Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 2 (472) Februarie 2005

ANIVERSĂRI

Nicolae Balotă la 80 de ani

Un om al echilibrului și profunzimilor

de

Liana COZEA

 

„În căutarea timpului pierdut, scria Nicolae Balotă, face parte din acele făpturi pe care le-am cunoscut, care ne-au fost aproape, și despre  care chiar Proust spune că «pentru a ne povesti prietenia cu ele, ne obligă să ne situăm în toate și în cele mai diferite peisaje ale vieții noastre»”.

Ar fi oare exagerat să afirm, la rândul meu, că Euphorion al lui Nicolae Balotă trezește în mine imagini „ca sub atingerea baghetei unui magician”, c㠄prietenia” mea cu această carte mă situează într-un spațiu-timp benefic, într-unul dintre cele mai interesante „peisaje” ale vieții mele? Este cartea citită și recitită, citită din nou și corectată în șpalt pe vremea tinereții mele de corector la Familia. Poate suna pompos pentru alții, dar et in Arcadia ego, și eu am fost la Familia timpului de grație, iar când deschid Euphorion mă simt proiectată, ștergând anii, în cea mai aleasă grupare a orașului, într-o redacție despre care nu s-ar fi putut spune că a fost monoton de unitară și plictisitor de egală, sub aspectul uniformității somatice și/sau estetice, din anii 1968-1969; patosul solemn al ritualului literar presupunea însă coeziunea care a existat și s-a păstrat ani buni.  Redacția era armonioasă ca întreg, cu „elemente”, componente neasemenea și adesea în stare de incongruență, nu o dată dezarcordurile – nu tocmai esențiale – structurau și netezeau asperitățile. Grație redactorilor de atunci, își făcea simțită prezența o conștiință prin strădania împlinirii unei datorii, revista dobândea, prin scrierile și atitudinea lor, culoare și relief, își contura personalitatea pe care a reușit să o prezerve de-a lungul deceniilor de existență, până azi. La Familia renăscută în 1965 – și, vai, se împlinesc deja, anul acesta, patruzeci de ani de atunci – se aflau Al.Andrițoiu, Ovidiu Cotruș, Nicolae Balotă, Radu Enescu, Gheorghe Grigurcu, Dumitru Chirilă (singurul din vechii redactori care a mai rămas în redacția de azi a revistei), François Pamfil, Mircea Bradu, Stelian Vasilescu. Era aproape neverosimil ca două mari nume de proscriși, aruncați în închisorile comuniste și recent eliberați, doi mari eseiști cu experiențe biografice și spirituale oarecum asemănătoare, Ovidiu Cotruș și Nicolae Balotă, să-și îngemăneze semnăturile în paginile acestei reviste.

Pe eseistul, artistul riguros, împătimitul devorator de cărți, Nicolae Balotă, l-am cunoscut mai întâi citindu-i în revistă eseurile, copleșită, aproape asediată de erudiția sa, de lecturile sale în limbile esențiale de circulație europeană, de talentul său, de fibra de învingător a omului. Abia în vara anului 1968 l-am văzut la Oradea, însoțit de o frumoasă doamnă blondă, soția sa, doamna Bianca Balotă, ea însăși prozatoare. Venea mai rar acum, asemenea lui Ovidiu Cotruș, la redacția care, învingătoare, îi adoptase generos. Ușor desuet în politețea și gentilețea sa, Nicolae Balotă era tocmai prin aceasta un om al altor vremuri, de mult apuse, fără stridențe în atitudine sau scris.  Echilibrul, eliminarea dezacordurilor și evitarea proximității limitelor, tăgada paroxismelor și cultivarea sensibilității îi coordonează existența și se așează la temelia cărților sale.

Pare de necrezut și totuși este adevărat: la 26 ianuarie Nicolae Balotă a împlinit optzeci de ani. Îmi vine la fel de greu, ca într-o situație de criză să socotesc anii de când volumele semnate de Domnia sa, în care rigoarea științifică se îmbină cu inspirația și talentul, și-au dobândit și și-au păstrat un loc privilegiat în lecturile generațiilor de cititori.

Euphorion, cartea debutului întârziat, socotită la data apariției un real eveniment literar, în care „pledoaria pentru autonomia eseului”, pentru ca acesta să-și redobândeasc㠄demnitatea”, vine dintr-un impuls vital și un talent zăgăzuite în anii de temniță și domiciliu forțat, hiatus al unei cariere literare strălucite, așa cum o anunța apartenența scriitorului la Cercul Literar de la Sibiu. Cititorul lui se lasă sedus de explorările în universul manierismului și se simte provocat de strădania pentru o „direcție nouă în critica literar㔠în care campania autorului de revizuire a operei de istoric literar a lui G.Călinescu convinge, importanța ei excepțională fiindu-i conferită mai curând „prin ceea ce a însemnat pentru noi, decât prin ceea ce a fost ea în sine.”

Pentru cel sărbătorit astăzi, după 1969 urmează un șir lung de succese literare, ieșite din cadrele unui ambițios proiect, nesupus, aproape invulnerabil la incidentele și accidentele biografice. Autor a peste douăzeci de volume, Nicolae Balotă a fost receptat drept „un spirit clasicizant”, adept al unei critici noi, în înțelesul de „hermeneutică laborioasă, având un suport de natură filosofică și estetică.”

Atras deopotrivă de valorile consacrate ale literaturii române și universale, pentru Nicolae Balotă lectura este o incursiune seducătoare într-un univers aparținând unei alte dimensiuni. Artele poetice ale secolului XX îl ademenesc tot astfel ca proza românească a aceluiași secol. Eminescu, poet al inițierii în poezie cucerește, în aceeași măsură în care Opera lui Turdor Arghezi, Universul prozei Mapamond literar, Literatura franceză de la Villon la zilele noastre transcend timp și spațiu și clamează eternitatea literaturii. Eseistul are harul rar de a-și „potența lecturile dându-le o altă dimensiune”, are talentul ca, pornind de la impecabile fișe de laborator, să se aventureze în analize și demonstrații fulminante, cu la fel de neașteptate concluzii, fără însă ca echilibrul întregii construcții să aibă de suferit. Nicolae Balotă are ochiul format și scormonitor al celui care depășește cadrul obișnuitului, pentru a se avânta spre culmi, atent la virtualitățile și latențele până atunci nevăzute de alții. Incitantă și captivantă este demonstrația sa convingătoare despre „aspectele, dimensiunile și momentele diverse ale satiriconului călinescian”, după cum surprinzătoare și modern neconformistă este viziunea sa despre monștrii urmuzieni ca „proiecții ale unei imaginații provocate și provocatoare”, derivate ale unei „răzvrătiri împotriva unei mentalități rezonabile, a unei raționalități medii”, Goya, cu ai săi monștri născuți de somnul rațiunii, fiind completat de monștrii lui Urmuz „născuți de agresiunea împotriva rațiunii”.

Eseistica lui Nicolae Balotă, rafinat degustător de beletristică și filosofie, acoperă un timp indeterminat, ca firească expresie a acelui lust for reading, ca esențială condiție a creației, ca dovadă a deciziei de a eluda, prin însăși structura sa, orice e străin de artă și literatură. Cititorul și scriitorul Nicolae Balotă conviețuiesc admirabil într-un univers al prozei, poeziei și filosofiei, sub a cărui putere amărăciunea unor experiențe contrariante și dureroase devine evanescentă. Omul, dar și scriitorul Nicolae Balotă, a avut și are forța necesară transcenderii răului din lume pe care nu-l justifică, ci doar încearcă să-l explice, fără nimic vindicativ în atitudinea sa. El a fost și a rămas împăcat cu sine și cu lumea, străin de orice „gâlceav㔠sau „giudeț”, scriitorul și omul și-au păstrat seninătatea, descoperind că poate reveni din „râpele din ce în ce mai prăpăstioase”, că, trecând „printr-un labirint tot mai întunecos”, poate să ajungă la lumină.