Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (480-481) noiembrie-decembrie 2005

STUDII

 

Iulian BOLDEA

Luciditate și adevăr poetic:

Mariana Marin

O poezie articulată mai degrabă sub forma unor notații care se aglomerează treptat, pentru a desena figura centripetă a unei viziuni neliniștite, scrie Mariana Marin, una dintre prezențele cele mai consistente ale generației ’80.

Elocvente sunt, în creația Marianei Marin, mai ales acele versuri autoreflexive, ce pro­pun o viziune lucidă asupra creației, asupra poemului sau a revelațiilor și impasurilor cu­vântului poetic, ca în poezia Semnul, în care e evocată relația subtilă, nuanțată, dintre realitate și ficțiune, dintre autentic și nonautentic, dintre referențialitate și autoreferen­ți­alitate: „Dacă ți se întâmplă să fii și poet/ atunci lucrurile se simplifică uimitor./ Nici n-a­puci bine să te desparți/ de bucuria poemului cald că el te și situează în afara realității/ pe care atât o iubești,/ despre care scrii,/ la vindecarea căreia vrei să participi,/ dar pe care n-o mai suporți/ așa cum îți este băgată zilnic pe gât”.

Nu impulsul ironic, ori accentele parodice, infuziile de livresc par să fie dominante în poezia Marianei Marin, ci, mai curând, tonul patetic, sentimental, prin care se contu­rează stări de spirit vagi, neliniști și melancolii, întrebări grave asupra existenței și incertitudini asupra viitorului, precum în următorul poem care are toate caracteristicile unui autoportret liric, o scrutare atentă, sentimentală, dar nicidecum complezentă, în oglinda pro­priului text: „Era o fată de treabă./ Dimineața lenevea în pielea ei albă/ din slăbiciune pentru ce o aștepta peste zi/ și foarte mulți au auzit-o vorbind o limbă nepământeană./ Cât despre ziua, oh, despre ziua/ în care ea a cunoscut apele reci/ și a început să cânte,/ nu­mai acest plâns negru mai poate vorbi:/ «Am obosit de atâta iubire pentru cuvintele fru­moase./ Învăț un alfabet nou»/ în care fiecare literă îmi poate inventa sângele./ Ucenicia de câine – spun uneori prietenii/ și vorbele lor au mai mulți ochi/ și mai multe guri de­cât marea cea pescoasă./ Învăț un alfabet nou». Din pudoare, auziți, din pudoare/ își fă­cuse din moarte/ o memorie unică”.

E drept că poezia Marianei Marin își extrage ritmul interior și din reflexele realului de­bordant, iar între experiența biografică și text se stabilesc numeroase corespondențe și a­finități, fapt care contribuie și la expunerea viziunii lirice în versuri clare, aparent simple, lipsite parcă de un substrat simbolic edificator. Culorile și formele lumii, mecanica existenței diurne, ca și revelatoriile mișcări ale afectelor sunt reproduse în imagini nete, ce se impun prin claritate și, în același timp, prin timbrul neutru, neimplicat al vocii poetice, ca în poemul Dăscălița, din al cărei text răzbat numeroase ecouri (auto)biografice: „Într-o di­mi­neață,/ Să te trezești în brațe cu o realitate doldora,/ – ca producția de oțel pe cap de lo­cuitor!/ Să o mângâi ușor pe creștet./ Să-i spui vorbe de dragoste./ Să-i rupi (din iubire) un deget./ Ehei, cum încep personajele să existe!/ În vagonul nr.11/ viața ta se lipește strâns pe geamurile murdare/ – și își cheamă în ajutor rudele și prietenii,/ pisica și câinele, ză­pada de anul trecut și mătăniile.../ O realitate doldora care începe și se sfârșește într-o gară de câmpie,// unde oameni urâți, negricioși te privesc cu ciudă,/ pentru că ai studii/ și că ești trăsnită și șuie.../ Așa, tăvălită în trenciul tău alb,/ pari un spion industrial,/ căruia i-au scos cu forcepsul melancolia (și frica lui de Mămica!)/ Nu, de ce să verși! Uite, pe iubitul acesta nou,/ îl vei părăsi la fel de sărac și cu părul alb./ Nu, de ce să muști!/ Pisica și câinele? Zăpada de anul trecut și mătăniile?/ Șobolanii decenți ai orașelor? Vorbe./ Po­vestește-le mai departe copiilor Cei trei mușchetari/ și mai ales nu uita să le spui că nici unul nu scapă,/ Ei doar se prefac”.

Mariana Marin se dovedește a fi, în multe dintre poemele ei, o conștiință lucidă, ce percepe lumea fără să se autoiluzioneze, cu un ochi proaspăt, cu o optică disponibilă, a­desea prin retortele melancoliei și ale unei gravități constitutive, ce nu exclude, câtuși de pu­țin, insertul autoironic, scrutarea atentă a propriului sine, precum în poemul Ieșirea la mare, în care dincolo de suprafețele aparente și dezordonate ale lumii poeta întrezărește o ordine secretă, o metarealitate cu contururi vagi, cu irizări ale utopiei. De altfel, poemul are inflexiuni de rugă, marcată de o tonalitate vag liturgică, aproape solemnă, rostită cu timbru grav: „Ce se poate face/ cu un singur ochi,/ lipit de un singur geam?/ Cum se poate numi o realitate plângăcioasă,/ care îți dă în cărți la drum de seară?/ Dar noi ne-am iu­bit./ Am iubit și lumea din jurul nostru/ și pe noi înșine ne-am iubit./ Există martori:/ viața deschisă brusc la picioarele noastre/ ca începutul războiului de o sută de ani/ și co­pilul nebun, alergând prin zăpadă înainte de-a se naște:/ utopiile scrise zilnic,/ în bu­că­tărie, pe stradă și în pat/ (haha, sub așternuturi decad imperiile, spuneam);/ carnea frumoasă și tânără,/ și timpul fără de timp/ și fără de suflet;/ ochiul de câine/ prin care ne-am privit înaintea dezastrului.../ S-au dus toți, s-au dus toate/ și punerea exactă a degetului pe rană/ nu va mai salva nici o corabie./ Hei, lume frumoasă!/ Și totuși,/ Ce se poate face/ cu un singur ochi,/ lipit de un singur geam?// Ci dă-ne nouă mai bine/ moartea noas­tră întreagă/ și nu ne mai alunga de la lumina inimii tale...”.

Referindu-se la poezia Marianei Marin, Mircea A. Diaconu relevă faptul că poeta „re­fuză biografismul frust, dar detaliază în linia unui descriptivism incriminator, inserat în ve­ritabile meditații ori în monologuri care implică vocea celuilalt eu, care ascultă. Fără a fi vorba strict de recuperarea biograficului, Mariana Marin scrie o poezie a asumării realului, dincolo de orice idee preconcepută. Tocmai de aceea, realul poate fi și sursa în­stră­i­nă­rii, și un mijloc de descoperire a sinelui mai profund. Oricum, revenirea la real implică de­se­ori o poetică, pentru că textul brut care permite actualizarea lui este și un refuz al literatu­rii percepute ca un mijloc de alterare și mediere”.

Situată între propria identitate biografică și identitatea ficțională, poezia Marianei Ma­rin se identifică cel mai bine cu o acută nevoie de autenticitate a ființei, dar și cu un sen­timent, difuz, de vinovăție, fapt subliniat și de criticul Gheorghe Grigurcu: „Lumea ră­mâne un deziderat neîmplinit, o rană a ființei care, cu toate strădaniile sale, nu poate a­tinge decât ipostaza unui plâns al nepotrivirii ontice. Fie că e proiectat dinăuntru în afară, fie că e proiectat din afară înăuntru, realul se relevă drept o «minciună», deci o pecetluire în veac a singurătății, cu atât mai acute cu cât se întrețese, în jocul discursului imagistic, cu utopia mundană (...). Socotindu-se «vinovată de construcția abisului» în fiecare lucru pe care-l atinge verbul, «vinovată și nătângă» pentru a fi «obosit în contemplație», Mariana Ma­rin cultivă o poetică substanțial solitară, solitudinea fiind aici implicată ca neîmplinire, ca melancolie a concretului, ca amar simțământ al unei existențe stigmatizate de negativ. «De­gradarea» e alibiul material al însingurării, după cum sorgintea sa morală, «des­părțirea», reprezintă un alibi al poeziei”.

Poezia Destin pune în lumină, în enunțurile sale contrase, lipsite de anvergură scripturală, dar atât de sugestive, o pasiune a esențialității, a dicțiunii liminare, cu atât mai ex­presive cu cât se remarcă prin relevanța notației concise, cu contururi restrânse la maxi­mum. Destinul pe care îl întrezărește poeta în versurile sale este rezultatul unei tensiuni între ființa umană și limitele impuse sau autoimpuse.

Arhitectura destinului omenesc, cu accidentele și relieful său sinuos e contrasă în a­ceastă poezie cu aer vag epic și cu o extrem de acută percepție a realului cotidian. Maria­na Marin privește realitatea cu extremă veridicitate, în regimul unui sentimentalism re­cu­les, mai mereu temperat de inserțiile lucidității, care au rolul de a ajusta patetismul, de a-l aduce la scara unui document afectiv și, nu în ultimul rând, uman.

Temperament mai degrabă retractil decât expansiv, Mariana Marin supune textul poetic la două operațiuni consecutive: mai întâi una de reunire a unor elemente ale realului, mai mult sau mai puțin disparate, și, mai apoi, o operațiune de revelare a unor sensuri subtextuale, ce se pot degaja din structurile și formele cotidianului.

Radiografia sentimentului iubirii, din poezia Destin, e realizată prin prisma contrastului dintre grația stării privilegiate a dragostei și coșmarul existenței de fiecare zi, cu doza sa de atroce, cu supliciul spaimei și teroarea indicibilă a cărnii: „Se iubeau/ dar nu pentru că se vedeau rar/ – așa cum s-a consemnat mai tîrziu./ Se iubeau pentru că aveau aceeași frică/ și aceeași cruzime./ Făceau lungi plimbări prin cartierele vechi/ și își înscenau unul altuia viitorul /praf și pulbere, praf...”.

Dramatismul poemului, conținut în aceste enunțuri lapidare, de o expresivitate rece, netrucată, de un dinamism scuturat de orice detaliu inutil, reiese și din neimplicarea eului lirc, ce are, de această dată, postura și statura unui spectator la un spectacol existențial derizoriu în aparență, dar plin de consecințe și sensuri profunde, în realitate.

Regizând propriul text cu ingeniozitate a dezimplicării și, în același timp, cu un pa­tos reflexiv ce exclude orice umbră de idealizare, de mitizare a „obiectelor” cotidianului, Ma­riana Marin figurează destinul sub specia unei „înscenări”, așadar a unui spectacol deri­zo­riu în care protagoniștii sunt figuri, jumătate umane, jumătate textuale, lipsite de orice aură metafizică, de orice dimensiune utopică, ființe ce își consumă existența în universul lor contingent, într-o lume a damnării și a absenței semnelor tutelare ale transcendenței. Ultima secvență  a poeziei („praf și pulbere, praf...”) proiectează destinul iluzoriu al ființei u­mane într-un univers apocaliptic, degradat și dezafectat, din care orice iluzie, orice de­mers compensatoriu ori utopic este absent. Vocația autenticității provine din perceperea, cu egală acuitate, a minciunii realului și a iluziilor amăgitoare ale livrescului, fapt observat, între alții, și de Octavian Soviany: „Refuzând în egală măsură minciuna scripturală și minciuna alienării, poemele Marianei Marin vor fi străbătute de un extraordinar patos al autenticității; ele aspiră să dea expresie, adeseori cu cruzime, violență și fără nici un fel de false pu­dibonderii adevărului nud și nerușinat al vieții, căci autoarea ridică faptul poetizării la coeficientul superior al unui act existențial, încercând să abolească orice linie de demarcație dintre viață și literatură”.

Poem al încercărilor inițiatice ale ființei în infernul cotidianității, poem al iubirii și al disoluției ființei în fața spectrului timpului, Destin se impune printr-o sintaxă abruptă, printr-un lirism al notației liminare, al laconicului încărcat de sens subiacent.

Între refugiul în textualism și asumarea directă a unei realități descentrate, poeta a știut mereu să găsească un punct de echilibru, un tonus temperat, prin care dinamica vizi­unii să nu cadă nici în capcanele descriptivisumului lipsit de anvergură simbolică, nici în ten­tația facilă a vizionarismului abstract.