Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (478) septembrie 2005

DIN ISTORIA FAMILIEI

 

Iudita CĂLUȘER

Constantin MĂLINAȘ

Biblioteca lui Iosif Vulcan

donată gimnaziului de la Beiuș

Tratăm acest subiect acum, ca parte a ceea ce putem numi Biblioteca Revistei Familia de la Oradea, formată în timpul primei serii de apariție a acestei publicații, cu continuare pentru toate seriile următoare și până în prezent, astfel:

1. Seria întâia 1865- 1879, la Budapesta și 1880-1906, la Oradea. Tabloid mic.

2. Seria a doua 1926-1929, la Oradea, tabloid mic.

3. Seria a treia 1934-1940, la Oradea, în format carte.

4. Seria a patra 1940-1943, în refugiu, după Diktatul de la Viena, cu apariție neregu­lată, la București și Craiova. În format carte.

5. Seria a cincea 1965-1990, ca tabloid. Apoi cu schimbare de format (trecerea din for­mat tabloid în format carte), din 1991 și până în prezent, la Oradea  

Pentru acest interval de timp, de un secol și jumătate, înțelegem prin biblioteca re­vistei Familia totalitatea cărților care au fost adunate în redacție, din surse diferite, de regu­lă trimise de către autori și care au fost prezentate cititorilor în paginile revistei, sub formă de anunțuri, recenzii și cronici. Această totalitate însumează ceea ce am putea numi o bi­bli­o­tecă de redacție, probabil cea mai mare din istoria culturii românești, o bibliotecă virtuală, în care s-au regăsit cei mai de seamă scriitori români și cele mai de seamă tendințe din civilizația modernă a cărții la români. De asemenea, s-a regăsit o sumă importantă de cărți memorabile din literatura universală, din istoria universală a cărții moderne. Avem de asemenea în vedere publicațiile cu caracter serial, sosite în redacție și popularizate prin pa­ginile revistei.

Acum putem numai bănui amploarea enciclopedică a acestei biblioteci, ale cărei di­mensiuni le percepem dintr-o cazuistică foarte bogată a subiectului, dar ne propunem o re­constituire de tip documentar, din care să reiasă cu exactitate caleidoscopică monumentul editorial, care a trecut prin paginile revistei și prin redacție în intervalul de timp a­rătat, dezvăluind pentru prima dată importanța sub aspect biblioteconomic a întregii acți­u­ni a revistei lui Iosif Vulcan. Această reconstituire are mai multe componente, astfel:

1. Descrierea cărților anunțate și discutate în paginile revistei, în toate seriile mai sus arătate.

2. Descrierea cărților adunate în redacție și care formau de facto o bibliotecă.

3. Descrierea cărților publicate de redacție, sub formă de extras din revistă și cu care a­poi redacția a început să formeze seria editorială, numită Biblioteca revistei Familia, care a­pare începând de la finele veacului al XIX-lea, cu continuare în perioada interbelică a veacului trecut și intensă reluare după anul 1990.1 Prima apariție credem că poate fi so­cotită a fi fost: Bogdan I sau întemeierea Moldovei, tragedie în versuri, de cinci acte, scrisă de N. A. Bogdan, Iași, Oradea Mare, Editura revistei Familia, Tipografia Otto Hügel din O­radea Mare, 1890, de 99 p. ( B. R. M., I., p. 391, nr. 7111). Au urmat și altele precum: Neli Cornea, Artă și patriotism, conferință rostită la Ateneul din București la 6/18 ianu­arie 1900, Oradea Mare, 1900, 24 p. Retipărire din revista Familia (B. R. M., I. p. 820, nr. 14.607); Ilarie Chendi, Zece ani de mișcare literară în Transilvania 1890-1900, Oradea Mare, 1901, de 76 p. Retipărire din revista Familia (B. R. M., I. p. 687, nr. 12.085).2.

*

În mod ciudat, în urma seriilor revistei Familia nu a rămas o arhivă la Oradea, care să asigure cunoașterea documentară temeinică a modului de organizare a vieții de redacție și a procesului de apariție a revistei. Nu găsim mai nimica, nici după prima serie, nici de la următoarele trei. Un mare semn de întrebare se ridică astfel, ce s-a putut întâmpla cu se­diile de redacție, unde au dispărut cărțile, manuscrisele, ciornele, șpalturile, corecturile și colecțiile, care în mod obișnuit însoțesc producerea timp îndelungat a unei reviste de a­se­menea talie. Știm că o parte din arhiva, care privea prima serie a revistei, 1865-1906, a a­juns în colecțiile Bibliotecii județene Astra din Sibiu, unde încă mai există manuscrise ine­dite de Iosif Vulcan, în special piese de teatru și corespondență.

Dar cărțile, aglomerate an de an în redacție și care formau o veritabilă bibliotecă, so­­sită la Oradea din toate părțile locuite de români?

Am găsit, în cele din urmă, că o parte din aceste cărți au fost treptat donate de către Io­sif Vulcan către biblioteca Gimnaziului Samuil Vulcan de la Beiuș. Prima consemnare a donației apare la Constantin Pavel, care scrie pe la 1928:“ Cea mai însemnată și mai bog­a­tă do­națiune ne vine însă, din partea directorului revistei Familia din Oradea-Mare, stră­ne­potul și după vrednicie, al episcopului Samuil Vulcan. La 1908 această donațiune comple­tată an de an prin omul de bine și distinsul luptător al culturii naționale, care a fost Iosif Vulcan, face 2.165 de volume, cu deosebire din domeniul istoriografiei și al literaturii ro­mâne, moderne“3. O încercare de analiză a ei face și istoricul literar Mircea Popa, în anul 2003, cu preluarea datelor din studiile noastre anterioare la acest subiect și care ne-au condus la exegeza de față4. În urma studierii unor documente de arhivă și a a­nua­relor maies­tuo­sului lăcaș de educație și învățământ, rezultă următorul tablou de donare a cărților de că­tre Iosif Vulcan, între anii 1884-1904, respectiv în anul 1908, de către soția de­functului scriitor și redactor:

 

BIBLIOTECA IOSIF VULCAN

1884-1908

(după consemnările din anuarele Gimnaziului greco-catolic de băieți din Beiuș)

Nr. crt.Anul donațieiTitluriExemplareUnități fiziceObservații11884/1885. Anexa 2510­111121886/1887. Anexa 30331131888/1889. Anexa 3311211217241895/1896. Anexa 633­2632933651896/1897. Anexa 6328228261361899/1900. Anexa 63­193­193­193­719­02/1903. Anexa 6336336437981903/904. Anexa 6343543644991907/908. Anexa 6328­429­4484Total donație200820242648 .Am numit această secțiune a Bibliotecii revistei Fa­milia ca fiind Biblioteca Iosif Vulcan, deoarece în felul acesta este denumită și consemnată se­parat în anuarele liceului de la Beiuș din anii respectivi, chiar dacă acolo cărțile nu au fost așezate separat, ci s-au integrat la locul dispus prin prelucrarea lor bibliotecono­mică, po­trivit cu regulamentul bibliotecii, despre care facem amănunțită consemnare în alt capitol al acestei cercetări și reconstituiri. După cum se vede, amploarea ei a fost cu mult mai mare, decât a estimat-o profesorul Constantin Pavel, la centenarul din 1928.

În continuare, prezentăm biblioteca Iosif Vulcan în mod sistematic, aranjând-o în or­­dinea unui tablou al indiciilor principale de tip C. Z. U. (clasificare zecimală universală), a­­decvați cu biblioteca însăși, la nivelul celor zece clase  specifice și a unor diviziuni ale lor. A­cest tablou de tip C. Z. U. se prezintă astfel:

A. Documente de tip monografic (cărți):

0.00     GENERALITĂȚI. BIBLIOGRAFII

1.00     FILOSOFIE. ETICĂ. PSIHOLOGIE

      2.00     RELIGIE. TEOLOGIE.

      33        ECONOMIE. FINANȚE

      34                 ȘTIINȚE SOCIALE. DREPT

      37                 ÎNVĂȚĂMÂNT. EDUCAȚIE

      39                 ETNOGRAFIE.  ETNOLOGIE

5.00                 MATEMATICĂ. ȘTIINȚE FUNDAMENTALE

6.00                 ȘTIINȚE TEHNICO-APLICATIVE

6.10                 MEDICINĂ. SĂNĂTATE

7.00                 ARTĂ. MUZICĂ. SPORT

80                    LINGVISTICĂ. FILOLOGIE

80.09                LINGVISTICĂ ROMÂNEASCĂ

82                     ȘTIINȚA LITERATURII. ESTETICĂ

82.09                ISTORIA LITERATURII ROMÂNE

820/89              LITERATURĂ UNIVERSALĂ

85.90                LITERATURĂ ROMÂNĂ

90                     ȘTIINȚE AUXILIARE ALE ISTORIEI

91                     GEOGRAFIE

93/99                ISTORIE UNIVERSALĂ

949.8                ISTORIA ROMÂNILOR

B. Publicații cu caracter serial, ordonate alfabetic

 

Caracteristicile principale ale donației Iosif Vulcan, transpuse la Beiuș prin filiera a­glutinantă a redacției revistei Familia din Oradea, la care se trimiteau cărți din toate pro­vinciile spațiului locuit de români, sunt următoarele:

a. După limbă, din totalul de 2.648 de volume, 2.535 sunt în limba română, iar 113 în alte limbi, dintre care 64 în limba maghiară, 28 în limba germană, 18 în limba fran­ceză și abia câteva în limba latină. Aceasta este o cu totul altă situație, decât în oricare dintre bibliotecile publice din imperiu, care aveau românii ca populație țintă și în care de re­gu­lă domina cartea străină. Se vede și astfel rolul asumat de revistă și redactorul ei, pentru a-și îndeplini misiunea de poartă de intrare a literaturii române, a istoriei, a cărții ro­mânești în general prezentate prin paginile revistei. Beneficiind de un statut informal, re­dac­torul și revista au putut face ceea ce s-a dovedit a fi imposibil în bibliotecile dezvoltate sub statut  formal, în învățământul de orice fel, adică promovarea preponderentă a cărților în limba română. Cu atât mai mult a fost  benefică primirea la Beiuș a acestor cărți, care au îmbunătățit potențialul cognitiv al bibliotecii profesorilor de la gimnaziu, aducându-le la îndemână cele mai importante cărți românești din principalele domenii ale creației și cu­noașterii, în ediții academice, sau de popularizare didactică.

Din analiza pe domenii ale cunoașterii, luând în seamă clasele, diviziunile și subdi­viziunile C. Z. U., rezultă că biblioteca revistei Familia, așa cum se regăsește în donația Iosif Vul­can a avut o structură informațională surprinzător de echilibrată pentru acele timpuri. Astfel a avut vectorul cărții lingvistice și literare de numai 31%, cu mult mai mic decât în bi­bliotecile dezvoltate sub statut formal, în schimb a cuprins cărți din principalele do­me­nii ale cunoașterii, grupate aproximativ sub ponderea următoare:

–            Clasa 0 = Generalități, bibliografii………………1 %

–            Clasa 1 = Filozofie, etică, psihologie……………5%

–            Clasa 2 = Religie, teologie………………………11%

–            Clasa 3 = Economie, drept, educație, etnologie…12%

–            Clasa 5 = Științe fundamentale…………………..3%

–            Clasa 6 = Științe aplicate. Sănătate………………10%

–            Clasa 7 = Artă, sport, timp liber………………….1%

–            Clasa 8 = Lingvistică și literaturㅅ…………..31%

–            Clasa 9 = Istorie, geografie, biografii……………26%

Pentru comparație, notăm că dominanta cărților din clasa opt ajungea în unele biblioteci la 60-70% din totalul colecțiilor, iar împreună cu clasele nouă și doi putea să se ri­dice până la 90% din ponderea colecției. Ceea ce arată, comparativ, pentru donația Iosif Vul­can, o structură mai armonizată pe domenii și cu atât mai utilă, pentru înviorarea spiri­tu­lui teologic și didacticist al bibliotecii de la Beiuș. Oferta cognitivă a donației, observată nu numai statistic, dar și prin titlurile ei concrete, se instituie în proporție de circa 85% din titluri și subiecte românești, ceea ce a dat o complementaritate îmbucurătoare biblio­tecii de la Beiuș, formată preponderent din surse, care nu ofereau carte românească și de su­biect românesc. Ni se relevă astfel o fațetă practic necunoscută a acțiunii culturale a lui Io­sif Vulcan și a revistei Familia, cu rol pozitiv în biblioteconomia românească de la finele vea­cului al XIX-lea, complementar cu acțiunea literară deja cunoscută.

*

Din domeniul de generalități și temeiuri bibliografice ale cunoașterii, specific pri­mei clase C. Z. U., vedem că la Beiuș se primeau fascicolele din Bibliografia  românească  a cărei redactare și editare o inițiase Ioan Bianu la Academia Română din Bu­curești, în­ce­pând de prin 1895, ulterior ajutat de Nerva Hodoș. Acesta era un instrument fundamental de informare, fiind vorba despre reconstituirea civilizației cărții tipărite la români, în­cepând din anul 1508 și, în primul volum, până la 1716. De asemenea se afla Biblio­grafia scriitorilor români, de Gh. Adamescu, în prima redactare, așa cum a apărut în co­lecția „Biblioteca pentru toți“. Și alte lucrări de metodă a gândirii în materie de sistem al științelor și progres cultural, precum C. Disescu, Ce influență are cultura intelectuală, Bu­curești, 1893; C. Dunca-Șchiau,  Cultura omului, București, 1872, dedicată mamelor și învățătoarelor, Jules Morand, Întroducere în studiul științelor, București, 1898; I. Rădu­lescu- Pogoneanu, Probleme ale culturii românești, București, 1902. Pentru consonanța cu mișcarea intelectuală interromânească, observăm că existau la Beiuș rapoarte și cuvântări despre marile fundații românești, formând un tipar și model de lucru, precum și despre amploarea serbărilor dedicate în 1904 împlinirii a patru secole de la vecinicia voievodului Ște­fan cel Mare, ca punct de referință al unui calendar cultural al tuturor românilor: Gh. Silvian- Becescu, Ștefan cel Mare sau Atletul lui Hrist, București, 1904; Th. A. Bogdan, Ștefan cel Mare- Tradiții, legende, balade, colinde culese din gura poporului, Brașov, 1904; Ion C. Georgian, O pagină  din viața marelui Ștefan, București, 1894; Petre Verussi, Ște­fan Voievod cel Mare, București, 1879; Nicolae Densușianu, Aniversarea de patru secole de la moartea lui Ștefan cel Mare Domnul Moldovei, București, 1904, de 23 pagini în ilustrații, extras din revista România militară, iunie 1904.           

Din gândirea filozofică tradițională, cât și din inovațiile aduse de determinismul doc­trinelor morale și sociale, au ajuns și se aflau la Beiuș, prin filiera lui Iosif Vulcan, cărți despre Plotin, Kant, J. J. Rousseau, despre determinismul social, socialismul în general, des­pre psihologism, geniu, talent, stil, despre caractere morale și degenerare, despre etica fi­lozofică și etica creștină, semnată de autori străini și de autori români.

*

Cartea de conținut și mesaj religios forma una dintre paradigmele de antologie a a­ces­tei colecții, cu rol de învățare, fiind exclusiv creștină și deloc mitologică. Cele circa 11% din totalul titlurilor și volumelor colecției donate de I. Vulcan se pot clasa în cel puțin pa­tru grupări, ca mesaj intelectual:

1. Teologie: Ghenadie Petrescu, Evangheliile. Studiu istorico-literar și Autenticitat­ea Evangheliilor în genere, București, 1894; D. Stoica, Trei conferințe teosofice, Budapesta 1903; P. Barbu, Isus Christos, Caransebeș, 1902; E. Bougaud, Mama Sfântului Augustin, Blaj, 1901;  J. Frrind, Scientia religionis și Religionis Handbuch; N. Nilles, Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae orientalis in terris Sancti Stephani, Innsbruck, 1885, 2 vol; J. B. Massillon, Cuvântări bisericești, 2 volume, traduse de preotul Ioan Genț, O­ra­dea, 1896-1906; Th. D. Speranția, Minunea vieții și cheia lumii, București, 1902; Episco­pul Melchisedec, Despre icoanele de la Athon, București, 1883; G. Musicescu, Imnele Sfin­tei Liturghii.

2. Istoria bisericii catolice: J. Acker, Madona de Lourdes, Jaurin, 1897; Ștefan Pop, La Unirea Bisericei românești, Timișoara, 1903; Lauran A., Egyház politikánk, Oradea; Au­tonomia catolică din Ungaria, Brașov, 1897; Gyáfas El., A román görög-katholikusok au­tonomiája; S. Mureșianu, Iconologie creștină occidentală și orientală, București, 1893; Szulik József, A kath. anyaszentegyház szertartásai, etc.

3. Istoria creștinismului și a bisericii la români: George Ardelean, Istoricul episco­piilor noue, Sibiu, 1901; Ioan Ardelean, Istoria diecesei române greco-catolice a Oradiei Mari, în 2 volume, Gherla, 1883-1888; A. Bunea, Episcopul Ioan Inocențiu Klein, Blaj, 1900, 2 ex.; C. Erbiceanu, Ulfila. Viața și doctrina lui, sau starea creștinismului în Dacia Tra­iană și Aureliană în sec. IV., București, 1898; At. M. Marienescu, Luteranismul, calvi­nis­mul și introducerea limbii române în bisericile din Ardeal, București, 1902; N. Popea, An­drei baron de Șaguna, Sibiu, 1879; Ioan V. Pașcan, Viața Prea Cuvioasei Maicei Noastre Paraschiva, Cernăuți, 1904

4. Catehetică: P. Barbu, Catechismul religiunii ortodoxe pentru școlile poporale, Ca­ransebeș, 1893; Idem, Religiunea în școala veche și în școala nouă, Caransebeș, 1899; George Barițiu, Catechismul calvinesc, reeditare critică, Sibiu, 1897; Cântări ocazionale  bi­sericești/ Antologie de Maria Cunțan, cu scop școlar, Sibiu, 1898; Anghel Constantinescu, Regenerarea femeii prin creștinism, Ploiești, 1902; Iuliu Scriban, Patruzeci de pre­dici populare, Ploiești, 1904; I. V. Raiculescu, Biserica, obiectele sfinte din ea și veștmin­tele bisericești, București, 1903.

Cărțile grupate în clasa 3 sunt de o mare varietate domenială și aveau în principal me­nirea să facă legătura între procesul de învățare și succesul în viață a tânărului absolvent de la Beiuș, prin urmare au un accentuat conținut social și caracter demonstrativ. Ele au o pondere mare în bibliotecă, de 12%, ceea ce arată că la Beiuș se forma un intelectual activ, care utiliza o bibliotecă de sprijin, pentru formarea și identitatea etno- culturală a ti­ne­rilor. În funcție de conținutul lor, am împărțit aceste cărți în patru diviziuni, prin care ne apropiem de partea militantă a acestei biblioteci:

1. Economie, finanțe, cu lucrări de informare și succes în afaceri precum: Buna chi­verniseală, de T. V. Păcățian, Sibiu, 1900;  Îndreptar pentru întemeierea băncilor rurale du­pă sistemul F. W. Raiffeisen, Sibiu, 1895, de Ioan Costin, sau Societăți de cumpătare, de G. Aluasiu, Sibiu, 1898. Acesta era un îndreptar practic de înființare a unor asocieri de economii, după modelul Societății de cumpătare din comuna Babța din Sălaj, iar au­torul era un învățător rural. Sau lucrări de tip universitar, precum Despre poporație. Statistica. Teoria și politica ei, Iași, 1899, ori Obiectul economiei politice și însemnătatea ei, Iași, 1901, amândouă de profesorul A. C. Cuza. Găsim în acest modul al bibliotecii Iosif Vul­can, ca fiind ajunse la Beiuș, două lucrări de cea mai ridicată profesionalitate, premia­te de Academia Română: Finanțele României de la Regulamentul Organic până astăzi, (1831-1905), București, 1905, respectiv Studiu asupra monopolurilor în România, Bu­curești, 1906, de Th. C. Aslan.

2. Științe sociale, drept. Observăm prezența a zeci de cărți în limba română și în lim­ba maghiară, care proveneau în egală măsură din Imperiul austro-ungar, sau din Regatul Ro­mâniei și care aveau menirea de a ajuta tinerii învățăcei să dobândească o busolă de ghidare prin meandrele instituționale ale timpului. Astfel, despre realitățile din Ungaria: A választásrol, 1874; Ion Ciocârlan, Traiul nostru, Budapesta, 1906; Knorr Lajos, A magyar magánjok; Mill, J. St., Libertatea, Sibiu, 1898; Aureliu Olteanu, Legea comercială a Un­gariei, Vârșeț, 1904; Victor Onișor, Legiuirea țării noastre, Bistrița, 1901; Plopu, György, A jog philosophiája és kritikai méltatása, Oradea, 1903; Pavel Rotariu, Legea comunală, Ti­mișoara, 1886.

Sau despre cele din România:

D. Alexandrescu, Explicațiune teoretică și practică a dreptului civil român în com­pa­rație cu legile vechi, Iași, lucrare fundamentală în patru volume, apărută între 1886-1894;  Rudolf Ihering, Scopul în drept, București, 1898; Ioan Kalinderu, Un țăran harnic, București, 1898, Idem, Patrie, éducation et travail, București, 1896; Curs de procedu­ră civilă, București; Paul Negulescu, Studii de istoria dreptului român, București, 1900; Gr. Gh. Tomida, Dreptul constituțional, Ploiești, 1904

Ori, cărți de îndreptare juridică profesională și morală:

Charles C. Arion, Bogați și săraci, București, 1890; Neli Cornea, Femeia română, Ba­cău, 1899; C. Sandu Aldea, Scrisori către plugari, București, 1901; Titu Vuculescu, A­mi­cul poporului, București, 1899.

3. Învățământ, educație. Câteva zeci de cărți din entitatea analizată erau tratate și stu­dii de metodică și pedagogie a predării, pe materii, erau cărți de istorie a învățării, sau ma­nuale de dezvoltare a unor abilități, care să ridice viața persoanei la un standard cultu­ral și vocațional cât mai deplin.

 a). Gh. Adamescu, Manual de poetică, București, 1898; Teodor Ceontea, Aritme­tica generală și specială, Arad, 1884, sau 1899; George Chelariu, Curs elementar de bota­ni­că și zoologie, în două volume, Brașov, 1900; Ioan Manliu, Carte de cetire, București, 1897, în 6 volume; Al. Manicatide, Noul curs de algebră, București, 1902;

b). Grigorie V. Borgovan, Istoria pedagogiei, București, 1897; Petru Pipoș, Istoria pe­dagogiei, Arad,1892; Petru Verussi, Compendiu de pedagogie; Spenler Herbert, Despre e­ducație, București, 1895, 2 volume apărute în Biblioteca pentru toți, nr. 4

c). N. A. Bogdan, Arta de a vorbi, recita și declama în societate, Iași, 1899; Ion Bumbac, Lectura școlară, tom I., Cernăuți, 1894; George Moian, Lucrul manual educativ, București, 1896, (mai multe ediții); Ioan Suchianu, Cartea de citire și compoziție, Bu­curești, 1903; Ilie Bei, Igiena școlară, Sibiu, 1904.

Toate acestea, încă o dată, fac mărturie despre soliditatea și profesionalitatea proces­u­lui de informare și învățare în gimnaziul de la Beiuș, unde biblioteca devenise prin evoluția ei, un suport temeinic complementar, al predării la clasă și al învățării individuale în sala de meditație.

4. Etnografie, etnologie. Un capitol foarte frumos al donației Iosif Vulcan arată des­chiderile acesteia, așa cum se practicau ele implicit și explicit, între redacția revistei Familia și sfera ei de influență și iradiere infoculturală, de unde au fost induse și duse efectiv în biblioteca de la Beiuș. Cum se vede în listele ce urmează, găsim cărți despre românii de pre­tutindeni, din România, din sudul Dunării, din Turcia, din Bucovina, inclusiv studiul des­pre numele de familie la românii din Ungaria, de Alexiu Viciu, Blaj, 1902, care trata un aspect cotidian al efectelor deznaționalizării prin măsuri administrativ-funcționărești.

Sunt compact prezente lucrările de o mare consistență a etnologului bucovinean Si­meon Florea Marian, din perioada 1873-1903, cel care a și fost elev la Beiuș, unde încheie studiile de nivel mediu în anul 18715.

Cărțile din domeniul mai teoretic al științelor fundamentale sunt puține în această co­lecție, dar câteva sunt cu totul deosebite și semnificative: Șt. Christescu, Energia univer­sală, electricitatea și viața, București, 1904; Nicolae Coculescu, Tratat elementar de as­tro­nomie, București, 1903; Petre Popescu, Teoria probei în știința modernă, București, 1901; Ioan Pușcariu, Considerațiuni asupra timpului și spațiului, Budapesta, 1878.

*

Mai multe și diverse sunt cărțile tehnico- aplicative, care răspundeau științelor pra­cti­ce din clasa 6 a clasificării zecimale universale, precum și materiilor de învățământ. Astfel sunt cărțile lui George Maior, de economie agrară, agricultură rațională, fitotehnică, agro­logie, sau cărțile altor autori despre cultura cânepei și a inului, grădina de legume, cultura sfeclei, vinuri și arbori, cultura lucernei, creșterea stupilor, dar și despre poștă, telegraf, te­lefon, sau cum se fac fotografiile. Toate acestea întăresc partea demonstrativă și de aplica­ție a procesului de învățământ de la Beiuș, menit să pregătească viitori învățători, preoți și funcționari, care să fie un model de gospodari și economie casnică  eficientă în comunitățile lor.

Un capitol mare îl reprezintă cărțile de medicină a persoanei și despre sănătatea pu­blică, menite a forma un tânăr sănătos, care să se ocupe de igiena personală, cât și de i­giena mediului în care trăiește.   

Cărțile din clasa șapte (artă, muzică, timp liber) sunt puține, însă sunt semnificati­ve pentru cine ar fi dorit să le consulte.

*

Cărțile de lingvistică și filologie.  Începem observarea clasei opt, cea mai bogată, a­vând o pondere de 31% în totalul donației, cu autorii, studiile și dicționarele de filologie u­niversală, precum și crestomațiile de texte, care asigurau la Beiuș legătura cu studiul limbilor română, maghiară, germană, franceză, greacă precum și cu progresul filologiei eu­ro­pene, în special a transformării grafiilor etimologice în scrieri fonetice. A se vedea în special prezența anuarelor lui Gustav Weigand, de la Institutul pentru limba română de la Leipzig, pe parcursul a șapte ani, a dicționarelor bilingve, sau a celor etimologice.

Lingvistica și filologia românească este reprezentată masiv, prin cele mai bune lu­crări teoretice, ori aplicative, produse la finele veacului al XIX-lea și începutul celui următor, cu privire la limba română tratată ca istorie, dezvoltare literară și dialecte, cât și ca e­di­tare de texte.

a). Gh. Adamescu, Noțiuni de istoria limbii și literaturii românești, București, 1894; Gramatica istorică a limbii românești, București, 1899, lucrarea colectivă; Ion Bum­ba­cu, Din istoria limbei și literaturei române, Cernăuți, 1889; B. P. Hașdeu, Etymologi­cum Magnum Romaniae, București, 1894; L. Șăineanu, Dicționarul universal al limbei ro­mâne, Craiova, 1896

b). Ioan Maniu, Gramatica română. (Sintaxa), București ediție de după 1895, apoi Po­vățuitoriul studiului limbii române, București, 1896; Giorgio Pascu, Limba comună și dic­ționarul nostru, București, 1906

c). Ioan Popovici, Dialectele române, Sibiu, 1904; Alexiu Viciu, Glosariu de cuvinte dialectale din graiul viu al poporului român, Blaj, 1899 

d). Mardarie Cozianul, Lexiconul slavo- român, Ediție de Gr. Crețu, București, 1900; Codicele Voronețean, ediție critică de I. G. Sbiera, Cernăuți, 1885.

Se poate remarca un grup de lucrări filologice, produse de autori locali, cu destina­ție didactică: Gh. Alexici, Roman nyelvtan, Budapesta, 1892; Idem, Az oláh nyelv eredete, Bu­dapesta; Dian Illés, Vocalis nasalis a roman nyelvben; Pall Gavril, Gramatica română, O­radea, 1883; Georgiu Popa, Scrieri și vorbiri, Arad, 1895; Ioan Petranu, Gramatica ro­mână, Arad, 1898, în mai multe părți și exemplare; N. Sulică și N. Pilția, Curs sistematic de gramatica limbii române, Brașov, 1902

Estetică și istorie literară

Ca și componentă a clasei opt, știința frumosului literar în genere și cu aplicație la fe­nomenul literar românesc este reprezentată destul de bine în colecția donată, prin lu­crări teoretice sau de istorie literară românească.

a). Mihail Dragomirescu, Elementele literaturei și Teoria elementară a poeziei, Bu­cu­rești, 1902; Iosif Blaga, Teoria dramei, Tratat, Brașov, 1899; C. Dobrogeanu- Gherea,  Literatură și știință; M. Stratanu, Principii de estetică și poetică, Craiova, 1893; I. Eliade Ră­dulescu, Curs de poezie generală, Craiova, 1883

b). Th. Adamescu, Ideile politice ale cronicarilor, București, 1895; Gh. Adamescu, Crestomație, București, 1897;  Ioan Manliu, Antologie română și Crestomație română, Bu­curești, 1891; Ioan, Bianu, Despre cultura și literatura românească în secolul al XIX-lea, Bu­curești, 1891; Al. Vlahuță, Curentul Eminescu, București, 1892     

c). Cercetări bibliografice și monografice: Miron Cristea, Eminescu élete és müvei. Gherla, 1895. Prima teză de doctorat pe tema Eminescu; Dulf Péter, Alexandri Vazul mûködése; E. Szabó, Coșbuc György, Blaj, 1904.

Respectiv, cercetări academice și monografice în limba română: D. Olănescu-Ascanio, Vasile Alecsandri, București, 1894; Ioan S. Ordeanu, Eminescu, București, 1899; N. Petrașcu, Vasile Alecsandri, București, 1894; G. Popescu, Dimitrie Bolintineanu, Bu­cu­rești, 1876; I. G. Sbiera, Aron Pumnul, Cernăuți, 1889; M. Strajanu, Ioan Eliade Rădu­lescu, Craiova, 1902. Respectiv : I. Rațiu, Timotei Cipariu, Blaj, 1905; Mite Kremnitz, Car­men Sylva, Halle, 1903, Th. D. Speranția, Omer întinerit (I) Iliada, București, 1893.

Literatura universală.

Circa 250 de titluri din totalul donației este ocupat de autori din literaturi străine, într-o aglomerare destul de eterogenă, de la clasicii greci și până la Castelul din Carpați, de Jules Verne, roman apărut la Sibiu, în 1897, tradus de V. Onișor. Sunt destui scriitori mi­nori, sedimentați de judecata timpului, dar mai importantă este prezența scriitorilor mari, traduși în limba română, sau în limba maghiară, care se puteau citi în redacția Familia și de aici la Beiuș. În mod special ne atrage atenția ediția din Biblioteca pentru toți (nr. 218) a romanului Don Quijotte de la Mancha, de Miguel de Cervantes y Saavedra, ediția din 1905, la trei sute de ani de la prima apariție în tipar a cărții, care a modernizat judecățile matrimoniale, din Europa, cu mult înainte de romanul despre drama lui Werther, de Goethe, respectiv a dat cea dintâi expresie puternică în imagini artistice, a luptei dintre vis și realitate. Lista aceasta de la  Beiuș este interesantă nu numai sub aspectul judecăților de va­loare literară. Cât mai ales prin prisma sociologiei lecturii, spunându-ne ce scriitori erau în vogă pe la 1900 în mediul în care s-a produs. Și trebuie să spunem că era o listă, din ca­re lipsește cea mai recentă etapă de evoluție estetică a literaturii europene, după Baudelaire și Rimbaud, după Dostoievschi și H. Ibsen, după Marcel Proust și Cehov, sau Ivan Bu­nin. Este mai mult o listă de autori clasici, iluminiști, romantici și ai realismului descriptiv, dar din care absentează literatura nouă de analiză psihologică, prin urmare o listă ră­masă în urmă cu o epocă estetică și care răspundea mai mult unor nevoi didacticiste.

Literatura română.

Cu aproape 700 de poziții, din totalul donației, literatura română se înscrie practic în aceeași parametri axiologici, ca și segmentul de literatură universală, cu două diferențe vi­zibile. Aici scriitorii minori sunt cu mult mai mulți, și ocupă cea mai mare parte a listei, res­pectiv sunt prezenți și menționați și cei mai recenți scriitori români, care exprimă cele mai noi performanțe stilistice ale literaturii române din jurul anului 1900.

Vedem și aici scriitori, care atunci erau în vogă, erau difuzați și citiți, dar al căror nu­me și ale căror opere azi nu mai au rezonanță, ca o lavă împietrită sub timp. Iată câțiva, din­tre cei citați cu mai multe cărți : Ioan Adam, Theochar Alexi, N. A. Bogdan, Carmen Sylva, Neli Cornea, Maria Cunțan, Ion Gorun, Iulia Hașdeu, Silvestru Moldovan, Ioan Mun­teanu, G. Neculița, Virgil Onițiu, Dimitrie Petrino, Antoniu Popp, Vasile Pop, D. Ră­dulescu-Niger, Riria (= Cornelia Xenopol), Radu D. Rossetti, Iuliu Roșca, Elena Sevastos, George Sion, Smara(= Smaranda Gheorghiu), C. Stamati-Ciurea, Dumitru Stăncescu, Du­mitru Teleor, Petru Vulcan, etc.

Printre acest moloz literar, se întrevăd totodată operele solide ale celor mai de seamă scriitori ai literaturii române, accesibile la Beiuș, precum cele semnate de Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu, Antim Ivireanu, Anton Bacalbașa, Dimitrie Bolintineanu, Ioan Budai Deleanu, I. L. Caragiale, Coresi, George Coșbuc, Ion Creangă, Do­softei, Mihai Eminescu, Nicolae Filimon, Ion Ghica, B. P. Hașdeu, Constantin Negruzzi, Alexandru Odobescu, Anton Pann, Miron Pompiliu, Ioan Pop Reteganul, Ioan Slavici, Di­mitrie Țichindeal, Alexandru Vlahuță și chiar opera extinsă, în proză și versuri, a lui Io­sif Vulcan, cu mesaj puternic și multe virtuți stilistice.

Din literatura celor mai tineri scriitori, dar înobilați de valoare, cu care îmbogățeau spiritul și stilul poeziei și prozei românești, găsim în listă opere semnate de Zaharia Bârsan, Lucian Bolcaș, I. Al. Brătescu-Voinești, Al. Cazaban, Ilarie Chendi, Octavian Goga, Eu­gen Lovinescu, sau Duiliu Zamfirescu și Mihail Sadoveanu.

Toate în ansamblul lor asigurau o ofertă compozită de opere literare, al cărei numitor comun era limba română frumoasă, cultivată cu fermitate și mlădiere, care ajungea astfel din toate provinciile, până în faldurile și încrețiturile Munților Beiușului, spre folosul ti­nerilor gimnaziști, ce se pregăteau să devină lideri de gândire și exprimare în limba ro­mână, pentru comunitățile din care veneau în băncile acestei școli ilustre.

Mai facem o remarcă pentru multele titluri de literatură  populară de calitate, ca și pen­tru cărțile și broșurile de umor popular, nu puține, care și ele își aveau rostul în ansamblul procesului lecturii și a prefigurării spiritului critic în limba română, atât de necesar și a­tunci, ca întotdeauna, ca și acum, în comunitățile românești.

Partea de carte istorică a donației.

a). Științe auxiliare ale istoriei. Câteva zeci de titluri, din biblioteca lui Iosif Vulcan, pri­vesc studiul însemnărilor și inscripțiilor din mănăstiri și biserici(bibliologia), inscripții­le de pe monumente vechi (epigrafia), monedele vechi imperiale romane (numismatica), di­plome, documente și vestigii ale arheologiei. Autorii lucrărilor sunt dintre cei mai presti­gioși în acel timp, la români: Episcopul Melchisedec, Grigore Tocilescu, Alexandru O­do­bescu, Michael Șutu, sau Simion Florea Marian, care a mai fost amintit și pentru lucrările sale de etnologie.   

b). Cărțile de geografie. Le cuprindem în această parte a donației, dată fiind grupa­rea geografiei împreună cu istoria și științele auxiliare, în clasa nouă a clasificării zecimale u­niversale, după care ghidăm această reconstituire documentară. Sunt în total peste 150 de lucrări de geografie generală teoretică, sau aplicată, privind Europa, România, Ungaria, Bul­garia, Franța, sub multiple fațete, de geografie economică, sau fizică, monografii de pro­vincii și localități, lucrări despre geologie, climă, relief, faună și floră, editate în limba ro­mână, în limba maghiară, în limba germană (în special ghidurile de călătorie, celebrele „Bedäcker“-uri), în limba franceză, sau câteva în limba engleză.

Deschiderea geografică a colecției este evidentă în câteva direcții definitorii, către Eu­ropa, dar în special către geografia locală, provincială și comunitară, precum și către geo­grafia economică și fizică a regatului României, despre care sunt consemnate și pot fi ci­tite numeroase lucrări, cu caracter academic și științific certificat de autorii lor și de a­pa­riția lor sub auspiciile Academiei Române din București. O remarcă specială ne cer lu­cră­rile de geologie, cartografie și climatologie, numeroase și cu caracter experimental, care co­res­pund marelui avânt și progres, pe care aceste științe l-au cunoscut în România către sfâr­șitul veacului al XIX-lea. Câteva zeci din lucrările astfel produse, au ajuns și la Beiuș, prin ve­nerabilul Iosif Vulcan, care le primea în calitate de redactor al revistei sale, cât și în aceea de membru al Academiei Române.  

c). Istoria universală. Mai restrânsă decât partea de geografie a colecției, suma căr­ților de istorie universală se ridică la 60 de titluri, adică circa 2%, din total, fiind semnate de autori români și maghiari, în cea mai mare parte. Ca subiect, se observă că domină căr­țile despre antichitate, în special cea romană, mai puțin cea greacă. Sunt prezente ediții din scrierile clasicilor, Cassius Dio, C. J. Caesar, Cicero, Herodot, C. Tacitus.

Dintre autorii străini de actualitate atunci, sunt cărți semnate de Paul Bourde, Heinrich Francke, Jules Michelet, sau A. S. Wilkins. Autorii români sunt bine reprezentați, remarcăm astfel opere temeinice de C. Erbiceanu, Ioan L. Kalinderu, Gavril Pop, Du­mitru Stăncescu și B. P. Hașdeu cu celebra lui lucrare Strat și substrat. Geneza popoarelor bal­canice, București, 1892.

Legătura cu actualitatea o fac autori minori maghiari din Oradea, precum, Hegyesi Márton, Lakatos Lajos, Marki Sándor, sau Octavian Lugoșianu, care au produs cărți de că­lătorie și despre mileniul maghiar, sărbătorit amplu la 1898 în tot Imperiul austro-ungar.

d). Istoria românilor. Alături de arondismentul privind literatura română, segmentul de istorie a românilor și a României ocupă peste patru sute de poziții în ansamblul bibliotecii donate de către Iosif Vulcan pentru Gimnaziul de la Beiuș, din care aici am identificat și redat cea mai mare parte a titlurilor, cum se poate vedea în listele care ur­mează. În primul rând subliniem caracterul temeinic, academic, al celei mai mari părți a lu­crărilor, semnate de cei mai valoroși și în vogă istorici români: George Barițiu, Nicolae Băl­cescu, Ioan Bianu, Ioan Bogdan, Teodor Burada, Dimitrie Cantemir, A. C. Cuza, Ni­colae Densușianu, Nicolae Iorga, Mihail Kogălniceanu, At. M. Marienescu, Petru Maior, Ioan Mihalyi de Apșa, Dimitrie Onciul, Al. Papiu Ilarian, Eudoxiu Hurmuzachi, Teodor Pă­cățian, Aurel Popovici, Nicolae Petra -Petrescu, Nicolae Popea, Ioan cav. de Pușcariu, I. Gh. Sbiera, Dimitrie Sturdza, Nicolae Sulica, Gh. Șincai, Grigore Tocilescu, V. A. Urechia, Alexandru Xenopol. Sunt în această listă istorici din toate provinciile locuite de ro­mâni, care se regăseau astfel pilduitor în preocupările lor tematice, pentru elaborarea unei is­torii comune a tuturor românilor și acesta putea să fie și era mesajul principal al colecției de cărți istorice, transmis la Beiuș cu biblioteca lui Iosif Vulcan.

Sunt prezente corpusuri de documente și lucrări de interpretare a acestora, parțiale, sau cuprinzătoare, care privesc practic și îmbrățișează toate etapele de formare și dezvoltare a românilor și a statelor românești, din antichitate și până în epoca modernă.

A). Corpusuri de documente:

Colecțiunea lansată de Eudoxiu Hurmuzachi, începând din anul 1876, la care au mai lucrat Ioan Bogdan, Nicolae Iorga, C. Esarcu, N. Densușianu, Nerva Hodoș, Gr. To­cilescu, Dimitrie Sturdza, cu peste 15 volume( din totalul de 45, apărute până în 1942) 

Acte și documente privind renașterea României. Publicate de Ep. Ghenadie Petrescu, în 8 volume, între 1889-1892 (din totalul de 11 volume publicate până în 1900).

Documente românești, publicate de Ioan Bianu, 1907.

Documente și regestre din sec 15 și 16, publicate de Ioan Bogdan, București, 1902.

Fragmente zur Geschichte der Rumänen, de Eudoxiu Hurmuzachi, 4 volume, 1878-1886.

Documente din Bistrița, Documente privitoare la Constantin Brâncoveanu, Ma­nus­cripte din biblioteci străine, publicate de Nicolae Iorga.

Cartea de aur sau luptele politice naționale ale românilor de sub coroana ungară, trei volume publicate de Teodor Păcățian, Sibiu, 1902-1905 (din totalul de opt volume).

Date istorice privitoare la familiile nobile române, de Ioan cav.de Pușcariu, 2 volu­me, apărute la Sibiu, între 1892-1895.

Documente pentru limbă și istorie, 2 volume publicate de Ilarion Pușcariu, Sibiu, 1897-1899.

Documente privitoare la trecutul românilor din Schei (1700-1783), publicate de St. Stinghie, patru volume între 1901-1906, la Brașov.

Acte și documente, publicate de Dimitrie Sturdza în 9 volume, între 1891-1895.

Documente, publicate de V. A. Urechia, București, 1895.

B). Lucrări fundamentale:

D. Cantemir, Descriptio Moldaviae, și Hronicul vechimei a Româno-Moldo-Vla­hilor, ediție de Grigore Tocilescu, București, 1901; Petru Maior, Istoria pentru începutul ro­mânilor în Dacia, Budapesta, 1812 sau 1834; Al. Papiu Ilarian, Istoria românilor din Da­cia superioară, Viena, în 2 volume 1851-1852, Gh. Șincai, Cronica românilor, Buda, 1844, V. A. Urechia, Istoria românilor în biografii, București, 1877; Dimitrie Onciul, Originile Principatelor române, București, 1899; Dimitrie Sturdza, Europa, Rusia și Ro­mânia: Studiu însoțit de hărți, București, 1890. Lucrarea a fost tradusă în limbile franceză și germană și difuzată în cancelariile Europei; V. A. Urechia, Istoria românilor, în 10 volume, București, 1891-1902; Gr. Tocilescu, Istoria românilor, în 12 volume, București, 1888-1896.

C). Lucrări de amprentă și emancipare prin identitate a românilor: C. Berariu, Tri­co­lorul român, Cernăuți, 1901; Lucian Bolcaș, „Corda fratres“-Apello, Viena, 1902; N. Băl­cescu, Istoria românilor supt Mihai Vodă Viteazul, București, 1878, prima ediție de Al. O­dobescu, cu reeditare la 1901; Aurel Popovici, Principiul de naționalitate, București, 1894; A. D. Xenopol, Românii și maghiarii înaintea istoriei = Magyars et roumains devant l’histoire, București și Paris, 1900; I. Tanoviceanu, România sub raportul moral, Bu­curești, 1902; Ch. D. Staicovici, Statistica românească, București, 1898.

D). Lucrări de trezire prin istoria locală și provincială: A. Cossimelli, Poëmation de se­cunda legione valachica, Oradea, 1830. Autorul italian redă în versuri avântate istoria re­gimentului grăniceresc al românilor de la Năsăud; N. Densușianu, Momente pentru is­toria țării Făgărașului, București, 1885; C. Esarcu, Monumentele Plevnei: Rolul monume­n­telor în istoria unui popor, București, 1883; G. Madan, Suspine din Basarabia, București, 1897 cu prefață de George Coșbuc; Ioan N. Roman, La question roumain en Hongrie, Constanța, s.a.; I. Gh. Sbiera, Mișcarea bisericească a românilor din Bucovina, Cernăuți, 1896; Ioan G. Valentineanu, Esilul românilor în Rusia și Testamentul lui Petru cel Mare, Bu­curești, 1896.

Dar, desigur, sub mult mai multe fațete se poate vedea în anexe și înțelege valoarea cu totul excepțională a cărților istorice din donația lui Iosif Vulcan, prin care se asigura ci­ti­torilor de la Beiuș în primul rând fundamentul documentar, apoi dialogarea și interpre­tarea în actualitate a istoriei și situației românilor, aflați atunci în plin proces de consolidare a conștiinței și solidarității, ce-i va duce către formarea statului național unitar.   

Publicații seriale.

Din analiza donației vulcaniene, așa cum a fost consemnată în sursele de informare, rezultă că pe parcursul înfăptuirii ei au fost depuse la Beiuș mai mult de 100 titluri se­riale, cu apariție de durată, sau ocazională, colecții integrale sau parțiale, așa cum s-au a­dunat ele în redacția revistei Familia de la Oradea.

Prin aceasta, cu adevărat se poate afirma că la Gimnaziul din Beiuș s-a acumulat cea mai importantă colecție de presă românească, mult mai dimensionată decât a fost la ce­lelalte instituții școlare de la Blaj, Arad, Oradea, Brașov, Năsăud, sau chiar din întregul Im­periu austro-ungar. Probabil numai la Biblioteca Universității din Cernăuți ar fi putut e­xista o colecție de seriale românești, mai cuprinzătoare decât cea de la Beiuș.

Acestea proveneau de la editori din imperiu, sau în majoritatea lor, din România, ceea ce iarăși este important  de a constata, deoarece prin ele Beiușul devenea cel mai im­portant centru școlar și intelectual din imperiul bicefal, informat cu problemele românilor și ale României.

*

Facem precizarea că pentru identificarea cărților din listele donației vulcaniene, care au fost publicate extrem de sumar și cu multe erori în anuarele gimnaziului de la Beiuș, am făcut confruntări cu descrierile din cele patru volume ale Bibliografiei ro­mânești moderne(1831-1918), lucrare foarte utilă, de neînlocuit în astfel de reconstituiri și pentru care exprimăm recunoștință colectivului de redactare de la Biblioteca Academiei Ro­mâne, de sub coordonarea științifică a dr. Gabriel Strempel, membru de onoare al Aca­demiei Române și director general al B.A.R.

Astfel am putut identifica circa 45% din titlurile de carte, donate de către Iosif Vulcan și soția acestuia pentru biblioteca de la Beiuș, în perioada 1884-1908, dintr-un total de 2.648 de volume, partea cea mai valoroasă, socotim noi, care conținea o adevărată bancă de date și personaje modelare cu un univers încurajator de idei și sentimente, pentru ca prin ele cititorii să cunoască și să trăiască trecutul neamului românesc, a neamurilor din jur și astfel să își poată mai bine întrezări și pregăti viitorul lor propriu, împreună cu ai lor și cu toți ceilalți. Biblioteca lui Iosif Vulcan donată Beiușului a avut acest spirit pașnic, prin ca­re a întărit acolo o bibliotecă enciclopedistă, totodată de sporit vector militant românesc și în respectul valorilor europene.

NOTE:

1. Constantin Mălinaș, Cărți editate de revista „Familia“ în Familia, Oradea, nr. 1, ianuarie 1990, p. 14; Idem, Tipografi, tipografii și edituri în Bihor 1565-1948, Oradea, Editura „Mihai Eminescu“, 1993, p 35. Ia­tă lista cărților menționate ca fiind tipărite de editorul revistei, în ordine alfabetică: APOSTOLESCU, N., E­motivitate și atenție, Oradea, 1938; BACIU, Ștefan, Poeme de dragoste, Oradea, 1936; BOGDAN, N. A., Bog­dan I sau întemeierea Moldovei, Oradea, 1890; CHENDI, Ilarie, Zece ani de mișcare literară în Transilvania 1890-1900, Oradea, 1901; CORNEA, Neli, Artă și patriotism, Oradea, 1900; DAUȘ, Ludovic, Bles­temul, tragedie, Oradea, 1903; Idem, Nocturna, teatru, Oradea, 1936; MINULESCU, Ion, Nevasta lui Moș Za­haria, comedie tristă, Oradea, 1936; MOȘOIU, T., Neculai Milescu Spătarul călător în China, Oradea, 1936; NAGHIU, I., Vasile Alecsandri și „Familia“, Oradea, 1940; NEȘ, Teodor, Alexandru Roman (1826-1897), Oradea, 1934; Idem, Iosif Vulcan(1841-1907) Oradea, 1936; Idem, Lucreția Suciu (1859-1900), O­ra­dea, 1936; Idem, Partenie Cosma (1837-1923) Oradea, 1936; PAPILIAN, Victor, Alt glas, nuvele, Oradea, 1936; Idem, A trecut, proză, Oradea, 1936; SBIERA, I. G., Mișcări literare la  românii din Bucovina, Oradea, 1890; WASHINGTON, Irwing, Povestea despre Prințul Ahmed al Kamel sau Pribeagul îndrăgostit, Oradea, 1897. După anul 1990, seria se relansează și, ajunge la peste o sută de apariții.

2. Bibliografia românească modernă,/ Coordonator dr. Gabriel Ștrempel, București, Editura științifi­că și enciclopedică; Societatea de Științe Filologice din R. S. România, Editura Academiei Române, patru vo­lu­me, 1984-1996. În același scop s-au elaborat două lucrări de licență, scrise de Angela Barabaș și Mariana Bar­na, absolvente ale specializării biblioteconomie la Universitatea din Oradea.

3 Constantin Pavel, Școalele  din Beiuș 1828-1928, Beiuș, Tipografia și Librăria Doina, 1928, p. 302-303.

4 Mircea Popa, Pagini bihorene, Editura Universității din Oradea, 2003, p. 209-216.

5 Datcu, Iordan;  Sterescu, S. C. Dicționarul folcloriștilor, București, Ed. științifică și enciclopedică, 1979, p. 271.