Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 2 (472) Februarie 2005

IDEEA

de

Vasile MUSCĂ

Filosofia între prezent și provocările viitorului

 

Probabil că numărul celor dispuși să accepte astăzi că există o criză a filosofiei este în permanentă creștere. De asemenea, nu puțini dintre aceștia trăiesc o adevărată voluptate în a prezice chiar moartea filosofiei într-un viitor nu foarte departe de noi. Pentru adepții, fără nici o îndoială tot mai mulți și aceștia ai „sfârșitului istoriei” — o istorie care s-a „terminat” dar nu se mai „sfârșește”, după expresia lui Jose Ortega y Gasset — ideea morții filosofiei stă în logica firească a acestui scenariu, ea încadrându-se cumva de la sine în acest chenar sumbru de inevitabilă apocalipsă care pândește omenirea. Asemenea idei sunt susținute nu doar de cei care, venind din afara filosofiei, se prezintă pe sine ca adversari nedisimulați ai acesteia dar, tot mai des, și din interiorul filosofiei înseși, ceea ce mi se pare cu mult mai grav. Cum spunea Platon, într-un cu totul alt context de gîndire, dușmanul ascuns în interiorul zidurilor cetății este întotdeauna, mai periculos decât cel din afara lor.

*

Vrem să ne formulăm fără rezerve de la început punctul de vedere în această problemă. Se prea poate ca filosofia de azi să se zbată într-o criză: se poate admite aceasta, dar nu trebuie uitat că filosofia s-a aflat, mai totdeauna, într-o criză, într-un fel sau altul istoria filosofiei nu este altceva decât istoria succesiunii crizelor filosofiei, crize în care a intrat numai pentru a ieși de fiecare dată învingătoare. Lucrurile nu fac decât să se repete. În situația actuală nu ni se pare că am putea identifica un motiv în plus față de trecut pentru  care criza în care se află să fie, astăzi, fatală filosofiei, provocând chiar moartea ei. Suntem înzestrați cu o bază suficientă de optimism pentru a nutri convingerea că, la fel ca de atâtea ori în lunga și glorioasa ei istorie, filosofia va ști să învingă dificultățile imanentului și să iasă și de data aceasta victorioasă la suprafață.

*

Care sunt, așadar, cauzele acestor crize aproape continue din care filosofia iese numai pentru a intra din nou și care o însoțesc pe întregul traseu al devenirii sale istorice? În cele ce urmează, ne restrângem să punem în relief doar o cauză, una de natură foarte generală: conflictul originar dintre filosofie, respectiv gândirea filosofică, și bunul simț, respectiv gândirea înrădăcinată în solul bunului simț. Bunul simț, și-l reproduc aici pe Descartes, este „lucrul cel mai drept împărțit în lume” (la chose du monde la mieux paratgée), el este, în mod firesc, egal la toți oamenii est naturellment egale en tous les hommes — constă în neputința de a judeca bine și de a distinge adevărul de fals, (la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec faux) (Descartes — (Discurs asupra metodei...partea întâi). Astfel definit de către Descartes, bunul simț este totuna cu gândirea comună. Pentru a se sublinia și mai apăsat caracterul de normalitate naturală a gândirii comune, în iluminismul german i se va dăuga și apelativul de „rațiunea omenească sănătoas㔠(gesunde menschen Verstand). Adevărurile avansate de bunul simț aparțin așa-numitei gândiri comune, certitudinile lor fragile alcătuind dogmatismul atât de greu de zdruncinat al experienței sensibile. Acestea stau de cele mai multe ori în contradicție cu preocupările mai elevate ale filosofiei. Datorită certitudinilor, în aparență de necontrazis a simțurilor, conștiința omenească alunecă adesea sub tirania pe care o exercită asupra sa datele bunului simț și ale așa-numitei gândiri comune. Gândirea filosofică, în calitatea sa de exercițiu critic, este menită să elibereze conștiința omenească de sub presiunile acestei tiranii.

Antichitatea ne-a transmis o interesantă anecdotă cu privire la părintele filosofiei grecești, Thales din Milet, păstrată la Diogene Laertios. Se povestește că odată, ieșind de acasă, însoțit de o bătrână ca să observe stelele, căzu într-o groapă și strigătele sale de ajutor o făcură pe bătrână să-i spună: Cum vrei să știi ce-i în cer, Thales, când nu ești în stare să vezi ce-i la picioarele tale? (Despre viețile și doctrinele filosofilor, I-VIII; 34). Se pare că bătrâna a râs ironic, amuzându-se cu superioritate la cele pățite de Thales. În această anecdotă bătrâna mi se pare că semnifică tocmai bunul simț sănătos în opoziția sa față de filosofie și de universul ei de idei și preocupări. Cel puțin, în acest sens, se arată tentat să interpreteze această anecdotă Hegel, în Prelegeri de istorie a filosofiei: „Poporul — scrie el — râde de așa ceva și are avantajul că filosofii nu pot face la fel. Oamenii nu înțeleg că filosofii râd de ei, cei care, fără îndoială, nu pot cădea în groapă ăentru simplul motiv că sunt în ea odată pentru totdeauna, râd de ei pentru că nu privesc la ceea ce este superior.” (Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, București, Editura Academiei, 1963, vol. I, p. 157). Căzut în groapa simțului comun, omul nu-și poate înălța privirile mai presus de el însuși, în timp ce filosoful, căutând să afle rostul celor ce se petrec dincolo de sine, în ceruri, poate să nimerească în cursele ce i le întinde atât de înșelătorul bun simț comun. În interpretarea hegeliană a acestei anecdote, incompatibilitatea dintre așa-numita gândire comună, bun simț și filosofie constituie o evidență. Așa se face că încă din primul moment  al filosofiei, cel presocratic, reprezentanții cei mai de seamă ai acesteia, un Heraclit sau Parmenide, au angajat filosofia abia născută într-o riguroasă critică a evidențelor simple și sărace, plate, dogmatice ale bunului simț, în care identificau principalul adversar și cel mai dificil obstacol în calea gândirii superioare, raționale, care este filosofia.

De altfel, conflictul filosofiei cu bunul simț va constitui o temă principală a gândirii hegeliene. În Fenomenologia spiritului, Hegel va trece în revistă momentele și etapele drumului parcurs de spirit de la necunoaștere la știința absolută. Pe parcursul acestui drum se produce însă o răsturnare absolut spectaculoasă: evidența sensibilă care, la început, părea cea mai tare, mai riguroasă, se dovedește, în cele din urmă, a fi cea mai slabă, mai fragilă și mai subțire.

Am invocat anecdota cu Thales din Milet, și mai ales, interpretarea pe care Hegel a dat-o acesteia, pentru a oferi o ilustrare concretă ideii că filosfia, în calitatea sa de gândire critică, a stat de la primele sale începuturi pe picior de război cu bunul simț și cu așa-numita gândire comună. În această calitate a sa, ca gândire critică, filosofia trebuie să vegheze în preajma bunului simț, amendându-i certitudinile de cele mai multe ori suferind de o crasă platitudine, atât de inconsistente. Din perspectiva acestora, filosofia, cu adevărurile sale de un rang mai înalt, pare a se afla într-o perpetuă criză, din care nu prea se arată a putea ieși. Este clar că această criză a filosofiei se datorează împrejurării că ea constituie un alt mod de gândire decât cel comun, cu prestațiile căreia intră, aproape întotdeauna, într-un insolubil conflict.

*

Filosofia stă astăzi, ca de altfel întreaga noastră existență, pe un teren care i se mișcă sub picioare, în schimbare și devenire continuă. Stabilitatea calmă a marii epoci clasice când în secolul al XVII-lea, un Spinoza își mai putea permite ca în retragerea sa solitară să cizeleze în liniște propozițiile unui sistem filosofic elaborat cu o rigoare more geometrica cu aceeași migală cu care își șlefuia lentilele în atelierul său, se pare că s-a dus pentru totdeauna. De fapt, forma de gândire a filosofiei ca sistem, proprie marelui secol, constituie un reflex în planul gândirii abstracte a unei anumite ontologii sociale caracterizate prin stabilitate și echilibru. Traducerea în termenii filosofiei a acestei situații va fi conceptul de substanță, central în aceste sisteme, el fiind înțeles de către toți (Descartes, Spinoza, Malebranche, Leibniz) în primul rând ca o identitate cu sine, drept ceva al cărui concept se definește pe sine prin sine — cujus conceptus in se et per se conciptiur. Substanța reprezintă expresia filosofic distilată a stabilității și echilibrului din plan social. Pentru secolul al XVII-lea al stabilității, a ceea ce s-a numit echilibrul clasic, sistemul se constituie în prelungirea realităților social-politice. În orice caz, sistemul rămâne produsul cel mai specific al gândirii moderne. Martin Heidegger va denunța drept o gravă eroare tendința de a găsi sisteme de gândire în afara spațiului filosofiei moderne: „A vrea să găsești de-a lungul istoriei sisteme înaintea acestei perioade reprezintă o neînțelegere a conceptului de sistem sau o greșită interpretare a lui pe linia unui sens exterior.” (M. Heidegger, Sistemul filosofiei și constituirea lui în epoca modernă, în volumul Schelling, Filosofia artei, București, Meridiane, 1992, p.539).

Ontologia socială a lumii moderne își schimbă parametrii în secolul următor, al XVIII-lea, când odată cu ruptura produsă în istoria omenirii de Revoluția franceză, în realitate se insinuează principiul devenirii, care va surpa din temelii ordinea social-politică pe care s-a clădit stabilitatea și echilibrul lumii clasice. Reprezentanții idealismului german, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, martori ai evenimentelor produse de Revoluția franceză vor revigora, în noile condiții social-politice ale unei lumi angajate în aventura devenirii, formula de sistem a gândirii cultivată și în marele secol clasic. Mai cu seamă Hegel va impune acestei formule o dezvoltare proprie. Voința de sistem care coordonează tendințele gândirii lui Hegel, principalul reprezentat al idealismului german, prinde corp într-o masivă construcție de idei, care constituie un tip aparte, specific de sistem, sistemul dialectic în centrul căruia este sădită ideea devenirii. Într-un chip care, într-o anumită măsură, poate fi considerat paradoxal, sistemul dialectic hegelian nu-și va porni demersul de la conceptul de existență, ci va încerca să dea o justificare în planul gândirii abstracte, filosofice, ideii de devenire. Metafizica hegeliană, dacă acceptăm că există așa ceva — întrucât obiectul metafizicii este o existență statică, suprasensibil㠗 constituie de fapt o logică a devenirii urmărită în domeniul ei cel mai propriu de manifestare, care este istoria omenirii și nu natura, și în nici un caz o logică a substanței în sens aristotelic. Această împrejurare trebuie înțeleasă ca o inițiativă prin care, datorită masivului sistem hegelian, filosofia încearcă să se apropie de o lume care, de acum, are în devenire principiul ei fundamental. Aceasta, desigur cu intenția de a pătrunde mai profund în esența ei. Primul concept dialectic al gândirii lui Hegel, având un caracter de sinteză prin care se conservă, dar în același timp se și anulează opoziția dintre existență și nonexistență, este acela de devenire, care se pretează și cel mai bine la a explica o lume al cărei conținut esențial, începând cu secolul al XIX-lea, este într-un mod tot mai pronunțat și mai evident, determinat de faptul dominant al schimbării și devenirii.

*

În condițiile zilei de astăzi, în care lumea noastră este prinsă în vârtejul unor schimbări rapide, care îi modifică în permanență conținutul și forma, filosofia își schimbă și ea datele esențiale ale condiției sale. Pentru ca într-o asemenea lume a schimbării, filosofia să stea dreaptă, ea trebuie să se sprijine pe cineva sau ceva, altfel rămâne în situația unui om beat care se clatină pe propriile sale picioare. Plasticitatea ușor vulgară a acestei comparații a situației actuale a filosofiei cu un om beat ar putea deranja întrucâtva. Nu ne-am fi îngăduit să recurgem la ea dacă nu s-ar găsi, desigur, într-o cu totul altă succesiune de idei, la unul dintre cei mai mari maeștri ai scrisului german, nimeni altul decât Luther. În celebrele sale Tischreden, el va spune, într-un loc, că lumea aceasta se compară cu un țăran beat; îl așezi în șa într-o parte și cade imediat din ea în cealaltă parte. În această situație se află, într-un fel, și filosofia în raportul ei cu lumea de astăzi; ea nu pare să controleze întotdeauna deplin situația, în termenii comparației noastre, să stea dreaptă în șa. În fața solicitărilor care se adună tot mai mult în jurul ei, devin mereu mai complexe, filosofia va trebui să-și asume rapid alte responsabilități, cărora să le facă față, propunând noțiunile cele mai oportune. Într-o lume în schimbare, pentru a împrumuta o expresie a cunoscutului filosof german Walter Schulz, fost profesor al Universității din Tübingen, dacă ar vrea să se păstreze de fiecare dată în actualitate, filosofia ar trebui să fie, ea însăși, în schimbare (Walter Schulz — Philosophie in der veranderden Welt; Pfullingen Verlag Gunther Neshe, 1972, p.8). Secretul supraviețuirii sale viitoare mi se pare că rezidă tocmai în capacitatea de a-și adapta transformările interioare la transformările lumii exterioare.

*

Ca întotdeauna în istoria ei, când nu a putut face față singură solicitărilor la care a fost supusă, filosofia a trebuit să intre să intre într-un sistem de alianțe. Fără a accepta prin aceasta o poziție anciliară într-un raport sau altul.

Dintre posibilii ei aliați în situația actuală, doi par a fi cei mai interesați de o colaborare. Conștiința omului contemporan, asaltat din toate părțile de efectele schimbărilor ce se petrec într-un ritm atât de amenințător în jurul lui, este prinsă în cleștele unei dileme ai cărei termeni nu ni se par, totuși, radical exclusivi. Omul contemporan este constrâns să se împartă între două preocupări opuse: să se orienteze înspre exterior, asupra lumii, modificând-o în interesul său vital, acela al supraviețuirii, prin intermediul marilor proiecte politice pe care le solicită noua eră care bate la ușa globalizării. Această situație angajează și filosofia în două direcții diferite de acțiune. Dar omul contemporan poate și trebuie să se îndrepte și spre interior, să se concentreze asupra lui însuși, în vederea mântuirii sale. Această solicitare dublă a omului contemporan, de a-și salva lumea și de a se salva și pe sine, îndrumă pașii filosofiei, în primul rând, către teologie și politică. La vremea sa, Hegel a unit în angrenajul concepției sale, într-un mod admirabil, cele două dimensiuni ale filosofiei: cea care o orientează înspre lume și cea care o întoarce înapoi la om. Politicul și teologicul și-au găsit satisfacție deopotrivă în ultima mare construcție onto-teologică a lumii moderne, cea hegeliană.

Dar trebuie sesizată marea diferență dintre cele două tipuri de relații pe care filosofia le întreține cu cei doi dintre principalii ei parteneri, teologia, respectiv politica. Prin teologie, filosofia dă satisfacție înclinației escatologico-soteriologice a omului, nevoii sale interne de a se salva pe sine, cu valorile lumii sale interioare, în fața amenințărilor în care îl aruncă dezgustul lumii exterioare. Cine va deține întâietatea în această colaborare în vederea salvării ființei umane, filosofia sau teologia? Deși ușor superfluă, întrebarea rămâne. În cartea sa Dante et la philosophie (1939) Et. Gilson, marele cunoscător al filosofiei medievale, remarcase în cadrul scolasticii tendința sincretică, prezentă și la Dante, de a uni, de data aceasta prin poezie, teologia, simbolizată de Beatrice, cu filosofia, reprezentată de Vergiliu. Dar va mai putea să-și mențină pe viitor filosofia acest rol conducător — tu duca, tu segnor e tu maestro, zice Dante despre Vergiliu. Divina Comedie în raport cu teologia? Este oare indicat s-o mai păstreze? În orice caz, în preajma teologiei, în general, filosofia s-a înălțat pe sine, a devenit mai nobilă, a căpătat mai multă consistență, câștigând în demnitate. Se petrece exact contrariul în relația filosofiei cu politica. În acest din urmă caz, filosofia a coborât de fiecare dată, s-a degradat, a lucrat în favoarea elementului temporal. Dar de cele mai multe ori, în contact cu politica, filosofia a degenerat în ideologie, nelegată de nici o valoare științifică de adevăr, care se lasă mobilizată doar de interese înguste, momentane, de clan. Ideologia rămâne produsul inferior al colaborării dintre filozofie și politică, o amăgire a filosofiei de către politic. Vom susține această expresie prin caracterizarea făcută ideologiei într-un studiu al său, Ideologien und Wissenschaft, de către Reinhard Lauth, cunoscutul specialist în materie de Fichte: „misterul cel mai adânc al ideologiei — scrie acesta — este acela că ea vrea să aducă adevărul sub puterea sa, să transforme știința (și acțiunea ce urmează științei) într-un sălaș al adevărului; că vrea, așadar, să se divinizeze pe sine. Depășirea ideologiei nu poate consta decât în aceea că adevărul devine iarăși un sălaș al științei iar știința devine iarăși supusă aceluia, doar aceluia care este capabil să o justifice. Aceasta nu înseamnă o suprimare a științei. Pentru a face știință într-o măsură suficientă, omul cunoașterii trebuie să stea între aceasta și o raportare totală la Dumnezeu. Doar atunci există speranța că în trăirea unilateralității științei să se inițieze și să se parcurgă un drum care conduce din starea de decădere (aus dem Heil) înapoi în cea de mântuire (ins Heil) a unei realități neîmpărțite, nefalsificate, plină de viață. Apreciată în funcție de urmările exterioare pe care această întoarcere le trage după sine, această schimbare despre care se afirmă aici lucruri atât de mari, pare a fi însă puțin importantă, însă singur acest act are pentru sine făgăduința vieții”. O asemenea politică infuzată de ideologie în toate membrle sale nici nu mai poate fi socotită politică, acea „cale” sau „știință regal㔠la care visase încă din antichitate Platon (Charmides), ca fiind mai degrabă un păgubitor politicianism ale cărui efecte dezastruoase au fost denunțate cu responsabilitate pentru istoria noastră, la vremea sa, de către C.Rădulescu Motru. Dar cred că l-am numit cu aceasta și pe marele vinovat pentru trista situație în care zace România astăzi. Atâta timp cât perseverăm a concepe filosofia ca și cunoaștere și, ca urmare, într-un fel ca știință, vehicul al adevărului, conflictul ei cu ideologia orientată de alte valori și așezată pe principii opuse apare ca inevitabil . Ca și cunoaștere ce urmărește adevărul, filosofia este atinsă de efectele a ceea ce Max Weber numise principiul neutralității valorice. Ea, în primul rând, se străduiește să cunoască și să explice realitatea și numai după aceea eventual s-o judece și să o justifice. În schimb, ideologia nu este de conceput în lipsa unor asumpții valorice, în numele cărora judecă și tratează lumea, o condamnă sau o ridică în slăvi. Faptul că filosofia alunecă uneori pe această pantă, devenind elogiu sau laudă la adresa unui puteri politice — să ne gândim doar la imnul pe care Hegel l-a închinat realități social-politice a prezentului său — oferă doar o dovadă cât de penetrabilă se dovedește filosofia în fața provocărilor politicului.

Spre care din acestea două, sau amândouă, teologie sau politică, va evolua în continuare filosofia este, în primul rând, o problemă a viitorului pe care o va decide omenirea în procesul ei istoric.