Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (480-481) noiembrie-decembrie 2005

ARHEOLOGIA FRUSTRĂRII

de

Sorin BORZA

Post-comunismul sau cultura resentimentului

Orizontul politic al noii Europe trimilenare pare, pentru moment și în liniile sale ge­nerale, lipsit de provocări esențiale. Nimic spectaculos în consecvența cu care statele pu­ter­nic dezvoltate amendează derapajul „socialist” al candidaților la integrare. Atmosfera des­tinsă a parteneriatelor strategice între „profesorii de democrație” din Occident și mai să­racii lor discipoli din Est e un motiv de nedisimulată satisfacție pentru diplomația de la Bruxelles. Conceptul de integrare domină spectrul discursului politic de ambele părți. Is­toria Europei pare să-și fi regăsit aerul seniorial de odinioară. Și nu se găsesc azi prea mulți care să se îngrijoreze atunci când sub steagurile ei triumfătoare mărșăluiesc alături revo­lu­ți­onari de conjunctură, hoți de buzunare și dame de companie.

Dincolo de eforturile diplomatice și declarațiile comune stă echilibrul fragil între exigențele dure ale economiei de piață și așteptările nefirești ale unei populații obișnuite cu paternalismul guvernamental. Consensualitatea, așa cum ne-a obișnuit democrația, nu e niciodată o premisă rezonabilă. Europa are, ca orice familie reală, insatisfacțiile și frustră­rile sale.

Dincolo de retorica diplomaților, Europa rămâne o comunitate eterogenă, cu pozi­ții puternic polarizate. Cultura politică și problema ierarhiilor valorice rămân în „familia” cea mai veche a omenirii capitole tensionate. Există, din motive ușor de înțeles, un interes crescut pentru politicile culturale. Adică pentru zona unde se fasonează indistinct atitudini, etichete și tendințe acționale. Cultura e locul unde pretențiile de preeminență, control și exclusivitate își pierd orice legitimări. Alerta identitară a aspiranților la integrare își gă­sește aici concretizări inofensive și, ca atare, admisibile. Toleranța față de o cultură care nu exhibă lipsa principiilor e totală. Dar a avea princii înseamnă a angaja o atitudine. Ca exercițiu competițional care premerge confruntării ideologice, cultura anunță un trend so­cial și politic. În virtualitatea principiilor unei culturi propaganda a proiectat breșa de conștiință prin care se strecoară, iar și iar, ideologicul. Imperialismul tradițional al ideo­logiilor explicite a migrat (s-a camuflat strategic) într-un teritoriu unde înfrângerile nu anihilează la propriu inamicul. Și asta din motive de eficiență. Proba comună raționalității mi­nimale pare să fie, în zilele noastre, calculul și analiza cost-beneficiu. Nimic nu se a­runcă. Coșul de gunoi al istoriei e azi mai gol ca oricând. Nu fiindcă oamenii au făcu progrese în domeniul moralității, ci fiindcă au ajuns aproape de perfecțiune pe linia eficaci­tății și recondiționării.

Cultura cotidianului e forma sublimată a câmpului de luptă clasic. Cuvintele sunt ar­me care țin în frâu voințe. De aceea, pe câmpul de bătălie al culturii armele, (cu chipul lor nou) nu tac niciodată. „Controlul” și dominarea exercitată în numele unor valori legiti­mate cultural păstrează avantajul de a fi un demers silențios și fără riscuri investiționale ma­jore. Tocmai de aceea ideologia globalistă și integrarea ca ideal politic abstract ignoră de­liberat asimetria civilizațională și dizolvă interesat defazajul mentalitar (și implicit civili­zațional) al partenerilor. Despre „colonialismul creierelor” ca fenomen al epocii post-mo­der­ne (ori mai degrabă para-moderne) nu se vorbește decât sub presiunea consecințelor de­mografico-politice imediate. De cele mai multe ori efectele pe termen lung ale acestor fe­nomene sunt orchestrate atent în cancelarii neoficiale închiriate de noii plutocrați.

Statele Unite ale Europei nu mai reprezintă un ideal romantic. Coagularea politică a Europei e mai degrabă un artificiu de strategic. Și sunt o seamă de voci care au remarcat acest lucru încă din secolul trecut. „Nu contest faptul că Statele Unite ale Europei sunt una dintre fanteziile cele mai modeste din câte există și nu sunt solidar cu ceea ce alții au gândit sub aceste semne verbale. Dar, pe de altă parte, este extrem de improbabil ca o socie­tate, ca o colectivitate atât de matură ca aceea pe care o formează deja popoarele europene, să nu încerce a-și crea un aparat statal, prin care să concretizeze exercitarea puterii publice europene, deja existente. Așadar, dacă gândesc astfel nu înseamnă că sunt slab în fața soli­ci­tărilor fanteziei sau că sunt înclinat spre un « idealism » pe care îl detest și împotriva căruia am luptat întreaga mea viață.”1

„Instinctul puterii” e o trăsătură universală a speciei homo sapiens și nu necesită ca­dre specifice sau integrare clasic-instituțională. Europa unită e o formă comună de concretizare a acestui „instinct”. CulturaEuropei civilizate, în ciuda tuturor prejudecăților, e și o formă sublimată de putere. De la puterea culturii la cultura puterii a fost dintotdeauna (de la Platon încoace) un drum foarte scurt. În cultură orgoliile sunt întotdeauna mari pentru că în aria de influență a produselor culturii își află justificări subiacente puterea po­litică. Intelectualitatea modernă a înțeles să profite de pe urma statutului de „agent de influenț㔠în spațiul public.

Reorganizată în formula nouă a „grupurilor de prestigiu” intelectualii din Europa de Est joacă, în aparență fără rezerve, pe cartea integrării europene. Atitudinile pro-occi­den­tale au însă explicații dintre cele mai surprinzătoare cu atât mai mult cu cât managementul rficient al culturii implică declinarea oricărui interes politic imediat.. În realitate Occidentul e privit intelectualii din Est ca o șansă de a recupera prestigiul pierdut (șifonat grav) în perioada comunistă: mizând pe revenirea la „experți” adepții unificării europene văd în apropierea de Europa civilizată ocazia de a se repoziționa individual socio-politic.

Fiind în centrul lumii culturale, așa cum s-a însăilat ea în Europa de Est, intelectua­lii de succes patrulează posesiv spațiul academic și universitar. De aici până la penetrarea în politică e doar o chestiune de timp și proceduri. România cunoaște o serie de precedente istorice în acest sens. E de ajuns să trecem aici în revistă numele de rezonanță ale cul­turii române interbelice: Eliade, Cioran2, Nae Ionescu. Postura prolegionară în care se pla­sează (vrem, nu vrem) aceste voci remarcabile ale culturii nu reprezintă, în ciuda tuturor aparențelor, o chestiune pur conjuncturală. Noica și Eliade au îmbrățișat fără rezerve naționalismul generației lor. Și nimeni nu va crede că ei ar reprezenta excepția. Nu e greu de văzut cum mișcările politice radicale și-au rafinat bazele, cu rare excepții, în curente spi­ri­tuale întreținute în Universități. (În Europa de Est sunt de notorietate mai multe exemple. E de ajuns să amintim aici doar contribuția esențială a filosofului Patocka la schimbă­rile politice din Cehia.)

Notorietatea pe scena culturală și prestigiul academic sunt ingrediente ale succesului politic în fața unui electorat aflat într-o criză gravă de modele socio-umane. Aceste „tehnici de lansare” în spațiul politic sunt deja testate în câteva dintre fostele țări comunis­te. Ele nu se înscriu, ca proceduri, în logica imediată. Respectul pentru elite, (cele autentice și, în egală măsură, cele pretinse) nu se înrădăcinează într-o formă de înțelegere. De multe ori, tocmai aspectul etanș, „esoteric” al unui discurs produce respect. Faptul ca în plan istoric elitele protejate prin discurs „tehnic” se dovedesc viabile trebuie să îndemne la reflecție. Inclasabilul fascinează și acest lucru se întâmplă pe fondul preluării emoționale a stărilor de fapt. „Trebuie reluată, așadar, această problemă a locului raționalității în spațiul politic, sperându-se ca în același timp, reflecția politică să fie reînnoită în totalitatea sa. În particular, e vorba de identificarea, în cultura care servește drept referință pentru oamenii de acțiune și pentru politologi, a diferitelor straturi de idei amestecate, de întretăieri de i­ma­gini și concepte, cu scopul de a le evalua natura și funcția.”3 Dobândirea succesului po­litic se dovedește a fi mai puțin o chestiune de strategie rațională și tot mai mult o artă. A­ceastă constatare impune, dacă nu o nouă perspectivă asupra unei tranziții indisciplinate și mereu surprinzătoare, măcar o lectură mai fină și mai nuanțată a evenimentelor din ul­timii ani. 

Nu mai există un specific național al pașilor către putere. Globalizarea refuză în a­cest registru orice ieșire din pluton. Se poate vorbi chiar de un fel de rețetă a ascensiunii al cărei ingredient indispensabil pare să fie cosmopolitismul de conjunctură. Putem constata, e adevărat, un anume dadaism al revoltei care însoțește voința de schimbare. Dar a­ceastă simptomatologie aparent diversă e doar un „echipament”. Cultura, contaminată i­re­versibil de globalizare, echipează cultural idealurile revoluționare. Naționalismele își pierd farmecul în era informațiilor globalizate. Etnocentrismele clasice cedează teren în fața tehno-colonialiștilor fără naționalitate. Puterea, în formele sale actuale, cere „insula­ri­zarea” spațiilor producătoare de prestigiu, dar impune criterii noi. Naționalitatea nu mai reprezintă un argument. Afaceriștii americanii din Orient și miliardarii ruși de la Londra sunt locuitori onorabili ai aceleiași republici cinic-independente. Ei tratează cu delicatețe defazajul ideologic al informaticienilor din India și Pakistan de vreme ce, cu sprijinul lor, pot dezvolta afaceri transnaționale de succes.

„Republica insensibilă a Profitului” nu e interesată de frontiere decât în măsura în care acestea s-ar putea constitui într-o piedică în fața universalizării principiilor care îi animă pe funcționarii săi. Considerentele principale care animă dorința de globalizare (economică, dar nu numai) nu au nici un fel de conotație cultural-etică. Europa este solidară din necesitatea de a-și asigura un loc pe piața comună. Nu știm foarte precis ce anume ne unește. Încercăm cu disperare să înțelegem și să înlăturăm ceea ce ne-ar putea despărți. Și relativa concordie în privința acestei necesități e dovada cea mai clară că în ceea ce privește viitorul Europei optimismul e doar o formă de evazionism. Iar graba cu care se pune la cale Integrarea nu face decât să confirme existența unor temeri cu privire la o seamă de amenințări despre care nu se vorbește niciodată deschis. „Cel care m-a învățat că unitatea Europei ca societate nu este un „ideal”, ci o străveche preocupare constantă, a fost realismul istoric. Iar când se constată acest lucru, probabilitatea unui stat general european se impune de la sine. Prilejul care poate duce pe neașteptate procesul până la capăt poate fi oricare: de exemplu, o codiță de chinez ivită prin Urali sau un cutremur produs de marea magmă islamică.”4 Uniunea Europeană propune un discurs centrat pe argumente economice. Aici orice retorică a inamiciției e aluzivă și excesiv diplomatică. America nu are pudibonderiile bătrânului continent. Ea știe că Europa poate fi bănuită de multe, dar nu de inocență. Experiența milenară a Europei dovedește o convergență a proiectelor politice dincolo de orice morală supra-istorică. Și nu găsim nimic romantic în înverșunarea statelor candidate la integrare de a-și conecta sistemele de producție, administrația și legislația la normele europene. Consensul cu valorile consumatorismului occidental e un „mitem” întemeiat pe interese politice clare. Prejudecata supremației „culturii majore” (occidental-europeană) e vehiculată insistent și tenacitatea cu care se încearcă impunerea ei ține loc de argument.

Nu trebuie să deducem în mod primitiv de aici că orice normă proprie economiei piață, care poate pune în dificultate Estul, ar fi un atentat la morală. Nu sistemele, luate în sine, produc societăți inechitabile. Sistemele pot încuraja asumarea unor repere care le avantajează și servesc perpetuării lor, cultivă valori pe care le pot „oficializa” prin diseminare organizată și tenace. Rezistența sistemului la critică e naturală. Orice sistem sabotează dezbaterile directe și elucidarea propriilor anomalii. Istoria intră în cotidian prin poarta frustrărilor. Înainte de a schimba lumea, defavorizații subminează concepția generală asupra ei. În plan istoric ideologiile moșesc criteriul de separație între crimă și „pierderile colaterale”. În procesul de „negociere” a valorilor (politice și nu numai) oamenii confirmă sau descalifică diverse repere culturale și de civilizație. Acest proces implică investiții riscante și eforturi cu finalități incerte. Nu orice valoare cultivată cu asiduitate capătă girul masei. Ca orice preocupare nouă, managementul culturii are o latură experimentală. Între forma în care un anumit reper valoric e lansat pe piața de idei și varianta în care o valoare e asumată public există un ecart determinat multifactorial. Știința politică își propune identificarea și analiza acestor factori. Ei nu sunt ușor de identificat fiindcă, în mod frecvent și din rațiuni de eficiență, politicul e camuflat cultural, economic și social.

Intelectualitatea din Est nu a avut aproape niciodată inocența prezumtivă cu care a fost creditată în alb dincolo de Cortina de fier. Istoria dizidențelor din Est e mult mai tristă și, în orice caz incomparabil mai puțin spectaculoasă decât pretind jurnalele cenzurate sau eterica „literatură de sertar”. În realitate s-a practicat o formă penibilă de rezistență care întreținea prin aluzii alegorice speranța într-un iminent reviriment spiritual. Acest „Camelot” prezumtiv, plasat într-un viitor neprecizat era mai mult o temă literară și mai puțin un proiect istorico-politic cu șanse de concretizare în realitate. Orice dizidenț㠄culturaloid㔠nu reprezinta în perioada proletcultistă decât o variațiune obositoare pe tema clasic-mitologică a Vârstei de Aur.

Mulți istorici din Occident cunosc foarte puține despre anvergura și natura compromisurilor la care au consimțit o seamă de nume rezonante ale lumii literare din România.5 Prezumtive școli de cultură se dovedesc treptat a fi „famiglii” cu afinități (la rigoare) mi­nore, menținute doar prin forța convingerilor profitabile. Istoria a avut întotdeauna pro­bleme cu operaționalizarea conceptelor de „rezistență intelectuală”, „dizidenț㔠ori „to­le­ranță la sistem”. În această zonă (a interpretărilor evaluatoare) se petrec și azi marile de­turnări ale judecăților istoriei. Cine ar mai crede acum că intelectualii români au, așa cum se pretinde,  vreun avantaj de pe urma întâmplării că au trecut prin „experiența traumati­că, fabuloasă, a peste 40 de ani de comunism”?6

Dizidența nu produce soluții politice. Ea poate inspira teorii. Teoriile nu posedă (intrinsec) capacități determinative îndeajuns rafinate astfel încât să poată decide în mod ne­mijlocit la nivelul evoluțiilor social-istorice. (Structurile conceptuale deschid însă cu­loarele în spațiul cărora pot fi promovate public și asumate mentalități. Iar de la mentali­tăți la comportamente și acțiuni istorice pasul e inevitabil. Depinde însă în ce fel se face acest pas.) Intelectualii din Est sunt oricum am privi lucrurile, scindați. Demarcația o face gradul de implicare în structurile de comandă ale vechiului sistem. Implicarea merge de la formal și conjunctural la angajament efectiv în mecanismele active de represiune. Cei care au susținut în diverse formule represiunea au rămas ireversibil marcați de marxismul profesat de susținătorii revoluției permanente. Și asta e firesc de vreme ce „masele merg nu­mai la jumătate de măsură și trebuie să fie supuse stimulilor și presiunilor de o anumită in­tensitate. Aceasta este dictatura proletariatului care acționează nu numai asupra clasei în­vinse, ci și asupra indivizilor clasei victorioase.”7 Comunismul a deturnat istoria în Eu­ro­pa de Est. Acest lucru s-a întâmplat pentru că Marx a identificat instrumentele ideologi­ce capabile să potențeze frustrarea marginalizaților din cultură. Marginalizații aceștia s-au pus în fruntea unor forțe care ar fi acceptat orice sens pentru simplul motiv că, la momentul respectiv, nu aveau nici unul. Ca regulă, masele proletare erau supuse unei mobilizări eminamente emoționale. Ideologia era doar uniforma oficială a unor frustrări economice și civice.

Intelectualii formați la școala comunismului sunt de regulă, extrem de concesivi cu sub­cultura și kitsch-ul. Ca dovadă că valoarea ideilor e relativă la un interes ponderat so­cial. În buna tradiție a „revoluționarilor” de profesie comunismul din România a profilat un orizont al mediocrității caracterizat de o înclinație patologică pentru clișeu și limbajul de lemn. Au existat însă și câteva excepții notabile. Acestea nu aveau însă forța de a organiza la nivel macro o „epurare” eficientă a sistemului de pseudo-valori. Eforturile lor sunt ma­gistral parazitate de simulacre culturale, imposturi profitabile și retorisme direcționate. S-a încercat (în manieră diversionistă) acreditarea ideii conform căreia intelectualii din Ro­mâ­nia se complac într-o stare paramodernă. (sunt cu un picior în trecutul comunist și cu ce­lălalt, aparent, în paradisul consumatorist). Un astfel de amplasament e artificial și in­teresat. Para-modernitatea este cadrul ambiguu unde valori dintre cele mai contestabile pot fi manipulate de la o extremă la alta fără a trezi rezistențe și fără a provoca fracturi la ni­velul logicii colective (care funcționează mitic). Nu e foarte greu de aflat cine ar avea azi in­teresul să șteargă diferența între insatisfacția retorică a poeziei contestatare și singurătatea dureroasă a unui om care și-a plătit scump adevărurile proprii în arestul Securității Sta­tului…

Cantonați în orizontul rigorilor simbolice, responsabilii europeni pentru Europa de Est remarcă (plini de severitate) doar întârzierile pe care le înregistrează o serie de state din zona balcanică în ceea ce privește rata privatizărilor. Sunt și voci care acuză nivelul inacceptabil al corupției la nivel înalt. Aceste constatări sunt într-adevăr îngrijorătoare. Ele nu radiografiază în nici un fel motivațiile esențiale care împiedică sincronizarea unei părți a fostelor state comuniste la ritmurile politice și economice ale Europei occidentale.

Se înregistrează în zona statelor fost comuniste din Estul Europei o încetinire vizi­bilă a „ratei occidentalizării”. Nu e vorba aici doar de nivelul precar de trai. Defazajul eco­no­mic nu apare drept normă comparativă în mentalul colectiv pentru că reperele imedia­te lipsesc și în acest orizont. Oamenii nu contabilizează valori europene și declarații de principii, ci constată nemijlocit (cel puțin anumite categorii) o scădere dramatică a puterii de cumpărare și, implicit a nivelului de trai. Pe acest fond de sărăcire accentuată sunt ex­pli­cabile o serie de asociații mentale primitive de tipul: capitalism - exploatare; economie de piață - corupție, droguri, prostituție, șomaj; democratizare - insecuritate personală, inefi­ciența instituțiilor statului, infracționalitate crescută. Acest fenomen (de pierdere a încre­de­rii în valori și instituții cheie) ar trebui supus unei expertizări atente (filosofi, antropologi, sociologi, psihologi) pentru ca,  în timpul cel mai scurt să poată fundamenta o serie de mă­suri cu caracter politico-administrativ. Pentru moment centrele de cercetare din universități se află deocamdată, în cea mai mare parte sub controlul cvasi-total al „cripto-co­muniștilor de salon” și al fanilor „socialismului cu față umană”. Din nefericire toți aceștia sunt foarte departe de calitatea și rafinamentul intelectualilor stângiști din Franța anilor 50.

Pe de altă parte, nu este suficient de clar care sunt rădăcinile psiho-afective și culturale care întrețin (în România „paramodernă”) anumite rezerve față de norme și valori în lipsa cărora nu putem vorbi de o economie de piață funcțională. Trebuie să fie evident pentru oricine: statutul de economie funcțională de piață nu se câștigă printr-o simplă de­clarație a raportorilor europeni. Din păcate nici Occidentul nu cultivă consecvent criterii clare și unitare ale performanței. Consumerismul este în anumite state blamat intra muros (și nu fără anumite justificări), dar multe dintre societățile care se bucură din plin de el ar fi dispuse să ignore orice considerente de ordin moral pentru a avea în continuare parte de avantajele sale imediate. În Occident, justificarea teoretică a „războaielor antiteroriste” (Irak, Afganistan) apare destul de superficială chiar și în ochii multora dintre proprii cetățeni. În aceste condiții cetățenii din statele postcomuniste nu pot fi ușor convinși să ia lecții de democrație. Și rezervele esticilor par să fie, până la un punct, legitime.

În general, intelectualitatea din Est are un discurs pro-european. În această chestiune consensul pare absolut. Acesta rămâne însă un discurs de relevanță discutabilă câtă vreme nu poate fi identificată o soluție serioasă de compatibilizare a accentelor de ex­tremă stânga (rebotezate stângaci „social-democrate”) cu liberalismul ferm, indispensabil u­nei reforme economice veritabile. Liberală la modul declarativ, intelectualitatea ro­mâ­nească pare dezgustată de metehne social-democrate (=post-comuniste) dar contribuie (oarecum pasiv și inocent) la instaurarea unui sistem care nu cultivă și nu promovează valo­rile fundamental liberale. (Există o seamă de scriitori de notorietate și oameni de cultură care se implic㠄de la stânga” în politica națională…8

Cum gândește intelectualitatea în România și câte dintre valorile Europei occidentale și le asumă până la capăt nu s-a spus niciodată în termeni lipsiți de orice echivoc. Există indiscutabil apetențe nedisimulate către centru-dreapta. (s-a renunțat în sfârșit la pro­iectul „socialismului cu față umană”, proiect atât de drag, cel puțin într-o anumită pe­rioadă, președintelui Iliescu). Totuși accente nostalgic-stângiste revin obsesiv în discursul o­ficial. Intransigența acțională completează cu totul nefericit toleranța discursiv-retorică a luărilor de poziție politică din România. În politica Europei de Est se probează ca niciunde felul în care între romantismul de conjunctură și cinismul politic poate fi o simbioză per­fectă.9 Câte idealuri respectabile nu au degenerat aici în teroare și crimă ? Câtă suferin­ță nu s-a zămislit din credințele diafane ale unor torționari îmbătați de  logica impecabilă a umanismului marxist ? 

În mod cert, oamenii care au crezut într-o ideologie ori alta nu pot fi etichetați „prin proiect” diabolici sau sfinți. Putem însă inventaria constanta lipsă de consistență spirituală a oricăror „instrumente umane” ale terorii. Astfel de oameni pot fi ingenioși (și a­tunci răul atinge cotele sale cele mai înalte și  gradul maxim de pericol social) dar „in­teligența” lor socială capitulează dizgrațios în fața zidurilor „templului” puterii. Fascinația pentru putere (ca efecte ale sale, fiindcă asta e tot ce li se dă) îi împiedică să treacă la o ra­dio­grafie elementară a obiectului adorației lor. Și e limpede că orice privire, fie ea oricât de sumară, ar deconspira insanitatea unor astfel de idealuri. Că numărul acestor „instrumente” mizere rămâne nepermis de mare la mai bine de un deceniu după eliberarea de co­munism apare ca un simptom. România suferă de neputința de a se rupe de trecut. Inte­lectualii noștri își camuflează inabil frustrările încercând sa inventeze circumstanțe atenuante. Frustrarea născută din caracterul inscuzabil al lașităților individuale îi împiedică pe cei mai mulți să recunoască în jur (și să acuze) patologiile tranziției. Cultura politică din Ro­mânia suferă de un defazaj important. Europa semnalează în mod constant acest de­fazaj reacționând diplomatic pe teme cum este Integrarea Europeană, corupția și traficul de persoane. Explicațiile acestui defazaj nu se pot cantona într-un orizont pur economic.

Exista în România un spațiu cultural care a facilitat reașezarea doctrinară de la mijlocul sec. XX. O anume friabilitate a valorilor spirituale și o anume inconsistență nor­ma­tivă la nivelul culturii naționale au creat un avantaj de principiu pentru marxism. Nu știm cât de legitimă este observația lui B. Fundoianu care eticheta (la 1921) cultura română drept „o imitație, o maimuțăreală și o provincie a culturilor mari”. Mai degrabă ne apare justificată istoric pentru România sintagma „modernitate ratată”. Fascinația culturii interbelice pentru modele a sufocat apetitul pentru dezbatere și a radicalizat prin exacerbare va­loarea oricărui împrumut. Ceea ce venea de afară (de pildă de la Paris, ori de la Londra) era ab initio investit cu statutul de valoare a priori. Aceste habitudini nu au avut o influen­ță prea bună asupra mediului cultural românesc. Văduviți de vocația dezbaterii și a comba­tului argumentat intelectualii din România preferă comoditatea minoratului cultural. Cul­turile minore se prezervă în calitate de efecte ale excesului de autoritate. „Nu există cultură acolo unde polemicile estetice nu recunosc necesitatea de a justifica operele de artă.”10 Ratarea modernității în cultura română a creat spațiul optim pentru proliferarea și abilitarea ca valori a simulacrelor. Lipsite de consistența modelului copiile au invadat un spațiu cultural unde folclorul național era lipsit de vigoarea thymotică și prestigiul cultu­rilor mari. Revoltele împotriva diverselor modalități de „vasalizare” și a inconvenientelor cul­turii „second-hand” au fost firave și s-au acoperit de ridicol din pricina caracterului limi­tat al argumentelor care au fost puse în joc. Într-o formulă inspirată H.R. Patapievici vede cul­tura noastră prinsă între două forme de servilism: „servilismul unei sincronizări care ne a­nulează personalitatea și servilismul unei izolări care ne-o malformează.”11 Modelul sovie­tic marcat de „mistica tractorului” a reușit să suprime orice tresărire de orgoliu cultural. Ceea ce au înțeles foarte bine comuniștii a fost legătura intimă dintre suprastructură și cultură. „Suprastructura societății impune tipul de artă în care artistul trebuie (N.N) să fie e­ducat.”12 Această educare a fost o formalitate într-un spațiu unde erau prea puține convingeri de zdruncinat. Într-un teren practic viran, ideologicul a furnizat norme pe care le-a fixat profitând din plin de susținere instituțională.

„Ratarea” modernității culturale în România e un fenomen care a înlesnit apariția u­nei polarizări resentimentare a liderilor pe piața de opinie. Mitul „specialistului” (girat de mediul academic) a suferit o grea lovitură odată cu eșecul politic înregistrat de gu­ver­na­rea CDR în perioada 1996-2000. Creștin-democrația firavă și complet nepregătită pentru sarcinile complexe ale guvernării unei țări aflate într-o tranziție dificilă a dinamitat complet credibilitatea „specialistului” și a intelectualității care a acceptat să se angajeze politic. Acest eșec a facilitat prin transfer de imagine o diminuare tragică a prestigiului unor oameni care nu au oferit niciodată motive de îndoială în ceea ce privește competența ori pro­fesionalismul lor pe un anumit domeniu. De starea de suspiciune a publicului (pe bu­nă dreptate confuz) au profitat tribunii de ocazie, „învârtiții tranziției”, specialiști în comunicare, moderatorii de tot soiul, experții nimicului asezonat cu stil. Mizând pe carisma personală ori pe diverse rețete retorice „intelectuali de conjunctur㔠au semnat cu detașare i­res­ponsabilă divorțul public al intelectualilor cu o lume oarecum anacronică și resentimentară, dar lucidă și aproape rezonabilă în ceea ce privește așteptările sale.

Faptul că românii și-ar fi ratat modernitatea e privit azi ca un detaliu teoretic menit să pigmenteze o istorie și așa destul de cenușie. Prin comparație cu restul patologiilor care amprentează parcursul nostru istoric poate trece drept un exotism minor. Prin conse­cințele sale acest „detaliu exotic” este decisiv pentru actuala etapă caracterul culturii noastre de masă. Reperele culturale comune sunt puternic atinse de patina mediatică fără de care ele nu își pot negocia impactul public. Cultura de masă e produsă în laboratoare unde se reconfigurează interesat cadrele acceptabilității morale. În acest context își află explicația im­posibilitatea unor „reparații morale” în țările postcomuniste. Nu șochează inexistența unui restitutio in integrum sau nu mai mult decât absența unor norme rezonabile care să per­mită identificarea nivelelor de culpă. Comunismul a produs nenumărate victime, acest lucru e incontestabil. El nu a produs în mod proporțional călăi și vina acestora a fost is­pă­șită simbolic de dictatorul executat. Ceaușescu e (în mod simbolic) vinovatul absolut pentru teroare, înfometare și mizerie. Mai limpede spus: nu există responsabili pentru cri­mele regimului comunist de vreme ce nu există repere care să fixeze gradul de culpă al co­la­boraționiștilor și profitorilor regimului. Și dacă toată lumea e conștientă de faptul că Ceaușescu nu ar fi reușit singur să impună sistemul dictatorial, nimeni nu e în măsură să in­dice o procedură concretă prin care cei vinovați pot să fie trași la răspundere.

Faptul că trecutul comunist al anumitor indivizi trece drept irelevant sub specie etico-politică se leagă în mod direct de dificultatea de a abilita repere culturale într-un orizont unde nimic nu pare definitiv. În mod interesat și din rațiuni pur strategice fixarea reperelor rămâne (aparent) o sarcină lăsată la bunul plac (și arbitrariu) al omului-masă. „Omul-masă este omul a cărui viață e lipsită de proiecte și merge în derivă. De aceea nici nu construiește nimic, cu toate că posibilitățile și puterea sa sunt enorme. (…) Tocmai acest tip de om decide în epoca noastră”13 Aserțiunea rămâne valabilă cu amendamentul că omul masă este în acest debut de mileniu, profund îndatorat în ceea ce privește natura aspirațiilor și idealurilor sale, unor modele mediatice. Aceste modele sunt confecționate la comandă politică.

Atitudinea lipsită de discernământ moral a unor intelectuali români pe toată pe­ri­oa­da comunismului (de supunere, de multe ori activă) a devenit posibilă pe fondul lipsei acute de vertebrare prin exemple. Modernitatea ratată a culturii noastre e săracă în valori autohtone. Servilismul (cu extremele sus-amintite) a împiedicat procesul istoric de constituire a unor norme etice validate. În absența unei culturi cu pretenții edificatoare nu a fost po­sibilă tragerea la răspundere a unor frustrați care, prevalându-se de drepturi democrati­ce, își apără ambiția de a prelungi agonia comunismului în România. În acest sens, istoricul Daniel Barbu observa just c㠄Un ex-prim secretar județean comunist a fost plebiscitat președinte al României postcomuniste în 1990, 1992 și 2000, un fost lucrător de securitate a meritat să fie numit ministru de finanțe din partea Convenției Democratice anticomuniste, fără ca cineva să pună la îndoială îndreptățirea politico-juridică a unor astfel de promovări. Dacă au fost obiecții, acestea au fost marginale și nu au depășit stadiul de lamentație morală. (…) Prim secretarul-președinte și lucrătorul de securitate ministru se află astăzi la adăpost de orice instanță capabilă să le angajeze răspunderea politică sau ju­ridică. Ei – și alții asemenea lor – sunt martorii reprezentativi ai continuității dintre statul socialist și statul de tranziție.”14 Până la fixarea unor etaloane etice legitimate public intelectualitatea din Europa de Est poate jongla patetic mimând o convalescență de operetă. Cei mai mulți trăiesc aici frustrarea de a fi spus cu voce tare ceea ce nu trebuie și foarte puțini pe aceea de a nu fi spus la timpul potrivit ceea ce trebuia.

Această continuitate (tristă) la nivelul clasei politice, dincolo de diferențele ideolo­gice și de sistem, este posibilă pentru că prin manipulare mediatică direcționată a valorilor cultural-morale se induce o toleranță inexplicabilă în ceea ce privește supunerea (activă ori pa­sivă) față de comenzile de Partid. Nu este în nici un fel încriminată moral (și cu atât mai pu­țin penalizată) adeziunea formal-conștientă la comunism la acel sistem care a întreținut vre­me de jumătate de secol teroarea, mizeria și înfometarea. O mare parte dintre oamenii care au făcut parte din structurile politice și de conducere ale vechiului regim continuă să ocupe funcții de conducere. Fără un capital etic atent redimensionat pe coordonate cu a­devărat europene România nu poate aspira la o integrare veritabilă în Uniunea Europeană. Până la stabilirea clară a reperelor capabile să abiliteze valori cultura tranziției ră­mâne o cultură a resentimentului. Ea lucrează întotdeauna „împotriva a…”și numai din în­tâmplare „pentru…”. Intelectualii care își permit angajamente deschise în politică au di­ficultăți semnificative de păstrare a credibilității.  Orice act cultural cu pretenții de legiti­mi­tate socială este (interpretat drept) expresia resentimentară a unor frustrări abia disimu­late. Nu avem exercițiul minimal al respectului pentru trecut pentru că ne-au lipsit practicile eroice și bunele orgolii istorice. Culturile mari au vertebrat istoria istoria unor po­poare. Istoria împrumută culturii curajul de a se afirma în calitate de normă. Nu se poate face performanță în cultură fără respect al specificului culturii naționale și fără un mana­ge­ment responsabil al modelelor de prestigiu. Cultura „oficial㔠din România sprijinită fi­nanciar și administrativ de exponenții postcomunismului e o formă sublimată de arheo­logie a frustrării. Nimic semnificativ și nimic onorabil în orizontul unde se amestecă indistinct importuri formale și implanturi nefirești. Nici o cultură nu se validează în universalitate înainte de a învăța să se raporteze responsabil la propriile norme interne de valoare. Câtă vreme întâmplarea de a fi fost turnător cu acte în regulă rămâne motiv de frustrare în conștiința unei generații patologiile stalinismului se vor perpetua insidios și vor prelungi tranziția postcomunistă în Europa. Timpul care ne îngăduie lașitățile va purta în con­tinuare pecetea vinovată a unor impostori care idolatrizează cu metodă adevărurile pu­te­rii și ignoră din rațiuni mărunt-pecuniare puterea adevărului.