Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (482) ianuarie 2006

ÎNTRE ISTORIA FESTIVĂ ȘI ISTORIA SINCERĂ

 

Alexandru-Florin PLATON

Istoriografia română recentă.

Câteva tendințe

La 16 ani și mai bine de la răsturnarea regimului comunist, statutul istoriei și al practicanților ei se află, din multe puncte de vedere, la antipodul perioadei precedente. În orice caz, el trece printr-o schimbare radicală, al cărei punct terminus este încă greu de întrevăzut. Interpretarea optimistă a acestei schimbări poate, desigur, invoca destule semne încurajatoare. Dispariția cenzurii, bunăoară, îngăduie acum o totală libertate de expresie, deschizînd cercetării posibilități practic nelimitate de afirmare, începînd chiar cu istoria cea mai recentă, care a și făcut, de altfel, obiectul a nenumărate explorări (și al cîtorva importante inițiative instituționale: Institutul Român pentru Istoria Recentă, Institutul Român pentru Studiul Totalitarismului și, de curînd, Institutul pentru Istoria Revoluției din 1989). Teme, odinioară absente sau cu bună știință ocolite, au început, în ultimii ani, să fie din ce în ce mai intens frecventate. Cel puțin două sînt, din acest unghi, deosebit de semnificative. Mai întîi, studiile de genealogie, renăscute la Iași sub egida Comisiei de profil a Academiei Române, grație străduințelor neobosite ale cîtorva entuziaști și, în al doilea rînd, istoria evreilor, care, prin intermediul cîtorva centre și publicații nou înființate (precum Centrele de Istorie a Evreilor de la Universitățile din Cluj, București și Iași și revistele „Studia Judaica” și „Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae”), dar, nu mai puțin, și al unor cărți sau traduceri importante s-a definit în ultimul deceniu drept unul din cîmpurile de cercetare cele mai semnificative pentru reînnoirea tematic㠖 ocazional și metodologic㠖 la care mă refer aici. Ambele sînt însă concludente nu numai prin ceea ce reprezintă în sine, ca domenii noi de interes. Atît genealogia, cît și istoria evreilor sînt deopotrivă de grăitoare și pentru un orizont tematic mai larg – cel al istoriei sociale – ce revine, în ultimii ani, în chip tot mai evident, printre preocupările specialiștilor noștri, după ce, în ultimul deceniu de ce regim comunist, fusese aproape complet ocultat de istoria oficială (politică și naționalistă) a acelei epoci. Textele specifice acestui domeniu publicate în ultimul deceniu la noi, numeroase și diverse, desfid o enumerare, fie și sumară. Să spun, doar, că ele par a se ocupa, deocamdată, mai cu seamă de boierime și alogeni, dar, cum au arătat-o cîteva teze de doctorat și studii excelente, datorate școlilor istorice de la Cluj, Oradea, Iași și București, nu ocolesc nici alte teme, cum ar fi – într-o enumerare aleatorie – lumea complexă a satului ardelean în secolele XVIII-XIX (explorată din unghiul sensibilităților și atitudinilor colective sau al raportului complex dintre națiune și confesiune), procesul de formare a intelectualității române din Banat și Transilvania în aceeași perioadă, istoria justiției sau apariția practicilor filantropice, ca expresii ale unei noi atitudini față de fenomenul social al paupertății. Merită semnalate, pentru interesul în creștere față de același tip de probleme, atît publicarea, la Iași, începînd cu 1996, a „Revistei de Istorie Social㔠(șapte numere pînă în prezent), cît și un colocviu de profil, organizat în același oraș, la sfîrșitul anului 2001, care a oferit cîtorva specialiști români și francezi prilejul de a schița un scurt bilanț comparativ al cercetărilor în acest domeniu.

Succinta repertoriere a înnoirilor tematice, la care m-am încumetat pînă aici, nu poate lăsa deoparte nici inițiativele lăudabile ale colegilor de la Cluj și Oradea, care au încercat, în anii din urmă, prin studii singulare, teze de doctorat sau proiecte colective de cercetare, să aclimatizeze și la noi subiecte de maxim interes – ca, bunăoară, istoria imaginarului și antropologia istoric㠖 îndelung explorate în alte spații istoriografice. Revistele intitulate „Identitate și alteritate” (cu 3 apariții), „Colloquia” și „Caiete de antropologie istoric㔠constituie un bun exemplu în acest sens. Textele reunite în paginile lor nu numai că prefigurează coagularea investigațiilor punctuale de pînă acum în sinteze extrem de interesante, dar, pe un plan mai general, anunță și apariția unei noi generații de istorici, din ce în ce mai familiară cu direcțiile metodologice de pe continent.

Toate aceste semne de noutate și altele, încă, au un numitor comun. Ele par a constitui indiciul elocvent (deși încă insuficient conturat) al depărtării progresive de concepția istorică dominantă în ultimele două decenii de comunism, prizonieră a unei lecturi unice, preponderent politice, din unghi național, a trecutului, precum și al unui evoluționism relativ simplificator, structurat de tripla tendențialitate a unității, independenței și modernizării. Istoria, așa cum este ea făcută acum, nu a încetat, desigur, a fi națională (și nici nu va înceta să fie). Numai că, spre deosebire de trecut, această latură pare astăzi mai puțin rigidă și – așa-zicînd – mai puțin copleșitoare, lăsînd loc și altor demersuri, nu doar mai neutre din punct de vedere tematic și – afectiv – mai puțin pătimașe, dar care, continuînd a fi interesate de fenomenul național, au meritul de a-l privi mai puțin schematic și de a propune, în marginea lui, lecturi complementare, demne de tot interesul. Studiile și tezele de doctorat – deja menționate – privitoare la raportul dintre etnie și confesiune în spațiul transilvan sau cele care au ca subiect mișcarea național㠖 și, în general, lupta politic㠖 la răsărit și sud de Carpați reprezintă expresii elocvente ale acestei deplasări lente de accent, care are toate șansele de a deveni, în anii care vor urma, ireversibilă. Zadarnic, totuși, vom căuta printre ele textele capabile să schimbe dintr-o dată și în mod radical modul nostru de a gîndi și scrie istoria. Asemenea revoluții – o știm prea bine – sînt rare în istoriografie.

Dar, dacă însemnătatea excepțională a unor studii singulare este, deocamdată, mai greu de detectat, în schimb, alăturarea lor devine – ea – semnificativă. Ansamblul a ceea ce s-a publicat în 16 ani de postcomunism apare deja ca o masă critică de transformare, din care vor ieși, în anii următori, atît de așteptatele mutații.

Există, însă și un revers al medaliei, de natură să inspire, după opinia mea, serioase motive de îngrijorare. Este adevărat, de pildă, că împrejurările din ultimii ani au favorizat progresele cercetării, dar acest lucru s-a reflectat, mai curînd, la nivel cantitativ, decît calitativ. Nu mă gîndesc doar la pletora de producții istoriografice sub-mediocre apărute în toți acești ani, a căror multiplicare a fost încurajată de suspendarea spiritului critic și de lipsa de hotărîre în elaborarea și aplicarea unor standarde valorice precise. Am în vedere, în primul rînd, faptul că libertatea de ex­presie s-a tradus în plan istoriografic prin dreptul fiecăruia de a scrie (aproape) orice și – mai ales – oricum, fără discernămînt, bună credință și rigoare profesional㠖 calități, totuși atît de importante în profesiunea de istoric. Aceste carențe mi se par evidente mai ales în felul în care au fost analizate, în ultimii ani, mișcarea legionară și regimul antonescian, despre care s-a scris, în general, într-un spirit partizan, cînd apologetic, cînd denigrator, ceea ce nu a avut darul să sporească înțelegerea acestor probleme, ocultate în regimul trecut. La fel par a sta lucrurile și cu problema Holocaustului, devenită, abia de curînd, după ani întregi de eludare, un subiect de analiză și reflecție.

Incomparabil mai dramatic este însă faptul că această multiplicare exponențială a producției istoriografice nu-și asociază încă și o reînnoire conceptuală și metodologică, mai mult decît necesară, totuși, după atîtea decade de îngheț epistemologic. De fapt, mai corect ar fi fost să scriu nu „reînnoire”, ci „construcție”, de vreme ce dimensiunea teoretică a istoriografiei noastre sub comunism a fost – din motive lesne de bănuit – întotdeauna deficitară. În mod paradoxal, nici legăturile din ultimii ani cu mediile academice internaționale nu au reușit să impună o asemenea orientare, altcumva decît marginal, deși, în mod normal, ar fi trebui s-o facă. După mai bine de un deceniu și jumătate de libertate, cercetarea noastră istorică rămîne, așadar, precumpănitor empirică, în ciuda unor meritorii și dătătoare de speranță încercări (ilustrate cu precădere de școala istorică clujeană) de a valorifica și la noi, în raport cu propria noastră documentație, sugestiile tematice și metodologice din istoriografiile vecine.

Persistența acestui „deficit de teorie” devine totuși comprehensibilă, dacă ținem cont de stadiul în care se află publicarea colecției naționale de izvoare. La prima vedere, legătura dintre „teorie” și „documente” riscă să apară îndoielnică. De fapt, ea este perfect normală, întrucît nici un punct de vedere pertinent – cu atît mai puțin vreo interpretare – nu poate fi formulat în absența unei documentații solide și complexe, după cum nici o grilă de lectură nu dă rezultate, atunci cînd istoricul, în loc s-o elaboreze temeinic, trebuie să-și construiască, mai întîi, instrumentarul cercetării. Sîntem, desigur, în drept să deplîngem precaritatea formației teoretice a membrilor breslei noastre. Nu trebuie să uităm însă nici o clipă că în țările cu o tradiție istoriografică bine consolidată nu numai că sursele sînt de multă vreme integral publicate, intrînd în uzul comun, dar și că pînă a nu ajunge a fi examinate de istorici, textele fundamentale sînt sistematizate și publicate de oameni special pregătiți pentru aceste operațiuni (arhiviști, paleografi etc.), a căror însemnătate pentru cercetarea istorică nici măcar nu mai  trebuie subliniată. În România, necesara separație între cei antrenați în munca de editare a izvoarelor și istoricii „propriu-ziși” a fost, în ultimi ani, absentă (de va fi existat vreodată). Nu este, de aceea, de mirare că, obligați să-și asume responsabilități și competențe care, în mod normal, nu sînt de resortul lor, mulți istorici s-au transformat în editori de documente, amînînd alte opțiuni, mai puțin presante. Pe de altă parte, specializările conexe, indispensabile unei asemenea activități, precum paleografia, diplomatica, sigilografia, heraldica ș. a. m. d. tind să devină din ce în ce mai rare (ca și oamenii capabili să le ilustreze), ceea ce adîncește deficitul de formație istorică.

O remarcă trebuie făcută și despre comunicarea din interiorul breslei istoricilor români. Caracterul ei precar este evident pentru oricine. Colocviile, simpozioanele sau, pur și simplu, întîlnirile informale dintre istoricii noștri sînt, încă destul de rare. Să nu mai vorbim de proiectele colective, didactice sau de cercetare, aproape de tot absente în demersurile actuale, proprii disciplinei noastre. E drept că o asemenea concertare a inițiativelor, talentelor și competențelor pare a nu fi fost niciodată punctul forte al comunității istoricilor români. Lipsa de exercițiu în această privinț㠖 vizibilă, printre altele, și în modul în care s-a desfășurat colaborarea la noul tratat de Istoria României – are de ce să ne îngrijoreze: pe termen lung, ea riscă să compromită șansele unui progres real al cercetării, în condițiile în care, o știm prea bine, marile sinteze nu mai sînt astăzi posibile decît prin însumarea eforturilor.

Ca orice domenii ale tranziției, atît istoria, cît și istoriografia au, așadar, un chip ambivalent, care sfidează caracterizările tranșante și bilanțurile precise. De fapt, nu de o „tranziție” este vorba aici (termen implicînd o durată limitată), cît de construcția tatonantă a unui nou sistem și a unei culturi (în sens antropologic) inedite, proces care amintește de modernizarea începută în a doua jumătate a veacului al XIX-lea și care, de acum înainte, are toate șansele să mai dureze cel puțin o generație.