Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (482) ianuarie 2006

HISTORIA

de

Doru MARTA

O cercetare de istorie locală

 

Liviu Borcea,

Bihorul medieval, Editura Arca, Oradea, 2005

 Înainte de așternerea celor câteva cuvinte legate de apariția la Oradea a unei noi cărți de istorie, la invitația generoasă a revistei Familia, care s-a ostenit să dedice un număr special stării actuale a istoriografiei românești, dar mai ales a extrem de interesantei „polemici” între noile tendințe de a scrie istorie și a destrăma mituri și mă refer aici în primul rând la „Școala” de la Universitatea București, inițiată de prof. Lucian Boia și replicile cel puțin la fel de fundamentate, venite îndeosebi dinspre mediul academic clujean, fie-ne permis a încerca doar unele considerații, legate de cele mai sus amintite, văzute parțial și prin profesia autorului acestor gânduri, aceea de arheolog medievist.

Cred cu tărie în necesitatea abordării extrem de nuanțate a oricărui subiect, mai ales cel al istoriei, cu un impact emoțional atât de important asupra publicului cititor. Istoriografia românească nu a fost, nici pe departe, răsfățata unui sistem totalitar care a durat ceva mai mult de patru decenii. Ruptura brutală produsă de noua legislație adoptată în vara anului 1948, care a suprimat, alături de vechea Academie, toate institutele sale de cercetare cu publicațiile aferente, multe deja cu o tradiție cel puțin semicentenară, alături de modalitatea absolut primitivă de falsificare a istoriei în deceniul „rollerian” de tristă aducere aminte, au reprezentat adevăruri pe cât de dureroase, pe atât de reale. Relativa deschidere de după finele deceniului al VI-lea a permis, credem, afirmarea în cadrul istoriografiei românești, a trei direcții, pe cât de benefice, pe atât de sinuoase, cauzate de „mofturile” puterii, în intervalul de trei decenii, cât sistemul s-a mai putut menține la putere.

Prima este legată de impactul avut de numeroasele reeditări ale clasicilor istoriografiei românești, după o perioadă când simpla deținere sau lectură a unei cărți scrise de D. Onciul, N. Iorga, Al. Lapedatu, G. Brătianu, C. C. Giurescu și mulți alții, te poftea urgent afară, fără drept de reînscriere, din oricare dintre facultățile de istorie din Republica Populară Română. Menționăm tot aici și traducerile din literatura de specialitate, îndeosebi din cea occidentală. A doua direcție, mult mai complexă, este legată, pe de o parte de reintegrarea, deși de cele mai multe ori doar parțială (vezi printre alte exemple cele legate de S. Dragomir și N. Bănescu), a unora dintre supraviețuitorii perioadei interbelice și mai ales apariția unei noi generații de istorici și arheologi, care pe fondul relativei relaxări interne au putut reveni la studiul și predarea adevăratei istorii naționale și de ce nu, a celei universale, cu toate piedicile aduse, repetăm, de un sistem represiv din ce în ce mai omniprezent. A treia direcție este legată, în opinia noastră, de apariția unui mare număr de muzee și universități care, prin publicațiile de specialitate au scos de la „îngheț” istoria locală, atât de necesară în elaborarea sintezelor. În acest context nu putem decât să adăugăm existența unei benefice deși mult prea timide polemici istoriografice, permisă aproape exclusiv în paginile revistelor de specialitate și eventual în cele de cultură, ce a vizat câteva dintre problemele controversate ale istoriei noastre: continuitatea, descălecatul, tipul feudalismului românesc, caracterul răscoalei lui Horea, participarea la primul război mondial etc. Ne grăbim să adăugăm foarte repede, că tot ce s-a făcut pozitiv în acel interval, a fost mereu „sabotat” pe de o parte, de indicațiile deloc prețioase ale cuplului prezidențial ceaușist, care a făcut din istorie un adevărat instrument de propagandă naționalistă, iar pe de altă parte, de mult prea numeroșii „istorici de serviciu”, angajați ai Academiei de Științe social-politice, a căror nume, înșirat absolut aleatoriu de regretatul istoric Vlad Georgescu, într-o faimoasă carte a sa, nu poate stârni decât un zâmbet amar1.

Anul 1989 a găsit istoriografia românească nu departe de starea deplorabilă a întregii societăți. Mulți dintre cei de valoare preferaseră exilul iar alții, rămași acasă, au ales „turnul de fildeș” al refugiului intern. Anii care au urmat au marcat, trebuie să recunoaștem cu multă franchețe, după un mult prea scurt timp de penitență, reapariția în istoriografie a multora dintre vechii „strigoi” ai ultimilor ani ai dictaturii, care, cu voie „de sus” au publicat articole și volume încărcate de cel mai deșănțat ultranaționalism, modelat acum, în lipsa oricărei cenzuri, dar mai ales a elementarului bun simț, pe un anticomunism de fațadă. Spre binele tuturor, multe dintre aceste glasuri au amuțit, mai ales, fie-mi iertat sarcasmul, și datorită dispariției fizice a acestora.

În acest context, prin deschiderea totală față de toate problemele istoriei naționale, care au stat mult prea mult sub „capacul” cenzurii de toate felurile, s-a revenit treptat la normalitate. Și ce poate fi azi mai măgulitor pentru academica discuție dusă pe plan istoriografic vis-a-vis de miturile noastre naționale, decât fie și numai o ilustră și mult mediatizată comparație, care i-a opus, în anul 1936 pe Nicolae Iorga, un adept convins al tradiționalismului, lui Petre P. Panaitescu, fervent partizan al noii școli istoriografice, la apariția monografiei ultimului, dedicată lui Mihai Viteazul.

Arheologia nu s-a putut sustrage nici ea timpurilor. Cea mai bună dovadă rămâne fulminantul studiu publicat de către regretatul medievist Radu Popa, care, poate puțin cam pătimaș, a trecut în revistă toate exagerările deceniilor de național-comunism.2 Monografiile sale regionale dedicate Maramureșului și Hațegului în evul de mijloc au reprezentat, la vremea lor, noi direcții de cercetare, abordate înseosebi la universitățile din Cluj și București. În acest context suntem convinși, că apariția unor volume care tratează monografic regiuni exact delimitate reprezintă o prioritate. Pe de altă parte abordarea vieții cotidiene, a tabieturilor celor avuți sau săraci, a avatarurilor unor secole de spaime și închipuiri, a căutării unor explicații cât mai plauzibile legate de miturile care încă ne bântuie conștiința, în buna tradiție a „Analelor” franceze, sunt obligatorii, în primul rând pentru o cât mai mare deschidere europeană a istoriografiei româneși și concomitent, pentru a nu pierde, nici aici, dificila cale spre integrare și dialog cu arealul mai sus amintit.

***

Sărbătorile Toamnei orădene ne-au adus, dincolo de joc și degustări, o apariție editorială ce va suscita, suntem siguri, un mare interes din partea istoricilor din România. Volumul Bihorul medieval care ne este oferit de medievistul și bizantinologul orădean dr. Liviu Borcea, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității orădene, poartă în subtitlu precizarea Oameni, Așezări, Instituții, care se reflectă cu exactitate în cuprinsul amintitului tom.

Parcurgerea cărții dezvăluie o uluitoare complexitate a evenimentelor, instituțiilor, așezărilor și personalităților care au populat arealul bihorean într-un interval de timp cuprins între finele secolului al IX-lea, marcat încă de marile migrații și anul 1692, când oștile austriece comandate de generalul Heissler au readus creștinătății vechiul ținut ardelean. În debut, profesorul Liviu Borcea analizează, cu binecunoscuta-i acribie, geografia istorică a teritoriului bihorean, alături de mărturiile izvoarelor istorice, unde nu ocolește spinoasa și deja biseculara problemă a continuității românilor în Transilvania, văzută și prin analiza pe text a Cronicii lui Anonymus. Influența bizantină în regiune finalizează un capitol care a tratat arealul bihorean la începuturile sale medievale.

Următorul capitol, poate cel mai complex, tratează structurile sociale, etnice și bisericești, legate atât de Capitlul și Episcopia romano-catolică de Oradea, marele proprietar latifundiar al comitatului dar și organizarea românilor bihoreni, care în ciuda unei reale marginalizări, surprind pe de o parte, prin stăruința cu care și-au conservat tradițiile, iar pe de altă parte prin faptul că nobilimea acestora a urcat pe scara ierarhică a unui stat unde acest privilegiu era rezervat doar elitelor catolice și celor cu diplomă regală. Ordinele călugărești, vechile mănăstiri dispărute, ctitoriile ortodoxe din Țara Beiușului sunt analizate riguros, pe baza documentelor dar și a descoperirilor arheologice, câte au fost. Foarte interesante credem că sunt analizele în amănunt a voievodatelor românești de sub Plopiș și Meseș, a celor de sub Culmea Codrului, de pe valea superioară a Barcăului, a Borodului sau din pertinențele Ceicăi și Beiușului. Tabelul cronologic al nobililor de Urviș ține, dacă nu să spulbere, măcar să nuanțeze, o viziune deja desuetă despre o realitate medievală românească din Transilvania, populată exclusiv de iobagi, jeleri, sărăcie și oprimare.

Paginile următoare trec în revistă realitățile sociale, politice și strategice din secolele XVI – XVII. Două sunt momentele cele mai importante ale intervalului amintit: dispariția episcopiei romano-catolice, după 1557 și implicit victoria Reformei în regiune, realitate care a însemnat și schimbarea radicală a proprietății funciare, în condițiile în care biserica deținea aproape jumătate din terenul comitatului, conform conscrierii din anul 1552, alături de expansiunea otomană dinspre Banat care a dus treptat la supunerea unui număr tot mai mare de sate, în ciuda protestelor vehemente a nobilimii, în fapt, vechii proprietari. Noua realitate politică va amenința continuu comitatul bihorean până în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, când noua ofensivă turcească va supune complet arealul, transformându-l în pașalâc. Unul dintre cele mai interesante subcapitole este le gat de influența Reformei asupra românilor bihoreni. Dincolo de Dietele succesive ale principatului transilvan unde au fost recunoscute cele patru religii recepte: romano-catolicismul, calvinismul, luteranismul și unitarianismul, realități deja mult analizate în istoriografiile română și maghiară, deși cu finalizări și concluzii mult diferite, tocmai faptul că Reforma a penetrat și mediul ortodox din Bihor reprezintă pentru mulți o noutate, în condițiile în care aceste realități au fost evidențiate îndeosebi pentru ținutul hațegan, prin monografiile publicate, printre alții, de arheologii Radu Popa și Adrian A. Rusu. Faptul că în fruntea Principatului au alternat familii catolice, Bathoreștii de exemplu sau reformate, cu exemplul cel mai radical în persoana lui Ioan Sigismund, au folosit în primul rând ierarhiei ortodoxe locale dar și unor preoți, care convinși de anumite privilegii, au îmbrățișat varianta calvină a Reformei religioase a mijlocului secolului al XVI-lea. Cărțile diaconului Coresi, publicate la Brașov spre finele veacului amintit, sunt transcrise în Bihor, în spiritul Reformei. Preoți români calvini din comitat sunt amintiți la Brusturi, Popești, Țigănești, Ciutelec sau Petreu, dezvăluind realități mult mai nuanțate decât ne-am fi așteptat.

Oradea devine spre finele secolului al XVI-lea cel mai important șantier al Transilvaniei, prin prisma enormului efort depus pentru aducerea fortificației sale la nivelul cerut de o epoc㠄revoluționar㔠din punctul de vedere al noilor tactici și strategii de ducere a războiului. De la simplii iobagi la meșterii pietrari sași ai Bistriței, de la numeroșii arhitecți italieni la căpitanii cetății, toți au trudit, în fel specific, pentru finalizarea acestei mari ambiții defensive. Instituția Căpităniei de Oradea a devenit pentru aproape un secol, o adevărat㠄ramp㔠de propulsare spre funcția supremă în stat, cea de principe. Cercetările arheologice desfășurate în ultimul deceniu în cetatea orădeană, la care și autorul acestor rânduri a participat, au dezvelit realități ascunse, pe care paginile cărții aci recenzate le-a confirmat cu aju­torul documentelor descoperite și cercetate.

Ultimele două capitole ale Bihorului medieval tratează din nou subiecte pe cât de interesante, pe atât de puțin cunoscute. Parcurgând paginile celor peste 20 de articole publicate de prof. Liviu Borcea în Crisia, anuarul muzeului orădean, nu poți să nu observi că mai vechile sale preocupări legate de trecerea sau viețuirea unor domni ai Țării Româneși și ai Moldovei în Bihor sau de cucerirea comitatului la 1660 și transformarea lui în pașalâc turcesc de către oștile lui Kose Ali pașa sunt reluate și completate cu documente și știri nou aflate, după o cercetare de aproape două decenii. Extrem de interesante rămân mărturiile documentare legate de stabilirea la Șinteu a fostului domn moldovean Gavrilaș Movilă, descentent al ilustrei familii care a dat alți doi domni și un mitropolit al Kievului, căsătorit cu Elisabeta Zolyomi de Albiș, una din marile nobile ale ținutului s-au șederea în cetatea și pe domeniul amintit a altor două capete încoronate: Constatin Șerban al Țării Românești și Gheorghe Ștefan, domn moldovean. Deveniți mari nobili ai țării, prieteni și apropiați în idei cu principele Gheorghe Rakoczi al II-lea, au încercat în anii 1658 – 1660 imposibilul: opunerea față de marele vecin din sud și miazănoapte, Imperiul Otoman. Aventura celor trei, dintre care principele Rakoczi a căzut greu rănit pe câmpul de bătălie de la Gilău, pentru a muri câteva zile mai târziu în cetatea de la Oradea, avea să ducă la ocuparea fortăreței mai sus amintite, după un lung și sângeros asediu și implicit transformarea regiunii în teritoriu de directă stăpânire turcească, pentru mai bine de trei decenii. Aflăm tot acum că, dincolo de greutățile de început a stăpânirii Semilunii, Oradea a deveni în anii următori unul dintre cele mai importante târguri din centrul Europei, ținut săptămânal, cu negustori veniți din întregul Imperiu Otoman dar și din India, Arabia sau Persia. Un mare bazar anual era ținut, așa cum ne amintește călătorul turc Evlia Celebi, pe platoul din fața cetății, care se organiza „cu patruzeci de zile înainte de sărbătoarea de ouă roșii a ghiaurilor”.

Finalul volumului marchează, o repetăm, intrarea Bihorului în modernitate, prin cucerirea acestuia după un alt lung, istovitor și sângeros asediu de către oștile austriece, în anul 1692. Chiar dacă au urmat ani grei de refacere și repopulare a comitatului, secolul următor a fost redefinit ca unul preindustrial, marcând, în opinia autorului, pe bună dreptate, finalul unei epoci, care departă de a fi unitară, a durat, iată, aproape opt secole. Paginile ultime cuprind, firesc, o listă exhaustivă cu localitățile existente și cele dispărute ale comitatului, la fiecare în parte fiind precizată prima atestare documentară, alături de înșiruirea principalelor prescurări a bibliografiei folosite.

La sfârșitul acestor scurte considerații nu putem decât aprecia această importantă contribuție la o istorie asupra căreia puțini dintre istoricii locali s-au aplecat. Îmbinând echilibrat informația documentară, altfel sumară și de multe ori doar parțială cu comentariul istoric propriu-zis dar și cu un har al scrisului care desparte conținutul lucrării de ariditatea unor producții istoriografice similare, prof. Liviu Borcea deschide o direcție de cercetare care, suntem convinși, va fi urmată, de cei care se află acum la început. În puține cuvinte trebuie subliniată și remarcabila ținută grafică a Bihorului medieval, datorată tânărului artist Adrian Buzaș.