Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (478) septembrie 2005

RETROSPECTIVĂ ANIVERSARĂ

de

Ion SIMUȚ

Blazonul revistei Familia:

eseul și critica de întîmpinare

Citită de-a lungul aparițiilor ei, orice publicație, împotriva instabilităților inerente, scoate la lumină, unei priviri atente, anumite tendințe definitorii, forțe de coeziune sau anumiți factori de coagulare. Două personalități dețin acest rol în istoria noii serii a revistei Familia, aceea care începe în septembrie 1965: Gheorghe Grigurcu și Dumitru Chirilă. Pentru sectoarele criticii literare și cri­ti­cii de teatru, ei sunt factorii de stabilitate; dețin per­formanța unei colaborări per­ma­nente din 1965 și până în 2005, nelipsiți din nici un nu­măr al Familiei. S-au adunat 40 de ani, cu care intră, indubitabil, fără rivali, în cartea recordurilor revistei Familia: recordul de fidelitate. Dumitru Chirilă, răpus de boală, a abandonat cursa în mai 2005. Gh. Grigurcu a rămas fără concurent. Misiunea critică de tea­tru a fost preluată de Mircea Morariu, al cărui prestigiu a crescut constant, sprijinit generos de peste 20 de ani de Dumitru Chirilă.

Deschidem un scurt tu­nel al timpului, la capătul căruia pâlpâie ademenitor-nostalgic fumusețea stinsă a luminiței unui an – 1965 – sau a mai multora. 1965 e un an de grație nu numai pentru noua serie a revistei Familia, ci și pentru scriitorii care se pot aduna în jurul ei și se pot exprima aici. Ovidiu Cotruș și Nicolae Balotă se alătură, ca redactori, forțelor locale. Cercul literar de la Sibiu se regrupează aici, după altă tentativă din anii ’55-’60 de a se aduna la București în jurul revistei Teatrul, tentativă a cărei inițiativă a avut-o I. D. Sârbu (a se vedea una din scrisorile sale către Deliu Petroiu, în România literară, nr. 17 din 1998). Vor apărea frecvent în revista Familia din acești primi ani ai noii serii: Ștefan Augustin Doinaș (ca traducător, iar de la nr. 5 din 1970 timp de aproape un deceniu va fi titularul rubricii de Poșta redacției, spre care s-au îndreptat multe din speranțele de debut ale tinerilor poeți de atunci), I. Negoițescu (stâr­nind în 1968 o adevărată furtună cu proiectul de istorie a literaturii române), Cornel Regman; vor fi introduse în sumar poeme reluate postum din creația lui Radu Stanca; fostul lor profesor, Henri Jacquier, figurează în numărul 2 din 1965 cu studiul critic Osmoza poeziei, urmat de alte colaborări. Colectivul cerchist și-l adaugă la Familia pe Radu Enescu, din mai 1966, venit ca redactor șef adjunct de la Stea­ua, unde evadase pentru scurtă vreme din viesparul Tribunei clujene. Re­gru­pa­rea unei bune părți din scriitorii Cercului literar de la Sibiu în jurul revistei Familia consti­tuie cel mai important titlu de noblețe al etapei de început. Intervalul 1965-1971 este perioada cea mai fastă, de adevărată glorie, pentru critica de la Familia, ca de­alt­fel pentru în­trea­ga revistă și, dacă extindem câmpul de aplicație al aprecierii, pentru întreaga literatură con­temporană.

În sectorul criticii literare, revista își câștigă de la început succesive colaborări de pres­tigiu. Re­ținem numai din primele numere din 1965: Șerban Cioculescu e prezent în nu­mărul 1 cu un articol de istorie literară, Răsfoind o co­lecție a revistei „Familia”; tot în pri­mul număr Perpessicius scrie despre Mateiu Caragiale; în al doilea, Vladimir Streinu se a­flă printre cei care salută apariția revistei, alături de alții, dar adaugă și colaborarea sa cu ar­ticolul Coincidențe și anticipări e­minesciene; în același număr 2, Alexandru Paleologu răs­punde la întrebarea Cum se joacă teatrul antic?; în numărul 3, Mircea Zaciu scrie des­pre Mihail Sadoveanu. În anii următori se vor alătura Matei Călinescu, Sorin Alexandrescu, Edgar Papu, Marcel Petrișor, Marin Bucur, Eugen Luca și mulți alții; din 1971, Virgil Nemoianu sus­ține rubrica Morala și stilul. În anii '80, N. Steinhardt a colaborat stator­nic.

Fă­când un salt în timp, îmi amintesc cu plăcere de publicarea în două părți a capitolului din Istoria critică... despre Țiganiada, în vara lui 1989, pe care Nicolae Manolescu a avut amabilitatea să ni-l ofere; studiul a stârnit suspiciuni la cenzură și era să fie oprit la jumătate. De altfel, revista Familia a pus în nenumărate rânduri probleme mari cenzurii. Am să dau numai două exemple, din două epoci diferite. În numărul 1 din 1965, M.N. Rusu prefața publicarea unor fragmente din eseul filosofic al lui Camil Petrescu, Substanțialism (ce va fi publicat integral în două volume abia în 1988, sub titlul Doctrina substanței); în numărul 2 apare un eșantion generos de text, dar continuarea e curmată sub în­vinuirea de filosofie nemarxistă; însă fusese fă­cut un gest important de istorie literară, a­trăgând atenția asupra unui text inedit de an­vergură. În numerele 7, 8 și 9 din vara lui 1988, am inițiat o anchetă despre cele mai importante 10 cărți din toată literatura contem­porană, la care au răspuns mulți cri­tici activi ai momentului: Cornel Moraru, Al.Cistelecan, Radu Călin Cristea, Ra­du Enescu, Gheorghe Grigurcu, Dan C. Mihăilescu (toți în nr. 8), apoi Marian Papahagi, Constantin Trandafir, Mircea Mihăieș, Dumitru Chirilă (în nr. 9), dar de la numărul următor șansele continuării au fost curmate, de alarma cenzurii și de alergia la impunerea unei adevărate ierarhii a valorilor.

Făcând un bilanț patetic, trebuie să spunem că a apărut în Familia din 1965 și până azi toată floarea cea vestită a criticii românești, de la Cluj și București, Târgu Mureș și Brașov, Timișoara și Rohia, uneori și de la Iași, Craiova sau din alte părți ale țării.

***

Două aspecte, prezente fluctuant prin forța împrejurărilor, de-a lungul a patru de­ce­nii, merită a fi remarcate prioritar și subliniate. Critica de la Familia s-a ori­­en­tat pe linii­le de forță a două tendințe: eseistica și critica de întâmpinare.

O bogată critică eseistică e ilustrată memorabil de O­vidiu Cotruș, Nicolae Balotă și Radu Enescu, a­vând o mare deschidere culturală și filosofică, a că­rei perioadă fertilă a fost, cum spuneam, intervalul 1965-1971, urmată de încercări disperate de a ține steagul e­seului sus până astăzi și de a-l arbora în permanență ca un blazon al revistei. Nu-i putem uita, la acest capitol, pe Virgil Nemoianu și N. Steinhardt, care au colaborat statornic: pri­mul, în anii '70, al doilea, în anii '80. Nu pu­tem ignora nici vecinătatea cu filosofia culturii, domeniu în care au activat semni­fi­cativ în paginile revistei Petre Țuțea, Mihai Șora, Mir­cea Malița, Crăciun Bejan, Cor­neliu Mircea; mai aproape de noi au întreținut și în­trețin spațiul publicistic al fi­lo­sofiei sau politologiei Traian Ștef, Florin Ardelean, Tiberiu Ciorba (între timp plecat dintre noi), din cadrul re­dac­ției, iar din afara ei, Dorin Ștefănescu, Alexandru Pop, Ionel Necula. Dar am ie­șit din sfera criticii eseistice, îndepărtându-ne de litera­tură, păstrându-ne în pe­ri­me­trul atât de generos al eseului.

În al doilea rând, e de remarcat critica de întâmpi­nare, întotdeauna pregnantă, demnă, incisivă la Fa­milia, situată pe creasta valului actualității. E me­ritul esențial și constant al lui Gheorghe Grigurcu, care a știut să păstreze azimutul maiorescian și lovinescian al opțiunilor estetice. O critică strict estetică în re­ceptarea prezentului literar a fost spriji­nită la început, în deceniul șapte, de cerchiști. Ni­colae Balotă i se alătura din când în când lui Gheorghe Grigurcu la cronica litera­ră. Radu Enescu vine cu forțe proaspete îndeosebi du­pă 1970, după plecarea lui Ni­co­lae Balotă din redacție. Cornel Regman colaborează spo­radic, dar colaborează. I Ne­goițescu e prezent la început, în anii ’65-’68 cu articole despre clasici, dar are un im­pact extraordinar la publicarea planului Istoriei literaturii ro­mâne (în nr. 2 din fe­bru­arie 1968). Din ianuarie 1971, I. Negoițescu deține rubrica de criti­că literară Lam­pa lui Aladin, animată de intenția valorizării unor tendințe semnificative ale ac­tu­­alității. Evident că echipa s-a înnoit pe traseu cu forțe proaspete și sunt de relevat câ­­teva predări de ștafetă. Gheorghe Grigurcu face cursa de la un capăt la altul, fără odihnă timp de 25 de ani, din 1965 până în 1990, la cronica literară a revistei, în anii de după revo­luție mu­tân­du-se la alte publicații, păstrând la noi însemnările mai ușoare de la rubrica Asterisc. Sunt câteva modificări de aplicație din 1965 până în 1990: la început scrie despre po­ezie-pro­ză-critică, fiind unicul cronicar literar, apoi numai despre poezie și criti­că, mai târziu nu­mai despre poezie, când i se alătură alți semnatari, iar în anii din urmă numai despre cri­tică. În finalul lui 1975 este ispitit la cronica literară Marin So­rescu, pentru scurtă vre­me, dar la Ramuri își va continua aventura. Este cooptat, în ’74-’75, Valentin Tașcu la pagi­na de recenzii, trecând în 1976, experimental, la cro­nica de proză.

Cea mai inspirată strategie redacțională s-a dovedit, după 1975, atragerea tinerilor echi­noxiști, aflați în că­utarea unui „rol” de jucat după absolvirea fa­cul­tății clujene. Echinoxist temperat, după ce re-debutase anul anterior în Familia, în 1976 Al. Cistelecan este în­rolat la cronica literară, mai întâi pentru cartea de proză, scri­ind incisiv despre Grigore Zanc (în nr. 5 din 1976), despre Fănuș Neagu (în nr. 6) și, mai generos, despre Galeria... lui Constantin Țoiu (în nr. 7); de la nr. 9 din 1976, preia cronica de poezie, scriind despre Dan Rotaru, apoi despre Cezar Baltag și așa mai departe timp de zece ani, până se va muta la revista Vatra. Estimp, Gheor­ghe Grigurcu se instalează la cronica  de critică, iar cartea de proză se află în atenția lui Valentin Tașcu, scriind cu intemitență, până ce își va asuma mi­siunea Virgil Po­doa­bă. În anii ’75-’76, când era și redactor, Mircea Constantin, alt echinoxist, se o­cu­pă de cartea de debut. Nu trebuie să uităm că primul redactor echinoxist al re­vistei a fost criticul Mircea Constantin, nu pentru multă vreme, căci s-a retras apoi treptat din viața literară, întâi la așa-zisul comitet pentru cultură, iar apoi la Biblioteca ju­de­țeană, fiind în cele din urmă nevoit să intre într-o nedorită umbră, din motive de boa­lă. Du­pă retragerea lui Al. Cistelecan de la cronica literară, Marius Lazăr a bene­ficiat de șansa a­precierii sistematice a cărților de poezie, dar după 1990 s-a refugiat în domeniul universitar clujean al sociologiei. După 1990, Ioan Moldovan a preluat cronica de poezie. Infuzia e­chinoxistă a dinamizat critica de întâmpinare din revistă. De trei ani, foarte tânărul Mari­us Miheț s-a alăturat echipei de cronicari literari, pentru partea de proză.

Anii '80 au însemnat a doua perioadă fastă pentru critica de la Familia, de astă dată în sectorul întâmpinării sau al receptării imediate. Gheorghe Grigurcu – Alexandru Ciste­lecan – Virgil Podoabă au făcut cel mai puternic trium­vi­rat la cronica literară, din toată is­toria recentă a revistei, coaliție ruptă din păcate spre 1990 și mai mult după aceea, de învăl­mășeala schimbărilor. În 1990, au fost re­dac­t­ori, pentru câteva luni, Virgil Podoabă și Gheorghe Perian. Infuzia echinoxistă, în doze progresive, a dat sectorului critic al Familiei o altfel de vitalitate. Chiar dacă ac­centul s-a schimbat de pe eseistic pe axiologic, opțiunile s-au păstrat în același ma­re vad care a îngăduit o continuare în spirit a lovinescianismului cerchist, într-un con­text nou, de către intransigența critică echinoxistă, care nu și-a pierdut  niciodată ca­pul, nici busola, în vârtejul politic, oricât de derutant și de agresiv.