintiri (scrise fără ambiții politice, fără pretenții literare), care ar putea ajuta la înțelegerea evenimentelor, chiar locale, și, mai cu seamă, la înțelegerea psihologiei individuale și de grup a celor care au reprezentat stratul de jos al Partidului (baza).Ce-i determina, ce-i motiva, cât erau de fanatizați, aveau interogări, cât erau de reflexivi și cât de inflexibili, de conștienți sau de gregari sunt chestiuni cărora li s-ar putea aduce o minimă clarificare. Ce se spune în amintirile lui Iulian Vasilescu din Argeș? Oare ce conțin memoriile lui Kohn Hillel? Oricât ar fi de subiective sau de aranjate din punct de vedre politic, ele ar trebui puse în circulație (pentru că, după știința noastră, nu au văzut lumina tiparului) laolaltă cu stenogramele ședințelor C. C. al P. M. R. sau P. C. R. E adevărat că la acestea din urmă se luau deciziile care terorizau sau mai lăsau să respire o țară întreagă; dar, în planul cercetării istorice, mărturiile personale cântăresc tot mult.

Autorii unei lucrări circumstanțial-festive, obișnuite în epocă, despre județul Argeș au folosit ca surse de informare memoriile unor foști membri ai partidului în ilegalitate, păstrate la date elaborării lucrării, în arhiva de partid județeană: Florea Ispas, Dumitru Manda, Radu Vochin, Petre Năstăsescu, Iulian Vasilescu, Ion Mincu, Constantin și Dora Manda, N. Bercaru13. Confirmarea apartenenței și a activității lor politice se poate realiza prin apelul la fondurile arhivistice (note ale Siguranței, ale jandarmeriei). Într-o altă lucrare se citează preiau frecvent informații din memoriile unor ilegaliști transilvăneni. Nici unul dintre ei nu este citat în dicționarul oamenilor politici și de stat al lui Gheorghe Crișan, Piramida puterii, vol. I, ceea ce înseamnă că activitatea lor nu a fost dusă până la obținerea unor funcții și privilegii remarcabile. Memoriile redactate de ei reprezintă pagini de experiență trăită și ar merita restituite pentru a ne înțelege atât timpul, cât și oamenii: Kohn Hillel, Activitatea mea în partid între anii 1929-1945, Istoricul procesului de la Vac, Memoriile scrise în 1945 despre căderea organizației din partea de nord a Transilvaniei, în iulie 1941; Aurel Socol, 1940-1945; Gh. Timofi, Amintiri privind activitatea revoluționară din perioada anilor 1940-1944; Jordáky Ludovic, Forme și manifestări de opinii pentru idei progresiste și antifasciste.14

Trecuți de o anumită vârstă, ilegaliștii chiar puteau să aibă revelația adevărului. Cu câtva timp înainte de Revoluția din Decembrie 1989, la o ședință cu secretarii de partid din municipiul Oradea, un reprezentant al autorității locale de partid atrăgea atenția ca ilegaliștii să nu mai fie invitați în școli, pentru a vorbi elevilor din clasele de liceu, fără aprobarea Comitetului județean de partid. Culmea a constat în explicație: elevii cunoșteau mai bine istoria Partidului în ilegalitate decât ilegaliștii înșiși. În traducere: elevii primiseră istoria oficială, eroicizată, mitologizată, pe când ei, ilegaliștii, fie din cauza vârstei, fie din cauza unei posibile revolte morale sau a unei ultime șanse de a spune adevărul, dădeau drumul unei alte istorii, pe care o cunoscuseră sau pe care și-o reaminteau fragmentar. Era, de fapt, o reglare de conturi între foști parteneri. Odată ce istoria a fost scrisă într-un anume fel și de ea beneficiau și unii și alții, ea așa trebuia să rămână, iar participanții (câți vor fi fost și cum vor fi fost) la acea istorie erau repudiați din preajma (re)scrierii ei.

Prin puterea exigențelor științifice, defunctul Institut de Istorie a Partidului va reapărea, chiar dacă într-o formă aparte a Institutului pentru Studiul Totalitarismului.

 

Note:

1. p. 30.

2. Ibidem, p. 63.

3. Ibidem, p. 313.

4. Ibidem, p. 63.

5. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri. Volumul 2, Editura Artemis, Bu­curești, 1995, p. 298.

6. Actor în procesul Pătrășcanu. Prima versiune a memoriilor lui Belu Zilber, Humanitas, Bu­curești, (1997), p. 25.

7. Vladimir Tismăneanu, lucr. cit., p. 109.

8. Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej și statul polițienesc, 1948-1965. Tradu­cere de Lucian Leuștean. Cu o prefață a autorului pentru ediția în limba română, Polirom, 2001, p. 49.

9. Semicentenarul Partidului Comunist Român în Bihor, Oradea, 1971, p. 101-102.

10. Conform deciziei Congresului al IX-lea al P. C. R. din 1965, li s-a recunoscut vechimea în partid (fiind asimilați, așadar, foștilor ilegaliști) membrilor de partid care au făcut parte din fostul Partid Social-Democrat și din cel Socialist.

11. Gh. Zaharia, dr. L. Vajda (coordonatori),  Gh. I. Bodea, dr. P. Bunta, dr. M. Covaci, L. Fo­dor, dr. A. Simion, dr. Gh. Țuțui, Rezistența antifascistă în partea de nord a Transilvaniei (septembrie 1940 – octombrie 1944), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1974, p. 139.

12. Ibidem, p. 147.

13. Ion Ancu Urecheanu, Gheorghe I. Deaconu, Momente din istoria luptei revoluționare a maselor populare pe teritoriul județului Argeș, Pitești, 1973, passim.

14. Gh. Zaharia…, lucr. cit., passim.