Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (480-481) noiembrie-decembrie 2005

UNIVERSITARIA

de

Dana SALA

Speccularitatea eului în opera lui Emil Botta

Exercițiu în abis, un drum răsucit, răsucit, opera lui Emil Botta captează prin efectul mizei în abis, o oglindire a unui dor de moarte narcisic. Morții nedobândite îi corespunde compensativ o trăire ființială a măștii, a jocului (scenic), răsucirea inversă a eului într-un maelström existențial, halucinativ.

Poezia lui Emil Botta corespunde cel mai bine închiderii cercului ontic pe care o somează actul final al lui Narcis. În tabloul lui Caravaggio, Narcis nu stă față în față cu imaginea sa, ci, aplecat asupra lui însuși, contorsionează acest raport, apucându-și imagi­nea cu brațele, realizând un cerc al sinelui. Oglindirea dincolo de Styx, persistența ei pre­mer­gătoare aneantizării, se regăsește în opera emilbottiană printr-o anume insațietate de identificare a eului.

Dacă opera lui Macedonski ar corespunde momentului îndrăgostirii de sine, cea a lui Ion Barbu momentului oglindirii, scrierile lui Emil Botta pot ilustra cel de-al treilea mo­­ment al destinului narcisic, anume autoextincția. Constatăm în opera emilbottiană e­mer­gența unui narcisism reflectiv, filosofic. Este vorba de narcisismul ca stare reflexivă a ființei, prin iluminare (iste ego sum), narcisismul care presupune ființa ce cunoaște nu prin întâmpinarea morții, ci chiar prin propria moarte, cu privirea permanent ațintită asu­pra ei. Propriu acestui tip de narcisism i-ar fi forma reflexivă a verbului a muri, anume a se muri. Asumarea existențială a teatrului pe care o întreprinde Emil Botta în multe po­e­me corespunzătoare unor arte poetice ține de o exercitare reflexivă a verbului  a muri, chiar dacă ne-explicită. A se juca (pe sine), în sens teatral, echivalează pentru poet cu a se mu­ri:

ca un mare actor

trăind și murind, nefiind și fiind

în fantastice roluri,

în imaginara, tragica lume a sa,

în carcera grea, de ghiață și fum.

Și vezi ce scriu acum,

vezi ce scriu despre ghiață și fum:

De multe ori a murit pe scenă,

Însă niciodată ca acum.

                                    (Memorial)

Spectacolul propriei morți nu se limitează la dimensiunea sa bufonesc-derizorie. Thanaticul joacă un rol-cheie în opera lui Emil Botta, constituindu-se în punctul fix de re­ferință în raport cu care se degajă sau se învârtejesc celelalte travestiri. Măștile sunt modali­tăți de a contempla o ruptură ontologică deja produsă. Ele nu induc ruptura ci o joa­că/transfigurează, asigură singurul transfer posibil în care interiorul poate fi trăit/gustat ca exterior. Dacă în teatrul originar masca era breșa prin care pătrundea zeul în ființă sau ființa se înălța la misterul invizibil al zeului, contopindu-se cu el, la Emil Botta, fără a se dezlipi de sensul său originar, masca este exprimarea unui martiriu. Cavalerul tragic se ru­pe din armură, școlarul Durerii, zelosul credinței absurde contrabalansează prin hipos­ta­zi­erea lor tragică un supliciu care țintește înspre existență, nu înspre poezie. Poezia, ca o altă formă de exprimare a eului, consubstanțială cu cea a actorului, nu are nevoie de volup­ta­tea suferinței ca să se exprime. Ea există deja, incantatoriu. Nu poezia sau scrisul cu toate avatarurile sale îi cer acest martiraj sau nu din pricina lor se flagelează în el, ci de dragul e­xistenței înseși: fă-mă calfă de înger, zelosul tău scrib, se adresează poetul tiranicului April. A­șadar, eul emilbottian nu resimte jalea de a nu mai putea face un vers prezentă la Ba­covia, deși păstrează deriziunea și delirul „bufonului tragic”1, specifice eului bacovian. A­li­enarea se produce în eu, însă nu și în limbaj. În Singur, Dumnezeu se mânie pe cel mai drag poem al poetului, șterpelit de zefir, și îi subliniază un pasaj cu cerneală roșie, pasaj ce constituie un poem în poem, deci o punere în abis: Apoi Dumnezeu ceti / și amar, amar s-a mâniat / și cu cea mai roșie cerneală / pasagiul acesta a subliniat: //«Noi oamenii ru­megăm cenușa / vieților arse de mult, / noi oamenii suntem ușa/pe unde pătrunde un groaznic tumult». (Singur)

În cazul lui Bacovia, care, de asemenea, trăiește „din ce în ce murind”2, „în loc de a penetra necunoscutul, preschimbându-l în sens, cuvintele marchează brutala separație a eului iscoditor de misterul cosmic, «provincializarea» lui alienantă.”3

Calitatea de „bufon tragic” detectabilă în poezia lui Emil Botta nu atinge atât gestul scrierii, cât pe cel al rostirii, al articulării. Textul din numeroase poeme se conotează cu e­lemente inscripționabile prin referirile la scrisori, manuscrise, litere oraculare, caligrafii, si­gilii, rune, hieroglife, scrisul pe apă, scrierea numelui, scrisul morții, cartea de aur, „a To­tului carte”. Critica a sesizat acest aspect care poate primi chiar o interpretare derrideană. Dincolo de grila de interpretare textualistă, la Emil Botta gestul scrierii sau „urmele” sale vizibile apar întotdeauna însoțite de o autenticitate necontestată. În rostire însă, poetul șar­jează cu credibilitatea, cu adevărul, vorbirea permite efectul jucării unui rol și tonul derizi­unii, pe când scrisul nu le face loc. Nu dorim a afirma că poetul privilegiază într-atât semnul scris până la a-l prefera oralității, afirmație care ar fi o eroare, mai ales că nu putem vorbi de o opoziție tranșantă între scris și vorbire în opera sa. Doar că universul „scris” emilbottian exclude histrionismul, căpătând o seriozitate în raport cu care spusa e ademe­nire, e încercare, e nadă, după cum e definită în poemul Fabulă.

Scrisul înseamn㠄în-spațiere” și permite necesara punere în abis, care este un element definitoriu pentru sistemul de oglindiri emilbottian. Vorbirea păstrează ambiguitatea și nu în-cifrează, ci des-cifrează cunoașterea. Prin vorbire, poetul se simte liber a pleca fă­ră să lase „urme”, să disimuleze și să se volatilizeze până la a ajunge fratele Nimeni și vărul Nicăieri. Vorbirea e mai supusă tumbelor de fum și proteismului, e mai propice halu­ci­nației, e mai înșelătoare cu moartea, pe când rolul scrierii nu e legat așa de mult de pre­zent cât de „a muta în oglinzi timpul”, gest în raport cu care prezentul e trăit mult mai du­reros. În Aventura, omul cu chip palid și haină gri a promis că se va spânzura, dar promisi­unea lui e doar o vorbă în vânt, care nu lasă nici o urmă, nici un semn, așadar menține o ne­cesară ambiguitate existențială între viață și moarte, precum și posibilitatea de a se juca pe el însuși, ca obiect, în timp ce se joacă cu universul și cu moartea. Acest joc al propriu­lui rol, simultan cu pătrunderea în rețeaua jocului lumii, joc al sinelui cu moartea, duce la inflația de fantome și fantasmagorii care-i populează universul poetic.

Un aer de ușurătate plutește peste întruchipările uneori inconsistente în care se de­ghi­zează poetul, alteori camuflări în dosul unor substantive abstracte. Însângerarea, alicele tre­cute prin piele, „sângeroasa rou㔠par neverosimile într-un univers format din spectre și figuri eterice, imponderabile.

„La Emil Botta, infernul se realizează în imponderabil, nu e carnagiu, e un măcel între fantasme și identitatea poetică ce și le asumă. O identitate, ea însăși aeriană și halucinată de secole de cultură și de abisurile imaginarului”4.

Agresivitatea metaforelor nu ține de eroic, precum în cazul lui Macedonski, ci de asigurarea că trăiește, de raportul cu moartea în cele din urmă. Spațiile fiind deschise, li­bere, eul își poate epuiza decorul în codru, în pădure.

Opera lui Emil Botta preia momentul trăirii simultane a eului narcisic și a suspecu­la­rității sale pluriforme precum și caracteristicile morții narcisice. Nu este prezentă doar pro­teizarea eului multiplu, ascuns sub felurite chipuri, măști, alter-ego-uri sau substantive abstracte, ci și trecerea lui Narcis de cealaltă parte, dincolo de oglindă, prin moarte. La Emil Botta spectacolul și specularul au o legătură de reciprocă intimizare, care o întărește pe cea etimologică, asociindu-se, totodată, și spectrului, după cum o dovedește poezia cu a­cest titlu:

Fețele se duc, revin

prin oglinda care le-fioară calm.

Stele naufragiate, monotone priviri

Caută umbra tristului psalm.

            (Spectru)

Eul poetic disociat – prin contemplarea privirii restituite catoptric din casa închis㠄nu­mai oglinzi” sau prin travestirea scenică a identității – nu se poate reîntregi decât prin moarte. Mai mult decât substitut al oglindirii proteice, teatrul, în sensul său existențial, ab­solut, realizează punerea în abis. Efectul nu e de reflexie statică, ci de preluare a imaginii se­cunde din „inima” abisului, sineizată, așadar o asumare/jucare a ceea ce există dincolo de oglindă:

Am o casă

numai oglinzi

În ea mă închid 

ca un fermecat

și mor mereu, repetat,

în glaciale oglinzi

reflectat.

În proză, invitația la moarte se realizează mai direct prin elementul lichid, mortifer. A­pa din proza emilbottiană este apa neagră, care obstruează lumina, determinând reflexii coș­marești. Drumul spre sine trece și prin pulverizarea în „marele joc al lumii”5. Eul poetic, surpat în el însuși, își populează abisul ontologic cu himere, eschivându-se proteic prin de­ghi­zare din fața morții, dar provocând-o.

Ratarea, sentiment mult mai pregnant în proză, se dovedește în cele din urmă o ra­tare a interiorității.