Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (482) ianuarie 2006

ÎNTRE ISTORIA FESTIVĂ ȘI ISTORIA SINCERĂ

 

Liviu BORCEA

Între clișee și circumspecție

Cu tema pe care o supune discuției revista „Familia“ se atinge un punct sensibil al raporturilor dintre „producătorul” de literatură istorică și „consumatorul” ei. A existat din totdeauna la noi un apetit deosebit față de cunoașterea trecutului în cele mai adânci tainițe ale sale, o curiozitate firească, cititorul căutându-și identitatea, încercând să se regăsească în trecutul general al nației. La rândul său, „producătorul” a încercat să răspundă printr-o orientare a preocupărilor sale spre domeniile unde interesul se manifestă mai puternic, unde semnele de întrebare persistau, supărător de insistente. Ele au fost alimentate și de stimuli externi, apăruți odată cu constituirea statelor naționale moderne, care au contestat legitimitatea unor stări de fapt existente de secole. De aici, apoi, a rezultat afectarea calității demersului științific, punctele divergente fiind tratate total diferit la București, Budapesta, Praga ori Sofia. S-au născut teme predilecte și în istoriografia noastră: locul de formare al poporului român, permanența și continuitatea lui în spațiul actual, prezența românească în Transilvania, caracterul stăpânirii otomane în Moldova și Țara Românească, specificul revoluției de la 1848 la noi etc.

Scriu „etc” nu pentru că, în continuare, semnele de întrebare s-ar împuțina ci pentru simplul motiv că ele nu mai vizau o problematică de interes extra limes, nu solicitau răspunsuri la părerile opuse exprimate de istoriografii străine (azi nu mai putem spune nici măcar „vecine”, deoarece acestea au reușit să se impună prin intermediul sferei politicului  și în literaturile de specialitate din țări îndepărtate, astfel că ele sunt acum împărtășite te miri unde).

Tratarea temelor predilecte a creat cu timpul nu un anumit șablon ci tendința de a utiliza aceleași concepte, devenite apoi adevărate clișee. Astfel, chiar dacă, în esența lor, ele respectau „adevărul istoric” (altă noțiune care „ar merita o liturghie”!), repetarea cu stăruință a creat o saturație, iluzia că în istoriografia românească nu se întâmplă nimic nou, că se reiau aceleași idei, formulate încă de literatura romantică a secolului al XIX-lea.

La aceasta a contribuit în mare măsură și ingerința politicului în istoriografie. Ea a fost și rămâne o constantă a realităților nu numai la noi dar și în țările vecine nouă, am putea spune că este un fenomen specific lumii istoricilor din Europa centrală și sud-estică. Din păcate, fiecare perioadă importantă este tratată astfel încât se poate recunoaște în demersul științific și conotația sa de politică contemporană, actuală. A devenit o obișnuință să constați duelul secular al școlilor istoriografice în a se nega reciproc, în a nu recunoaște nimic sau aproape nimic din ceea ce susține cealaltă.

Încercările de apropiere s-au lovit întotdeauna de lipsa limbajului științific comun. Un exemplu în acest sens l-a constituit conferința internațională din octombrie 2001 de la „Casa Waldhof ” din Freiburg, unde s-a încercat a se impune necesitatea de a se renunța la „demonizarea” celor „ce gândesc altfel decât noi”, românii. Problema centrală a fost: originea daco-romană a poporului nostru și continuitatea neîntreruptă a românilor pe teritoriul actual. Între altele, a fost atinsă și chestiunea în ce condiții au devenit  românii majoritari în Transilvania. Intenția de a discuta a fost lăudabilă chiar dacă lucrurile puse pe cântar au avut un puternic iz de politică  actuală. Meritul celor ce au încercat să ne convingă de stăruința noastră pe drumuri greșite a constat în capacitatea de a-și adapta argumentația la tehnicile cele mai noi ale cercetării. Putem spune însă că dacă, la noi, tratarea problemei continuității, spre exemplu, nu a cunoscut în esență schimbări fundamentale, de la Xenopol, Onciul sau Pârvan, nici teoria roesleriană privind venirea noastră târzie în actualul spațiu nu a câștigat decât subtilitate în abordare și exprimare, girul unor instituții internaționale de prestigiu. Putem spune că, grosso modo, ambele concepții se află la faza lor de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Astfel, la amintita întâlnire de la Freiburg, zece dintre cei unsprezece participanți (excepție a făcut istoricul Vasile Ciocâltan), au ajuns la concluzia considerată incontestabilă:  „Cu mare probabilitate, în Transilvania, românii au venit abia în a doua jumătate a secolului al XII-lea, și anume mai târziu decât primii coloniști germani”. Sporirea numărului românilor din Transilvania este atribuită cataclismelor naturale sau militare ce au lovit în secolele XVI-XVII numai asupra orașelor și în care majoritatea populației era de etnie maghiară, modului sănătos de viață al românilor izolați în vârf de munte, beneficiind de o alimentație sănătoasă, cu multe produse lactate, toate contribuind la constituirea unei nații de o virilitate deosebită, care a produs un spor de populație neobișnuit. Așa s-a ajuns ca (abia) în anul 1918 românii să devină majoritari în Ardeal. Este o teză mai veche formulată încă la începutul secolului al XX-lea de istoriografia maghiară. Fără îndoială, există un dram de adevăr în ceea ce privește modul de viață al românilor ardeleni în Evul Mediu. Dar, din experiența cercetării științifice personale, din analiza conscrierilor de sate din veacurile XVII — XVIII, mai ales cele cu referire la Bihor, în așezările românești, comparativ cu cele ungurești, familiile din prima categorie nu au avut copii mai mulți decât cei înregistrați în satele din a doua categorie.

În plus, pentru prima oară la întâlnirea de la Freiburg s-a pus problema venirii atât de târzii a românilor (după stabilirea germanilor în Ardeal!).

Sunt tentat să fac aici o paranteză, referitoare la modul în care se fac acomodări de opinii științifice și să exemplific cu un caz concret, pe care l-am întâlnit într-un domeniu de care mă ocup de mai multă vreme. Statutele Capitlului Episcopiei latine de Oradea, redactate pe la 1374, a căror autenticitate nu poate fi pusă la îndoială, declară în preambului lor întemeierea Episcopiei de către regele Ladislau I cel Sfânt al Ungariei (1077-1095), ale cărui rămășițe pământești au fost depuse în catedrala ridicată de el aici. În ultimul timp, fără nici o argumentare, fără nici o trimitere la un alt document care să premeargă Statutelor și care să susțină afirmația, regele Ștefan I cel Sfânt (1000-1006) este considerat întemeietorul acestei instituții. Se adaugă astfel, artificial, fie și numai câteva decenii la vechimea acestei instituții ecleziastice.

Avem însă și noi petele noastre de umbră în acest domeniu. Raportarea pe care o facem la contribuția personalităților reprezentative ale istoriografiei românești este, de foarte multe ori, tributară unor clișee căci (nu-i așa?) istoricii mari au fost un fel de „apostoli ai neamului”, pe care l-au slujit cu vrednicie. Avem, într-adevăr, nume mari, introduse pe vecie în sinaxarele istoriografiei noastre, ale căror concepții nu pot fi nu atacate, dar nici măcar puse sub acel semn al îndoielii pe care îl poate naște trecerea firească a vremii peste orice produs al minții umane. Un confrate orădean care a încercat să o facă a trebuit să suporte oprobiul cvasi-general al breslei. Unele dintre aceste personalități au contribuit la crearea unei imagini exaltat pozitive a trecutului nostru, mai ales vizibile în manualele de istorie dar și în unele studii de sinteză. Am moștenit astfel înfățișarea festivistă a unor eroi na­ționali fără cusur, a unor politicieni fără greșeli și a unui popor care nu a dat istoriei sale decât personalității pozitive, de excepție. Marile neîmpliniri nu s-au datorat erorilor ci poziției noastre geografice nefericite, unor coincidențe de împrejurări nefaste. Odată formulate, aceste idei și imagini au căpătat apoi girul autorității marilor nume, intrând definitiv în panteonul istoriei românești. Consumatorul de istorie s-a obișnuit cu clișeele și ia atitudine dacă citește ceva ce nu corespunde schemei, așa cum și-a făcut-o el, despre trecutul nației. Astfel este greu să mai faci ceva pentru revenirea cu picioarele pe pământul realității istorice. Poate tânăra generație de slujitori ai lui Clio, care se ridică acum sub privirile noastre...

Sunt numai câteva gânduri pe marginea temei în discuție, care au impus de-a lungul timpului și pentru cel ce le-a așternut acum pe hârtie o permanentă circumspecție prin recursul continuu la vechea formul㠗 audiatur et altera pars. Căci cel ce scrie istorie are dreptul să încerce să fie împăcat cu sine însuși numai atunci când va putea să-și asume, măcar în parte cuvintele lui Miron Costin: „Eu voi da seama de ale mele, câte scriu”, căci, vrem nu vrem, toți vom da seama până la urmă.