Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (473) Martie 2005

CARTEA DE TEATRU

de

Mircea MORARIU

Anca Măniuțiu

Michel de Ghelderode – în căutarea unui teatru teatral

 

După ce în cartea Carnavalul și ciuma — Poetici teatrale în oglindă (Casa Cărții de Știință, Cluj, 2003), Anca Măniuțiu a explorat relații posibile ce se pot stabili între felul în care concepeau arta spectacolului teatral un mare regizor și reformator din temelii al esenței conceptului de teatru (Antonin Artaud) și un mare scriitor de literatura dramatică (Michel de Ghelderode), volumul Michel de Ghelderode — în căutarea unui teatru teatral apărut în 2004 la aceeași editură se dovedește o cercetare extrem de aplicată asupra felului în care dramaturgul belgian a contribuit prin scrisul său, în piese de teatru ori manifeste cu caracter teoretic, la definirea perceperii teatrului ca artă autonomă, cu un statut diferit de cel al literaturii, în statuarea și valorizarea căreia partea leului îi revine directorului de scenă.

După cum bine se știe, Michel de Ghelderode a fost descoperit de lumea teatrală pariziană prin anii '40-’50 ai secolului trecut printr-o seamă de piese al căror subiect și construcție i-au determinat pe spectatorii aflați în posesia a puține date referitoare la identitatea autorului lor să creadă că acesta ar fi un „clasic” ba chiar, de ce nu?, un contemporan al lui Shakespeare. În cel mai bun caz s-a crezut despre Ghelderode că ar fi un scriitor ce trăiește „cu nostalgia unui Ev Mediu crepuscular.” În realitate, creația ghelderodiană cuprinde și o seamă de piese „marcate de modernismul agresiv al avangardelor artistice din primele decenii ale secolului XX”. Or, faptul că un remarcabil corpus de texte scrise între 1925 și 1932 se află într-o relație determinată,deloc întâmplătoare ori speculativă cu manifestele futuriste ale lui Marinetti, cu teatrul dadaist și suprarealist francez, cu constructivismul rus sau cu teatrul totalității de la școala Bauhaus din Germania a decis-o pe Anca Măniuțiu să-i consacre o analiză atentă și pertinentă, bazată nu doar pe o foarte bună cunoaștere a literaturii dramatice scrise de Michel de Gehlderode, ci și pe o relație familiară cu o epocă individualizată prin cercetări și experimente, printr-o efervescență a căutării ce l-a marcat și pe dramaturgul belgian, cu consecințe dintre cele mai semnificative asupra felului în care e imaginată arta teatrului în secolul al XX-lea.

Care sunt premisele de la care pornește cercetarea? Mai întâi, intră în discuție faptul că Michel de Ghelderode va fi sedus de stilul inconoclast al avangardei, de faptul că în centrul acesteia se află o retorică a negației și că dramaturgul belgian „nu s-a putut sustrage fascinației față de un curent care exprima atât de violent îndemnul la subminarea totală a societății și răsturnarea ierarhiilor de valori, anarhismul său fiind potențat de climatul de exaltare iconocalstă, născut în jurul avangardelor.” Carnavalizarea, toposul lumii pe dos, manifestele ce promovau contra—cultura (adică puneau în discuție ceva statuat, instituționalizat și perceput, în consecință, drept osificat) l-au fascinat pe Ghelderode, cu efecte cât se poate de consistente asupra unei părți a creației sale. Ceea ce nu înseamnă nicidecum că scriitorul ar fi cauționat necondiționat și pe termen nelimitat avangarda, că nu i-ar fi intuit momentul în care acesta a ajuns la epuizare, la repetiție ori gratuitate. Câteva decenii mai târziu, Roland Barthes va observa că în interacțiune cu o comunitate socio-culturală, avangarda este purtătoarea unui principiu distructiv și renovator totodată. Ceea ce l-a interesat cu adevărat pe Ghelderode a fost inovația, admițând acțiunea principiului distructiv doar atâta vreme cât el era o condiție pentru înnoire. În al doilea rând, Anca Măniuțiu își construiește coerenta ei demonstrație pe ideea că e absolut fals mitul potrivit căruia Michel Ghelderode nu s-ar fi aflat în relații cât se poate de apropiate cu creatorii de teatru. E adevărat, în ultima parte a creației și vieții sale, poate și din pricina histrionismului său esențial, Ghelderode și-a construit un fel de aură de mister printre ingredientele căreia se afla și ideea că ar nutri o indiferență suverană față de felul în care îi sunt puse în scenă piesele. Dar, cel puțin în perioada ce face obiectul cercetării, raporturile dintre scriitorul de literatură dramatică și practicienii scenei au fost cât se poate de solide. În chip mediat, beneficiind de avantajul că Belgia era o țară conectată la informațiile referitoare la experimentele lui Meyerhold (cel care, de altminteri, lansează pe piață conceptul de teatru teatral) și Tairov, ori în chip imediat, urmărind cu pasiune filmele lui Eisestein ori cele cu Charlot, Ghelderode va deveni un rafinat cunoscător al modificărilor structurale pe care le va cunoaște conceptul însuși de spectacol, reorganizările sale morfologice și de relație cu spectatorul. În plus, preț de câțiva ani, Michel de Ghelderode se va afla în relații extrem de apropiate cu Teatrul Popular Flamand (TPF) care ajuns sub conducerea lui Johan de Meester îi va monta Imagini din viața Sfântului Francisc de Assisi (analizată în carte din perspectiva nu a exegetului literar, ci a cercetătorului format și exersat să transforme cuvintele în imagini și metafore teatrale) ori Barabbas și unde va ființa un adevărat laborator de cercetare. În aceste piese ori în Moartea Doctorului Faust sau în Pantagleize (iarăși analizată cu minuție, din perspectiva teatralității și nu a literarității) se va vedea că Michel de Ghelderode pornește de la premisa că autorul de literatură dramatică e departe de a fi instanța supremă, că el furnizează un scenariu dramatic, că textele sale sunt materie teatrală ce se modelează în spectacol. Nu-i mai puțin adevărat că însuși dramaturgul își imaginează și elaborează propriile texte în conformitate cu necesitățile reprezentării căci, observă Anca Măniuțiu, „găsim în didascaliile ghelderodiene un excepțional simț al plasticii scenice și preocuparea pentru jocul teatral pur, adică pentru toate acele elemente care țin de expansiunea textului dramatic dincolo de cuvânt — gestualitatea și mimica actorului, o organizare spațială care nu e pur decorativă, ci și funcțională, jocuri de sunet și de lumina, costume, accesorii, utilizarea măștilor și a pantomimelor.” În formularea viziunii despre teatru, o viziune nici un moment îndatorată literaturizării, ci orientate înspre spectacol, înțeles ca entitate autonomă și teritoriu de întâlnire a diverselor arte, un rol special îi revine frecventării reprezentațiilor de cabaret și de music-hall a căror stilistică își va lăsa amprenta asupra piesei Moartea doctorului Faust. Textul, extrem de bizar, care scapă oricărei încercări de clasificare categorială, intitulat Scriere la lumina unui incendiu e considerat de Anca Măniuțiu drept un manifest teatralizat și e comentat cu acribie filologică, dar și cu instrumentele teatrologului profesionist.

Analiza paletei foarte bogate a preocupărilor teatrale ale lui Michel de Ghelde­ro­de o determină pe Anca Măniuțiu să vadă în dra­maturgul belgian un mare precursor al teatrului absurdului. Într-o amplă secvență a cărții sale (O poetică a contrastelor — grotescul scenic) cercetătoarea va examina felul în care poate fi percepută triada Meyerhold — Ghelderode — Ionesco. Convingerea Ancăi Măniuțiu e c㠄dramaturgul belgian, avangardist fără voie, se arată în sincronie nu doar cu teatrul cel mai reformator al epocii sale, ci și în precursor al esteticii teatrului deriziunii prin multiplele convergențe ale poeticii sale cu aceea ionescian㔠și c㠄regăsim la Ionesco, majoritatea ideilor enunțate de Ghelderode în poetici fragmentare — refuzul teatrului-literatură, gen hibrid și minor, a teatrului psihologic sau cu teză, vehicul al unei ideologii care nu face decât să uzurpe nemotivat teritoriul filozofiei, teologiei, politicii sau pedagogiei, of­erind o viziune săracă, reducționistă asupra omului.”

La capătul unei demonstrații convingătoare, cu premise bine precizate, cu analize temeinice și pline de miez, fundamentate pe o bibliografie bogată ce permite enunțarea unor idei de reală originalitate, Anca Măniuțiu ajunge la concluzia potrivit căreia „formula primei perioade de creație a lui Ghelderode, aflată în sincronie cu practica scenică cea mai reformatoare a timpului său, ilustrează legătura durabilă pe care dramaturgul a refuzat ori nu a știut să o vad㠗 între dezideratul avangardiștilor de a revitaliza teatrul printr-o infuzie de noi mijloace spectaculare și sursa inepuizabilă pe care o găseau, în acest sens, în formele populare sau marginale de spectacol.” Dar ceea ce contează cu adevărat e că dorința lui Ghelderode de a scrie un teatru teatral s-a îndeplinit și că acest deziderat și-a aflat un cercetător avizat în autoarea unei cărți scrisă cu autentică rigoare universitară.