Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (473) Martie 2005

CONCRITICE

de

Andrei ZANCA

Dumitru Chioaru

Viața și opiniile profesorului Mouse

Editura Limes

Cluj-Napoca

2004

 

A-ți propune într-o carte de poezie repere ale unei afectivități spațiale în vreme, este o întreprindere extrem de riscată: ea presupune dintr-odată abolirea spontaneității, a ineditului „întîlnirii” cu poemul, prin jalonarea și tratarea tematică. In mod straniu însă, în această carte, tandrețea față de orașul natal cu vîrfurile și adăposturile lui, a fost atît de mult modulată lăuntric în timp, încît reperele devin emblematice, pretexte pentru textul propriu-zis, alternînd antitetic o temporalitate sincopată în contrastele cînd diafane, cînd concret pătimașe, toate însă sub instanța unui etic al anamnezei.

Locurile, celebre de altfel, concret denumite, deschid un dublu demers: cel al unui nostalgic-melancolic amor, precum și cel al unui demers existențial, într-o împletire, în care antiteticul temporal (de-o înfiorare romantică clamată de însuși statutul burgului sibian), se distilează într-un foarte personal recurs la adresa unui destin poetic, aflat mereu în tensiunea dintre o adolescență imanentă și o maturizare marcată și parțial chiar mutilată de vremi. Astfel, eșecul, neîmplinirea există alături de o jubilație atenuată de o înserată rostire, însă și de rostirea decisă, fără de menajamente, unei voci etice aflate într-o recluziune cu latențe implozive.

O fină irizare de „decandenț㔠– tipică pentru toți cei care și-au petrecut anii fragezi, însă și rutina traiului zilnic într-un burg transilvan, în coloratura sa trilingv㠖 marchează poemele categoric între faldurile sale crepusculare. Insă aceste fulgurații însoțitoare ale cărții sunt doar sarea și piperul unui ospăț poetic inedit, în care ni se dezvăluie valențele unui destin singularizat de o altă receptare a lumii, în sine, un drum net al însingurării.

Secvențele viului mereu reînnoindu-se între părăginirile zidurilor, străzilor și monumentelor (o fetiță, o ramură de măr pe fereastra deschisă a celebrului muzeu sibian etc.), insfirmă accentul decadent, oferindu-i doar o stare a necesității, propriu spațiului și intersectării temporale surprinse. Dincolo de ele apare manifestarea acuzatoare, perenă și atemporală a unui etic – nu de circumstanță -, care deși colectiv refulat, își impune prin absență, prezența nevăzută, însă statornică grație notelor absolut individuale și funciare ale poetului.

Într-adevăr, totul este real, însă ce este adevărat, unde ceea ce ne definește în sine este invizibil (gînduri, sentimente, miezul lăuntric fraternizator), eșecurile și amînările, bucuriile viului, imaginația proiectată cînd tainic, cînd decantată în vise, memoria ce devine însăși substanța spațiului și implicit a timpului...Insă tocmai ele ne con-figurează, ceea ce credem cu adîncă întipărire lăuntrică devenind cu timpul aievea, potrivit și vorbei cu un net subton etic: vezi ce au devenit și știi deîndată ce au fost...

Răsturnarea aproape totală a valorilor este fin însoțită de raportarea la „desprinderea” de ele, la desprinderea de istorie, la recluziunea memoriei, la cufundarea în beciurile lăuntrice a amînărilor și a unei anume lumini, îngroșînd vraful de umbre din adînc, toate acestea în favoarea unui pragmatism cu atît mai feroce cu cît se simte amenințat de forța ineluctabilă a unui lăuntru la fel de încărcat în latențele lui implozive. Niciodată nu suntem însă pedepsiți pentru vina noastră, ci de vina noastră, cumulată în această foșgăială a amînărilor și irosirilor noastre.

Tocmai această șansă a unei lecturări concomitente și deloc îngreunate ( dat fiind faptul că au fost îndelung trăite și asumate în prealabil) a unei lecturi pe mai multe nivele, ce se vor îngemănate într-o spirală a exhaustivității circumscrierii spațiale și temporale a locului natal, conferă acestei cărți marca genuinului (Scara Fingerling fiind în acest sens un poem matcă al derulării poematice marcată definitiv de tematica expresionistă din Muzeul Satului). Însă licitarea amprentei unui marcant curent literar este doar un apanaj al celor ce caută să se distanțeze de mizeriile realului, să-și impună privirea aflată la adăpostul unei ierarhii, o tergiversare ondulată de un spirit de castă, a celor ce nu vor sa se implice. Si aceste texte o fac, cu riscul sfidării ridicolului, aplanate de o ostentativă și necesară naivitate, fiindcă în ciuda atmosferei elegiace, intrinseci unei tandreți veritabile, a unei însingurări destrămînd lizierele existențiale prin generozitatea trăirii, ele impun mereu reînnoirea viului: copilul din memorie se însoțește astfel cu cel de pe străzile și ulițele burgului în candoarea și naivitatea sa echilibrată doar de păsările cerului într-un atemporal absolut.

Orice zone de influență ar traversa – și aceasta mai ales din dorința comunicării, cînd tandre, cînd ironice, cînd prin scepticismul hîtru al codului său genetic funciarmente vital – imaginea-cheie a fiecărui poem (deseori memorabilă și acționînd ca regulator semantic, ca un declanșator în jurul căruia se ordonează mai apoi spusa poematică), „deconspir㔠latura sa profund elegiacă într-un cuvînt singularitatea și în sine însingurarea. O însingurare „atenuat㔠deliberat prin utilizarea pluralului (excelent în acest sens poemul Dintr-un discurs polifonic, ori Un fir de fum în spiral㠖 revelator titlul în sensul celor afirmate mai sus).

Se desprind aici două modalități de poemizare: una în care simțul poetic este antrenat în impactul cu lumea, și alta în care prin asumarea tăcerii, a auscultării, rostirea „sosește”, intră în rezonanță cu această stare, se lasă în acest gol al debarasării totale, al lipsei absolute de intenționalitate. Este calea însingurării consecvente întru decantarea genuinului și re-legarea de codul etic lui funciar: „s-a dus prietenul care-mi spunea/ suntem doar fragmente dintr-un discurs polifonic/ încerca să ne împace cu acest singur gînd/ de cîte ori unul ridica tonul / de cîte ori dădea altul cu pumnul în masă/ avea obiceiul de a fuma în picioare/ ca și cum ar fi tras din pipa păcii / niciodată stinsă/ îmi aduc-aminte că vorbea foarte rar/ dacă ai ceva de spus cîteva cuvinte ajung/zicea cînd cineva uita/ să facă pauză la vorb㠖/ s-a dus prietenul care vîna cu mine un gînd/ netemător de altul/ în cămașa lui mereu albă e acum printre îngeri/ sau poate-i încă aici printre noi/ o țigară plimbată din mănă în mănă/ o tăcere legănînd nevăzută fragmentele/ dintr-un discurs polifonic.” (Dintr-un discurs polifonic)