Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (480-481) noiembrie-decembrie 2005

STUDII LIVE

de

Mihai VAKULOVSKI

Discurs despre Ioan Flora

sau Arta de a trăi intens

“și ieșea pe bulevardul spuzit de lume,

savurînd, numai el știe cu cîtă plăcere, arta de a trăi intens”

“S-ar putea spune că e o zi frumoasă

(…) S-ar putea spune multe”

 În comparație cu alți colegi de generație, pentru care antologia coincidea cu SFÎRȘIT-ul, pentru Ioan Flora, care, de altfel, trebuie că e deja obișnuit să fie antologat și re-antologat, Cincizeci de romane și alte utopii (Editura Eminescu, București, 1996) n-a însemnat nici măcar un mic popas, chiar în anul următor scriitorul editînd o carte nouă deosebit de interesant㠖 Iepurele suedez (Editura Cartea Românească, București, 1997), oarecum asemănătoare, măcar prin rigurozitatea construcției, cu Discurs asupra Struțocămilei (Editura Cartea Românească, București, 1995), o carte lăsată complet pe dinafară de Cincizeci de romane și alte utopii, și aceasta din același motiv pentru care nici o antologie de-a lui Mircea Cărtărescu nu va include niciodată Levantul. Discurs asupra Stru­țo­că­milei e, ca și Levantul, un text de proporțiile unei cărți, text unitar, format din mai multe părți, care nu prea pot fi citite aparte, de sine-stătător. Încă din titlu, Discurs asupra Stru­țocămilei transmite cititorului o sumă de informații și trăiri, nu întîmplător Ioan Flora a­proape că uită să-și prezinte personajul, care e, de fapt, al lui Dimitrie Cantemir. Cartea în­cepe cu un vis (Visul) al lui Struțocamil, povestit, la persoana I, de către Struțocamil, a­poi acesta își povestește aventurile (“hoinăream…”) și abia în poemul cu titlul cărții, al 5-lea, autorul se hotărăște să ne prezinte personajul său, aici la genul feminin: “Ea nici nu-i vul­tur, nici castor, nici cîinele mării, / ea nu-i nici bîtlan, nici uliu, nici coțofană, / nici inorog, / nici nevăstuică, / nici căprioară de Arabia; /ea nu-i nici dropie, nici cămilă cu do­uă picioare, / nici struț cu aripi și pene, / nici porumbel și nici cățelul pămîntului; / ea se mișcă anevoie printre munți mișcători, / prin cîmpii nestatornice ca niște plauri și fiind/ o idee doar / de pasăre cămilită și de cămilă păsărită în același timp, / vîntul de­șer­tului n-o poate sălta / de-un cot de la pămînt.” ș.a.m.d., un fel de “ghici ghicitoarea mea” cu sfîrșit dinainte cunoscut, Discurs asupra Struțocamilei fiind o carte ludică scrisă de plăcere, un joc livresc manierist, o carte citită cu plăcere, mai ales dacă ești interesat de lite­ratura veche, o poveste frumoasă care e și o istorie, nu ieroglifică, mai degrabă o istorie în­chipuită. O istorie re-scrisă, o rescriere a istoriei unui personaj ieroglific. Re-scrierea, fie li­vrescă, fie cotidiană, din natură, e o îndeletnicire gustată cu mare plăcere de Ioan Flora. Să ne amintim măcar de primul poem din O bufniță tînără pe patul morții, Intrarea în casă, care e o altă re-scriere a Corbului lui Poe, sau, altfel spus, transferarea lui “pe tărîm ro­mânesc”, astfel corbul american devenind bufniță, un simbol popular identic cu cel al lui Edgar A. Poe. Iar locurile sînt inversate: la Ioan Flora cel/cea care vrea să intre în casă nu mai e “corbul” – “moartea”, ci – invers – omul, fiindcă, atunci cînd acesta, supranatu­ralul, venise în vizită, – “fost-am dus eu la lucru”, vorba cîntecului – accentul cade pe ultima silab㠖 “cru”. La Mircea Cărtărescu “corbul” era o vrăbiuță care zicea “Nicagda”. Buf­nița lui Flora e și mai înfricoșătoare decît “colegii” ei înaripați, dat fiind plusul de mister, cu atît mai mult că ea nu prea zice nimic: “O priveam năuc, așteptînd să latre, să grohăie / sau cel puțin să vorbească.”(Colină mișcătoare). Pentru crearea atmosferei aproape mi­ra­culoase a Discursului asupra Struțocamilei, Ioan Flora apelează mai ales la intertextuali­tate și la încîlcirea planurilor. Intertexte cu cronicari și scriitori români și străini, trimiteri la mituri românești și universale, combinații de timpuri, genuri și straturi lexicale, arhaismele fiind infiltrate natural în lexicul obișnuit secolului nostru, iar note-le eseistico-narative de la sfîrșit, încheiate ca o piatră tombală pe…, ca să zic așa, într-un stil post-moderno-me­dieval, cu o notiță cărtăresciană: “Aici se încheie notele autorului / la volumul său intitulat / Discurs asupra Struțocămilei / și aici / se sfîrșește totul.” Notele lui Flora explică, su­gerează, citează etc., fiind destul de utile și pentru analiză, nota (1),  de exemplu, începe cu începutul, chiar dacă e scrisă de autor în numele autorului și la persoana a III-a, ca un adevărat cavaler (sau chiar domnitor): “Atît straniul personaj al cărții (domnul Struțoca­mil, struțocămila, Stratocamil), cît și poeme ca: Discurs asupra Struțocămilei, Scara cuvintelor ieroglificești, Dicționar ieroglific sau Discurs asupra somnului și morții sunt direct tributare cel puțin spiritului, dacă nu și literei acelei fascinante și tulburătoare scrieri care este Istoria ieroglifică. De altfel, și întregul reprezentînd douăzeci și patru de poeme, pare a se scălda în apele sau legăna în vîntul ce vin dinspre  ținuturile, cu precădere moralicești, ale Istoriei… cantemiriene, drept care autorul s-a văzut, spre marea lui bucurie, obligat să de­dice această carte ilustrului cărturar și domn român.”

Spre fericire – “aici”, la, în sau odată cu Discurs asupra Struțocamilei, nu se sfîrșește “totul”, după antologia care putea însemna, cum se obișnuiește, un punct, sau PUNCTUL, Ioan Flora revenind, după cum spuneam, cu un volum experimental extrem de bine scris – Iepurele suedez (Asociația Scriitorilor din București/Editura Cartea Românească, 1997, colecția Poeții orașului București).

Ne-am obișnuit deja ca Ioan Flora să încerce în  fiecare carte ceva nou. Afișează, chiar în titlu (și în titlurile din interior), o formulă teoretică (1) subînțeleasă (Valsuri, Ie­de­ra, Lumea fizică, Tălpile violete, O bufniță tânără pe patul morții) sau (2) clară, evidentă (Trădarea evidentă, Fișe poetice), aduce la cunoștința publicului cititor exemplare noi din zoo-colecția sa: bufnița, cerbul, cîrtița, vasiliscul, și – iată! - în Iepurele suedez, colac îm­pletit peste pupăză, sare – cine credeți? corect! – iepurele (suedez!), cititorul lui Ioan Flo­ra așteptîndu-se și la așa ceva (se aștepta la orice), chiar dacă nu poți ști niciodată de unde sare iepurele (eram să scriu Ioan Flora). La lectura Iepurelui suedez simți necesitatea de a te întoarce la Discurs asupra Struțocămilei și de a verifica dacă nu cumva “istoria se re­petă”. Totuși, verdictul “o coadă de cometă a volumului de-acum doi ani” (Al. Cistelecan – Cuvîntul, nr. 12, 1997) e prea dur, chiar dacă e precedat de sintagma “pe jumătate”. Ie­pu­rele lui Ioan Flora poate să se zbenguie prin poezia românească actuală și fără stru­țocămila lui Ioan Flora. Și dacă Iepurele suedez avea să apară înaintea Discursului asupra Struțocămilei (ceea ce se putea întîmpla firesc, nu-i așa?), atunci comparația între ele putea să pară cam forțată. Și dacă în Discurs asupra Struțocămilei Ioan Flora folosește pentru un singur scriitor (Dimitrie Cantemir) tehnica lui Mircea Cărtărescu din Levantul pentru în­treaga literatură română, Iepurele suedez, cu toate că se bazează de asemenea pe intertext, mizează pe altceva. Deși Ioan Flora se mai pune o dată (destul de riscant) la încercare, a­plicînd iar instrumentele din Discurs asupra Struțocămilei, el schimbă materialul (fondul) livresc (medieval) pe cel brut din realitatea cotidiană (contemporan). Astfel îmbinarea dintre prezentul și trecutul istoric (la nivel de limbaj, evenimente, personaje etc.) din Discurs asupra Struțocămilei în Iepurele suedez își schimbă subiectul, această combinație aici a­vînd loc între prezentul imediat și prezentul nu prea îndepărtat al individului, al eului (su­biectului) poetic ce “La prînz cumpărasem o căpățînă de porc, afumată/ și-am pus de piftii”, “mă-ntinsesem, așadar, cu picioarele atîrnînd din fotoliu, ațipisem, se pare…”. A­ceas­tă ațipeală fiind legătura dintre cărbunele din prezentul imediat și oasele animalului din prezentul puțin îndepărtat (sau trecutul imediat), în somn aceste două timpuri (indivi­du­ale) îmbinîndu-se în pielea iepurelui suedez care zburdă prin carte, prin capul scrii­to­rului, al “bucătarului” și – iat㠖 și al cititorului. În Iepurele suedez Ioan Flora continuă

(–) epicizarea poeziei și evidențierea primatului realității în fața ficțiunii, declarate os­tentativ în Poem simfonicAșa nu se mai poate, îmi spuse ea aproape strigînd,/ nu tu cas­traveți la murat, nu tu vinete coapte!/ Uite că nu mai plouă, poate-mi repari și tu um­brela,/ n-avem și noi un butoi mai ca lumea,/ pentru varză.// (Urmează partea lirică).”), text așezat semnificativ după (adică înaintea, conform regulii jocului acestei cărți) Taraf în iarbăÎntr-o seară i-am întîlnit aproape pe toți. Se-ntorceau de la o înmormîntare…”);

(–) apropierea de stilul oral, cu abateri și reluări, cu “deci-uri”, “după cum spuneam-u­­ri”, și “așadar-uri”, cu narațiuni suprarealiste și descrieri dadaiste, cu “s-a întîmplat” și de­di­cații / dialoguri / pentru / cu Gheorghe Iova, Mircea Nedelciu, Mihai Ursachi, Ion Du­mi­triu, Miloș Ușcebirca și Ileana, cu texte în care, ca și la Bogdan Ghiu, poetul preferă să po­vestească cititorului cum i-a citit ei poemul, în loc să-l aducă în fața lui, cu…, cu…, cu-cu!

(–) sugrumarea liricului și aruncarea simfonică a lui între paranteze ca între patru scînduri din alt poem și din altă carte (“acolo jos, la capătul lumii, între patru scânduri”), li­ricul apărînd doar prin parodierea și persiflarea intertextuală (sic! – intertext cu liricul!)… Și mai categoric anti-liric Ioan Flora e în Mantaua fotografiei în sepia, unde liricul nu se zbate doar între paranteze, fie și sugrumat. Aici liricul lipsește deliberat și programatic chiar și între paranteze: “Pe verso, scris caligrafic cu cerneală neagră:/ Vă aduc Ană/ (ur­mat de cîteva cuvinte lipsă…)”. Dar această răfuială cu trecutul liric nici măcar aici nu se ter­mină. Cel care a scris caligrafic cuvintele acum lips㠓avusese grijă, observ, să treacă, a­cum mai bine/ de o jumătate de veac, câte o cruce cu creion albastru/ la capul superiori­lor săi.” Iar autorul Iepurelui suedez răsucește “pe toate fețele o după-amiază întreagă fo­to­grafia celor trei camarazi”. Hotărîrea e grea. Dar ce va urma e clar și pentru arici (sau ie­puri). Parafrazîndu-l pe Vladimir Vîsoțki, mai antiliric decît Ioan Flora poate fi doar Ioan Flora. Pe alocuri poetul Ioan Flora e mai dadaist decît frații DADA, mai suprarealist decît André Breton, mai prozaic (bănuim) decât cetățeanul Ioan Flora, multe dintre textele sale fiind o înșiruire de obiecte, titluri, anunțuri exact în ordinea în care apar în vis. O inovație de-a lui Ioan Flora e poemul între ghilimele. Poemul ca și citat. Poemul ca un citat din realitate. Poemul ca anotimp. Poemul ca plimbare prin Suedia, între cerul aproape ba­covian și pămîntul numai nu rebreanian, n-are nici o importanță. Ioan Flora s-a plimbat într-o vară prin Suedia. “M-am plimbat într-o vară prin Suedia/ Deasupra – un cer violet, încît nu știai dacă e ziuă/ sau dacă e noapte./ Pe pămînt – lupoaica Ylva.” Ioan Flora se plimba printre ghilimele. Poemul ca suedia. Sau poemul ca Suedia. Suedia în care nu se știe dacă Ioan Flora a văzut sau nu vreun iepure, fiindcă despre iepurele din Suedia Ioan Flora n-a scris nimic în Vara în Suedia. Poate că vara, pe-un cer violet și dens, admira totuși mersul leneș al femeilor suedeze (care nu știau să facă mămăligă și mujdei), purtînd cu a­pe­tisantă grație aurul blond pe căpșoare îmbietoare și umeri proaspeți și zvelți. Despre ie­purele din Suedia Ioan Flora n-a lăsat nimic. Despre iertare și grațiere vezi Pontica din Tăl­pi­le violete.

Cartea Iepurele suedez e lăsată să fie citită între Piftii și pompieri (1) și Piftii și pompieri (2) așa cum personajul eu-poetic a lăsat-o să fie scrisă/amintită: din punct de ve­de­re cronologic timpul unui somn în care “nici măcar nu se toropește visul” și-n care – totuși – îți arde “actul creației” – căpățîna de porc “pusă de piftii”. Iepurele suedez e însemnarea gîndurilor, stărilor, imaginilor, peisajelor, fragmentelor, lucrurilor, obiectelor ce i-au traversat/fulgerat creierul în acest timp, copiate pe hîrtie din oglindă, aș zice, ca pe un film în negativ, în succesiune inversă, asta fiind, cred, ordinea firească a descifrării visului, la Ioan Flora aproape non-fictiv, verist, totdeauna cu fașa “în bătaia vîntului”. După ploaie se va produce ploaie și ceață. (Urmează partea lirică, urmată de un tradițional fragment liric).

Se știe că scriitorii generației “optzeci” au un acut spirit teoretico-critic. Și asta e valabil nu doar atunci cînd sînt în discuție cărțile altora, ci și în cazul analizei propriilor texte, poate și astfel lămurindu-se faptul că mulți dintre poeții acestei generații și-au editat deja an­tologii, fie tematice, fie “de autor”, fie “definitive”. Că e spre binele lor sau nu, asta e altă problemă și ține de fiecare autor în parte. Prin ultima sa antologie, Cincizeci de ro­mane și alte utopii, Ioan Flora (își) face o lectură critică a ceea ce scrisese pînă atunci, criti­cu­lui de profesie rămînîndu-i să urmărească și să observe. Din primele două cărți, Valsuri (1970) și Iedera (1975), poetul nu selectează nici un vers, unele poeme din celelalte cărți lip­sesc, inclusiv cîteva foarte bune, cărțile sînt desfăcute și poeziile sau măcar părțile căr­ților amestecate, astfel autorul sperînd să dea poemelor “Un continent de aer în plus”, cum scrie în AvertismentPoemele din această carte (chiar dac㠓promovate”, deloc în­tîm­plător, în romane) prezintă o selecție din volumele Fișe poetice, Lumea fizică, Terapia muncii, Starea de fapt, O bufniță tînără pe patul morții și Tălpile violete.

Îmi place să cred că noua lor cămașă retorică le îngăduie să ardă nestingherit, cu a­ceeași flacără, năprasnică și albăstruie, cu care ardeau în contextul lor inițial. Ba, mai mult: că acum se vor bucura de un continent de aer în plus.”). Ziceam că nu se știe dacă anto­logii­le sînt tocmai binevenite pentru autorii lor. Noi, cititorii, putem numai să ne bu­curăm, mai ales că volumele de poezie, dar nu numai, ale “optzeciștilor”, sînt, cum am mai spus, adevărate rarități bibliografice, lipsind chiar și în cele mai prestigioase și pretențioase biblioteci publice. Cincizeci de romane și alte utopii e o armă cu două tăișuri: (1) cărțile lui Ioan Flora sînt aproape imposibil de găsit și, deci, – și de citit, majoritatea lor fiind pu­bli­cate la editura Libertatea din Novi Sad, Iugoslavia, astfel antologia fiind foarte utilă, a­coperind un gol imens, dar (2) cărțile lui Flora sînt “dintr-una”, scrise și gîndite ca un tot în­treg, în cazul lui cerîndu-se cealaltă variantă, a reeditărilor, de altfel începută deja de poetul care s-a stabilit, se pare că definitiv, la București, orașul studenției sale. Oricum, e in­com­parabil mai ușor să-l citești pe Ioan Flora după lectura lui Ioan Flora, adică din Cinci­zeci de romane și alte utopii. Ioan Flora este un poet care, pînă la un moment dat, a crescut de la carte la carte, astfel încît perioada primelor două cărți, Valsuri și Iedera, e într-a­de­văr pierdută pe drum (Pe drum – Jack Kerouac), dacă o comparăm cu “celălalt Flora”, cel de după Fișe poetice, volum în care scriitorul își pierde virginitatea, Lumea fizică ne­mai­aducînd nici a Lucian Blaga, nici a Nichita Stănescu. Deja. Urmărind cărțile, pe rînd, una cîte una și nu din antologie!, putem observa ușor că Ioan Flora e un poet experimental, în fiecare carte schimbîndu-și procedeul poetic de bază.  În Lumea fizică poetul tes­tează textualismul și metatextul. Terapia muncii e dominată de poezia realului cotidian și de biografic. În Starea de fapt autorul observă corporalitatea, “lumea fizică”, chiar dacă de multe ori aceasta are altă ținută, cum se întîmplă și-n Poem pedagogic de Ion Mureșan sau, întorcîndu-ne la Flora, în extraordinarul poem Tînăra țărancă cernită, în care perso­najul din titlu “mușcă din asfalt călcînd și nu mai trece, timidă și deconcertată, prin / aglo­merația din fața cinematografelor, a chioșcurilor bandajate cu scandaloase / poze de femei goale; ea face abstracție de vacarmul din piață și stații, de in- / toleranța, delirul și chiar existența aprigilor locuitori ai capitalei”. Așadar, poemul începe cu introducerea în scenă a unei altfel de țărănci, o țărancă de tip nou, contemporană. Delicata corporalizare a per­so­najului principal din pasajul următor, “Broboada, / lucioasele-i șuvițe de păr, cele cîteva rînduri de fuste și bluze, batista pe care / și-o duce cînd la gură, cînd la nas, osoasele-i mîinii mărșăluind, sîngele năval- / nic și umbrit al obrajilor, zîmbetul crispat în colțul gurii, toate, absolut toate / îmi demonstrează cît de nedemn este să scrii.”, nu ne amintește nici pe departe de ironia lui Ioan Flora, ci trimite la ideea că arta, asemeni realității, trebuie să țină seama de necesitate, de necesar, de necesități (“ea caută, de fapt, o crîșmă, căci îi este sete”). Dac㠓viața bate filmul”, pare că spune Ioan Flora, atunci filmul este “nedemn”, în plus, de prisos (“Și e suficient să o vezi cum / sfidează, ingrata, betonul și se­mafoarele, afișele, presa cotidiană și periodică, / bunul simț și epoca, seratele, evenimentele, ghișeele, et caetera, et caetera, / pentru a te abține, ba chiar pentru a renunța de­finitiv la artă.”). Iar atmosfera din grupul lui Ioan Flora era optimistă, terapeutică: ”Îmi a­min­tesc perfect”, zice Ioan Flora în poemul cu același titlu, “:butoaiele cu pere putrede e­rau bune de dus la ca- / zan, pe stradă treceau în nesfîrșite șiruri carele cu porumb și cîte o căruță / albă, cu coviltir, burdușită cu mere și țigani, iar noi citeam poezie ca niște a- / pucați, de parcă ar începe (chiar mîine) un pîrlit de război mondial”. Necesitatea acestei poezii, începînd cu acțiunea de a o scrie și a o citi, era indubitabilă: “noi, citind poezie cum am înălța o cas㔠(Lansarea cărții în pustiu). În O bufniță tînără pe patul morții iese în față poezia descriptivă, combinată cu poezia ca flash, ca fior liric, care recurge “la de­fi­ni­ții laconice și precise”(Eseu pe o temă dată sau despre fiorul liric din Memoria asasină). În Tălpile violete, ultima carte cuprinsă de Cincizeci de romane și alte utopii, descripti­vis­mul și stilul narativ este alternat cu sintagma “se făcea că”, astfel aproape hiper-realistul Ioan Flora schimbă obișnuita nevoie de adevăr cu nevoia de ficțiune.  Am mai spus că Cincizeci de romane și alte utopii  nu păstrează ordinea cărților și ordinea din cărți. O buf­niță tînără pe patul morții, de exemplu, cartea cu titlu-parafrază după, cine nu știe?, O fată tî­nără pe patul morții de Bolintineanu, este dezbinată și înșirată în toată antologia, autorul parcă vrînd să dea noii cărți corporalitatea Bufniței… “Căci romanul nu are legi” ; vom citi în motto-ul cărții, “el își inventează în fiecare secol legile și înnoirile. Inform prin natura lui, deoarece romanul este proteic. Și aceasta nu numai în cadrul înnoirilor, atît de absconse la prima vedere, pe care i le propun astăzi propriile lui laboratoare, ci și în ansamblul vieții lui. Viața lui nestăvilită care, asemeni vieții organice în Cosmos, poate lua toate înfățișările.”(R.-M.Alberes, Istoria romanului modern). Ca și vasiliscul, care “se poate preface în ogar și pisică, în țap, în mînz, în iepure, / în bivol, în scroafă neagră, / în glob luminos înălțîndu-se în aer, / în babă, în popă, în turc, / în neamț cu căciulă roșie, / în rață, în șoarece cu coarne, în bob de mei, în abur și fum, / în roată de foc, / în căruță cu cai, în balaur cu aripi, în scrum, în argint viu, / în piatră seacă. // El este uneori mic, alteori mare cît muntele, / el e om negru, / el e o mașimă roșie, / el are unghii în coate și limba și-o tîrăște prin noroi, / din gură varsă foc și păcură și prundiș verde ca fierea. / El are trunchi de capră ori mistreț, picioare de gîscă / și cap de cîine sau invers. // El poate fi întîlnit / prin iazuri, prin lacuri, prin gîrle și smîrcuri, / prin puțuri părăsite, / prin rîpi, pe la mori, pe la răspîntii, / pe la comori, / prin locuri neumblate și mai ales în miezul pieptului / devenit fîșie de pămînt roditor” (Puieți de brad mirositor). De altfel, universul poetic al lui Ioan Flora e plin de vietăți mai mult sau mai puțin ciudate: bufnițe, cîrtițe, va­silisc, struțocamile, iepuri, et caetera, încît cărțile lui pot fi comparate cu un tratat despre a­nimale și păsări, un zooparc livresc, între două coperte-cuști. Această atmosferă zoo se întîmplă să fie destul de amenințătoare, amintind, pe alocuri, și de Păsările lui Alfred Hitchcock: “Era suficient să urlu, să schiaun, să latru / în cîteva rînduri, pentru ca toate a­ceste codoașe / nesuferite să și dea asaltul, / repezindu-se înverșunate la mine” (Vînătorul de șoimi). Aceste obsesii zoo se vor menține și-n poezia de dup㠓optzeciști”, gîndacii lui Du­mitru Crudu fiind mai mult decît exemplari, cum e și elefantul lui Ștefan Baștovoi. U­nite sub cele două coperte, cărțile amintite, Fișe poetice, Lumea fizică, Terapia muncii, Sta­rea de fapt, O bufniță tînără pe patul morții și Tălpile violete, formează o atmosferă de car­naval, numită de Cornel Moraru “tehnică a ambiguizării discursului” (Un hedonist vi­sător – Vatra, nr. 7, 1997) sau, de Andrei Bodiu, “pluralitatea discursului poetic” (Despre na­tura duală a ființei – Vatra, nr.7, 1997). Această combinație de caracteristici e dublată de faptul că textele lui Ioan Flora, ca și cele ale lui Liviu Ioan Stoiciu,  au cel puțin două linii de subiect, de obicei temporale, care-s unite, în cele mai multe cazuri, prin aducerea pla­nului din trecutul fabulos în contemporaneitate, hiper-realist, trăsătură susținută cu mul­tă hărnicie de serii de descrieri, înșiruiri și alăturări de cuvinte, care pot să ocupe cea mai mare parte a poemului: “Firimituri, codri de pîine pe masă. Jumătăți de roșii. Borcane de muștar. / Pateuri desfăcute și alterate. Sticle de ulei, mușamaua soioasă. Flori mov, / plante medicinale pe rafturi, sub tavan. / Haznaua încălecînd pîrîul. Fînul în floare. Roiuri de muște verzi. Tăunii / sfîrîind de secetă. Ziare. Reviste. Saci cu mălai. Străchini cu resturi de fasole sleite. Lumea ca voință și reprezentare” (Bucătăria de vară, di­mi­nea­ța), etc. etc. Poeziile lui Ioan Flora sînt niște istorioare istorice, din trecut, actualizate prin povestire de către autorul care poate fi comparat cu Anton Pann și mai ales cu Ion Creangă. Vorba lui – niște utopii. Utopii hiper-realiste, ca și istoriile mitologico-cfr-iste ale lui Liviu Ioan Stoiciu sau cele ultra-livrești ale lui Nichita Danilov. Pe lîngă ironia omniprezentă, o realitate a poeticii lui Ioan Flora de care nu putem să nu ținem seama e că, oricît de realiste ar fi istorioarele din poezia lui, pînă la urmă autorul le introduce în lu­mea ficțiunii, măcar printr-un “se făcea”. Putem exemplifica și cu primul poem al antologiei, Povestea morții lui Grigorii Rasputin, un poem narativ de sorginte istorică, care ia, în final, o întorsătură fabuloasă, în scenă intrînd și prințesa Marina Rozanov, care pînă nu de­mult “mai păstra în locuința sa / pariziană o imensă fotografie în sepia, acoperind în­tregul perete de răsărit al / dormitorului, reprezentîndu-l pe Grigore Rasputin în rubașcă albă, cu barbă neagră și…”. Un model de ironie tipică e Hronic bucureștean, care ar trebui citat în întregime. Ironia – neagr㠖 a lui Ioan Flora aproape că nu poate fi comentată, o ironie tristă, îngăduitoare și totodată necruțătoare, sadică sau mazohistă? Mai bine, to­tuși, să cităm: “Un incendiu, o inundație, un cutremur; un incendiu, un cutremur urmat / de alt cutremur, un incendiu, un cutremur, un incendiu, un cutremur, un in- / cendiu dublat de-un cutremur, un cutremur urmat de alt cutremur, urmat de alt cu­tremur, urmat de alt secol, de alte mîini arse, de alte buze învinețite, de / alte limbi smulse din rădăcini. / O pustiitoare revărsare de ape, urmată de-un cutremur, pustiind șapte bi- / serici și două mănăstiri, urmat de un incendiu, urmat de un cutremur și un in- / cendiu totodată, urmat de alt cutremur secondat de alt incendiu, urmat de-un / cutremur, urmat de alt cutremur, urmat de alt cutremur, urmat de un incendiu, / urmat de un incendiu și-un cutremur, urmat de apocalipticul incendiu din pa- / truzeci și șapte, urmat de potopul apelor de trei metri, urmat de cutremurul / dislocînd rădăcina poporului meu, rupînd-o și despicînd-o / în două, / în șapte, / în nouă. / Nu s-au pomenit însă niciodată trei cu­tremure și trei incendii și trei / pustiitoare revărsări de ape într-o singură zi, într-o singură oră! Zeii au fost, / evident, îngăduitori cu noi, se căina pe vremea studenției mele bătrîna bu­cureșteanc㔠(Hronic bucureștean). Altă față a ironiei lui Flora e caldă, aproape moralizatoare, o ironie pedagogică: “Nu cumva ați văzut un geniu în carne și oase, domnilor? / nu cumva l-ați văzut mîncănd brînză cu roșii, / pe o bancă în parcul orașului, / scriindu-și cărțile, bărbierindu-se, cumpărînd spanac în piață?” (Lovitura de grație). Și, nu în ultimul rînd, ironia lui Flora este livrescă, de la ironizarea profesională (“Cît de nefastă și-această planetă a noastră: / zeci de mii de morți subnutriți la minut / și mai ales / epuizarea pînă la sînge a temelor poetice.” - Planetă nefastă) la intertextualitatea ironică (“Mergeam drept înainte și nici gînd să mă întunec / ori să înghit în sec, / nici gînd că aș putea cădea / o­bo­sit la pat, de atîtea perspective luminoase, / cînd, deodată, tu răsăriși în cale-mi în chip de pajură, cu o gură imensă în loc de trup, / cu ochi străvezii în loc de cuvinte, / acționînd în numele unei viziunei magnifice și amețitoare a viitorului, în dauna unei mirifice imagini a tărîmului de dincolo (…) Mergeam drept înainte, cu privirea ațintită spre cîte un copac / răzlețit prin cîmp / și era de parcă tu nici nu mi-ai fi răsărit în cale” – Memoria asasină). Pu­tem spune că la Ioan Flora tocmai din hiper-atenția la detaliile din realitate apare scînteia ficțională, și realismul aici e ironic: “Prin patruzeci și ceva (a se verifica asta)” (Prin pa­tru­zeci și ceva). Ironia din poemul hiper-realist Traficantul de tata amintește de ironia lui Andrei Bodiu: “Nu te juca cu focul, nici poezia nu te poate scoate basma curată, nici ti­nerețea, nici visarea și nici vremea cu soare.” Celelalte poeme, serioase și unilaterale, cum e O mie nouă sute cincizeci și șase, spre toamnă, sînt simple descrieri, care încheagă o atmosferă, o stare din realitate. Egalarea poeziei cu documentul îl face pe Ioan Flora un poet social, politicul avînd o prezență importantă în (anti)poezia lui Ioan Flora, poezie care chiar reflectă viața socială a vremii, începînd cu îndeletnicirile țăranilor și terminînd cu cel de-al nu știu cîtulea congres al Partidului. Apropo de Partid: “Partidul te-nvață cum să lupți pentru, Partidul te-nvață cum să plantezi pruni / și materie cenușie, cum să-și legi șireturile la pantofi, cum să-l execuți, fără menajamente, pe cel ce aruncă noaptea chiștocul aprins pe alee) de omul bestie și omul de gheață, de pescarii de oameni, de răsadul pe care nu l-am / sădit noi și care va trebui smuls din rădăcină.” (Apa noastră cea de toate zilele). Chiar dacă unele poeme îți scurg încă din titlu “șuvițe de lacrimi” (de rîs), de exemplu Lupta voluntară a pompierilor cu incendiul, simbolistica realismului socialist îți face pielea de găin㠖 dacă n-ar fi nu s-ar fi povestit: “La Fabrica de confecții Stalin, din strada Sta­lin, din orașul Stalin, izbucnise, în luna Stalin a anului Stalin, Marele Incendiu Stalin, Pompierii de la  / Asociația pompierilor voluntari Stalin sosiseră cît ai bate din palme cu ro­șiile / lor vehicule Stalin, cu nemărginitele, cu feericele, cu voluntarele lor furtunuri / și căști Stalin și reușiseră să stingă în timp record Marele Incendiu Stalin, în- / mînaseră mai apoi, / îngenunchind pînă la pămînt, vajnicilor pompieri mari / buchete de trandafiri și garoafe. / Era o atmosferă de reală însuflețire stalin și-n ochii trecătorilor a­pă­ru­seră / scînteind ușoare șuvițe de lacrimi.” Așa cum poetul Ioan Flora este, de fapt, un antipoet, Ioan Flora este un poet al socialului cam cu forța, cu de-a sila, propria încercare de a se convinge că așa trebuie fiind cam nervoasă: “Bunul tău nume gîdilă și sfidează pe Bulevardul Magheru, printre fese, / printre pălării și buze, ești o ființă socială, mănînci cu alții, te culci cu alții; / rămîi de partea lucrurilor și locurilor concrete, mi-am spus.” (Poezie/Document). Oricum, nu cred că exagerez cînd susțin că poezia lui Ioan Flora e și un document al vremurilor cînd aceasta a fost scrisă, o poezie istorică, dar nicidecum învechită, istoricizată (“Dezbătuseși, după-amiezile, asupra unei posibile și drepte poetici: ges- / tionarul, mecanicul, contabilul, peștele, țesătoreasa, animatoarea, casiera, me- / dicul de­fec­tolog, femeia de serviciu, femeia cu crini cerați aplicați pe bluză, / nota de plată, mersul trenurilor, vinurile proaste, aspectul de bîlci al metro- / polei, parfumurile și mirosul și acreala transpirației ȘI NU MUME, ȘI NU / MIRE, ȘI NU MARELE PĂSTOR, ȘI NU CRINUL CRUCII, ȘI NU DEM- / NUL CRUCII, ȘI NU HAR, ȘI NU PRUNC, ȘI NU ÎNVIERE, ȘI NU LAP- / TE DE CAPRĂ CU IZ MITIC, poezia-i document, s-ar pu­tea să exagerezi, / mor dacă mai citesc un vers.” – Poezie/Document).