Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (478) septembrie 2005

CRITERION

de

Marian Victor BUCIU

Daneliuc: fictograme

Între „«bătrânii» furioși”, ținuți, ca tineri, sub presiune, într-un regim totalitar extins până la deplina anemiere, Mircea Daneliuc (n. 1943) face figură aparte. Faptul îi reu­șește, mai cu seamă, prin cazul său, singular, acela al unui regizor venit neașteptat printre scriitori. Cenzura politică, urmată de cenzura economică, a asprit cariera excepțională a re­gizorului. „Mă simt ca o femeie paștună, cu chestia aia pe față, prin care văd lumea zăbrelită”, se dezvăluie el într-un interviu (Mă simt ca o femeie paștună, în „Orizont”, 2, 2002). Ar­tistul complex este dotat cu hărnicie. Regizorul trece (și) la literatura eliberată de cenzu­ra politică. Nu s-ar spune că nu se descurcă și cu cenzura economică. Volumele lui apar la edituri notorii. Dar piesele de teatru îi sunt ținute, de coaliția anticulturală, imorală și ne­pro­fesională, în afara scenei. Iar romanele nu i se vând suficient. Supus, aici, de cenzura fi­nanciară a cititorului sărac și devenit pradă mass media, romancierul câștigă umilitor de de­rizoriu, aproximativ un salariu minim pe economie. Atât a primit, de exemplu, pe ro­manul din 2001. Nici regizorul de film nu este răsplătit. Sau este „răsplătit”, în fapt fiind pe­depsit pe măsura insurgenței sale, care strică establishment-ul patronal al domeniului. Daneliuc ilustrează azi condiția nedreaptă, întunecată și ingrată a artistului excepțional, „i­lu­minat”, într-o societate (privită și în componenta ei culturală) a solidarității imorale și ne­profesionale: șomer după primii ani postceaușiști, declară că i se pare neplăcut să spună din ce trăiește (cf. interviul din „Orizont”, 2, 2002). Refuzat și jefuit, cum se dezvăluie (vezi în acest sens și interviul din „Lumea Magazin”, nr. 5, 2002), jeluindu-se în van, își reacti­vează fără limită frustrarea, încredințată deopotrivă filmului și literaturii.

Cu studii superioare de filolog și regizor de film, autor de texte, scenarist al filmelor sale proeminente (14 la număr, până în 2005), prozator și dramaturg, Mircea Daneliuc măr­turisește în interviuri un program explicit insuficient. L-aș numi mai degrab㠄peri-es­tetic”. M. Daneliuc este autor de scrieri, din rațiuni psihologice și etice: „Nu se poate scrie de­cât din frustrare.” (cf. „Orizont”, 2, 2002) Desigur, o estetică implicită trebuie dedusă din amplele proze ale sale.  Scriitorul nu se referă nici  la „est-etică”, pe care e de presupus că o cunoaște, dacă nu de la Havel, atunci de la M. Lovinescu. Dar mizele sale prozastice în această direcție converg. Ca și M. Sin, M. Daneliuc crede c㠄marea miz㔠ar fi tragedia o­mului supus comunizării în canon sovietic, „exemplar㔠istoric și cu ipotetice șanse nara­tive. Din nefericire, aceste șanse au ajuns tot mai puțin așteptate, chiar din interiorul lite­raturii române. Echilibrat, totuși, în condițiile unei imagini subexpuse a României, ori a con­diției de „român”, fără pusee etnocentriste, xenofile ori xenofobe, Daneliuc (re)edifică (și) literar tragedia românească (chiar de la baza ei alienată, cea basarabeană, în romanul din 2001). Dacă îi descoperim un program literar, acesta este unul al unui realism complex și, cu termenul cândva în mare vogă al lui R. Garaudy, „nețărmurit”, în toată subli­mitatea sordidului său. Discursul său acut referențial, de un sarcasm devastator, este răsfrânt între diarism, memorialism și ficționalitate. Să urmă(ri)m, acum, înfățișările scrii­torului, amânând deocamdată fixarea nuanțată a unor concluzii.

Într-un timp al ofensivei nonficțiunii, memorialul său, prea puțin deformat înspre ro­man, Pisica ruptă,1997, comunică un șir de fotograme (și, aici, mai puțin fictograme) cu impact de arhivă secretă, din chiar lumea cinematografiei, artă pe care național-comunismul și-a aservit-o din plin și unde rezistența, când, cât și cum s-a produs, capătă un accent în plus de onorabilitate. Regizorul scrie o necesară carte a neuitării, a disidenței și exilului intern, propunând un filtru memorialistic regenerator pentru o lume sucombată în u­topie. Pisica ruptă este cartea unui spirit etic și artistic cu reactivitate persuasivă și expresivă. Deloc dogmatică și simplificatoare, dimpotrivă, afișat nuanțată, este această reglare a con­turilor și, mai ales, a contururilor vieții în cinematograful aflat sub patronajul comu­nis­mului naționalist. Vocația autorului este frumusețea sincerității, deci a adevărului. Car­tea este într-adevăr un „roman-invectivă”, cum o numește Daniel Cristea-Enache (Un nou Go­ma, în „Adevărul literar și artistic”, 10 febr. 1998). Dar într-un sens nerecunoscut de tâ­nărul critic literar, apărător, la începuturile sale, al sistemului de întunecată referință. A­șadar, nu cu înțelesul de neverosimil, dimpotrivă, aș spune, cu sensul de tot mai creditabil. Dar, precizez, pentru atitudinea autorului și nu (cuno)știința sa literară. Proza de debut a re­gizorului Daneliuc are substanțialitatea documentului viu, abia ușor potențat de ro­manesc și ficționalitate. Prin urmare, arta literară este acum, în mod intențional, de su­prafață. Ca roman, avem aici un fel de exercițiu ambiguu, așadar, în esență, modern.  Dar acest autor aspiră la romanesc, se vrea autor ficțional. E, deocamdată, un temperament discursiv cu apetit narativ, un observator umoral, sarcastic, inteligent și, ca urmare, expresiv.

Marilena și câteva voluptăți,1999, roman revăzut și adăugit, cu titlul modificat  (Marilene, 2005), ecranizat de scriitorul-regizor în același an (Sistemul nervos), se autentifică printr-un viu și memorabil bio-psihologism al erosului social și moral, centrat asupra fe­mininității integrale, dintr-un unghi inconsecvent falocratic. În contextul literar interna­ționalizat, marcat de maeștri ai dezinhibiției onto-retorice, Daneliuc preia și o notă in­ter­nă, „abisală”, de la N. Breban. Numai că Daneliuc problematizează adesea erosul cu o stân­je­nitoare lipsă de subtilitate și nuanță analitică. El ar fi aici un Breban puternic metamor­fozat, conciliat cu naturalismul și ambiguizând, așadar neierarhizând, mental și sexual, forțele vitale. Dar M. Daneliuc este un prozator neonaturalist, un exponent al deprimis­mu­lui autohton, un „fictograf” al vieții proteic mutilate. În acest roman bio-psihologic, vârstele sunt echivalate cu tot atâtea vieți ale feminității. Primul roman propriu-zis al regizo­rului Daneliuc este unul al puterii genuine și ingenioase, spontane ori involuntare, a femi­nității, într-o lume a maleficiilor virilității. Perspectiva falocratică este echilibrată de o perspectivă, măcar implicit, feministă. Ne interesează traiectul propriu-zis literar al autorului. Într-un balans retoric, parțial aflat sub control, între exces și eschivă, expresivitatea este obținută din observația analitică reductivă și notația directă. Putem deja recunoaște în M. Da­neliuc un romancier al unei caricaturale, inumane și, în fond, diabolice subterane a istoriei, cu un impresionant relief referențial și stilistic.

În Apa în cizme, roman, 2000, nu-i reușește suficient farsa gravă, extrasă din a­mes­tecul utopiei suspicioase despre culisele și subteranele istoriei prezentului și o realitate com­pusă subiectiv, umoral. Ficțiunea este activată de un cvasi-maniheism psihologic și com­portamental. Prozatorul preia într-un fel simplist, fără seducția himericului din bas­me, locuri comune, „populare”, ca acelea despre vitalismul interlop chinezesc aflat în agresivă expansiune și îndreptarea ori aprop[r]ierea revoluției anticomuniste. Nou și memorabil este aici importul în scrisul literar românesc al nonconformismului mimetic al tineri­lor bătrâni, ca Iustin Raețchi, rocker „demascat” de slăbiciunile unei masculinități imature și tarate. Consumate, literar, rămân formele de gelozie mazochistă ale „noii” generații occi­den­talizate.

Roman politic, farsă tragică a absurdului (ne)verosimil, care nu aparține unui context al post-politicului (dacă el este posibil), Strigoi fără țară, 2001, este mai convingător, pentru că este mai autentic, decât romanele politice, de la noi. Mă refer la cele mai „incon­for­miste” cu realitatea comunistă. M. Daneliuc are, din nou, într-un fel și mai pronunțat, conștiința de adaptor tipologic și tematic în roman: Strigoi fără țar㠄este un lucru absolut deosebit în peisajul cultural românesc. Port cu mine subiectul acesta de 20 de ani. (…) Este vorba despre românii fără patrie. Nu numai despre cei din afara României.” („Orizont”, 2, 2002)  Daneliuc vine, totuși, după Goma, cu al cărui sarcasm autenticist se în­vecinează. Goma este, însă, mult mai marcat autoficțional. Autoficțiune indirectă, ca să spun astfel, întrucât ficțiunea pornește de la biografia unui unchi, căruia autorul îi dedică scrierea, este și acest roman al lui Daneliuc. Dar să notez că, tematic, problematic, îl în­soțește, dacă nu cumva îl precedă ca redactare, cu o înțelegere mult mai restrictivă a exilului și îndepărtării definitive de patrie, sentimentalizantul Ion Lazu, în romanul său masiv și (evenimențial și stilistic) inegal, Veneticii. În ficțiunea lui Daneliuc, Rusia, Basarabia și Ro­mânia sunt țările desțărării, ale  exilului proliferant. Daneliuc este aici un Goma inconcesiv (începând de la Ostinato), dar și „oniric”. Victimă a ideologiilor de extrema stângă, Ilie Hnat, ins de rând din Mirăuți, Basarabia, lipsit de libertate în Siberia și România, nu este purtător de noutate epică, pentru literatura penitenciară ocazionată de sovietism. El ră­mâne același „bandit”, reeducat în subterana utopiei produsă de comunism, revenit într-o lume apropiată, care s-a îndepărtat, dement și diabolic, de la rădăcina familiei. Dar, pă­răsit de soție și fiică, basarabeanul este urmat himeric de mama-iubită, într-o relație ambiguă, spiritual-incestuoasă. Ajuns clovn într-un spectacol lipsit de ludic, bătut la propriu și în public (după ce fusese pedepsit în închisoare), el amintește, prin această latură de­terminantă a sa, izbitor de multe personaje onirice din proza lui D. Țepeneag, V. Ivăn­ceanu, Sorin Titel, Virgil Tănase. E adevărat, Ilie Hnat, victimă mai cu seamă a epocii stali­niste postbelice vreme 17 ani, este un (indirect) „om nou”, transformat, alterat,  de forțele răului ideologic, care îi exploatează slăbiciunile omenești. Supraviețuitor aproape octogenar al prigoanei politice, el, pățitul priceput, a ajuns scindat între alienare și sapiențialitate. Excesivă, ratată estetic este, însă, situarea protagonistului în proximitatea tipologiei bi­blice. Roman de adevărată substanță istorică și umană, complexitate psihologică și spiri­tuală, Strigoi fără țară are, el, mai cu seamă, o compoziția filmică, este o alcătuire de fictograme, în loc de fotograme. Relatare discursivă, „poetică”, de o mai redusă consistență na­rativă, romanul își dezvăluie structură necanonică: realist naturalist (Ilie Hnat este un senzual patologic) și fantast, poetic, ironic, „oniric”.

Miza scriiturii ca existență autentică este prezentă și în Petru și Pavel, 2003, un ro­man biografic, politic și erotic, al unui scriitor din infernala „Epoca de aur” ceaușistă, Petru (numit Pavel în dosarele Securității) Șesan, protagonist și martor al (auto)strivirii o­mului transformat de ideologia comunistă. Pe Daneliuc nu-l preocupă metaromanescul, în acest roman al scriitorului. Petru Șesan este un autor de proză politică prea aluzivă și de tea­tru, de asemenea esopic (resemantizare a unui sincretism între mitul manolic și cel la­birintic, centrat pe constructorul ajuns prizonier al propriului edificiu), ilustrat abuziv în e­conomia acestui roman substanțial și autentic, din păcate cu o structură și mai puțin fer­mă. Narațiunea este, totodată, o parțială, subiectivă, dar vie radiografie instituțională a re­gimului totalitar de stânga, în principal a Uniunii Scriitorilor față cu Securitatea. Erosul a­pare fie păcătos, cvasi-incestuos, în relația, favorizată dintr-un cumul de complexe „a­bisale” de soția sa Jeni, dintre Petru și minora fiica vitregă. Fie dur: tânăra femeie este violată de niște oameni ai pădurilor în Iugoslavia, unde, după deschiderea granițelor, caută un loc de muncă. M. Daneliuc reia aici episoade literare de succes, are forță de observație so­cială și nu invenție de subiect, de episoade narative ori de stil cu adevărat îndrăzneț în e­pica senzitivă. Roman neo-politic, istoric, mitic (mitul descensus ad inferos, al labirintului infernal), erotic, etic, Petru și Pavel este ficțiunea unei lumi complexe și vii, mai cu sea­mă pentru că este o furioasă, necruțător moralistă, exhibare a frustrării existențiale, într-un context istoric dezumanizant. Problematica păcatului și a eliberării morale de un infern pă­mântesc, prin credința într-un justițiarism imanent, este bine servită expresiv de virulența și truculența verbală proprie acestui „fictograf”, un întârziat neorealist și „bătrân” tâ­năr furios.

Două piese de teatru ale lui Daneliuc se află în proximitatea prozei autorului. Doi pin­guini, 2000, este o neliniștitoare dramă (cu note tragice de fatalitate solitară, înstrăinată), existențială, morală, politică, psihologică, a eșecului individual și social. Carlo Carlini – Iluzionism, 2003, este o piesă a carnavalescului tragic, de vis omenesc, prea omenesc… Pe o linie diferită, atât de teatrul cât și de proza lui, era prima sa piesă, Șchiopul bi­nemirositor, 1999. Daneliuc face aici un teatru al travestiurilor religioase și istorice, conver­sa­țional, animat de o expresivitate deopotrivă de precisă și de proprie, într-o pies㠄getică”, de substrat etnic și antropologic, demitizantă, subintitulată Antichități în două părți.

Revenind la „romancier”, voi nota că, în totul, avem în Daneliuc practicantul unei pro­ze a mimesisului, deopotrivă de larg și extrem, a unui realism autenticist integral, condus în cotidian și în imaginar. Mi se pare, de aceea, nepotrivit ceea ce scria, abia la a doua carte a autorului, Marin Mincu (Un romancier autentic – Mircea Daneliuc, în „Lu­ceafărul”, 17, 2000): „e un prozator artist întrucât pasta densă a acestei descrieri divulgă o conștiință artistică antimimetică regăsibilă doar în paginile lui Radu Petrescu”. Proza sa este, în fapt, opusă metaficțiunii. Estetic este la Daneliuc hedonismul elementar al scrisului, indiferent că devine scenaristic, dramatic sau epic. Am mai putea lua în considerare și complementaritatea ori diferența dintre arta imaginii cinematografice și arta scrisului lite­rar. „Nu din cauza îndepărtării mele de cinematograf m-am apucat eu de scris. Adică nu este o recluziune. Nu este un refugiu. Dimpotrivă, este o bucurie enormă, pe care nu poți să o simți în momentul când faci un film.” („Orizont”, 2, 2002) Moralist, până la o inadecvată și inocentă subversivitate a artei literaturii, Daneliuc se află în război cu toată lumea a­flată în diverse imposturi. Critic direct și acut, el rămâne inconcesiv și fără iluzii, în ciuda re­cursului la aluzii, satisfăcătoare pentru inițiații care îl urmează sau îi vin în întâmpinare. Spon­tan, temperamental, pasional, a(ni)mator de sincerități în răspăr cu o cultură estetică a genului și a speciilor literaturii, el este într-o măsură favorizat de contextul receptării (chiar și de acela critic), oricât de neașezat și deplorabil l-am considera. M. Daneliuc nu are nici complexe, dar nici scrupule, de gen ori de specie literară. Factorii psihologici, exibitivi, favorizanți pentru temperamentul său, nu-i acoperă, ba dimpotrivă, îi fac evident㠄amoralitatea” artistică.