Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 2 (472) Februarie 2005

CRONICA LITERARĂ

de

Viorel MUREȘAN

O carte cât un raft de bibliotecă

 

Gheorghe Perian - A doua tradiție, Seria Philologica, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2004

 

După un volum despre actualitatea literară cea mai fierbinte (Scriitori români postmoderni), urmat de o carte ceva mai eclectică, reunind studii ce nu urmează neapărat un principiu ordonator, scrise — cu mici excepții — înainte de 1989 (Pagini de critică și de istorie literară), Gheorghe Perian publică acum o surprinzătoare A doua tradiție despre poezia naivă românească de la origini până la Anton Pann. Surprinzătoare doar în măsura în care autorul s-a impus, în periodicele de cultură în primul rând, dar și în volumele succesive ale Dicționarului analitic de opere literare românești, drept extrem de atentul analist al ideilor de actualitate (generația literară, criza romanului, postmodernismul) și criticul care, alături de Al.Cistelecan, Ion Bogdan Lefter și — până mai ieri, din păcate — și de Radu G.Țeposu, a fost păzitorul cel mai de temut al optzeciștilor. Într-un fel, noua carte vine să coroboreze preocupările dintotdeauna ale lui Gheorghe Perian, căci, în conformitate cu studii occidentale de dată recentă, pe care criticul își fundamentează de altminteri structura teoretică a disertației, tradițiile artei naive au fost preluate pretutindeni cu folos de către scriitori considerați a fi postmoderni: „Desigur, între timp postmodernismul a câștigat în complexitate și și-a lărgit mult sfera de înțelesuri, dar atracția față de cultura (joasă) a rămas constantă și chiar a crescut, devenind o componentă obligatorie a definiției sale. Pe această bază s-a reușit o departajare mai clară a postmodernismului de avangardă, cu care a fost uneori confundat, arătându-se că în vreme ce aceasta din urmă se străduiește pentru o democratizare a culturii elitiste, cel dintâi caută să legitimeze cultura popular㔠(Preliminarii, pp. 8-9). Astfel de intersectări” ale tradiției naive cu mișcarea literară postmodernistă vor ieși la suprafață pe parcursul întregii cărți. Ba mai mult chiar, aș spune că în eseul consacrat lui Dosoftei în precedenta apariție editorială a lui Gheorghe Perian, Pagini de critică și de istorie literară, stă în statu nascendi cercetarea de acum.

Teză de doctorat la origine, volumul e o suită de eseuri articulate riguros și împănate, fiecare, cu câteva zeci de note, pe teme și subiecte astăzi intruvabile în paginile criticilor din generațiile nu chiar vârstnice: povestirile în versuri, cântecele de lume, mica poezie religioasă sau Anton Pann. Celei dintâi teme, povestirile în versuri, autorul îi consacră două capitole. În primul, face radiografia speciei începând cu geneza, cu perioada (sec.al XVIII-lea) când, pentru a da un nume fenomenului literar în discuție, noțiunea de „povestire în versuri” alterna cu cea de „cronică rimată”. Adâncind studiul speciei pe baza unor texte, Gheorghe Perian intră chiar într-o cochetă polemică cu alți cercetători, în privința mijloacelor de delimitare a unităților subiectului. Pentru Perian, acest rol îl au „versurile metatextuale”, în timp ce pentru alții, variațiile de măsură și ritm ori concordanța timpurilor. Conceptul de „vers metatextual”, definind un mijloc formal la îndemâna cititorului pentru a se orienta în narațiunile versificate naive, însoțește pagini bune din demersul analitic al criticului. Uneori, din mijlocul paginii, saltă ca o insectă de aur un cuvânt pe care numai tratatele de poetică îl mai pot recenza. Așezând sub lupă raporturile dintre poezia cultă a secolului al XVII-lea (Dosoftei, Miron Costin, prima tradiție) și cea naivă a veacului următor, criticul numește produsul de influență centon, termen cu al cărui etimon latinii denumeau o haină făcută din petice. Despre Zilot Românul, care — alcătuind portretul unui personaj — recurge la manoperele eufemismului, ni se spune că folosește anticlimaxul. Acestui cronicar de secol XIX, Gheorghe Perian îi dedică un vast studiu, probabil prima lectură prin „lentila” Ernst Robert Curtius, proectându-l astfel în prelungirea unui context medieval european. Tenacitatea și erudiția criticului trec dincolo de orice așteptări, căci se scufundă în biografia spirituală a scriitorului de paradigmă medievală, în cultura sa, așa cum procedase G.Călinescu în cazul unui Eminescu. La același Zilot Românul și la un alt contemporan al său, Alexandru Beldiman, exegetul urmărește fenomenul cultural în diacronie, decelând nașterea și evoluția unor idei sau forme literare precum romantismul, satira, blestemul, rugăciunea etc.

Capitolul consacrat Cântecelor de lume se dovedește a fi nu doar un popas trecător în acest contur arid al poeziei naive, unde cititorul obișnuit respiră mai lesne anecdotica, decât faptul literar sui generis, ci articulează chiar o preocupare alarmată a istoricului literar care este Gheorghe Perian: „Până când nu vor fi editate vechile cântece de lume din fondurile de manuscrise ale unor biblioteci din Capitală și din celelalte orașe ale țării — și sunt puține semne că aceasta se va întâmpla în curând, căci prejudecățile elitiste ale celor mai mulți cercetători sunt greu de clintit —, până atunci, zic, orice cronologizare a evoluției genului va fi relativă și expusă unor posibile corecții în viitor.” (pp.152-153). Ineditul perspectivei asupra acestui gen minor îl reprezintă ancorele aruncate la tot pasul de critic între reperele antice (latine și grecești) și proiecțiile acestor „cântece de lume” în contemporaneitatea noastră literară. Simplă curiozitate bibliofilă, și nu doar pentru factolog, o ciudățenie tipografică precum Cântece câmpenești cu glasuri rumânești, făcute de un holtei câmpian pentru voia fetelor, nevestelor și acelora cui se potrivesc și cu alții se izbesc, editată la Cluj în 1768 cu litere latine și ortografie maghiară, lui Gheorghe Perian îi prilejuiește câteva aplicate analize de text. De aceea putem spune cu deplină convingere că, o dată cu A doua tradiție, a fost depășită etapa compilațiilor în acest gen de scrieri: Perian e un eseist al poeziei în primele ei forme de manifestare, armonizând stilistica și mijloacele literaturii comparate. Meritele acestui critic sunt cu atât mai clare cu cât prima jumătate a cărții sale (circa 200 de pagini) are în vedere poezia de dinaintea „dimineții poeților” a lui Eugen Simion. Dacă această componentă a poeziei naive („cântecele de lume”) n-a beneficiat în epocă de un cod estetic articulat, o grilă de receptare a ei, o instanță critică, vor statornici abia poeții romantici, între care Alecsandri se remarcă printr-o prefață, fapt semnalat de Perian, care devine astfel, prin ricoșeu, și exegetul bardului autor de pasteluri.

În cazul „micii poezii religioase” (capitolul IV), eseistului îi scapă un gest duios față de un gen poetic neglijat: „În ultimii ani, folcloriștii s-au lămurit, în sfârșit, că versurile de acest fel nu țin de domeniul lor și, ca atare, le-au abandonat în seama criticilor și istoricilor literari. Numai că aceștia sunt prea devotați poeziei «înalte» pentru a mai găsi timp să-și întoarcă privirile spre poezia naivă a veacurilor trecute, oricât de bogată ar fi aceasta și oricât de mare ar fi succesul de care ea s-a bucurat.” (p.235). Cum făcuse și cu celelalte genuri naive, autorul analizează culegeri de „cântece de stea”, studiază filogeneza unora sau constată epicizarea speciei la un moment dat; peste alte câteva pagini va surprinde o reîntoarcere la liric, în fapt o spirală pe care o urmează și marea poezie. Observând cu ochi analitic unele texte din seria „cântecelor de stea”, Perian află în versurile lor figuri ale repetiției, precum anafora și reduplicația, deci pune la bătaie — în analiza acestor cântece naive — același arsenal de concepte stilistice, cum ar scrie o carte despre Arghezi sau Voiculescu. În geneza unor cântece de stea găsim și un curios fenomen de decadență a marii poezii religioase, sublim surprins de critic: „Cei mai agreați dintre psalmi au ajuns atunci în stradă și au fost decanonizați, trecând din gura plină de har a preoților în gura slobodă și răsunând de cântece a lumii.” (p.290).

Titlul cărții îl dă ultimul capitol (V), cel despre Anton Pann. Consacrat celei mai mari personalități din spațiul tradiției naive și beneficiind de perspectiva integrală asupra unui secol de exerciții poetice minore, acest ultim eseu strânge capetele uriașei pânze critice, pregătindu-se să ne-o arate în întreaga ei splendoare. Chiar autorul Spitalului Amorului e o sumă a mai tuturor exprimărilor poetice de până la el, având întreg orizontul speciilor petulante, ca și pe al celor aflate în regres. Fapt ce va duce la o procedare selectivă în colecțiile pe care le va întocmi. Locul acestui scriitor, purtând, în general, prin secole o etichetă greșită, e stabilit de Gheorghe Perian ca fiind intermediar „între cele două straturi mai vechi: cel al folclorului și cel al literaturii culte” (p.325). Anton Pann deschide seria cărturarilor moderni, având primul dubla calitate de poet și editor. În acțiunea sa de a amesteca la un loc „graiurile” antecesorilor și ale contemporanilor, Gheorghe Perian identifică, precum în alte câteva locuri de-a lungul cărții — așa cum am remarcat încă de la începutul acestor pagini — protofundamentele postmodernismului românesc: „Fără o gândire teoretică articulată, Anton Pann a pornit de la intuiția unei tradiții ocultate, ale cărei piese a avut răbdare să le adune și curajul dă le tipărească, salvându-le astfel de la uitare și proiectând un fascicul de lumină asupra unei literaturi alternative, de care vremurile postmoderne încep să se intereseze tot mai mult.” (p.335). Ajuns în zona fabulelor și istorioarelor lui Anton Pann, criticul invocă teoria migrației motivelor literare în spațiu și timp a savantului sanscritolog Max Muller, teorie ce va deveni în postmodernism principiu estetic și metodă de fabricare a textului.

Capitolul nu e lipsit de accente polemice, îndreptate în special împotriva criticii postbelice, cantonată într-o optică mai veche potrivit căreia Anton Pann ar „prelucra” numai material folcloric. Scrisă cursiv, critica lui Gheorghe Perian îmbracă prisosul informațional și luxura ideativă în perioade sintactice largi, amintind de armoniile prozei clasice, încât se citește aproape cu plăcere. Despre latura cea mai umbrită a literaturii române, avem acum o carte cât un raft de bibliotecă.