Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (480-481) noiembrie-decembrie 2005

STUDII

 

Gabriela RAVARU

Nichifor Crainic

și ispita naționalismului

Nichifor Crainic reprezintă o figură aparte în peisajul interbelic. Gânditorul pro­mo­vează o viziune naționalistă din perspectiva gândirismului de nuanță ortodoxă. În afară de lucrările1 teologice și literare publicate, a desfășurat o amplă activitate publicistică în re­viste (pe care le-a condus) ca Gândirea sau Calendarul și Sfarmă-Piatră. Toate acestea s-au su­bordonat ideii de reformare pe linia spiritualismului teist și a tradiționalismului ortodoxist și etnicist2, precum și dorinței de a îndruma viața intelectuală românească și a face să renască ori a recrea spiritul ortodox, uneori cu prea multă strictețe3.

Viziunea lui Nichifor Crainic, imposibil de detașat de concepția sa teologică și în spe­cial din perspectiva conceptului de „teandrie”4 se întemeiază pe dezvoltarea a două idei ca­re converg: ideea existenței ierarhiei din biserică, dar și a varietății națiunilor din interio­rul ei. De aici s-a născut concepția socială demofilă și solidaristă a lui Crainic, opusă atât de­mocrației egalitariste, cât și liberalismului de liberă concurență, dar mai ales marxismu­lui. Naționalismul lui Crainic este opus oricărei forme de internaționalism, căci el îl res­pin­ge, deopotrivă și pe cel catolic și pe cel marxist, dar nu ascunde defel exclusivismul ra­sist. Este, pur și simplu, o concepție naționalist-social-creștină cu accente de etnocrație.

De pe o asemenea poziție, Nichifor Crainic a replicat în revista Gândirea moder­nis­mului lui Lovinescu (pleda cauza Occidentului, a liberalismului), afirmând o doctrină tra­diționalist-ortodoxistă5. De altfel, disputa, larga paletă de opinii s-au concentrat în po­le­micile realizate, în epocă, de revistele Gândirea, Cuvântul și mai târziu Curentul. Trebuie să menționăm și poziția pe care Crainic a avut-o față de ideile violente exprimate în Ma­nifestul „Crinului alb”6. În polemica declanșată de acest manifest, Nae Ionescu se de­li­mitează de el, în timp ce Nichifor Crainic îl apără, ca și Mircea Eliade, de altfel.

În ceea ce privește modul în care Crainic s-a raportat la spiritualitatea românească, vom desprinde câteva din ideile pe care acesta le-a dezvoltat în publicistică. El a reflectat, în primul rând, asupra distincției (pe care a găsit-o nefondată) între o nouă și o veche spiri­tu­alitate. Acei care au pus sub semnul întrebării existența unei spiritualități românești din ve­chime pun sub semnul întrebării însuși viitorul acestei spiritualități iar poporului român i s-ar nega dreptul la o viață în spirit, rezervându-i-se numai una în trup. Nichifor Crainic se simte obligat să combată ideile acestor „intelectualiști”. Un puternic argument împotriva lor este tocmai încercarea lor de a decreta „ateismul național”, care este nu numai diferit dar și potrivnic spiritului poporului român. Crainic pledează aici pentru ideea tradiției, pe sti­mularea creației autohtone. În ceea ce privește orientarea necesară, posibilă și potrivită pentru cultura românească, aceasta este Orientul („Cine preconizează orientarea spre Occident rostește un nonsens. Orientarea cuprinde în sine cuvântul Orient și înseamnă în­dreptarea spre Orient, după Orient. Altarele se așează spre Orient, icoanele căminului se așează pe peretele dinspre Orient, țăranul când se închină pe câmp se întoarce spre Orient.”7 Concluzia pe care o trage Nichifor Crainic este că, luând în calcul faptul că românii se situează geografic în Orient, iar prin religia ortodox㠄deținem adevărul luminii ră­să­ritene”, este firesc să acceptăm că orientarea noastră legitimă nu poate fi decât înspre Orient. O cultură proprie nu se poate dezvolta decât ținând cont de acest cadru specific geo-an­tropologic. Occidentalizarea este sinonimă, în concepția lui Crainic, cu negarea propriei ființe, a posibilităților noastre creatoare, cu opțiunea pentru un destin născut mort.

Pe de altă parte, Crainic socotește remarcabil faptul că, deși durăm de două mii de ani, ne putem socoti un popor tânăr. Una din expresiile populare tipice, care ne reprezin­tă este basmul „Tinerețe fără bătrânețe”, simbolizând în ordine mitologică vitalitatea po­po­rului și făcând trimitere la taina unui sânge care se ramifică în noi toți, făcându-ne soli­dari aceleiași taine. Acest sânge misterios dă însăși fizionomia culturii românești. Într-un mod similar cu tradiția sângelui funcționează tradiția limbii. Există un paralelism de na­tură psiho-biologică, deoarece „sângele transmite viața, iar graiul transmite gândul, sufletul. Precum trăim în tradiția sângelui românesc, tot astfel trăim în tradiția sufletului românesc.”8 Evlavia și modestia, conștiința propriei micimi în fața lui Dumnezeu, sunt exempli­ficate și de modul în care apar reprezentați voievozii și familiile lor pe pereții bisericilor pe care le-au ctitorit. Ei sunt așezați, sfios, la intrare, după ce ultimul sfânt a fost zugrăvit și apar în „ținuta extatică a evlaviei, oferind nevăzutului Dumnezeu, pe palma întinsă, chivo­tul credinței”9.

Creștinismul structural al spiritualității poporului român este pus în evidență și de ra­porturile pe care acesta le are cu natura, sau mai bine spus, de modul cum percepe aceste raporturi cu natura pe care nu și-o subordonează, ci o așează într-o zonă de frățietate10. Una dintre cele mai profunde ceremonii religioase, rugăciunea pentru ploaie, se rostește în mijlocul câmpului, sub cerul încărcat de dogoarea secetei. Rezultă de aici demonstrația creștinismului nostru popular.

Iar despre influența bizantină, pe care Cioran11 o va eticheta drept „blestem”, so­cotind-o o cauză a rămânerii în umbră și minorat a culturii românești, Nichifor Crainic cre­de că face parte din corpusul nostru spiritual. Adoptarea formelor de artă bizantină se da­torește unui simțământ formal oarecum aprioric, iar corespondențele cu arta bizantină sunt firești, naturale, exprimând și mărturisind un anumit soi de corespondență. Nichifor Crainic aprobă ideea lui Hermann Keyserling12, cum că misiunea istorică, europeană, pe care românii ar avea-o de îndeplinit este să redeștepte la o nouă viață bizantinismul. Gânditorul român are însă rezerve privind ideea  potrivit căreia inteligența și spiritul nostru viu s-ar datora moștenirii bizantine, alăturându-se tradiției spirituale de a-l pune pe seama latinității.

Despre sufletul românesc, Crainic reflectă asupra modului cum noi, românii, l-am per­ceput cu o oarecare detașare, „de la distanță prin geamul colorat al unei ideologii străine. Și dacă nu l-am disprețuit de-a dreptul, l-am subprețuit întotdeauna”13 Nu există un „orgoliu al românismului” și această carență îl determină pe român să se înjosească în fa­ța străinilor, atât pe sine cât și pe ceilalți români, încredințat fiind că aduce străinului un cu­venit omagiu. Este de fapt o proastă umilință, o rău înțeleasă modestie, care merge până la extrema bagatelizării propriei țări14. Această apreciere catastrofală se datorește ignorării a ceea ce este românesc.

Rezultă o percepție a Țării ca ființă sacră, mai presus de sentimente și interese parti­cu­lare și o atitudine de urmat: „datoria de a o spăla de rușine, de a o reface, de a o glorifica în ochii lumii”15. Se degajează un sentiment de depășire a individului și de contopire în comunitate ca valență superioară și prioritară. Scrierile sunt animate și de un puternic sen­timent religios: termenul de „bun român” e însoțit adesea de acela de „bun creștin”, iar în unele cazuri există chiar mai mult decât atât, conștiința unei misiuni apostolice.

O altă temă de reflecție pentru Nichifor Crainic este ideea de „transfigurare a ro­mâ­nismului”, de „schimbare la față”, temă pe care o vom întâlni tratată dintr-un cu totul alt unghi la Emil Cioran. Pentru Crainic transfigurarea privește o schimbare de ordin existențial, de structură metafizică, mistică, în lumina creștinismului ortodox. Modul nostru, ca popor, de a ne manifesta în istorie a fost simultan românesc și creștin, căci credința creștină nu este o disciplină venită și însușită din afară ci este singurul nostru mod spiritual de a fi. Pentru această idee pledează însăși limba16, care-și construiește termenii din perspectiva conștiinței unității dintre etnic și religios.

Nichifor Crainic a operat o suprapunere a spiritualității cu naționalismul și ortodoxismul. Poate că este necesară precizarea că ortodoxismul nu se identifică ortodoxiei17 și că autorul merge până la românizarea lui Isus18 și la cultivarea unor structuri gen „mitul sângelui”19 sau ideea „transfigurării românismului”, de „schimbare la față”, vizând o schimbare de ordin existențial, de structură metafizică, mistică, în lumina creștinismului or­todox. Modul nostru, ca popor, de a ne manifesta în istorie a fost simultan românesc și creștin, căci credința creștină nu este o disciplină venită și însușită din afară ci este singurul nostru mod spiritual de a fi. Cât despre modul în care este percepută poziția lui Nichifor Crainic astăzi, trebuie spus că etnicismul și naționalismul promovat de gânditor i-au de­terminat pe unii exegeți20 să-l socotească ideolog al unor mișcări de extremă dreapta cum ar fi Garda de Fier, deși același autor notează că, „politicește, Crainic s-a ținut însă la o anumită distanță de Gardă, pentru a nu-și lega prea mult cariera politică de aventurismul ei terorist și pentru că revendica pentru el «întâietatea inițierii în spiritul salvator al vre­mii noastre» și în «naționalismul de stil nou»”21. Trebuie menționat însă că însuși Nichifor Crainic mărturisește22 că a sprijinit orice mișcare naționalistă, ba chiar a sperat într-o unificare a mișcărilor de orientare naționalistă în plan politic23, fără să aprobe vreodată violența pe care unele mișcări și-au asumat-o în cele din urmă ca metodă.

Crainic este acuzat de antisemitism, nu de factura celui promovat de A. C. Cuza ori de N. Paulescu, ci de un antisemitism implicit, rezultat în primul rând din prioritatea absolută acordată elementului creștin-ortodox și prin excluderea evreului din sfera etnicului, iar în al doilea rând, prin incompatibilitatea metafizică și religioasă dintre iudaism și spiritul național românesc. Dar chiar dac㠄lăuda «noua ordine» nazistă, Crainic n-a fost niciodată rasist”24.

Poate că ar trebui totuși să amintim, chiar dacă aparent fără legătură directă cu su­biectul discuției, faptul că cei care l-au cunoscut pe Nichifor Crainic au observat o anumită tendință a acestuia de a obține și folosi un anumit gen de influență socială și politică. A­cuzele care au mers chiar până la a viza parvenitismul, întemeindu-se pe diverse atitudini pe care acesta le-a avut în anumite circumstanțe, așa cum a fost încercarea, reușită în cele din urmă, de a monopoliza revista Gândirea, îndepărtându-i rând pe rând pe cei pe ca­re nu-i agrea pentru că nu se încadrau în programul pe care Crainic îl promova. Dacă pentru o vreme el a acceptat eclectismul în cadrul revistei, treptat l-a abandonat, mergând „pe linia tradiționalistă”25, la care adaugă apoi ortodoxismul, pentru ca în deceniul patru să construiască un program ideologic și politic care să facă din Gândirea o revistă ce se în­drepta spre „antidemocratismul fascist”. Ideologia gândiristă începe treptat să subordo­neze spiritualul etnicului și politicului, ca apoi să uzeze tot mai des de termeni precum „etnic”, „spirit autohton”, „românism”, „ras㔠în detrimentul „religiei”26. Încetul cu încetul, Nichifor Crainic își reconsideră opiniile față de Occident, pe care, până nu demult îl bla­mase. Acum începe să apere occidentul, ba chiar și catolicismul, începând să devină a­dept al ecumenismului, probabil nu de dragul clarificărilor de doctrină ci, pentru a-și justi­fica orientarea politică și merge până la a-l percepe pe Hitler ca un restaurator al ecume­ni­cității ortodoxe27. Doctrina sa va fi prezentată în 25 ianuarie 1940 în cotidianul Cal­en­darul, care, datorită agresivității opiniilor va fi suprimat în câteva rânduri. Orientarea lui de dreapta este greu de datat. Se poate însă stabili în timp, „debutul fobiei sale față de spiri­tul liberal, față de gândirea independentă, al simpatiei pentru spiritul de autoritate, pentru dogmă”28. Se pare că Nichifor Crainic a avut dintotdeauna o predilecție pentru auto­ri­ta­rism și pentru metodele coercitive. El visa, înainte și imediat după război, o expansiune culturală și religioasă a țării spre Orient. Detesta democrația, cărei îi oferea ca alternativă preferabilă, „demofilia”, ca „iubire de popor în sens evanghelic”, caritate creștină. De asemenea, îi este recunoscută oroarea organică față de bestialitate. Așa se explică dezaprobarea față de atrocitățile Gărzii de Fier pe ai cărei reprezentanți reușește să-i vadă în final în toată grozăvia lor dar pe care cândva, îi gratificase, denumindu-i „cavaleri”, „naționaliști și creștini”29. Crainic s-a folosit de revistele Calendarul și Sfarmă-Piatră pentru a manevra cititorii față de personalitățile politice așa cum i-o cereau interesele. El încearcă o „politică proprie” și face tot felul de tribulații politice, mediind de pildă fuziunea Ligii apărării național-creștine cu Partidul național-agrar, generând Partidul național-creștin, din care s-a văzut curând exclus.30

În privința mobilurilor, a motivațiilor interioare care l-au împins pe această cale, mulți exegeți mizează, pe ideea aspirației de ascensiune socială, ideea parvenirii. Nichifor Crainic, Ion Dobre, pe numele său adevărat, avea o origine foarte modestă, fiu al unor ță­rani săraci, fără pământ din câmpia Bărăganului. Băiatul sărac nu-și putea depăși condiția decât prin învățătură și a folosit aceasta ca pe o armă împotriva lumii. A urmat Seminarul și apoi Facultatea de Teologie, visând să devină preot (vis care, conform Memoriilor sale, l-a urmărit toată viața). Își găsește vocația în publicistică. Unii exegeți31 găsesc explicația conduitei sale în frustrările adunate ca om care făcea parte dintr-o familie săracă, oropsită și care voia cu toată forța personalității sale să iasă din anonimat, combinate cu complexele sale fizice care l-ar fi măcinat în tinerețe32. Poate că ar trebui să privim această teorie cu re­zervele cuvenite unei cărți, plină de informații utile de altfel, dar scrisă într-o perioad㠄ne­rezonabil㔠– 1975. Acuzația de arivism, condimentată cu acuze, puțin cam pătimașe, fac din figura lui Nichifor Crainic, un individ, sosit în lume din suburbiile lumii (satul Bul­bucata) și care ar fi folosit orice mijloace pentru a-și realiza ambiția „monstruoas㔠de a se realiza social, literar, de a obține puterea, de a avea în puterea sa pe cei care i-au oropsit generații de-a rândul neamul. Amintim această ipoteză, ca pe oricare alta, poate plauzi­bilă chiar, fără însă a împărtăși disprețul nelalocul lui și aversiunea nejustificată față de o per­sonalitate care, indiferent de umbrele proiectate, joacă un rol important în cultura ro­mânească interbelică.

Pe de altă parte și cu o altă tonalitate, Marta Petreu evidențiază rolul de mentor pe care l-a avut Nichifor Crainic, firește nu la fel de influent ca Nae Ionescu. Dar legătura sa cu Legiunea a fost foarte strânsă33 deși nu a durat decât din 1932 până în 1933.  El a candi­dat la alegerile din toamna lui ’33 pe listele acestui partid. În legătură cu ruptura dintre Nichifor Crainic și Căpitan, am arătat în acest loc care a fost rolul lui Nae Ionescu, precum și faptul că cei doi mentori își disputau „direcția spiritual㔠a tinerei generații.

Cert este că Nichifor Crainic și-a dorit o implicare politică și un rol activ în viața po­litică și culturală a epocii. A înțeles el că opțiunea sa a fost greșită? Putem deduce că, la un moment dat s-a speriat de întorsătura agresivă, barbară pe care o luaseră evenimentele și că a încercat să se țină de o parte de Gardă, zarurile fuseseră însă aruncate.

Teoria arivismului (D. Micu) poate fi analizată ca plauzibilă. În această perspectivă el ne apare ca un individ ce a purces de pe cele mai de jos (?!) trepte sociale (fiu de țăran fără pământ din câmpia Bărăganului), ros de complexele „proastei origini” sociale, de han­dicapul educațional, dar și de complexe fizice34 și pe care „arivismul” l-ar fi determinat să forțeze, prin orice mijloace, să acceadă la o poziție socială care să răzbune și să răscumpere toate umilințele sale și ale neamului din care venea. Acesta ar fi motivul pentru care Nichifor Crainic „a îmbrățișat nazismul, integral și necondiționat”35, străduindu-se să-i fie doctrinar, cu toate elementele teoretice cunoscute (autohtonism, etnicism și etnocrație, antise­mitism, ortodoxism etc.) și crezând că poate manevra mișcarea de extremă dreaptă în care a văzut ce a vrut să vadă: calea spre transformarea țării în modelul de țară care corespundea concepției sale. Pus în fața atrocităților săvârșite de Garda de Fier, mentorul se înspăimântă36, nu-și mai recunoaște creația și încearcă să se îndepărteze de mișcare, în­țe­le­gând, în sfârșit, consecințele practice ale unei utopii dăunătoare.

Sunt suficiente elemente pentru a-l plasa pe Nichifor Crainic drept teoretician și sim­patizant al mișcării de extremă dreaptă și nu ca membru activ. Aceasta este și poziția lui Z. Ornea și Leon Volovici. În modul în care și-a disputat cu Nae Ionescu întâietatea in­fluenței asupra tinerei generații, rolul de bază l-a avut publicistica amintită și acel programatic Manifest al Crinului alb redactat în 1928 și publicat în Gândirea și prefațat de articolul „Spiritualitate” al lui Nichifor Crainic. Prin acest articol Nichifor Crainic și „cavalerii protestatari” făceau procesul vechii generații de intelectuali și proclamau necesitatea unei noi spiritualități. Protestul lui Nae Ionescu a fost interpretat ca fiind personal și nu teoretic, teoretic situându-se pe o poziție asemănătoare, dar în plan personal era „gelos, vă­zându-și diminuat rolul de mentor al tinerei generații spiritualiste”37. La dorința de a se afla la direcția tinerei generații se mai adaugă și corespondența pe care Crainic o găsea între ortodoxismul mișcării și propria sa concepție pe care am putea-o numi fundamenta­lism ortodox, precum și în privința tradiționalismului.

NOTE:

1. Șesuri natale – poezii, Editura Ramuri Craiova, 1916; Zâmbete în lacrimi – poezii, Editura Alcalay, București 1916; Icoanele vremii – articole și poezii, Editura Steinberg, București,1919; Dorurile pământului – poezii, Editura Cartea Românească, București, 1920; Priveliști fugare – note de călătorie, Editura Steinberg, Bu­curești, 1921; Cântecele patriei – poezii; Țara de peste veac – poezii, Editura Cartea Românească, București, 1936; Puncte cardinale în haos – eseuri, Editura Cugetarea, 1936; Ortodoxia – 1936, Sibiu; Lupte pentru spiri­tul meu – București, 1936; Anul 1940 – București, 1936; Ortodoxie și etnocrație – eseuri, Editura Cugetarea, 1937; Nostalgia paradisului – eseuri filosofice, Editura Cugetarea, 1940; Șoim peste prăpastie – poezii, Editura Roza Vânturilor, București, 1990; Zile albe – zile negre – memorii, Casa Editorială Gândirea, 1991.

2. Vezi Istoria filozofiei românești, Nicolae Gogoneață ș.a. (colectiv), Editura Academiei, București, 1980, vol. II, partea I, p. 677.

3. Așa cum îi reproșează Lucian Blaga în articolul Începuturile și cadrul unei prietenii, în Gândirea, an XIX, nr.4, 1940, p.226. Într-un alt articol Blaga îi numește ­demersul „invazia teologiei în cultura ro­mâ­nească postbelică”.

4. Ideea teandrică a fost lansată de Nichifor Crainic; teandria este uniunea profundă și intimă care se re­alizează între Dumnezeu și om, iar modalitatea exemplară și desăvârșită a teandriei o constituie modelul lui Iisus Hristos. A se vedea Nichifor Crainic, „Modul teandric”, în Nostalgia paradisului, Editura Modova, Iași, 1994, pp.5-15.

5. Cf. Ion Ianoºi, O istorie a filosofiei româneºti, Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 1996, p.118.

6. Manifestul cuprinde ideile „tinerei generaþii”, „noii generaþii” care o desfiinþeazã pe cea veche. Ma­ni­festul a fost redactat de cãtre Sorin Pavel, Petre Marcu-Balº ºi I. Nistor. În umbra unui misticism de sorginte me­dievalã, promovând prin „completudinism” ca instrumente de cunoaºtere dar ºi ca schemã ontologicã ex­ta­zul, pasiuna ºi divinul.  

7. Nichifor Crainic, „Sensul tradiþiei”, în Puncte cardinale în haos, Editura Timpul, Iaºi, 1996, pp.126-127.

8. Ibidem, p.129.

9. Ibidem, p.133.

10. „Nu e codrul fratele românului? Iar zorile nu ne sunt surorile? Iar floarea soarelui nu e sora soarelui?…” Ibidem p.134.

11.Cioran crede cã marea plagã a noastrã, ca ºi a Rusiei, de altfel, este blestemul tradiþiei bizantine, suflul acestei spiritualitãþi, care în momentul în care intrã în relaþie cu o culturã strãinã devine “anchilozã, schematism abstract, iar pe plan politic ºi cultural, reacþionarism organizat.” Vezi Emil Cioran, Schimbarea la fa­þã a României, Editura Humanitas, Bucureºti, 1990, p.19. 

12. Nichifor Crainic face trimitere la cartea Das spectrum Europas, în care Keyserling dedicã ro­mâ­ni­lor câteva pagini pline de simpatie. Vezi Nichifor Crainic, op. cit, p.138.

13. Ibidem, p.139.

14. Gânditorul foloseºte ca exemplu, declaraþii politice patetice, specifice vremii, de genul apartenen­þei la douã patrii (Franþa ºi România): „Decât sã piarã Franþa mai bine sacrificãm România”.

15. Ibidem, p.141.

16. Cuvântul „Lege” în limba românã înseamnã ºi etnicitate ºi creºtinism în acelaºi timp. Ibidem, p. 192.

17. Chiar ºi Eugen Lovinescu întreþine aceastã confuzie, ca ºi cum Gândirea ar fi fost vocea bisericii or­todoxe române. Vezi Dumitru Micu, „Gândirea” ºi gândirismul, Editura Minerva, Bucureºti, 1975, p.60.

18. „Nu Isus de pe Golgota, ci Isus din staulul vitelor, nu Isus din Ghetsimani, ci Isus din Cana Galileii, nu Isus din pustia ispititoare…” apud D. Micu, op. cit., p.65.

19. „Unul din vechile noastre basme vorbeºte despre tinereþea fãrã bãtrâneþe, expresie mitologicã a vi­ta­litãþii poporului. Tinereþea fãrã bãtrâneþe e mitul sângelui, al acestui sânge misterios ºi alcãtuit din vlaga tu­turor popoarelor ce s-au suprapus cu veacurile în aceastã þarã, hrãnit de grâul ºi de vinul pãmântului ºi biciuit de dogoarea soarelui ºi de pleasna vântului – a cãrui roºie vigoare pulseazã în trupul definit al poporului de azi”. Apud D. Micu, ibidem, p.86.

20. Vezi eseul lui Leon Volovici, Ideologia naþionalistã ºi «problema evreiascã» în România anilor ’30, E­ditura Humanitas, Bucureºti, 1995.

21. Leon Volovici, op. cit. p.91.

22. Nichifor Crainic, Zile albe-zile negre. Memorii, Casa editorialã Gândirea, Bucureºti, 1991.

23. „Problema care mi se impunea era ca, peste prãbuºirea unei democraþii sinucise, sã ajut din rãspu­teri cristalizarea unui mare organism politic naþionalist, de o moralitate desãvârºitã, în stare sã regenereze viaþa statului cu orice preþ. Cunoºteam mai bine ca orice primejdiile ce mã aºteaptã, dar am fãcut-o. În consecinþã, Calendarul a susþinut toate miºcãrile de caracter naþionalist ºi de reînnoire moralã, întemeiate pe ideea creºtinã: am susþinut pe Octavian Goga, despãrþit de Averescu, pe Grigore Forþu, pe Corneliu Codreanu ºi pe A. C. Cuza. Sincer vorbind, cuzismul nu m-a entuziasmat niciodatã. Spiritul meu nu s-a împãcat cu monoideismul antisemit, repetat gramofonic, injectat din când în când cu spargeri de geamuri ºi miºcând pe loc o jumãtate de veac. Dar l-am susþinut cum am mai susþinut toate celelalte miºcãri în perspectiva unei contopiri, a unui a­liaj în flacãra duhului nou. De acord cu Codreanu, am dus tratative sã-i unesc pe cuziºti cu legionarii, de acord cu Codreanu, am încercat sã canalizez miºcarea lui Grigore Forþu într-a celui dintâi mai apoi, când Ca­len­darul nu mai era, am încercat sã-l unesc pe Codreanu cu Goga ºi n-am izbutit decât sã-l leg pe Goga cu A.C. Cuza” – Nichifor Crainic, op. cit., pp.235-236.    

24. Ioan Petru Culianu, Mircea Eliade, p.182.

25. Z. Ornea, Tradiþionalism ºi modernitate în deceniul al treilea, p.130.

26. „Înainte de 1930, gândirismul e, mai presus de toate, dacã nu exclusiv, ortodoxism; dupã, el devine în mai mare mãsurã autohtonism, etnicism. În primul deceniu de existenþã, lozinca nr.1 a Gândirii a fost: orto­do­xie!; în cel de al doilea: etnocraþie!”  D. Micu, op. cit., p. 227.

27. Ibidem, p.235.

28. Ibidem, p.236.

29. Ibidem, p.246.

30. Ibidem, p.250.

31. Vezi D. Micu, pp.253-255.

32. D. Micu aduce în discuþie comparaþia pe care o fãcea Lucian Blaga, asemuindu-l cu un „greier de câmp”, ibidem. P.254.

33. Marta Petreu, op. cit. p.98.

34. „N-ar fi exclus ca la direcționarea psihologiei sale să fi concurat, împreună cu determinații de ordin social și dependent de el, și un fapt strict individual de natură biologică. Mărunt de statură, (Blaga l-a nu­mit «greier de câmp») și având, pare-se, o înfățișare nu tocmai de Adonis, fiul de țărani fără țarină va fi fost, fără îndoială, ros în tinerețe de complexe și din pricina aceasta.” – D. Micu, op. cit., p.254 sau „Cu firea pe care-a avut-o, Crainic și-a făcut până la urmă dușmani din mai toți acei cu care a colaborat: din Pamfil Șeicaru, din Nae Ionescu, din Radu Dragnea, din Lucian Blaga – și din câți atâția alții! Natuă colerică , sânge clocotitor, poetul Darurilor pământului va fi fost mistuit, nu încape vorbă, de „nostalgia paradisului” (a celui pământesc, secular mai cu seamă) însă urile atavice, veleitățile ascunse, invidiile mocnite, toate rănile și toate abcesele ce puroiau în subconștientul său îl devorau, cu siguranță, mult mai nemilos. Undeva, E. Lovinescu scrie că Nichifor Crainic nu privea niciodată omul în ochi. (…) Exuberanța nu exclude firea pidosnică, și un ins extrem de volubil poate fi, în același timp, bănuitor, reticent, ascuns. (…) În viața publică a fost, în tot cazul, condus mai mult de interes. G. Călinescu îl denunță ca «lingușitor și cățărător», fără caracter”. Ibidem, p.262.

35. Ibidem, p. 202.

36. „Oroarea lui Crainic față de bestialitatea în expresie frustă, materială, a fost, fără îndoială, reală, or­ganică; de aici și dezaprobarea, implicit în corespondența particulară, a atrocităților Gărzii de Fier” Ibidem, p. 246.

37. Z Ornea , Tradiționalism și modernitate în deceniul al treilea, p.135.