Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (478) septembrie 2005

FILOSOFIA

de

Vasile PĂDUREAN

Fenomenul Originar al Filosofiei

HERAKLEITOS

Proiect

(1)

„Alle philosophischen Systeme sind überwunden;

die Griechen strahlen în größerem Glanze als je,

zumal die Griechen vor Socrates.“1

Friedrich Nietzsche

 Gândirea lui Heraclit se află în fața noastră, în fragmente adunate împreună, în o­ri­ginalul grecesc, precum și în numeroase traduceri, aparținând, precum ceva de la sine în­țeles, tradiției și atâta timp cît privim gândirea sa ca pe un bun, între altele, așa este. În  mo­mentul în care vrem să citim și să înțelegem sensul fragmentelor sale, sesizăm că avem un text neobișnuit, care deși scris cu literele si  cuvintele obișnuite ale limbii, nu poate fi în­țeles de către conștiința comună, dar nici de știința filosofică în mod direct, sustrăgându-se  înțelegerii noastre. De la început ni se înfățisează precum ceva deosebit, care nu poa­te fi dedus din altceva, cerând o „lectur㔠specială, ale cărei descifrări, însă, nu stau la în­demâna noastră, ci se află ascunse în însăși scrierea lui. Desi e scris pe înțeles, noi nu-l pu­tem pricepe. Faptul că  fragmentele lui Heraclit se refuz㠄metodei” noastre, care îi este stră­ină, este primul semn propedeutic, pe care ni-l face autorul lor: el stă în fața noastră se­meț, aidoma muntelui, care se lasă urcat numai pe drumul pe care ființa lui îl deschide. Ne putem adresa marilor săi interpreți, Hegel, Nietzsche, Heidegger, fiecare din acestia, însă, ne oferă o interpreare crescutâ din filosofia lor, asa  încît una fără  alta nu o putem dez­lega. A-l înțelege pe Heraclit prin intermediul acestor interpretări, care aduc cu ele în­tot­deauna o „alt㔠filosofie, este ca și cum am privi imaginile splendide ale muntelui, fără a fi în munte, ci de undeva din afara sa, dintr-un alt punct, lateral, sau de deasupra sa, dar nu mergînd în tihna cărărilor, nici crescuți în semeția piscurilor sale, nici înțelegîndu-i înălțimea, ori din pieptul său privind marea -depărtarea. Priveliștile muntelui, văzute din afara sa ne arată muntele și ne povestesc despre el, însă nu înlocuiesc faptul de a fi pe mun­te, ci, în cel mai fericit caz, invită la aceasta. Apoi, în momentul în care lăsăm la o parte interpretările și filosofiile acestora, ne trezim din nou în fața fragmentelor sale, precum la poalele muntelui, refuzați și încurcați la fel ca la început. Înțelegem astfel că între noi și fragmentele din fața noastră se întinde, de fapt, depărtarea istoriei, de care este ne­ce­sar să ne lepădăm, atunci când vrem să ne apropiem de Heraclit. Orice metodă ne-ar îm­piedica de a vedea liber apariția filosofiei în spontaneitatea sa. Cum însă, putem noi „sări” cei 2500 de ani care ne despart de Heraclit? Eu propun nu o metodă sigură și științifi­că, ci o „aventur㔠și anume calea naivă2 de a-l urma pur și simplu pe autor pe drumul pe care el însuși ne con-duce. Nu de la noi înspre Heraclit, ci de la Heraclit la Hera­clit, și de la el înspre noi! Nu metodă și nici un aparat critic, ci naivitatea de a-l vedea așa cum el se arată, în apariția sa de fenomen originar.

 

Heraclit ni se înfățișează ca un gânditor originar, deoarece el poate fi considerat ca un gânditor de început al filosofiei europene, care nu este anunțat de nici o premisă, fiind o apariție spontană și unică, iar gândirea sa nu poate fi dedusă din altceva decât din ea în­săși. În  fragmentele sale filosofia apare într-un mod spontan, ca act de gîndire3, pur­tând în însăși actul apariției ei, f i r e a filosofiei în prospețimea ei unică. Rămâne un gânditor originar exemplar, deoarece gândirea sa se împlinește în ea însăși și nu poate fi epui­zată sau depășită de nici o interpretare4, provocând însă mereu și mereu la înțelegere și re-gândire.

Teză: Îl întâlnim pe Heraclit în măsura în care mergem pe  calea pe care el însuși a deschis-o. Heraclit face diferența între gândirea și existența sa și ceilalți, cel mai adesea tvn pollvn, sub diferite forme de-a lungul fragmentelor sale, astfel încât putem vorbi, în­cepând cu primul fragment, de o polarizare a raportului unu-mulțime5. Motivul central al acestei diferențieri este logos-ul. Cea ce-l face pe înțelept să devină înțelept, iar pe mul­țime să rămână mulțime, este raportarea la logos. Înțeleptul înțelege logos-ul, în timp ce mulțimea nu-l înțelege ( nu-l ascultă), cu toate că logos-ul aparține tuturora. Astfel, di­ferențierea6 înțeleptului fată de mulțime nu-și are temeiul în „negarea” mulțimii, ci în co­respondența lui cu logos-ul. Înțeleptul este înțelept (unul) nu pentru că este altfel decât mul­țimea, ci se diferențiază de mulțime deoarece  este  deopotrivă cu logos-ul. Saltul origi­nar în orizontul logos-ului este izvorul filosofiei la Heraclit, iar  apariția ei  se constituie în fenomenul  înțelepciunii.

 

Fenomenul originar al înțelepciunii

 

Întrebarea asupra filosofiei atinge în Heraclit momentul unic al apariției gândului de filosofie, în constelația expresiilor: sojoz, sojin, sojon, care, chiar încă în  țâșnirea lor, îi arată semnificația și Firea. Importanța acestei apariții este conferită nu atât de exa­cer­barea începutului istoric al fenomenului de filosofie, cât de dinamica însăși a origi­nării7, care dezvăluie, într-un mod inegalabil, natura ca atare a filosofiei. La Heraclit, în­ceputul istoric și originea filosofiei se întâlnesc și despart deopotrivă; istoricește văzut, He­raclit este primul, în rândul gânditorilor, care gândește filosofic, potrivit logos-ului, urmat fiind de alți filosofi, pentru care el rămâne numai momentul de început într-o dezvoltare, care se depășește mereu și mereu. Ca fenomen originar, el rămâne unic - este UNU, de ne­depășit8, între cei mari. În apariția lui se deschide posibilitatea și totodată împlinirea fi­losofiei, atingând cele mai înalte culmi ale gândirii în general. Heraclit, așa cum spune Nietzsche, este un gânditor mereu viu9. Deci nu ca început rudimentar este relevantă sem­nificația apariției filosofiei la Heraclit, ci ca act de dezvăluire a înțelesului ei cel mai adânc, care și în fața noastră are prospețimea și semnificația încă întreagă a propriei iz­vo­râri. În țâșnirea sa fenomenul filosofiei își dezvăluie sensul său nealterat.

Dacă, numele de filosof ar trebui să-și prezinte „certificatul de naștere”, primul „do­cument” care l-ar putea atesta ar fi fragmentul B 3510 al lui Heraclit. Dacă fragmentul a­cesta este autentic, atunci el atestă cea mai veche apariție a termenului de filosof11. Dez­ba­terea filologică și istorică în jurul autenticității acestui nume12 este deosebit de în­cleștată și oarecum  indecis-tensionantă în argumente pro și contra. Dintre cei care consi­deră termenul de jilosojouz, ca neautentic, se numără în primul rând Wilamowitz13, care apreciază că acesta ar fi o „contribuție” lui Clement Alexandrinul. De asemenea, termenul este considerat de către Marcovich și W.Burkehrt14 ca neautentic. Datorită divergențelor asupra autenticității acestui fragment, va trebui să conturăm gândul filosofiei în o­glinda altor izvoare ale aforismelor lui Heraclit. 

 

Întunecimea „certificatului de naștere” al filosofiei o putem alunga numai în mă­sura în care gândim filosofia din perspectiva existenței „lucrului” înțelept sofón. Pentru a ve­dea clar în această direcție, este necesar, mai întâi, să ne eliberăm calea de obstacolul istoric creat de antiteza15 platonică sofóV – filósofoV, improprie gândirii lui Heraclit. În lo­curile16 din textele presocratice unde apare cuvântul filosofie17, acesta stă în strânsă legătură cu cel de înțelept și cu cel de înțelepciune, fără a aminti prin nimic de antiteza plato­nică. Spre deosebire de aceste locuri, mai mult sau mai puțin grăitoare, fragmentele lui He­raclit, se deosebesc radical, deoarece Heraclit rostește numele de înțelept ( B32, 40/41, 50 și 108 ) în nașterea sa „filosofică”. Dacă, până acum, s-a vorbit despre înțelept, din pers­pec­tive diferite lui, de exemplu, cea a istoricului Herodot, Heraclit vorbește despre în­țelept din perspectiva înțeleptului, a celui ce practică înțelepciunea. Dacă diferitele utili­zări ale „conceptului” de înțelept îl prezintă nediferențiat, în imaginea difuză a limbajului cotidian, Heraclit îi rostește sensul propriu, anunțându-l; el este cu totul altceva, des­părțit de toate, în chiar apariția sa. În rostirea lui Heraclit, „lucrul înțelept”, își arată nou­ta­tea și își găsește, deopotrivă, întemeierea. 

 

Okoson logouV hkousa, oudeiV ajikneitai eV touto wste ginwskein oti sojon esti pantwn kekjrismenon.

 

„Dintre toți cei cărora le-am ascultat cuvântul nici unul nu a descoperit că ceea ce este înțelept este ceva distinct de toate.” ( B 108)

 

Prin  logoi, pe care i-a ascultat, Heraclit se referă la (B41/42) concepțiile milesienilor, la  Xenofanes, Pitagora, precum și la Hecateu sau Hesiod. Este raportarea lui Hera­clit la aceștia, doar o interpretare critică, probabil cel mai vechi text de critică18 filosofică, sau este mult mai mult o linie despărțitoare între el și aceștia? Expresia;  oti sofon esti pantwn kecwrismenon, nu lasă nici o îndoială asupra radicalității sale. Noutatea anunțată de Heraclit constă în felul inedit  în care pe sofon îl înțelegem ca pantwn kecwrismenon. Iar, acest lucru începe numai odată cu Heraclit. Dar ce înseamnă acest lu­cru? Ce înseamnă Chorismos pentru Heraclit19?

 

Apariția lucrului înțelept nu poate fi dedus din celelalte lucruri, deoarece nu face parte din  acestea; este o apariție spontană, o țâșnire, ce se dezvăluie în saltul său originar, lă­sându-se înțeles numai din „perspectiva” sa. Din perspectiva tuturor lucrurilor, lucrul în­țelept este ceva diferit de acestea, care se sustrage, arătându-se doar în sustragerea sa. Iar noi, atâta timp cât rămânem de partea tuturor lucrurilor, nu înțelegem cea ce este înțelept în natura sa; pentru a-i  înțelege perspectiva, trebuie să-l urmăm în chiar nașterea sa, ceea ce presupune, pentru noi, de la început, un salt proiectiv în însăși actul constituirii sale.

 

La îndemnul lui Heidegger20 lăsăm la o parte șirul interpretărilor metafizice21 ce va­riază în perimetrul transcendent, precizând că în ceea ce-l privește pe Heraclit nu avem in­diciile unei asemenea înțelegeri, precum nici înțelegerea lui  kecwrismenon  ca separație între lumea inteligibilă și lumea sensibilă, cu atât mai puțin ca absolut, sau în sensul de idee platonică. Dimpotrivă, Heraclit nu este metafizician, ci un gânditor al experienței, pentru care cunoașterea este deplină numai în măsura în care este realizată de ființa umană în unitatea ei întreagă; (B 101”Ochii sunt martori mult mai siguri decât urechile.”; B107 „Ochii și urechile sunt martori răi [neavizați] pentru cei cu suflete barbare.”)

 

În ceea ce privește traducerea lui kecwrismenon, un sugestiv exemplu, ținând cont de originea latină a limbii noastre, ne oferă traducerea și interpretarea lui în limba en­gleză, de către Heinrich Gomperz22 prin aceea că el înțelege kecwrisménon ca „distinct” și-l traduce prin ”...separted from every other thing”. La fel ca în limba română, în limba engleză termenul de “distinct” are două semnificații: mai întâi, înseamn㠄separated”, separat, iar în al doilea rând „clearly perceptible”, simplu de perceput, în sensul de clar per­cebtibil. Semnificația dublă ne deschide o poartă spre sensul mai adânc al termenului. Întrebarea asupra lui kecwrisménon, oricât de acut ar părea, nu poate fi abordată îna­in­te de a înțelege termenul de sofón, care  este, de fapt, sensul ca atare al separării, astfel că întrebarea, deocamdată, nu are decât rolul de a deschide drumul spre lucrul de gândit, fără a oferi un răspuns. Marea dificultate este următoarea - în raport cu ce gândim ter­me­nul de  sofon? Din perspectiva a ceea ce este distinct și separat de toate lucrurile, so­fon vine în relație cu en . Fragmentele 3223, 40/4124, 10225, constituie constelația ce par­ti­cipă la constituirea sa.

 

Distincția și diferența a ceea ce este înțelept se arată în  primul rând în  autonomia sa sui generis. Fără această autonomie, încercarea noastră de a privi lucrurile, din pers­pectiva sa, ar fi imposibilă. „Lucrul înțelept este numai unu-l; de a înțelege că totul cîr­muieste prin toate.” Întrebarea, pe care o trezește acest fragment, este, fată de ce se arată lu­crul înțelept ca unu-l? Sugestivă, în acest sens,  este poziția lui F. Schleiermacher26, care nu vede atât o separare în transcendent, ci o diferențiere a lucrului înțelept, de con­științele multiple (cunoașterea specific umană), deci o diferențiere în raport cu oamenii. Diferențierea lui Heraclit nu este o diferențiere numai față de „conștiința comun㔠a po­porului, ci față de cea mai înaltă  înțelegere27 a termenului de sofóV, care este atribuit lui Ho­mer, Hesiod, Phytagoras, Xenophanes und Hekaistos. Pentru Heraclit, lucrul înțelept, are cu totul altă semnificație, decât ceea ce ceilalți sofoí înțeleg și prezintă în mod general, prin el, această diferență se concretizează, în primul rând, în aceea că pentru Heraclit, lucrul înțelept este numai Unu-l. În raportarea lucrului înțelept la lume, acesta își dezvăluie Firea lui, aceea de a fi Unu.

 

En to sofon mounon legesJai ouk eJelei kai eJelei ZhnoV onoma.

 

În fragmentul B 32  lucrul înțelept se dezvăluie în relația sa cu zeul28. “Unul, singu­rul înțelept, vrea și nu vrea să fie numit cu numele de Zeu”. Însă relația lucrul înțelept – zeitate, privită atent, ne arată, deopotrivă, apropierea și deosebirea dintre înțelept și zeu. Astfel încât despre Zeu s-ar putea spune că este înțelept, în ceea ce-l privește pe înțelept, se lasă și nu se lasă numit, cu numele de zeu; așa încât nu avem o egalitate reciprocă a zeu­lui și înțeleptului. În  nici un caz nu putem spune că zeul este înțeleptul și că înțeleptul este zeul. Unul nu este identic cu altul. Zeul este în primul rând zeu și pentru că este zeu, din acest lucru decurge de la sine înțeles și faptul de a fi înțelept. Lui îi aparține faptul de a fi înțelept, fără însă a fi lucrul înțelept însăși. în  fragmentul B 32, forma adjectivală29 de sofòn are rolul de a pune în lumină ființa zeului, dar în același timp de a păstra di­ferența între zeu și lucrul înțelept. Dubla structură adjectival-substantivală30 pe care  sofon o joacă în B 108, ne arată caracterul ambivalent al său; acela de a se distinge de tot, iar ceea ce se distinge ca fiind Unu-l, cu totul altceva, poate fi numit, aidoma ființei zeului, ca înțelept. Acest lucru devine clar în momentul în care distingem între raportul lu­crul înțelept-zeu și raportul lucru înțelept-om. Din perspectiva lucrului înțelept, Firea fap­tului de a fi înțelept se distinge de toate. Pentru zeu, faptul de a fi înțelept îl prezintă, pe acesta, ca pe ceva separat de totul. Pentru om, faptul de a fi înțelept, înseamnă a se se­pa­ra de mulțime și de a-și face distinctă finita sa autonomă de înțelept. Sofon are o structură neutră și ambivalentă; neutralitatea nu-l lasă să fie confiscat, nici în favoarea zeului, nici cea a omului, conferindu-i totodată o autonomie specială, iar ambivalența îl deschide a­tât spre zeu cât și spre om, purtând în sinea sa tensiunea dintre cei doi. Ceea ce rostește He­raclit este mai mult o dinamică a gândirii, decât faptul de a-l numi. Astfel, nu vom afla, de la el o definiție a lucrului înțelept, și nici a înțelepciunii, în schimb, ascultarea lui Hera­clit ne „oblig㔠de a gîndi rostirea sa, înfăptuind astfel ceea ce „stilul” său filosofic reclamă; de a ne iniția (exersa) singuri în „ascultarea” logos-ului.

 

Ouk emou, alla tou logou akousantaV omologeien sofon estin en panta einai.31

 

În fragmentul B 50, lucrul înțelept se dezvăluie în mod fundamental prin ra­por­ta­rea la logos. Ceea ce este înțelept ascultă logos-ul și se comportă în acord cu el ( äomologeëen ). Relația înțelept- logos32 presupune, din partea înțeleptului, pe de o parte, ascultare, în sensul de percepere și descifrare, iar pe de altă parte, o comportare pe măsura lo­gos-ului. Așadar, nu o simplă relație de cunoaștere (subiect-obiect) și nici una numai de cu­noaștere, în sensul filosofiei științifice, ci o cunoaștere și o comportare excepțională, care prin distincția lor îl face pe înțelept să fie înțelept. Întru logos se deschide unitatea conflictuală a lumii, pe  care înțeleptul o înțelege în întregimea ei, iar nu “subiectiv”33, în sensul celor mulți. Faptul-de-a-fi-înțelept se constituie ca omologul mundan al logos-ului. La fel cum logos-ul se arată în dinamica sa mereu vie, așa și faptul de a fi înțelept înseamnă cunoaștere, comportare34 și rostire. Imaginea înțeleptului, la Heraclit, devine completă numai în măsura în care înțelegerea înțelepciunii (sofin), ceea ce înseamnă cunoașterea excepțională a logos-ului, este urmată de comportarea în fapt (poien) a înțeleptului ( B 112).

 

Când vorbim despre fenomenul originar al filosofiei la Heraclit, nu putem rămâne nu­mai la perspectiva de cunoaștere a logosu-lui, sau la “conceptul de logos”, fără a deschide întrebarea asupra a ceea ce înseamnă a ne comporta corespunzător logos-ului ? Nu numai că acest lucru aparține logos-ului, ci mai mult, logos-ul însuși se împlinește în fap­tul-de-a-fi al înțeleptului. Acest lucru i-a fost deosebit de apropiat lui Heraclit, de aceea, a­tunci când vrem să-l înțelegem este necesar să ținem cont că cel ce se rostește în fața noastră este înțeleptul care face, în rostirea35 sa, logos-ul să ne vorbească.  Nimic nu arată mai exemplar comportamentul înțelept, decât însăși spusa lui Heraclit: „Ascultându-mă nu pe mine, ci logos-ul ...” ! Aceasta este, poate, cea mai veche întruchipare  de sine a filosofului. În chiar acest moment, în care se „retrage” pe sine, individul Heraclit nu face altceva de­cât să se comporte conform logos-ului, iar prin aceasta să se adeverească înțeleptul He­ra­clit, rostirea sa nefiind altceva decât modalitatea de a se supune în orizontul logos-ului. Dându-se la o parte din calea  întâlnirii noastre cu logos-ul nu face decât să se comporte conform cu logos-ul, adică să fie înțelept. A înțelege că Heraclit se află în sarcina logos-u­lui este propedeutica indispensabilă înțelegerii gândirii sale; această cale fiind deschisă de filosoful însuși. Relația filosofului cu logos-ul este una radical diferită de relația noastră, ne-filosofică cu logos-ul, iar dacă noi vrem să ne întâlnim cu logos-ul, trebuie neapărat să ur­măm calea de raportare a filosofului la logos. Nu s㠄explicăm” dup㠄metoda” noastră, mai mult sau mai puțin „științifică”, ceea ce rostește înțeleptul, ci a ne orienta gândurile pe calea pe care o urmează însuși filosoful poate constitui sensul unei hermeneutici filosofice.

Experiența logos-ului

Două lucruri aflăm încă de la început din cuvintele lui Heraclit: că tot ceea ce se în­tâmplă se petrece în concordantă cu logos-ul, însă pentru a-l înțelege este necesar de a-l asculta. Logos-ul se află în tot ce se întâmplă,  atât  în legătură cu viata omului, ci și cu lu­crurile lumii și ale cosmosului. Omul vine zilnic în contact cu el, fără însă a-i da importanță. Logos-ul ne arată ceea ce se întâmplă în realitate. Cu toate că logos-ul este tot timpul prezent, oamenii se comportă ca și cum nu l-ar vedea și auzi, ca și cum nu l-ar percepe și nu ar avea conștiința de el (B2). Heraclit folosește metafora dormirii (ne ascultând și ne a­vând conștiința trează) și a faptului de a fi treaz ( a asculta și a înțelege), pentru a ne trece în sfera de apariție a logos-ului. Acestea sunt două stări ale omului, care alternează una cu cealaltă; una aparținând celeilalte. Heraclit ne spune că pentru a înțelege logos-ul, este ne­cesar de a-l asculta în stare trează. A trece din starea de somn în starea de a fi treaz este ca­lea pregătitoare (de căutare) întîlnirii cu logos-ul. Trecerea din starea de somn în starea de trezire (conștiință trează) înseamnă o schimbare de perspectivă, din perspectiva vieții private și a gândirii particulare în perspectiva înțelegerii și gândirii lumii în întregul ei. Schim­barea de perspectivă, însă, poartă în sinea ei transformarea ființei în totalitate, mu­tația existențială întru orizontul lumii, în întregul ei, fiind pasul hotărâtor care ne des­chide calea spre logos.

 

Privit filologic, cuvântul logos se lasă dedus din legeien “a aduna “ și înseamnă în primul rând în limba latină legere36, iar în al doilea rând “a număra”, în sensul de calcula. Din acțiunea de numărare se desprinde de asemenea sensul de proporție și relație pro­porțională. De asemenea, poate fi înțeles ca: argumentare, relație, raportare, toate a­cestea fiind forme ale limbajului natural, subsumându-se gândului de  relație rațională, în sensul de relație proporțională și obiectivă. Referitor la traducerea cuvântului logos prin rațiune37 sau rațiune a lumii, teorie sau semnificație, este  destul de greu de a funda­menta aceste sensuri în utilizare grecească timpurie, astfel încât ne mărginim strict la posi­bi­litățile „filosofice” oferite de gîndirea fragmentele lui Heraclit.

 

Conform conștiinței filosofice moderne, suntem tentați, încă din prima clipă, de a întreba: Ce este acesta, Logos-ul ? Însă chiar acest lucru este cât se poate de străin lui He­raclit! Logos-ul nu este un concept38! În momentul când îl tratăm ca și concept, suntem pe cale de-a rata întâlnirea cu sensul său orginar. Întrebarea noastră presupune, prin  în­săși structura ei, o relație, și anume existența logos-ului în fața noastră, mai mult sau mai puțin în calitate de obiect, pe care noi îl putem examina, aflându-ne, astfel față de el,  la o distanță necesară  examinării lui. Mai departe, această întrebare presupune în însăși pu­nerea sa, următoarele premise: pe de o parte capacitatea noastră de a cunoaște ce se ridică deasupra obiectului de cunoscut, dominându-l și luându-l cognitiv în posesie, și totodată fap­tul c㠄subiectul” cunoașterii este autonom în fața logos-ului, altfel pe ce ne-am putea spri­jini (fundamenta), atunci când întrebăm: Ce este acesta, logos-ul?. Atitudinea noastră, mo­dernă,  este una de violentare cognitivă, proprie subiectivității și metafizicii dominatoare, care tinde a lua, într-un mod emfatic, în stăpânirea cunoașterii „obiectul” de cunoscut. Este nevoie de a ne dezvăța de toate acestea atunci când învățăm39 a gândi împreună cu Heraclit. Logos-ul este o prezentă ce ne înconjoară, care pentru a o înțelege necesită de a-l asculta în stare de trezire, adică de a ne așeza în orizontul apariției sale. Cea ce nu în­seamnă însă că logos-ul apare în  orizontul „subiectului” cunoscător, ci dimpotrivă, că noi ne deschidem ființa ( ascultăm) în orizontul logos-ului. Este necesar, probabil, de a fa­ce calea inversă a „revoluției” kantiene, spre a descoperi logos-ul, într-un mod similar celui în care l-a întâlnit Heraclit. Întelegerea logos-ului se petrece într-un proces asemănător ce­lui de ascultare a muzicii: ajungem la conoașterea muzicii, nu pentru că o supunem în mod obiectiv cunoașterii noastre, ci deoarece o ascultăm, suntem cuceriți de frumusețea ei, ajungând pe această cale, apoi, la înțelegerea ei ca atare.

 

Logos-ul, se dezvăluie ca „structură dinamic㔠a tuturor întâmplărilor, ca o entitate nouă40, în raport cu ordinea zeilor sau cea a oamenilor, iar imaginea sa fiind asemănătoare cu  focul mereu viu  pur aeizwon. Structura lumii este într-o continuă metamorfo­ză: nu este vorba devenire în sensul modern. Trecerea din ceva în alt-ceva, din foc în pă­mânt, sau a focului în mare, nu înseamnă nici o transformare fizică și nici una de schimbare meta-fizică a aceleași substanțe. Focul41 nu este nici substanță în sens metafizic și nici e­lement, în sensul fizic. Cea ce noi putem reține pentru început este faptul că avem de-a fa­ce cu trecerea unuia în altceva, a focului în pământ. Când focul trece în pământ nu se mai păstrează nimic din foc în pământ; ceea ce fiecare „element” poartă în sine este logos-ul său, iar acesta  este ceea ce-l face să fie. „Marea se împrăștie împlinindu-și măsura conform aceluiași logos, care exista încă, înainte, ca ea, să fi devenit pământ.” Aceasta afirmă existenta unor proporții stabile, care „supraviețuiesc” în trecerea dintr-un element în altceva. În  mișcare, proporțiile se dovedesc a rămâne egale cu ele însele. Gândul logos-ului ca mă­sură, apare și în fragmentul B 94, unde are înțelesul de lege de mișcare a soarelui în raport cu sine. Asupra logos-ului ca  „form㔠de gândire, a atras atenția, într-un mod deosebit de con­vingător Hermann Fränkel în  deja celebrul său studiu „Eine Heraclitische Denkform”42. Fränkel utilizează fragmentul B 79 ca model pentru a întemeia proporția ca for­mă de gândire la Heraclit.

„Față de Zeu omul matur pare a fi copilăros, la fel ca un copil față de un om ma­tur.” (B 79)

 

                        Zeu : Om = Om : Copil

 

Ceea ce Fränkel vede în gândirea lui Heraclit sunt proporții și relații care deși pentru noi par a avea o structură matematică, pentru Heraclit sunt doar relații și proporții între lucruri. De exemplu, contrastul înțelepciune - nechibzuință, sau diferite grade de de­să­vârșire a lucrurilor desăvârșire-nedesăvârșire (B79), și paralele, sau semne de „egalitate“, co­rect spus, asemănări, care se pot stabili între aceste proporții.43 Această formă de gân­dire, se adeverește, conform lui Fräkel și în fragmentele B82 și B8344. „Schema“ propor­țiilor este experimentată de Fränkel mai departe în fragmentele lui Heraclit, până în do­meniul cosmologiei, unde întreprinde o deconstrucție a elementelor până la forma pri­ma­ră de elemente mișcătoare și nemișcătoare: apă și pământ. Ceea ce Fränkel a văzut în forma proporțiilor și raporturilor lui Heraclit, ca forme de rostire, rămâne o descoperire de necontestat, azi, o dimensiune  evidentă a gândirii lui Heraclit. Dacă aceste raporturi, pro­porții, reguli și structuri, însă formează un „sistem”45 sau sunt o “unitate” de gândire, sau, de fapt, sunt o dinamică deschisă, a mișcării de gândire în orizontul lucrurilor46, în ca­re jocul acestor reguli se înfăptuiește, de fiecare dată nou, rămâne o întrebare, pe care noi o lăsăm deschisă. Meritul lui Fränkel rămâne surprinderea structurilor de gândire, însă sensul deplin al acestora se arată numai în dinamica vie a însăși gândirii lui Heraclit.

 

NOTE:

1. „Toate sistemele filosofice sunt depășite; grecii strălucesc într-o splendoare mai mare ca niciodată, în primul rând grecii de dinainte de Socrate.” ( Friedrich Nietzsche este citat după Kritische Studienausgabe, editat de Giorgio Colli și Mazzino Montinari 1988, vol.11, p. 159.)

2.„ Ich möchte verschenken und austheilen, bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal ihrer Thorheit und die Armen wieder einmal ihres Reichthums froh geworden sind.” (Friedrich Nietzsche, Also Sprach Zarathustra, în op.cit, vol. 4, p.11.)

3. „Die Philosophie ist nicht aus dem Mythos entstanden. Sie entsteht nur aus dem Denken im Denken.” ( Martin Heidegger, Der Spruch des Anaximander, G A 5, p. 352)

4. Sensul fundamental al „interpretării” este, în primul rând, acela de a reactiva sensul originar al unui text:„Hermeneutik im engeren Sinne entstand, als man empfand, dass die Tradition- eben das, was einem ohne besondere Erklärungen wie selbstverständlich überliefert wurde - einer besonderen Beschäftigung mit ihrem Sinn bedarf. Der ‘man‚, der solche empfindet, ist nicht der ‘Mann von der Straße‚, der ‘man’ des Sein-und-Zeit-Heideggers, sondern ein besonderer Mensch, der Hermeneut. Das Ungenügen an der Tradition kann viel breiter verbreitet sein als das hermeneutische Bedürfnis. Wir würden aber eine Einfallserklärung, mit der sich der ‘Mann von der Straße‚ meistens begnügt, doch nicht  ‘Hermeneutik‚ nennen. Diese Bezeichnung impliziert eine Kunst oder Meisterschaft- griechisch die herm eneutik e tchn^e. Der Hermeneut empfindet, dass die Tradition seiner Kunst oder Meisterschaft bedarf. Am Ursprung der Hermeneutik steht er mit seiner Bedürfnis und seiner Kunst, die aus dem Bedürfnis entspringt und sich entwickelt. Ohne ihm gäbe es keine Hermeneutik. Natürlich auch ohne Tradition nicht. Sie war früher da- zeitlich und logisch, nicht aber psychologisch- als der Hermeneut : sie ist das prôton in jeder Hinsicht, nur soweit dennoch nicht, als jeden Hermeneutik eine Hermeneutik auch des Hermeneuten ist.[...] Erst die Abnahme oder das Ungenügen der sinngebenden Funktion der Tradition ließ das Bedürfnis entstehen, den Sinn der Überlieferung – das heißt ursprünglich: ihre sinngebende Funktion- durch Bewusstmachung wieder herauszuholen, womöglich zu verstärken und, falls es notwendig war, zu erweitern. Das ist Hermeneutik: nicht die Erhaltung der Tradition, erst recht nicht ihre Zerstörung, sondern die Beschäftigung mit ihr im Hinblick darauf, was aus ihre ursprünglichen sinngebenden Funktion noch geblieben ist. Der Sinn der Hermeneutik besteht darin, dass einen noch herauszuholenden, zu verstärkenden und vielleicht auch zu erweiternden Sinn der Tradition gibt.“ ( Karl Kerényi, Hermeneia und Hermeneutike, în Griechische Grundbegriffe, Zürich, 1964, p. 42-43).

5. Schadewadt a subliniat diferența dintre Heraklit și mulțime, fără însă a o tematiza filosofic.

„Wir hatten weiter von Leben her betont, dass Heraklit stark im Gegensatz stand zu den Menschen, den Vielen, und wir wissen, dass dieser Zug bis zu Platon weitergeht. Dazu hat er das für dieses Verhältnis charakteristische bekannte Wort ausgesprochen, Fr.49“ Einer mit Zehntausend. „Er wendet sich nicht an eine ihm gegebene Gesellschaft, in der er etwas zu sagen hat, sich ausbreiten kann, sondern steht einer Masse gegenüber und weißt, dass er von ihr abgelehnt wird, so dass diese Antithese möglich wird. Das Bewusstsein des Unverstandenseins ist nicht nur subjektiv interessant, sondern beruht sachlich auf der Tatsache des Verfügens über ein Wissen vom Seienden, das sich dem Verständnis der Vielen entzieht. Ich  brauche das nicht an einzelnen Fragmenten zu zeigen, dieser Ton begleitet sie alle.“ (Wolfgang Schadewaldt, Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen, Suhrkamp, p. 356) [Sublinierea noastră].

6. Diferențierea lui Heraklit față de mulțime este una de natură filosofică și nu de natur㠄aristocratic㔠sau „politică”, cum este uneori afirmat. În primul rând, Heraklit nu are nimic din atitudinea dominatoare aristocratică, ci, dimpotrivă, el se „supune” logos-ului, iar dacă i se poate reproșa că a „relativizat” adesea importanța „ordinii” sociale, acest fapt are un temei filosofic, acela de a gîndi structura socială din/ sau în perspectiva a ceea ce este eternul-viu. Alteori, el ironizeaz㠄superficialitatea” sarcinii politice, numai pentru a o re-semnifica filosofic, din perspectiva „profundei” experiențe a jocului.

7. „Wenn es zum Wesen der Philosophie gehört, sich selbst zu befragen nach dem eigenen Wesen und Daseinssinn, so schließt dies auch immer die Besinnung ein auf Ursprung und Bedeutung ihres Namens...” (W. Burkert, Platon oder Pythagoras? Zum Ursprung des Wortes „Philosophie”, in Hermes 88 (1960) , p.159).

8 „Die großen Philosophien sind ragende Berge, unbestiegen und unbesteigbar. [...] Wann sind solche Berge das was sie sind? [...] Nun dann, wenn sie uns und dem Lande wahrhafte stehen. Aber wie wenige vermögen dieses, in der Ruhe des Gebirge das lebendigste Ragen erstehen zu lassen und im Umkreis dieser Überragung zu stehen. Die echte denkerische Auseinandersetzung muss dies allein anstreben.“ ( Martin Heidegger, Beiträge zur Philosophie, în  GA.65, p.187).

9  „Heraklit kann nie veralten.”( Friedrich Nietzsche, op.cit, vol. 7, p.439.)

10. Heraclit B 35: „Acei bărbați care iubesc cunoașterea trebuie să se informeze asupra unei mulțimi lucruri.”

11. Heraclit B 35: „Acei bărbați care iubesc cunoașterea trebuie să se informeze asupra unei mulțimi lucruri.”

12. „Man kann dies Fragment[ B35] als die Geburtsurkunde des Namens der Philosophie bezeichnen.” (Walter Bröcker Die Geschichte der Philosophie vor Sokrates, 1965, p. 29).

13. U.v. Wilamowitz-Möllendorff, Philologische Untersuchungen I (19), p.215.

14. W. Burkert ,Op. cit., p.171.

15.Antiteza  sophos-philosophos se naște doar odată cu filosofia lui Platon. Lysis 218a, Symposion 204a f și Phaidros 278 d. ;  Absența acestei antiteze la Heraclit este, de asemenea, subliniată de Gladigow; „...auch Heraklit habe die Antithese sofóV – filósofoV nicht gekannt (trotz. fr.35!), scheint durch die Ergebnisse der Interpretation der Fragment 50,41 und 32 volständig bestätig.” ( Burkhard Gladigow, Sophia und Kosmos, 1965, p.93 ).

16 Herodot I 30; Tukydides II 40.

17. „Wer immer das Wort filósofoV prägte, kann es nicht als Gegensatz zu  sofóV, als Verzicht auf sofía gemeint haben; im Kreis der entsprechenden, immer wieder neue entstehenden Zusammensetzungen konnte man darunter zunächst nicht anderes verstehen als das gute Verhältnis, den vertrauten Umgang, die gewohnheitsmäßige Beschäftigung mit dem , was sofía heißt.” ( W. Burkert, Platon oder Pythagoras? Zum Ursprung des Wortes „Philosophie”, in Hermes 88 (1960) p.173). Spre comparație [vezi] Wolfgang Schadewaldt, Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen, Suhrkamp 1978, p.12.

18. Descrierea fragmentului ca cel mai vechi text de filosofie critică aparține lui F. Lassalle,  Die Philosophie Herakleitos  des Dunkeln von Ephesos  in Ges. Reden und Schriften, Berlin 1920  Bd.VII (I ) p. 547.

19.„Das kecwrisménon ist die schwirigste Frage bei Heraklit. Karl Jaspers sagt über dieses Wort Hera­klits: „Hier ist der Gedanke der Transzendenz als des schlechthin anderen, und zwar im vollen Bewußtssein des Unerhörten, erreicht”. (Die großen Philosophen, Bd.I, S.634) Diese Interpretation des kecwrisménon  als Transzendenz ist völlig abwegig.” ( Martin Heidegger- Eugen Fink, HERAKLIT, Seminar Wintersemester 1966/1967, 1970, p.45) Heidegger are neîndoielnic dreptate, iar noi am putea completa că, în interpretarea lui Jaspers se regăsește întreaga interpretare tradițional-metafizică la Heraclit. Referitor la modul de gândire a gân­dului de Chorismos, Heidegger spune următoarele: „Hinter dem xunón müssen wir ebeso wie hinter dem kecwrisménon  ein großes Fragenzeichen setzen. Das Fragenzeichen bedeutet aber, daß wir fragen und nachdenken und alle geläufigen Vorstellungen beiseite lassen müssen.” ( Martin Heidegger- Eugen Fink, op.cit., p.46).

20. vezi nota 16.

21. Un inventar interesant al acestor „interpretări” ne oferă Günter Wohlfahrt, în excelentul său studiu   Das Weise, în Philosophisches Jahrbuch 1991, p.23-25.

22. Heinrich Gomperz, Philosophical Studies, Boston, 1953, p.95.

23. Fr.B 32 “Unul, singurul înțelept, vrea și nu vrea să fie numit cu numele de Zeu”.

24. Fr.41/41 „Multimea cunoștințelor  nu te învață să gândesti; altfel i-ar fi învățat pe Hesiod și pe Phytagora, precum și pe Xenofan și pe Hekataios.(Lucrul) Ințelept este numai unul (singur): de a înțelege că totul cârmuiește prin toate.”

25. Fr.B 102 „ În fața Zeului totul este frumos, bun și drept; numai oamenii, consideră unele drepte, altele nedrepte.”

26 ”... dass er einsehe, wie das Weise von alleem abgesondert ist, nähmlich das wahre Erkennen etwas durchhaus anderes als die  polumaj™h, das Wissen um vielerlei einzelnes als solchesŽ.“ (F. Schleiermacher, Herakleitos der dunkle, von Ephesos, dargestellt aus den Trümmern seines Werks und den Zeugnissen der Alten. Rh.Mus.1808. Citat după Sämmtliche Werke, Berlin 1838,3Abt.Bd.II 2, p. 24).

27 „Nicht nur das gemeine Volk ist gemeint, nicht eine sozial niedrigsttehende Gruppe, sondern auch der Vertreter griechischen Denkens, den man vor allen anderen als sofóV bezichnet, Homer. Diese Herabsetzung Homers steht in einer Reihe von Angriffen gegen anderer Dichter und Philosophen, die allgemein als sofoí bezeichnet werden. Eine anderer Angriff gegen Homer findet sich in fr. 42, gegen Hesiod, Phytagoras, Xenophanes und Hekaistos fr.40. Aus allen diesen Beispielen zeigt sich recht deutlich, dass Heraklit gegen die volkstümliche Auffassung von sofóV und sofíh zu Felde zieht, indem er an den Hauptvertretern dieser sofíh entscheidende  Fehler aufzeigt. ( Burkhard Gladigow, Sophia und Kosmos, 1965, p.101-102.)

28 „In dem Fragment[B 32] bezieht sich der Ausdruck Èn tò sofòn moûnon eindeutig auf die Gottheit; von hier haben alle diejenigen Interpretationen angesetzt, die tò sofòn als Bezeichnung  der Gottheit verstanden haben. Die Schwierigkeit der Interpretation dieses Fragment besteht darin, den Ausdruck Èn tò sofòn moûnon als solchen zu erklären und ihn zugleich mit dem ähnlichen Ausdruck in fr.41 in einen sinnvollen Zusammenhang zu setzen. Inwieweit sofòn bei Heraklit in einem doppelten Bezug auftritt, wurde schon im Verlauf der Interpretation des fr.41 und fr. 83 (oder auch 78) ergeben in ihren wesentlichen Aussagen einen Hinweis auf unser fr.32.” ( Burkhard Gladigow, op.cit, 1965, p.91.).

29 „Eine zusammenhängende Interpretation der Fragmente 50,41 und 32, wie wir sie im vorgehenden versucht haben, zeigt, dass man  sofòn keinesfalls als Namen oder Terminus für die Gottheit verstehen kann. Auch in den Substantivierung von sofóV herrscht die adjektivische Aussage vor.” ( Burkhard Gladigow, op.cit., p.96.).

30. „Man kann der Sprache und dem Denken Heraclits nur gerecht werden, wenn man diesen Doppelbezug, wie er ganz ähnlich auch beim Begriff des  auftritt, in der Interpretation des sofòn bestehen lässt; Das Weisesein ist in seiner Seinsweise von allem unterscheiden. Das bedeutet für die Gottheit, als deren Seinsweise man das Weisesein bezeichnen kann (to sofn mo non) , dass sie das `ganz Andere` ist; für den Menschen bedeutet das, dass er, um in den Maßen seines Menschensein weise zu sein , sich von allen Be-dingungen freimachen muss.” ( Burkhard Gladigow, op.cit, p.98 ).

31. B 50 „Ascultându-mă nu pe mine, ci logos-ul, este înțelept  de a spune, în acord cu el: toate sunt una.”

32.„Im äomologeëen eröffnet sich dem Menschen die einheitliche Ordnung der  Welt; die Fühle des Erscheinenden ist für den Betrachter nicht mehr disparat, sondern in einem Gemeinsamen zusammengehalten. Dieses Verhalten zur Welt wird sofòn genant: es steht im Gefolge eines Hinhörens und Verstehens des Logos.[...] SofoV ist derjenige, der sein Verhalten auf die Erkenntnis der Einheit des Wiederstrebenden im Logos begründet.“  ( Burkhard Gladigow,  op.cit, p.87).

33 „Das Gegenteil des sofóV, die polloí , sind dadurch charakterisiert, dass sie diese Einheit nicht erkennen;“ ( Burkhard Gladigow op.cit,  p. 87).

34„Das äomologeëen ist untrennbar mit dem Hinhören verknüpft, es zeigt sich im Reden und Tun (fr.112). Weisheit ist bei Heraklit noch keine „theoretischer“ Begriff, keine bloßes Erkennen, sondern umfasst Erkennen (Hören) und Handeln (poëen ) in einer Einheit.“ ( Burkhard Gladigow, op. cit., p. 87). [Sublini­erea ne apartine nouâ.]

35 Acest lucru se dovedește deosebit de important  în  întrebarea asupra „stilului” rostirii lui Heraclit.

36.„Das Wort logos hängt zusammen mit lateinisch legere, sammeln, lesen, erlesen.” (W. Schadewaldt,  op.cit., p. 370).

37.„Es ist zweifellos das Wort, das Heraklit sagt (nicht spricht!),d.h. das Wort, in Form von Buchstaben und Lauten sein Buch ausmacht. Das ist sein Logos.  ... Wir müssen also ansetzen I. dies seinsmäßige strukturelle Gesetzlichkeit, 2. den von diesem Weltlogos wirklich vernommene und so gedachten Logos, erfasst im noein, und das als der so vernommene ist er dann 3. der auch gesagte und geschriebene Logos, dieser sein Logos. In allen drei Hypostasen aber: einai, noein, legein, ist doch derselbe Logos.“ (W. Schadewaldt,  op. cit., p. 359) 

38. „Gibt es so etwas wie einen einbegreifenden Inbegriff bei Heraklit? Offenbar nicht. Inbegriff, Einbegreifen, Greifen und Begreifen ist schon an sich ungriechisch. Bei Heraklit gibt es keinen Begriffe, und auch bei Aristoteles gibt es noch keine Begriffe im eigentlichen Sinne.“  ( Martin Heidegger- Eugen Fink, op.cit., p. 48).

39. „Die 2500 Jahre, die uns von Heraklit trennen, sind eine gefährliche Sache. Bei unserer Auslegung der Herakliteischen Fragmente bedarf er der stärksten Selbstkritik, um hier etwas zu sehen. Andererseits bedarf es auch eines Wagnisses. Man muss etwas riskieren, weil man sonst nichts in der Hand hat. So ist gegen eine spekulative Interpretation nichts einzuwenden. Wir müssen dabei voraussetzen, dass wir Heraklit nur ahnen können, wen wir selber denken. Wohl ist es eine Frage, ob wir dem noch gewachsen sind.“ (Martin Heidegger- Eugen Fink, op.cit, p. 62). 

40. Mă refer la imaginea ordinii, despre care Heraclit ne spune că este un foc mereu viu. B30,31 ”Această lume n-a făurit-o nici vreunul din zei, nici vreunul din oameni. Ea a fost întodeauna și va fi un foc mereu viu, care după măsură se aprinde și după măsură se stinge. Transformările focului: mai întâi mare, din mare, jumătate devine pământ, jumătate vârtej de foc... Marea se împrăștie împlinindu-și măsura coform aceluiași logos, care exista încă înainte ca ea să fi devenit pământ.”

41. “Nun ist leicht zu erkennen, dass zum Beispiel das Feuer für Heraklit nicht “Urstoff” war in dem Sinne, dass aus Feuer  alle Dinge bestehen. Es war ein viel rätselhafteres Verhältnis, wenn  er sagte: “Diese Welt ist ewig -lebendige Feuer”, “Alle Dinge sind eine Einwechselung gegen das Feuer, das Feuer eine Einwechselung gegen die Dinge, so wie Waren für Gold und Gold für die Waren.” Er sprach nicht von Verdichtung und Verdünnung der Stoffe; überhaupt- entgegen einer hartnäckig sich haltenden Schulmeinung- nicht vom Werden (ist sehr merkwürdig, dass in dieser angeblichen Philosophie des Werdens und des ewigen Flusses das Wort “werden”, im Sinne nämlich der Bewegung und Veränderung überhaupt vorkommt); er sprach von Umschlagen des einem in sein Gegenteil; und “indem dieses umschlägt, ist es jenes ,- indem jenes umschlägt, ist es dieses.” Auf die paradoxe Identität der Gegensätze scheint es ihm anzukommen- ein Paradox, das sich jedenfalls nicht dadurch physikalisch auf löst, dass alle Dinge Feuer sind. (…) Die Unsterblichkeitslehre Heraklits ist in ihren Einzelheiten, besonders in ihren physiologischen Vorstellung von der Feuernatur des Lebens, für uns undurchsichtig.” (Uvo Hölscher Das existentiale Motiv der frühgriechischen Philosophie in Das nächste Fremde, 1994, p. 139).

42. Hermann Fränkel Eine Heraklitische Denkform in Wege und Formen Frügriechischen Denkens  1955, p.253-285.

43„Drei ebene werden angesetzt: die Ebene Gottes(a), des Mannes (b), und des Kindes(c). Der Grad der Vollkommenheit nimmt ab, und der Grad der Unvollkommenheit nimmt zu beim Übergang von a zu b und von b zu c. Oder (und diese Umschreibung trifft genauer das was Heraklit meint) wir sprechen von Kontrasten, und sagen dass der Kontrast von Vollkommenheit und Unvollkommenheit in beiden Fällen der gleiche ist. So kann der Mann, als mittlere Proportionale, weise genannt werden im Vergleich mit einem Kind und kindisch im Vergleich mit Gott. Er vereinigt in sich entgegengesetzte Eigenschaften, je nach dem  Maßstab der an ihn gelegt wird.“( Hermann Fränkel, op.cit., p. 259 ).

44 „Eine anderer Spruch Heraklits drückt denselben Gedanken der menschlichen Unvollkommenheit noch gröber und sarkastischer aus, durch die Wahl eines anderen Bezugssystems. Der Ausspruch ist nicht im Wortlaut erhalten, aber sein Sinn war, dass der schönste und klügste Mann, verglichen mit ein Gott, einem Affen gleich (81 und 83). Was den Affen für uns so hässlich und lächerlich macht, ist der Eindruck eines kläglich missglückten Versuchs, wie ein Menschen auszusehen und sich wie ein Mensch zu benehmen. Genau das gilt für den Mensch im Hinblick auf Gott: die Menschheit ist eine Karikatur der Gottheit.“ (Hermann Fränkel, op.cit., p. 259 ).

45 „Die Zeit der “Systeme” ist vorbei.”( Martin Heidegger, Beiträge zu Philosophie in GA, 65,p.5)

46 „Wir sehen in Heraklit einen Denker, der so groß ist, weil er sachlich ist, und nur von Sachlichen her dürfen wir ihn zu verstehen suchen. Da zeigt sich, dass der Logos im Grunde weiter nichts ist als die Rechnung, die Proportionalität, auf die er immer wieder stößt im Wechsel von Werden und Vergehen als das Bleibende.“(Wofgang Schadewaldt, op.cit. , p. 372)