Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (478) septembrie 2005

RESTITUIRILE FAMILIEI

 

Crăciun BEJAN

Despre exemplaritate*

Poate că tot ceea ce a făcut omul a făcut după ce s-a aigurat prima dată și apoi s-a a­pu­cat să facă ceea ce a făcut. Asigurarea cea mai mare pe care el și-a căutat-o a fost divinita­tea care a devenit pentru el o realitate în asemenea măsură încît s-a așezat pe sine în ea pentru a se păstra sau pentru a se distruge, a se dizolva. Dar în acest fel, el a pus totul în a­fara sa și a stabilit astfel bazele unui sistem de creație în care totul se face pentru om, dar a­șezat undeva în afara acestuia. Numai așa se putea desface omul de natură și numai în a­cest fel, a putut lua ființă proiectul său de construire a existenței, de construcție a sa. Dar el a avut grijă totdeauna să se asigure pe sine cu ceva ca să nu rămînă descoperit în ceea ce face. Cum s-a realizat acest lucru?

Ființa cred că este lumea ca experiență personală. Ea e pe punctul de a fi trăită de că­tre individ, de fapt lumea în genere este ceva ce este tot timpul pe punctul de a fi trăită de către individ. Prezentul imediat de care vorbea Hegel nu este de fapt un prezent imediat, ci un neant imediat și acest neant imediat era considerat de el ființă. Un lucru pe ca­re nu-l putem atinge niciodată, dar care este tot timpul prezent în mintea și în voința și do­rința noastră. Aceasta este o lume în fața căreia individul se află în mod permanent dar pe care nu o poate descoperi niciodată pentru că ea este cu totul altceva și rămîne totuși ca prezent imediat permanent de care individul nu se poate atinge pentru că el tot timpul construiește un asemenea prezent imediat care este însă intangibil. Dar această lume este con­struită pe ceea ce omul are în el, pe ce el s-a obișnuit să construiască. Ea nu este ceva nou, ceva ce nu se poate atinge. Rareori construiește omul această lume pe ceva care nu ar putea intra în sistul său de armonii prestabilite. La Dostoievschi este cel mai pregnant a­cest lucru, în sensul că el nu poate să fixeze individul într-o normă așa cum de altfel nu se poate face acest lucru de către nimeni pentru că individul este tot timpul pradă celor mai contradictorii lucruri. Și numai prin constrîngere, unul în detrimentul altuia, și al plă­cerii sale pot primi în interioritatea acestuia un statut de stabilitate care se poate exteriori­za acțiunile sale, care-i permite să se exteriorizeze în aceste acțiuni.

Relația fundamentală pe care o are omul mistic nu se plasează între semeni, ci are în vedere elemente ale permanenței. Atitudinea lui Nietzsche este mistică față de propria sa creație, în sensul că totul la el a apărut apoteoteic, s-a pregătit după moarte, și-a pregătit în timpul vieții parte cu parte apoteoza pe care a primit-o după moarte. Asta ține foarte mult de disciplina mistică a individului, numai sensul pe care viitorul îl descoperă fiind în stare să reveleze adevărata față a omului, a operei sale. Chiar și modul în care se transmite opera de artă este un mod mistic în sensul arătat mai sus și el are în vedere numai ceea ce i se va întîmpla omului adică sensului în viitor. De fapt, numai un sfînt poate să fa­că ceea ce el a făcut. Se vede la el dorința de a șterge totul pentru a putea să facă altceva, de a rupe continuitatea proiectului individual și de a-l plasa pe acesta din urmă în alt pro­iect. Pentru a realiza acest lucru, el, adică individul trebuie să vadă ceea ce el a făcut și că ceea ce el a făcut de regulă a fost prost — idee reluată de Ortega atunci cînd vorbește despre pier­derea credinței care se observă atunci cînd apar primele semne ale filozofiei grecești. Nietzsche este în ceea ce el face un apostol care vorbește tot timpul despre această pierdere a credinței. Căci acesta este motivul său fundamental despre care vorbește mereu și pe care se străduiește să-l dezvolte mai ales în urmările pe care el le va avea asupra individului și a­su­pra proiectelor sale.

Toți ideologii au părăsit lumea și s-au întors la realitatea de la care vor să construias­că o nouă lume. Dar deocamdată ei se află toți în limitele realității pe care nu au putut-o pă­răsi și în care încearcă să introducă sufletul omului, în așa fel încît el să poată fi supus în orice moment probelor pentru că realitatea obiectivă asta îi învață pe oameni să supună pro­belor tot ceea ce fac. Acum asistăm, de fapt, nu la judecata de pe urmă, ci la judecata dinainte, în sensul că aceasta este pronunțată înainte de act și se încearcă prin ea operația, ideo­logică de-a dreptul, de a controla dinainte orice gest al individului de a intreprinde o­pe­rația diabolică de a te uita tot timpul la rădăcina pomului să vezi dacă el s-a prins și atunci pomul nu se mai prinde niciodată. Omul este în conștiința oamenilor, dar el nu este în lu­me. A fi în lume nu este egal cu a fi în conștiință, pentru că din momentul în care omul este în conștiință el are deja senzația că pierde ceva, că pierde lumea în care se află din mo­ment ce aceasta se află deja în conștiința lui. Toate lucrurile care ajung în conștiința omului sînt trecătoare și acesta este primul semn că el se va desbăra de ele foarte repede dacă nu intră în credința lui, adică în sfera în care judecata care însoțește stările de conștiință nu are nici un fel de influiență.

În această judecată nu este postulată altceva decît crima în sensul că individul nu poate fi supus la acest supliciu decît în momentul în care el este desființat. Pentru că este o crimă să ai pretenția să cunoști dinainte totalitatea gesturilor individului, adică totalita­tea clipelor sale. Deci de la început se pornește cu o crimă în spate și aceasta se vede mai mult atunci cînd vine timpul legitimărilor, căci individul nu mai poate legitima nimic din ceea ce el a făcut. De aceea toate actele sale nu au nici un trecut în sensul că ele nu au nici un fel de continuitate căci continuitatea nu o dă actul chiar dacă ai făcut același lucru, ci le­gitimarea sa. Legitimarea nu se poate face tocmai pentru că individul nu se află într-o lu­me, ci într-o realitate obiectivă care-i oferă tot timpul probe pentru ceea ce el caută și drept ur­mare el nu mai are nevoie de lume. Judecata dinainte nu judecă viii ci  doar morții, a­dică ceea ce individul a făcut trebuie să primească ultima semnificație. Judecata de dinainte judecă viii dar ca pe niște morți, de fapt, ca pe niște elemente ale realității obiecti­ve care nu au nimic comun cu lumea. Lumea este ceva în care individul poate construi ceva fără să-i spună nimeni că nu-i așa. Acest așa este de fapt foarte important în configura­ția individului în momentul în care el a început să trăiască în limitele realității obiective căci acest așa nu face altceva decît să ceară tot timpul probe care nu fac altceva decît să dis­tru­gă credința, deci lumea individului. Probele nu pot ști dinainte ce se va întîmpla cu o­mul, dar ele pretind acest lucru. Tot ceea ce acesta face nu se prezintă altfel decît ca o mo­da­litate în care Omul este nefericit cînd în limitele acestei lumi pe care o construiește el tre­buie să facă mai multe lucruri care nu se pot legitima unele cu altele și care nu se pot prinde la continuitatea sa individuală, la continuitatea în care el trebuie să înscrie actele sale. Această continuitate este tulburată în momentul în care individul trebuie să raporteze la ea lucruri care nu intră în unitatea lumii sale, chiar dacă ele intră în realitatea obiectivă. Căci toate lucrurile fac parte din realitatea obiectivă. Numai din lume nu fac toate parte și acest fapt creează elementul de clandestinitate, de care am vorbit cu alte ocazii, ce apare în sfera lumii individuale. Dar acest element are ceva esențial în el despre care nu am vorbit încă și anume el aduce cu sine crima de care individul este pîndit. Pentru că acest element de clandestinitate face cu neputință legitimarea și el dă tot timpul iluzia că se poate trăi și dincolo de limitele legitimării, sau că legitimarea se poate amîna de către individ. În a­cest mod, ea poate fi eludată, uitată, de către acesta, dar de fiecare dată ea îi amintește că el nu a făcut ceea ce trebuie făcut pentru că, amînănd la infinit legitimarea, ea devine o pie­dică în calea altor acte ala individului. Spre a putea face ceea ce el trebuie să facă, acesta trebuie să legitimeze fiecare alt act al său pe terenul continuității, căci numai în acest fel poate să introducă noi acte în existența sa, în proiectul său individual.

Dar cum ideologia care însoțește cel mai infim gest de schimbare a condiției indivi­du­lui cere tot timpul probe, cum ea nu este în siguranță ca instrument al acestei schimbări decît în momentul în care individul dă tot timpul noi probe în favoarea sa. Iar spre a că­păta aceste probe ea are nevoie dinainte de siguranță spre a se întemeia pe sine, și atunci ea cere toate probele sale înaintea actelor pe care individul le face. Dar în momentul a­cesta actul este eliberat de legitimarea de care are nevoie orice trecut pentru moment și în acest fel individul nu mai poate aștepta nimic de la legitimare și nici de la nostalgie. Înainte instrumentul schimbării omului era credința, dar acum acest instrument este ideo­logia. Diferențele sînt foarte mari. Ideologia vrea să fondeze continuitatea în contingență și legitimarea înaintea actului și toate acestea cu probe.

Dacă nu îndrăznești să te prezinți în fața unui om, oricine ar fi el, însemnează că îl socoți un dumnezeu sau mai presus de un dumnezeu și ai față de el aceeași atitudine, sau de respect nemărginit sau teamă nemărginită. A trăi în temeiul realității obiective însemnează a trăi în mod catastrofic, în sensul că realitatea obiectivă este aceea care se schimbă și deci orice schimbare în concepția individului este catastrofică. Ea nu poate fi admisă de a­cesta din urmă fără pentru sine și pentru proiectul existenței sale. De aceea tot ce face in­dividul se degradează în crimă pentru că el trăiește în mitul realității obiective. Acesta este singurul lucru care există, dar care se schimbă tot timpul și care, deci, nu poate constitui fun­dament decît pentru o concepție catastrofică a individului. Chiar dacă concepția care se întemeiază pe interioritate, și deci nu pe realitatea exterioară, nu are nici un fel de pute­re asupra lumii exterioare, ea este mult mai puternică pentru individ, în sensul că ea dă con­tinuitate acestuia din urmă, dă continuitate proiectului său care nu este astfel scuturat de cutremure periodice din care el nu poate să iasă niciodată. Această concepție catastro­fi­că este exprimată de modul de existență contemporan, de clădirile care se fac, de legile ce apar și așa mai departe. Concepția catastrofică ce unește individul la realitatea obiectivă este prezentă mai ales în faptul că acesta este tot mai mult silit să abandoneze proiectul său.

Din acest motiv nici nu se poate fonda în zilele noastre o tipologie a eroului pentru că acesta din urmă are nevoie de o fondare care să fie în afara realului obiectiv, care să fie în lume, și acest lucru nu se poate construi în concepția catastrofică a realității obiective. De aceea lumea noastră nu mai are nici un fel de fantasme cu privire la eroi și la alte în­chipuiri pe care le avea lumea trecută tocmai pentru faptul că postarea întregului proiect pe realitatea obiectivă nu poate duce la permanentizarea niciunei fantasme decît a aceleia că nu este posibil nici un gen de fantasme în epoca noastră. Nici un fel de interioritate nu poate înlocui exteriorul după care se conduce viața individului.

Excepția, care este paradoxul, și care aparține persoanei este ceva caracteristic pentru individ și paradoxul este însuși subiectul. Aici este noutatea filosofiei și gîndirii lui Kierkegaard. Judecata de apoi nu este altceva decît această judecată care se face asupra indi­vi­dului care este judecat. Sînt judecați viii și morții, nu sînt judecate instituțiile, nici adevă­ru­rile, ci ceea ce individul a făcut. Ea este o judecată care se va face asupra personalității, căci adevărul este ceva ce ține de personalitate și nu de relație, așa cum se crede mai nou. Ju­decata de apoi nu este altceva decît acest lucru care i se întîmplă omului în general și per­sonalității în special, care trebuie să fie judecat pentru ceea ce el a făcut. De altfel, faptul că se dă vina, atunci cînd se judecă omul, pe condițiile în care acesta trăiește, nu este alt­ceva decît semnul că rolul omului a scăzut, că omul a dispărut ca și cum nu el ar fi acela care pune la punct aceste condiții. Acesta nu este altceva decît un semn că omul nu mai a­re nici un fel de curaj și că în cele mai neînsemnate lucruri el caută să nu facă nici să-și a­sume vreo responsabilitate. Acesta este terenul în care eroii devin toți criminali. Locul e­roilor este luat de criminali pentru că nimeni nu mai răspunde de ceea ce face. Dar nici mă­car criminali, ci lași, neoameni, pentru că nimeni nu mai răspunde pentru nimic din ceea ce face. Lucrurile se petrec ca și cum ele nu s-ar întîmpla între oameni, ci între copaci ca­re nu au cunoștință de ceea ce se întîmplă.

Teama că în momentul în care se va recunoaște că individul a greșit se va reduce au­toritatea legii nu face altceva decît să pună individul sub semnul unei abstracțiuni totale și în același timp să facă din lege un instrument pentru anularea acestuia. Faptul că indivi­dul nu este acuzat de către lege de teamă ca aceasta să nu-și piardă din puritate nu însemnează altceva decît că legea a trecut pe un teren care nu mai este cel social, adică nu mai este cel al judecății, ci se află sub domnia naturii, adică a individului ca timp, clipă, care nu este altceva decît prezent. De aceea în loc să avem eroi avem criminali pentru că indivi­dul nu mai se află prins de continuitatea legii, ci numai de clipa sa.

Din moment ce individul nu există pentru prezent, el nici nu poate să facă ceva pentru acest prezent. De aceea el nici nu face nimic care să se adreseze prezentului, pentru că el nu poate suporta realitatea. Pentru el, prezentul este compus din lucruri cu care nu are nici un fel de contingență. Prezentul nu face altceva decît să exercite asupra lui un fel de constrîngere adică să-l mențină tot timpul în lumea necesității în lumea care o distru­ge cea a plăcerii. Ceea ce face individul atunci cînd el se adresează esențialmente trecutului și viitorului nu este altceva decît să răspundă propriei sale plăceri de a se sustrage deter­mi­națiilor necesității pe care el suportă cel mai greu. Se pare că omul are din acest punct de vedere tendința de a nu supune nici într-un fel necesității, de a nu accepta această nece­si­tate și de a face astfel încît aceasta din urmă să fie convertită în plăcere. El face acest lucru pentru a distruge tragicul care nu poate fi suportat în toate consecințele sale. Atunci apar două situații cînd necesitatea este ceva care se poate menține în sfera care nu   are nimic co­mun cu lumea obiectelor, cu lumea obiectivă  a realității și celălalt cau cînd ea se poate men­ține în lumea transcendentă a formelor și nu a obiectelor care sînt legate de probele pe care individul trebuie să le furnizeze pentru ceea ce el face. Eroul a fost posibil numai în lumea în care necesitatea nu avea prea multe lucruri comune cu contingența, în sensul că acesta nu poate fi erou peste un prezent. Nimeni nu poate să domnească peste un pre­zent, de aceea nici eroul și nici alte tipuri cu care este omul obișnuit și care au populat toată literatura occidentală pînă la un moment dat nu au nimic comun cu prezentul, în sensul că peste aceasta din urmă nu poate nimeni să stăpînească. Toate exemplaritățile de care se poate vorbi nu au avut cu prezentzul nici un fel de contingență și ele nu au domnit peste acest prezent, ci peste sistemul de legitimare care însă este dincolo de prezent. A­ceastă limită în care se mișcă individul este dată cel mai direct de faptul că tipul de imagi­na­ție nu atinge niciodată nimic care se află în prezent și chiar dacă atinge acest lucru o fa­ce ca și cum lumea pe care ar atinge-o ar fi lipsită de contingență, de realitate. Acest fapt este cu atît mai evident cu cît omul din toate timpurile nu a încercat altceva decît să facă în așa fel ca necesitatea să nu-l domine, să nu simtă asupra sa nici un fel de presiune. Nu­mai în acest teren poate el să înscrie plăcerile sale, iar estetica este una dintre aceste plăceri de care s-a folosit tot timpul în decursul istoriei sale. Tot ceea ce e află despre alți oameni care au trăit în fața lui nu este altceva decît proiecția acestora asupra neantului, adică a­su­pra trecutului (de cele mai multe ori) și asupra viitorului care însă nu putea fi despărțit în ochii individului de anumite calamități. De aceea cel mai adesea el se referea la trecut, ca­re, chiar dacă era impregnat de toate suferințele, asupra lui omul poate acționa ca asupra u­nui lucru care s-a petrecut. În mitologie chiar și viitorul nu este altceva decît un trecut pe care omul nu poate să-l desfacă din nostalgia sa. Viitorul nu este altceva decît o formă a nos­talgiei pe care individul o practică în detrimentul realității obiective, adică nesocotind a­ceastă realitate, nesocotind lumea obiectelor de care el nu se poate lega.

La Dostoievschi asistăm la lipsa totală de armonie în ceea ce fac așa zișii săi eroi tocmai din acest punct de vedere. Ei încearcă să se desprindă total de lumea nostalgiei și să do­mine lumea prezentului, dar nu pot face acest lucru, pentru motivul că nu se poate ieși din prezent pentru a-l domina apoi. De aceea omul nu-și poate crea despre acesta din ur­mă nici un fel de iluzie în care să poată trăi, pentru că prezentul anulează acest sistemul de plăceri și dorințe prin lipsa lui de stabilitate. Numai într-o lume stabilită se poate construi o exemplaritate. Ea nu este de fapt altceva decît un mod de a certifica iluzia, de a accepta să nu căutăm pentru aceasta din urmă nici un fel de probe și în acest fel să ne pu­tem menține în sistemul nostru de plăcere. Iar plăcerea cea mai mare pe care individul se con­struiește pe sine nu este altceva decît iluzia în care el își este sieși suficient.

Exemparitatea, care nu era altceva decît construcția unui proiect pentru existența in­dividuală conform cu anumite norme care erau legiferate de către o anumită instanță ce se exprima în totalitate, se fonda tocmai pe această eludare a necesității. Dostoievschi vrea să construiască exemplaritate pornind de la prezent și aceasta să rămînă în prezent, ceea ce nu este posibil. Pentru simplul motiv că prezentul, deci realitatea obiectivă cu alte cu­vinte, nu oferă nici un fel de armonie individului în care acesta din urmă să poată trăi, a­dică să poată arunca iluzia sa peste întreg proiectul existenței, numai în acel moment el poa­te să îmbrățișeze acel proiect. Lucrul acesta nu se poate face în prezent pentru că nu are acea desfășurare armonică pe care individul și spiritul său o revendică. Diferența între Don Quijote și Raskolnikov se află în faptul că în timp ce Iscusitul hidalg nu vrea să aducă nici un fel de schimbare pe lume, ci doar să facă în așa fel ca exeplaritatea de la care se re­ven­dică proiectul existenței să primească prin el o nouă strălucire-fără însă ca ea să fie miș­cată de la locul său, Raskolnikov vrea ceva nou, ceva de care se teme și el. Pentru faptul a­cesta el se pregătește, așa cum deopotrivă se pregătește și hidalgul, pentru ceea ce el vrea să facă dar fără să vrea, fără a avea pretenția că el aduce ceva nou în acest loc, în această exemplaritate. Din acest punct de vedere el este bun credincios. El vrea să se supună întru totul credinței care nu însemnează altceva decît această supunere și care nu are altfel nici un fel de semnificație pentru individ. El nu are nici un fel de ideologie, așa cum are Raskolnikov, tocmai pentru că el nu vrea să schimbe nimic din ceea ce există în proiectul existenței, din ceea ce în acesta din urmă îi este dat individului de exemplaritatea în care s-a născut. El vrea doar să dea strălucire și autenticitate acestei exemplarități, s-o scoată din sta­rea de smiclandestinitate în care a fost plasată de către individ, s-o scoată de sub dominația necesității imediate. S-a scoată de sub dominația probelor care nu fac altceva decît să omoare exemplaritatea. Ideologia lui Raskolnikov constă în voința de a schimba ceea ce a­parține altui individ și apoi de a încerca să introducă această schimbare în propria sa bio­grafie, spre a o legitima, spre a o introduce în propria biografie, în propriul său proiect. El nu reușește să facă acest lucru pentru simplul motiv că individul nu poate să creeze exemplaritate, el nu poate să iasă din clandestinitatea în care se plasează pe sine ca eu. Ca eu, el nu mai are nici un fel de clandestinitate pentru că el este nu un eu, ci o individualitate. Ni­mic din ceea ce Raskolnikov face nu poate fi dus în această agoră pentru simplul motiv că eul nu face altceva decît să distrugă exemplaritatea, crezînd că poate instaura o altă exem­plaritate. Ceea ce devine imposibil tocmai pentru că orice exemplaritate nu este altceva decît un mod de supunere pe care eul nu vrea să-l mai urmneze și din care cauză nu fa­ce altceva decît să se plaseze pe sine în clandestinitate. Eul are drept coordonată esențială ex­cluderea celuilalt, atît ca libertate cît și ca supunere. Tocmai din această cauză el nu poate construi decît în clandestinitate pentru că îl exclude pe celălalt. El nu mai are nici un fel de conciliere cu cineva, decît cu sine, și de aceea nu are nevoie să se înfățișeze în fa­ța nimănui și nu are nevoie de formă pentru proiectul său. Forma fiind în cazul de față mo­dul în care vede proiectul său pînă la finalitatea sa definitivă, în fiecare clipă. Finalita­tea aceasta spre care se îndreaptă proiectul este prezentă în clipă și acest lucru nu e mai poate avea eul pentru că el nu mai admite nici un fel armonie prestabilită despre sine. De aceea el pierde controlul, se pierde pe sine în clipă, deci se pierde în natură în neant. Spre a­ceastă determinare îl împinge lumea reală, adică realitatea obiectivă care nu-i permite in­di­vidului să iasă din contingență și care în același timp îi aduce acestuia totul, încît el nu mai are nevoie de nimic spre a se putea mulțumi în proiectul său. Realitatea obiectivă este a­ceea care face posibilă această poziție a eului, adică înțelegerea lumii în termeni de realitate obiectivă face posibil acest lucru. El nu poate așeza nici unde actul său pentru că el este făcut după legile aceste realități și nu după legile lumii care le face loc tuturor în ea. Nu­mai realitatea exclude omul din ea, numai natura și clipa produc această excludere a o­mului în afara existenței.

___________________

*) Fragment inedit din manuscrisul cu titlul Forma.