Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (482) ianuarie 2006

ÎNTRE ISTORIA FESTIVĂ ȘI ISTORIA SINCERĂ

 

Barbu ȘTEFĂNESCU

Istoriografia română actuală

– câteva accente

Salutăm inițiativa redacției revistei „Familia“  de a provoca o dezbatere istoriografică sau mai corect spus de a dedica unul dintre numerele sale unei asemenea teme. Este o bună oportunitate de a face cunoscute extra muros frământările, firești, din cadrul strict al obștii istoricilor.

O astfel de dezbatere este binevenită din mai multe perspective. În primul rând, istoria ca discurs, trăiește de mai mult timp o anumită criză identitară, accentuată la noi după ieșirea din sistemul totalitar, care nu face însă ca impactul său social să se reducă substanțial. În al doilea rând, istoria ca realitate nu este întotdeauna atât de revolută cum pare la prima vede, ea revărsându-se în anumite circumstanțe asupra prezentului. Suntem conștienți sau nu de acest lucru, prin anumite componente ale felului de a gândi, prin comportamente, suntem solidari, parțial, cu epoci trecute: anumite deprinderi dobândite ori dezvoltate în perioada comunistă se manifestă sub ochii noștri în vreme ce inerția, lentoarea, constatabile în procesul concret al integrării europene a României țin, în bună măsură, de conservatorismul inerent unei societăți cu o componentă rurală foarte accentuată. Apoi, istoria continuă să constituie, în ciuda scepticismului postmodern, unul din elementele identitare cele mai vizibile ale unui grup uman. De aceea, consider foarte păgubos punctul de vedere - care, din păcate, a fost instituționalizat la noi prin programe școlare restrictive pentru obiectul de învățământ numit istorie – al celor care cred că există incompatibilități între procesul de globalizare pe care-l trăim și al cărui caz particular îl constituie integrarea europeană și un accent prea mare pus pe studiul istoriei, în condițiile în care discursul istoric poate fi orientat, după caz, pe susținerea naționalismelor ori spre sublinierea elementelor general umane, a unei largi unități antropologice, a unei zestre culturale comune pe spații mai largi decât cele etnice. Este sesizabil, după 1990, un fenomen de culpabilizare socială a istoriei, de acuzare a ei de a se fi pus, cu prea mare ușurință, în slujba unor comandamente politice. Tezismul, patetismul și, adesea, limbajul de lemn sunt alte cauze ale îndepărtării tineretului studios de istorie, vizibilă în ocolirea de către elevi a istoriei în opțiunile pentru examenele de capacitate și bacalaureat

Discuția poate deveni, în același timp, extrem de utilă din perspectiva a ceea ce s-a numit la un moment dat „meseria de istoric“. A suferit ea modificări semnificative în ultimul deceniu și jumătate la noi? Cred că este una dintre întrebările cheie ale discuției noastre și la care vor răspunde, nu mă îndoiesc de acest lucru, colegi mai avizați decât mine.

O privire, chiar de ordin general, asupra istoriografiei românești postdecembriste este în măsură să constate eforturi substanțiale de împământenire a unor paradigme de succes în alte istoriografii, mai ales  cea propusă de Școala de la Annales, materializate și la noi  prin diversificare tematică și de primenire metodologică, în măsură să redea „respectul regăsit pentru diversitatea uman㓠(Alexandru Florin Platon). Este vizibilă coagularea unei mișcări înnoitoare, deocamdată numeric (încă) minoritară, în fruntea căreia se situează grupări care dețin pârghii de decizie la marile universități din România: București, Cluj, Iași. Este important faptul că  mișcarea este una de viitor - ea fiind reprezentată mai ales de tineri - că promovarea ei beneficiază de forme instituționalizate – masterate, școli doctorale, publicații de specialitate, între care îmi permit să citez numele revistei Caiete de antropologie istorică a Facultății de Istorie-Filozofie a Universității „Babeș-Bolyai“ din Cluj -, că în cadrul ei s-a depășit un stadiu de „informare“ și inițiere în noile tipuri de abordări, reprezentat de lucrări de prezentare a curentelor, a unor istorici reprezentativi, de traducere a lucrărilor de notorietate, mai ales din istoriografia franceză, astăzi aplicându-se cu succes metodologii de abordare consacrate la realitățile istorice românești. Este drept, de cele mai multe ori cu semnificative defazări temporale, cu insistența asupra unor teme și cu mijloace care în alte istoriografii nu mai sunt la modă.

Acest trend este contrabalansat, cel puțin cantitativ, de scrisul istoric tradițional, cu tentă naționalistă, de factură pozitivistă, deocamdată precumpămitor și oficios. În cultura românească, în general, în istoriografie în special, se face lent trecerea de la „postcomunism la postnaționalism“, se produce greu „eliberarea gândirii de sfera sensului unic“, acceptarea ideii c㠄depășirea naționalismului nu înseamnă ștergerea identităților naționale“ ci doar depășirea mentalității specifice secolului al XIX-lea ce așeza valorile naționale mai presus de oricare alte valori, de fapt transformând naționalismul într-o „religie, lipsită de control și în consecință tiranică și agresivă...“ (Lucian Boia). Reprezentanți ai istoriografiei tradiționale nu s-au sfiit să catalogheze aderarea la alte puncte de vedere decât cele ale istoriei cu iz național pronunțat drept „aventuri“ oportuniste, inconsistente și chiar depășite de evoluțiile istoriografice.  Cum să te ocupi de tot felul de aspecte „reziduale“ ale realității istorice românești când au rămas nerezolvate - uitând că nici o problematică, oricare ar fi ea, nu va putea fi „rezolvată“, istoriografic, definitiv cândva – atâtea teme „majore“, „fundamentale“ ale istoriei românești, devenite teze menite să ne legitimeze ca popor, ca națiune, ca stat, în acest spațiu, când reprezentanți ai altor istoriografii susțin teze contrare? Mai ales, cum să abordezi aspecte ale istoriei Transilvaniei fără să polemizezi sau măcar să amendezi teze susținute de istoriografia maghiară? De aceea, istoria este prezentată cel mai adesea ca o luptă, „istoria-bătălie“, luptă strămoșilor și, în egală măsură, lupta istoriografiilor. Aceast㠄pulverizare tematic㓠nu dăunează întregului, nu conduce, deliberat la pierderea identității tradiționale a istoriei? Apoi, de ce să persiști pe teme și metodologii de abordare care în alte istoriografii și-au epuizat resursele în anii ‘50-’60 ai secolului XX, cum sunt cele de demografie istorică, de istoria vieții cotidiene etc.? Sunt unele dintre imputările aduse „noii istorii“  și care au necesitat răspunsuri coerente din partea adepților celei din urmă, inclusiv la noi. Răspunsuri care argumentează aderența la noul discurs utilizează în egală măsură rezultatele remarcabile obținute în cunoașterea diversității umane în alte istoriografii dar și posibilitățile mari care se deschid cunoașterii unor aspecte ale realității istorice românești. Promovarea studiilor sistematice de demografie istorică, de pildă, efectuate după metodologiile consacrate în anii ‘50 ai secolului XX,  a fost și este în măsură să aducă, în ciuda evidentei defazări, plusuri de cunoaștere asupra omului perioadei statistice, care transpar mai greu din alte surse și alte tipuri de abordări. La fel, pentru cunoașterea lumii rurale, segment care, cel puțin numeric, se știe, domină realitatea istorică românească în ansamblul său, este necesar apelul la mijloacele antropologului (etnologului), de a studia istoria societăților fără scriere, trebuie încurajate studiile de antropologie istorică, pentru a putea trece dincolo de tradiționalele abordări ale istoriei țărănești privită prin prisma relațiilor sale cu autoritățile tutelare. Deci, cred în eficacitatea unor demersuri înnoitoare dacă ele trec dincolo de snobismul istoriografic.

Pe de altă parte, în istoriografia românească aceste experimente rar pot fi desprinse de demersuri pozitiviste, în condițiile în care lipsesc, pentru cele mai multe dintre teme, corpusuri complete de documente, istoricul fiind nevoit nu doar să reinterpreteze ci și să-și „creeze“ sursele. Dar, dacă documentarea de tip pozitivist este inevitabilă în scrisul istoric românesc, interpretările pot fi făcute într-o pluralitate de grile. Știm astăzi foarte bine că un document răspunde la întrebările pe care i le pune istoricul. Pledând pentru înnoirea epistemologică a istoriografiei românești nu excludem alte tipuri de abordări, inclusiv cele tradiționale, pozitiviste, când ele sunt făcute cu profesionalism și aduc plusuri de cunoaștere. Suntem de acord cu constatarea lui Georges Duby că, în ultimă instanță, istoria este doar de două feluri, istoria bună și istorie proastă.

Și, în legătură cu afirmația istoricului francez citat, cred că în scrisul istoric din România de astăzi și-a făcut loc multă impostură. Fără a dispune de o perspectivă cantitativă riguroasă, constatăm că istoria propusă de neprofesioniști acoperă un segment important al pieței cărții de istorie. Sigur, oricine are dreptul să-și exprime puncte de vedere într-un domeniu foarte „popular“ cum este istoria, domeniu considerat adesea la îndemâna oricui. Oameni fără chemare, fără să stăpânească metodologii de abordare și norme minime obligatorii ale statutului istoriei ca disciplină științifică, vin și abordează cu nonșalanță teme istoriografice, fără ca stângăciile sau inepțiile lor să fie sancționate, în lipsa cvasitotală a unei critici istorice, în măsură să impună standarde minime. Preluate de mass-media, puncte de vedere ale unor preuso-istorici devin formatoare de opinie, iar autorii lor personalități de recunoaștere socială. De aceea, cred că se impun a fi materializate inițiativele de a instituționaliza, sub forma unei asociații profesionale, obștea istoricilor de meserie care să se constituie într-o voce autorizată în relațiile cu structurile administrative dar și cu cei care, mulți, pun, sub ochii noștri, aproape orice între coperțile unor cărți zise de „istorie“. Lipsa impunerii unui sistem de valori clar în istoriografie astăzi face ca susținerea financiară din partea unor instituții sau chiar din partea unor sponsori să fie direcționată spre cărți fără nici un fel de valoare, servind adesea interese de altă natură (afinități politice sau, pur și simplu, de ordin financiar). Fenomenul atinge și alte aspecte morale grave în condițiile în care personalități politice sau oameni cu bani și cu ambiții intelectuale publică sub semnătura lor texte scrise de alții. Se practică, deci, un nociv „mercenariat“ în scrisul istoric, rămas și el nesancționat științific și social. Aici intervine, desigur, și condiția precară a istoricului care, ca profesor, cercetător, muzeograf, arhivist, nu-și poate asigura, de cele mai multe ori, un trai decent și îi este dificil să-și publice studiile.

Cred deci că lipsa spiritului critic este una dintre carențele majore ale istoriografiei noastre actuale. Sunt cu totul rare publicațiile de istorie care promovează recenziile critice, cele mai multe rezumându-se la simple semnalări ori prezentări de carte, neutre, sau, mai frecvent, laudative.

În continuare, aș dori să mă refer la două probleme, una sugerată de redacția revistei „Familia“, a locului Transilvaniei în abordările istoriografice românești, și alta, legată de preocupările mele, de cercetare a lumii rurale transilvănene.

Cu privire la Transilvania, aș sublinia mai întâi faptul că istoria regională este un important câștig istoriografic al secolului XX. A decupa o parte dintr-un întreg pentru a obține plusuri de cunoaștere sau o cunoaștere mai în profunzime, este o metodă foarte des utilizată de mai mult timp și cu rezultate spectaculoase. Apoi, Transilvania are o individualitate istorică accentuată, conferită de complexitatea sa etnică, lingvistică, religioasă, de evoluțiile politice și sociale specifice. De aceea,  Transilvania a constituit și continuă să fie subiect de polemică între istoricii români, maghiari și germani (sași, cu deosebire). De fapt, una dintre caracteristicile abordărilor istoriografice având ca temă Transilvania este existența unor istoriografii paralele. Cel ce citește cărțile scrise de istoricii români vede doar sau în principal o Transilvanie românească, cel ce studiază cărțile istoricilor unguri se poate lăsa convins de caracterul predominant maghiar al istoriei ardelene, în vreme ce cel ce-i citește pe istoricii sași va afla despre istoria pământului regesc sau despre caracterul civilizator al elementului german asupra celorlalte etnii. Oricât de academice ar fi aceste abordări sectoriale, ele au tendința de a opera doar cu adevăruri parțiale, chiar deliberat parțiale. Ansamblul lipsește de cele mai multe ori, tezismul este încă atotputernic în abordările istoriografice privind Transilvania, istoricii fiind, in mare măsură, prizonierii unor dispute politice pe această temă. Dacă ne referim doar la istoriografia română transilvăneană sau cu privire la Transilvania, ea a trăit în perioada interbelică o primă perioadă de apogeu dar care nu s-a putut des­prinde de naționalismul epocii, dominat de realizarea României Mari și de necesitatea prezervării ei în contextul contestărilor revizioniste. Este o istoriografie foarte atentă la argumentarea drepturilor istorice asupra Transilvaniei, parțial în contradicție cu sensul evoluției realităților istorice: Transilvania n-a revenit României doar ca rezultat al impunerii unor drepturi istorice, ci și ca rezultat al  democratizării realității istorice. Actul din 1918 este, în mare măsură, rezultat al impunerii în practica politicii mondiale a principiilor liberale  ale egalității în fața legii, ale votului universal, adică a abolirii vechilor principii ale stărilor, de sorginte feudală. Nu spunem că n-a existat o afirmare politică, social-economică și culturală a românilor transilvăneni în perioada ce a premers Unirea dar trebuie să plasăm această mișcare națională și succesul ei în trendul general al epocii. Argumentarea tezelor de legitimare a continuat și (mai ales) în perioada ceaușistă. „Eșuând în planul economic și social, eșuând la capitolul viitorului – comunismului - nu îi mai rămânea decât discursul naționalist, cea mai ieftină manieră de a-i sensibiliza pe oameni, îndeosebi o populație dezorientat㓠(Lucian Boia). Accentele au căzut pe relevarea autonomiilor românești în Transilvania, pe continuitatea instituțională din perioada premaghiară, pe evidențierea rolului elitelor românești sau de sorginte română, pe legăturile multiple cu românii spațiile extracarpatice și mai cu seamă pe lupta națională din epoca modernă, pe marile ei momente. Cu David Prodan s-a trecut la cercetarea sistematică a istoriei țărănești, pornindu-se de la constatarea că românii au trăit în Transilvania în cadre predominant rurale, că în lipsa unor elite sociale semnificative, au fost în mare majoritate țărani. Ca atare, a scrie istoria românilor transilvăneni, sugerează Prodan, înseamnă a face, în, primul rând, istorie țărănească.

Astăzi știm că cercetarea societăților rurale prezintă, pentru istoric, în primul rând inconvenientul că la nivelul lor sunt emise puține documente scrise și acestea, în mod obișnuit, prin intermediari culturali. Este o lume iliterată sau chiar atunci când are acces la scriere ca rezultat al instrucției școlare, preferă să comunice prin „gest și prin cuvânt“ (André Leroi-Gourhan). De aceea, o primă exigență impusă de acest specific este valorificarea tuturor categoriilor de surse. Această lume presupune, apoi, forme specifice de solidaritate, bazate pe preeminența comunității în raport cu grupul familiar restrâns ori cu structurile administrative ale statului. Coerența unui grup sătesc se reînnoiește periodic prin ritualuri și ceremonii, cu participarea ansamblului, ritualuri prilejuite de viața festivă dar și de cea cotidiană, de ciclurile vieții ori de sezoanele agricole. Nu-i destul să ari, să semeni, să îngrijești recoltele dacă nu dublezi eforturile fizice cu cele în plan spiritual (magic și religios). Ritual, credință, obicei, adică noțiuni preferate ale antropologiei. Foarte strânsa relație cu antropologia a avut darul de a umaniza istoria și de a o face mai credibilă. În cazul istoriei rurale, dar și al istoriei în general, interdisciplinaritatea a devenit de mult timp o normă obligatorie. Nici unul dintre comandamentele istoriografice impuse de celebra revistă Annales, n-a rămas, de-a lungul celor opt decenii de apariție, atât de actual, ca pledoaria pentru valorificarea disponibilităților interdisciplinare ale istoriei. Ultima formulă adoptată pentru subtitlul revistei subliniază în mod expres acest lucru.

Pe de altă parte, istoricul țărănimii se află adesea într-o situație paradoxală, mai ales pentru perioada de la finele Evului Mediu și din epoca modernă, când numărul documentelor arhivate crește considerabil: kilometri întregi de dosare referitoare la ruralitate înșirate pe rafturile arhivelor, în consonanță cu importanța socială a agriculturii și, legat de a, a țărănimii. Sectorul agricol predominant beneficiază de registre de socoteli și de dijmă, de inventare, de conscrieri, de recensăminte, de registre de stare civilă. Cu toate acestea, istoricii deplâng precaritatea bazei documentare a istoriei rurale și aceasta din cauza faptului că în toate aceste surse, țăranul, chiar nominalizat, reprezintă mai degrabă un număr într-o serie, un element al unei mulțimi masive. În raport cu lumea exterioară comunității din care face parte, țăranul preferă să trăiască într-un anonimat protector. Chiar când există, documentele ce permit aprecieri de ordin calitativ reflectă mai degrabă raporturile și ierarhiile sociale. Sunt mult mai rare documentele emise din interiorul comunităților, cele în măsură să pună în lumină umanitatea acestei lumi, exprimată prin sensibilitate, prin concepția despre viață și moarte, despre relația cu Dumnezeu.

Lumea țărănească trebuie înțeleasă de istoric în conservatorismul său accentuat și în continuitatea sa antropologică dar și ca beneficiar al unor fenomene de aculturație. Departe de a fi imobilă, ea preferă mișcările lente, făcute cu mare precauție. În decriptarea ei este și din această perspectivă necesară colaborarea dintre istorie și etnologie. De aceea, cred că una din principalele sarcini ale istoricilor care abordează astăzi realități rurale este să țină cât mai aproape, în interpretările lor, de punctele de vedere ale antropologilor.

„Purismul“ abordărilor istorice ne-a redat, atât cât i-au permis sursele în interpretarea lor pozitivistă, frânturi din existența majorității oamenilor din societățile trecute. Aceleași documente interpretate astăzi din perspectivă etnologică dezvăluie surprinzătoare aspecte de umanitate ascunse sub pojghița unor realități colaterale sau care, deși aparente, au fost considerate nedemne de interesul istoriei de până acum, în condițiile în care nu susțineau comandamente politice. Aici mi se pare a fi diferența între abordările istoriografice anterioare cu privire la lumea rurală, dominate de implicarea țărănimii în evenimente cu caracter excepțional sau antrenată într-o existență cotidiană dominată de raporturile – mai ales conflictuale - cu puterile tutelare și cele actuale marcate de ambiția de a privi, cu ajutorul noilor metodologii, dincolo de relațiile exterioare ale comunităților țărănești, de a pătrunde în intimitatea vieții lor, derulată în principal în cadrul unor largi autonomii existențiale. Pentru Transilvania, preocuparea tenace a autorităților austriece de a-l transforma pe țăran într-un contribuabil solvabil, într-un cetățean și potențial militar atașat monarhiei, a dus la lărgirea cercului de interes al unei birocrații celebre în jurul țăranului, ceea ce face ca puterea de informare a unor tipuri de surse să crească. A existat și un interes special al Curții de la Viena pentru țăranul român, atât în calitatea sa de principal contribuabil în Transilvania, dar și de posibil oponent al „dușmanului din interior“, nobilimea.

Poate fi astăzi depășit în cunoașterea istorică a lumii rurale transilvănene un vârf reprezentat, fără îndoială, de David Prodan? Cu siguranță da. Cel puțin există premise în acest sens: mai întâi, accesul nelimitat la diferite metodologii de abordare și ca atare diversificarea unghiurilor de abordare. David Prodan a prezentat, cu mare forță de evocare, „masivul“ țărănesc românesc din Transilvania, așa cum reiese el din cercetarea relațiilor feudale sau din tumultul răscoalei lui Horea. Astăzi accentele cad pe recuperarea istoriografică a acestei lumi, aparent monotonă și grosolană, prin studiul sensibilităților, a formelor de sociabilitate etc. și sunt bucuros să amintesc că un însemnat număr de teze de doctorat au abordat sau abordează astfel de subiecte. Sunt tot mai frecvent utilizate studiile de caz ce au în vedere o tematică bine individualizată, o formă de solidaritate – zonă, domeniu, sat – sau un fond documentar. Apelul la „microistorie“ permite, indiscutabil, adâncirea cercetării.

Sunt multe alte aspecte ale unei problematici interesante, cea a scrisului istoric actual în România; nu mă îndoiesc că unele vor fi abordate în alte luări de poziție, de pe poziții sau cu nuanțe diferite. Altele vor rămâne a fi puse în dezbateri ulterioare. Dezbateri în măsură să clarifice sau măcar să identifice o sumă de probleme ce merită a fi discutate.