Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (479) octombrie 2005

ZILELE REVISTEI FAMILIA

Mimetismele literaturii române contemporane

 

Virgil DIACONU

Critica autistă și critica holografic㠖
două intrări în literatura matrix

 

1.0. Trei tipuri de gândire sau întâlnire în camera obscură

Având în față creațiile atât de diverse ale omului, constatăm că unele dintre ele nu ne sunt chiar atât de accesibile pe cât ne-am aștepta. Sau că ne sunt accesibile la modul su­per­ficial: a manipula o telecomandă nu înseamnă a cunoaște ceva despre ce este și cum funcționează acest aparat care ne bagă în casă războiul din Irak și surâsul Giocondei, pi­ra­mi­dele și manelele mioritice, televizorul. Scriu, acum, acest eseu pe tastatura unui PC de ul­timă oră, la care mii de specialiști au lucrat zeci de ani, dar sunt absolut în afara a ceea ce înseamnă toată această tehnică a calculatoarelor. Nu sunt decât un utilizator, la fel de mo­dest (incapabil) ca și omul rațional care știe să citească, dar nu are nici o emoție după lec­turarea acestor versuri, pe care le cităm din (înșelătoarea) memorie: „Organele sunt sfă­râmate, maestrul, / ah, e nebun, el suferă de întreg universul”.

Produse de una și aceeași gândire, creațiile noastre au anumite particularități, care le diferențiază puternic. Nu pot pune Missa solemnis lângă un ciocan… Și pentru că aceste creații sunt produsul gândirii umane, nu pot decât să presupun că însăși gândirea este di­ferit㠄în ea însăși”. De fapt, se cunosc trei modalități diferite de manifestare ale gândirii, trei tipuri de gândire: gândirea rațională, gândirea speculativă și gândirea imaginativă sau i­maginară. Vorbind despre cele trei tipuri de gândire vom înțelege că ele sunt aplicațiile di­ferite ale uneia și aceleiași gândiri și că tocmai caracterele aparte, specifice ale acestor a­plicații ne determină să vorbim despre trei tipuri de gândire…

Pe de altă parte, gândirea și, o dată cu ea, tipurile ei au două mari funcții: funcția creatoare și funcția receptoare, așa încât putem vorbi cu aceeași îndreptățire atât despre gân­direa creatoare, cât și despre gândirea receptoare.

 

1.1. Gândirea creatoare și opera umană

 Gândirea creatoare este autoarea a ceea ce numim operă sau creație umană. Tot ceea ce este în afara naturii, alături de ea, este creație umană. Lumea în care trăim este propria noastră operă

După tipul gândirii manifestate în creațiile, în operele noastre (gândirea rațională, spe­culativă, imaginară) și după destinația operelor distingem trei tipuri de opere (valori).

Operele practice – societatea, sistemul politic și cel economic, etica, bunurile, pro­du­sele tehnicii și ale științei etc. – sunt create de gândirea rațională și sunt destinate practi­cii sociale, existenței noastre practice, a tuturora.

Operele speculative – filozofia, studiile teoretice și critice, tehnica și știința, științele o­culte etc. – sunt produse de gândirea speculativă. Operele speculative, ca sisteme de ju­decăți, raționamente, ipoteze și atitudini care se constituie în marginea unui obiect natu­ral sau creat de om, sunt destinate cunoașterii acestuia.

Și, în fine, operele spirituale – mitologia, religia, artele (poezia, muzica, pictura, pro­za, teatrul, dansul, filmul) etc. – sunt produse de gândirea imaginară și au un scop pur spi­ri­tual.

 

1.2. Gândirea receptoare-evaluatoare

După cum am spus, gândirea rațională, speculativă și cea imaginară nu au doar funcție creatoare, ci și funcție receptoare: noi receptăm, înțelegem și evaluăm creațiile, o­pe­rele produse de om sau natură chiar prin aceste tipuri de gândire.

Cercetarea noastră va prezenta poezia și critica literară ca specii ale operei spirituale și, respectiv, speculative. Pe de o parte, vom încerca să semnalăm relația poeziei și a criticii li­terare cu tipurile de gândire ce le-au produs (gândirea poetică/imaginară și, respectiv, gân­direa critică/speculativă), iar pe de altă parte, relația lor cu tipurile de gândire care le receptează: gândirea rațională, gândirea critică și gândirea poetică.

 

1.2.1. Receptarea poeziei. Gândirea poetică 

Față de opera speculativă și rațională, opera poetică, poezia, a născut întotdeauna pro­bleme de receptare, datorită viziunii sale neobișnuite și a limbajului ei uneori straniu.

Să urmărim câteva imagini specifice poeziei și, prin ele, gândirii poetice: O stepă neagră sus; O stea era pe cer. În cer era târziu; Nu credeam să-nvăț a muri vreodată; Se-a­propie o pânză; De plânge Demiurgos, doar el își știe plânsu-și; Organele sunt sfărâmate, maestrul, / ah, e nebun, el suferă de întreg universul; Femeia mea de Parma; Singurătatea mea cu degetul pe trăgaci; Eu nu sunt altceva, / decât o pată de sânge / care vorbește; Ce­rul e mort.

Înțelegem noi cu adevărat aceste imagini?

Deținătorul Premiului Nobel pentru fizică al anului 1960 îi declara poetului Saint-John Perse, beneficiarul Nobelului pentru literatură:

- Poete, iartă-mă, dar n-am înțeles niciodată nimic din poezia pe care o scrii.

- Te iert. Nici eu nu am înțeles nimic din fizica ta!

După cum se vede, gândirea științifică pare a fi oarbă în fața operei (gândirii) poeti­ce, după cum gândirea poetică pare să nu aibă unelte pentru opera (gândirea) științifică. Ceea ce înseamnă că un tip de gândire nu receptează eficient operele produse de un alt tip de gândire, că datorită specificului lor (limbaj, simboluri, logică) tipurile de operă ră­mân, undeva, intraductibile pentru tipurile de gândire care nu le-au dat naștere.

Tipurile de operă și, prin ele, tipurile de gândire sunt parțial intranzitive, trecerea de la o gândire la alta poate să semene înțelesuri și judecăți false, iar uneori chiar discordie. Ne amintim că Platon îi dădea afară pe poeți din cetate, iar Constantin Noica vorbea despre artă ca despre niște cai de circ. Gândirea speculativă și gândirea rațională pot să ra­teze receptarea operei poetice, omul metaforic (despre care vorbea un poet-gânditor) poate să nu le spună nimic.

De ce se întâmplă aceste lucruri? De ce trece gândirea rațională prin poezie ca printr-o haltă de pește? Ce înseamnă, de fapt, a recepta poezia?

A recepta opera poetică înseamnă a înțelege sensul propozițiilor și frazelor, înseamnă a dezlega lucrurile „de neînțeles” ale operei, înseamn㠄a traduce” opera (sau numai unele din părțile ei) în limbajul gândirii raționale. Înseamnă a găsi echivalențe și corespondențe per­tinente limbajului poetic, limbaj care, lucrând cu simboluri, metafore și cu o logică a­par­te a lucrurilor, este nepertinent, absurd. Înseamnă a trece de la gândirea poetică la limbajul gândirii raționale, logice. Această trecere pare să fie chiar gândirea critică… Astfel, din O stepă neagră sus înțeleg că, de fapt, se vorbește despre noapte sau despre cerul înnorat de deasupra; În cer era târziu îmi comunică faptul că până și cerul, simbol al sacralității și veșniciei, este atins de timp, de timpul distrugător; Din Nu credeam să-nvăț a muri vreo­da­tă voi înțelege faptul că sunt determinat, nevoit să-mi accept condiția muritoare; Din Se-apropie o pânză voi pricepe că, de fapt, Se apropie o corabie; ș.a.m.d.

Toate aceste figuri de semnificație sau figuri de tip metaforic prezintă, simultan, do­uă sensuri diferite: un sens propriu nepertinent sau sens literal nepertinent, care este dat de cuvintele citite în litera lor (O stepă neagră sus.); al doilea este sensul sugerat de sensul pro­priu: sensul metaforic (Cerul înnorat), care este pertinent.

A recepta (înțelege) poezia înseamnă a prinde, deopotrivă, cele două tipuri de sensuri: înseamnă a înțelege și primi sensul propriu nepertinent ca emoție poetică, și înseamnă a desluși sensul metaforic, cel pertinent, care este sugerat de sensul propriu nepertinent. Dar ca să prind cele două sensuri, așadar ca să receptez opera poetică, în genere, eu tre­buie să posed chiar gândirea poetică sau deprinderile ei... A recepta opera poetica în­seamnă a gândi poetic, înseamnă a gândi în cheie poetică.  Abia pornind de la această gân­dire pot prinde (ca emoție poetică) sensul propriu (literal) nepertinent și îl pot interpreta, pot s㠄traduc” ceea ce poate că nu este de tradus. 

  Generalizând, pot spune că pentru a înțelege până la capăt, deci „fără rest” un tip de operă (creație), care este de fapt expresia unui anume tip de gândire, și ca să emit ju­de­căți pertinente (critice, de valoare) cu privire la opera pe care o am ca obiect eu trebuie să gândesc chiar în cheia gândirii care a produs acea operă. Altfel spus, lucrul pe care îl cere o receptare corectă este adecvarea tipului de gândire receptoare la tipul de gândire crea­toa­re care a produs opera supusă atenției.

 

2.0. Gândirea critică și critica literară. Papile poetice…

 Am vorbit până acum despre gândirea receptoare, pentru că gândirea critică, de care ne vom ocupa în continuare, este mai întâi o gândire receptoare, așadar o gândire care în­țelege. Care înțelege atât poezia, în genere, deci ființa, conceptul poeziei moderne, cât și poezia de care, în mod particular, se ocupă; iar această dublă înțelegere este esențială. Nu ne putem imagina o gândire critică autentică în afara înțelegerii ființei poeziei, în­țe­le­ge­re care întemeiază, în fond, punctul nostru de vedere cu privire la opera particulară pe care o avem ca obiect.

Dar gândirea care se dorește critică, așadar gândirea care își propune să înțeleagă, să cunoască poezia și să emită judecăți de valoare asupra ei, nu este de la sine critică. Ea poate să vină 1) fie dinspre gândirea comună, rațională, 2) fie dinspre gândirea poetică.

1) Am văzut mai sus că gândirea rațională (comună) ratează receptarea poeziei. În a­celași timp vom observa că cele mai mari pretenții critice, deci de cunoaștere a poeziei, le are gândirea rațională, care este atât gândirea dominantă (aparține celor mai mulți), cât și gân­direa „de bază”, de vreme ce toate limbajele „se reduc” la limbajul ei. Și totuși, împotriva impresionantului număr de capete în care sălășluiește, anumite lucruri, tocmai cele poetice, îi scapă. Prin gândirea rațională putem cunoaște, de pildă, mai toate lucrurile care pot fi cunoscute despre miere; dar gustul și puterea ei nutritivă, care sunt informațiile fun­da­­mentale despre miere, nu le putem „prinde” decât prin papilele gustative și prin or­ga­nele specifice.

2) Tot așa putem spune și despre receptarea (adecvată, optimă) a poeziei: noi nu pu­tem recunoaște și gusta poezia decât cu papilele poetice; dacă le avem, dacă posedăm gân­direa poetică, putem recunoaște și înțelege poezia și, mai departe, putem emite judecăți critice competente asupra ei. Altfel, nu putem să facem decât critica literară care, de regu­lă, se face.

Concluzionând, vom spune că 1) există o gândire critică întemeiată pe gândirea ra­țională, lipsită de sensibilitate și criterii poetice, critică ce își manifestă/exersează judecățile în afara criteriilor de valoare ale poeziei: critica rațională, comună, pseudocritica sau critica mediocră, și că 2) există o gândire critică întemeiată pe gândirea de tip poetic, capabilă să emită judecăți de valoare asupra operei: critica „poetic㔠sau critica autentică.

Toți cititorii de poezie și îndeosebi criticii știu că, la limită (după eliminarea nuanțelor), există poezie bună (de valoare) și poezie proastă (lipsită de valoare). Dar același lu­cru se întâmplă în critica literară: există critica literară autentică și există pseudocritica sau critica mediocră. Există o critică ce înțelege și emite judecăți în orizontul poeziei, a ceea ce este poezia cu adevărat, și există o critică în afara orizontului poeziei. În orice epocă conviețuiesc ambele direcții și ele sunt, ca și cele două poezii, într-o nesfârșită dispută.

 

2.1.0. Pseudocritica sau critica autistă și critica holografică 

 În continuare, vom da atenție mai cu seamă criticii care se practică pe scară mare, așadar, pseudocriticii. Criticii comune, raționale.

Există atâtea cazuri în care criticii vorbesc pe deasupra operei! Uneori, criticul ci­tează versuri bune, pe care le tratează ironic sau batjocoritor; alteori citează versuri proaste, pe care le găsește de valoare. Și într-un caz și în celălalt exegetul este în afara poeziei, a prin­ci­piilor și obiectivelor estetice ale poeziei; și oricât de bine și-ar stăpâni din punct de vedere stilistic discursul, oricâtă notorietate ar avea și oricâtă paradă de erudiție ar face el este incapabil să distingă o carte/operă de valoare de una mediocră. Adică lui îi lipsesc tocmai pa­pilele poetice, îi lipsește tocmai tipul de gândire pentru care l-am putea numi critic de poezie. Un critic, deocamdată sau pe veci, fără gândire poetică, deci fără organ poetic. Un autor a cărui operă poate fi atribuită pseudocriticii…

Întemeiată pe gândirea comună (rațională), care este lipsită de papile poetice, pseudocritica are două atitudini-direcții la fel de păguboase: pe de o parte, ea devalorizează poezia de valoare, iar pe de altă parte supraevaluează poezia minoră. Cu aceste chipuri ale ratării judecății critice putem vorbi despre critica autistă (devalorizatoare) și, respectiv, despre critica holografică (ce adaugă valoare).

 

2.1.1. Critica autistă

 După ce autismul s-a răsfățat cu o bună parte a poeziei moderne, cu osebire a celei postmoderne, el a pus stăpânire pe critica literară. Câteva din succesele lui în critică sunt semnalate, de pildă, de Al. Cistelecan în revista „Vatra“, nr. 1-2/2005.

Dar ce sens dăm noi autismului critic? Dacă bolnavul autist nu mai are nici o reacție față de mediul uman în care trăiește, dacă el nu mai răspunde la nici un stimul și la nici o valoare din ceea ce numim „realitate exterioară”, criticul autist ignoră realitatea poetică, deci principiile de valoare ale poeziei și, în consecință, discută despre opera poeti­că în afara acestor principii.

În condiții normale, așadar acelea ale criticii autentice, atunci când îmi propun să vor­besc despre o carte de poezie sau despre o operă poetică, discursul meu critic nu poate de­cât să aibă un fundal nevăzut – poetica, știința poeziei. Dacă judec o operă anume, dacă vreau să emit judecăți de valoare asupra ei nu o pot face decât dacă înțeleg gândirea de tip poetic, dacă cunosc principiile și obiectivele estetice ale poeziei, în genere, și dacă, având conștiința sau numai simțul lor, raportez opera pe care o discut chiar la ele. Pe ce altă cale aș putea afla dacă această operă este poezie, iar nu proză, operă dramatică, articol de presă, chitanța de la gaze sau factura telefonică?

Critica autistă este tocmai critica ce ignoră criteriile de valoare ale poeziei moderne și, ignorându-le, minimalizează operele de valoare, deci acele opere care, în sânul unei lite­raturi, merită atenție. Așa s-a întâmplat, spre pildă, cu poezia lui Eminescu, făcută surcele de o parte a poeților și criticilor optzeciști, așa s-a întâmplat, într-o oarecare măsură și mai înainte vreme, cu poezia lui Blaga și Arghezi, pusă în furci și ajustată cu secera. Însă oricâte cu­cuie i-am găsi noi astăzi lui Eminescu, să spunem, și asta în marginea poeticii moderne, a criteriilor poeziei moderne de valoare, de la romantici și până astăzi, nu putem susține că tocmai poetul care „suferă de întreg universul”, tocmai el „a întârziat evoluția poeziei ro­mâne cu cel puțin cincizeci de ani”, și nu-l putem trata ca pe „idiotul național” (Călin Vlasie, într-un interviu cu Daniel Corbu, Feed Back nr. 2/2005), când el este, de fapt, pri­mul poet român de valoare, în ordine istorică; când el este poetul care a deschis calea mo­der­nității în poezia noastră. Pus lângă el, contemporanul simbolist Macedonski, cel care scria în românește Nopțile lui Musset, nu se prea vede. După cum nu se prea vede nici co­horta contemporanilor care a negat aproape în întregime poezia eminesciană.

 

 2.1.2. Critica holografică

 Ignorând principiile de valoare ale poeziei și făcând criterii de valoare din criterii su­biective sau de grup, critica literară poate să minimalizeze o operă care merită atenție, deci să întârzie destinul favorabil meritat al unei opere de valoare, și aici vorbim despre critica autistă, după cum, ignorantă și coruptibilă, ea poate fabrica un destin favorabil u­nor opere mediocre – este critica holografică.

Critica holografică are ca obiect poezia minoră, iar actul esențial al acestei critici este supraevaluarea operei.

Vândută politicii vremii, critica holografică susține și impune generația prolet­cul­tistă și a realismului socialist sau îi apără și sponsorizează estetic, azi, pe servilii de ieri; în criză de valori fiind, trage la malul poeziei protoistoria poeziei (Mumulean, Cezar Boliac, Alecsandri, Goga, Coșbuc…); eliberată de presiunea politicului, ea acordă certificate de ca­litate poeziei de vorbe goale a generației aflate la putere la un moment dat în literatură, pentru că ea însăși face parte din această putere sau pentru că așteaptă să i se întoarcă gestul. Când nu avem poeți, noi fabricăm poeți. Pe mioriticele plaiuri, fabrica destinelor poe­ti­ce a funcționat și funcționează atât de bine încât ea a dus la crearea unui tablou cu totul fals al poeziei de la Ienăchiță Văcărescu la Eminescu, și de la Eminescu la ultima generație so­sită în literatura română, punându-se poezia minoră a protejaților politici, a strategilor și funcționarilor literari, a descurcăreților de tot felul înaintea poeziei. Nu avem (prea mulți) poeți, dar avem imagini de poeți, poeți “vizibili public”. Așa încât o atitudine moral-es­tetică nu ar fi de luat doar „în contra direcției de azi în literatură”, ci și în contra direcției de azi în critica literară.

Această atitudine ar avea, firește, zădărnicia ei, pentru că viața literară este guvernată de alte legi decât cele ale responsabilității estetice. Din momentul în care premiile lite­rare anuale ale celui mai înalt for literar – U.S.R. – sunt oferite, de cele mai multe ori, u­nor cărți de poezie mediocre, iar dicționarele generaționiste urcă pe soclu și poeți modești nu putem decât să constatăm două dintre modalitățile prin care se fabrică poeți, de fapt i­magini de poeți. Pe de altă parte, cronicile contrafăcute, zgomotul literar produs în jurul u­nei cărți, ieșirile regizate în public au și ele darul de a-i crea autorului și cărților sale imagi­nea unui poet de valoare, când opera sa este lipsită de valoare. Mai mult ca oricând, trăim într-o epocă în care lucrurile însăși sunt întrecute de imaginea ce li se fabrică; într-o epocă în care lucrurile sunt înlocuite cu hologramele lor. Poezia aflată la putere în epoca moder­nă (postmodernă…) din dealu-valea literară este, cu osebire, poezia creată de imaginea ce i se fabrică, este poezia holografică.

 

Știm că mai înainte la putere a fost poezia fabricată de propaganda comunistă: poezia oficială, a realismului socialist, care a slujit comunismul și care, datorită atenției exa­ge­rate ce i s-a dat de către P.C.R. și critica aservită, a pus pentru o vreme în umbră poezia neoficială sau tolerată. Acum, la putere este poezia fabricată de generație, editor, TV, autor, jurii și mai cu seamă de critica literară. Iar noi nu putem decât să confundăm imagi­nea, holograma, popularitatea autorului sau a operei cu valoarea, să punem semnul egal în­tre imagine (popularitate) și valoare... Nici nu mai știm dacă avem în față un autor auten­tic sau doar o hologramă de autor autentic, o poezie de valoare sau doar o hologramă de poezie de valoare. De aceea, mai mult ca oricând, vai!, ochiul nostru trebuie să fie cu adevărat educat pentru a nu cădea în cursa întinsă de fabricanții de imagini, de holograme, pentru a nu confunda produsul literar cu politica produsului, substanța cu imaginea atât de „profesionist” procesată a substanței.

 

3. Poezia mimetică și holograma ei

 Un poet de imagine, un poet holografic al acestor timpuri este Mircea Cărtărescu, au­tor care prizează intens poezie străină și băștinașă. Lipsit de o gândire poetică personală, el pastișează de pildă în volumul „Levantul” lexicul, temele, ritmul, rimele, sintaxa, simbo­lurile lui Eminescu și ale poeților preeminescieni, alcătuind cu materialul altora o epopee eroi-comică fără nerv poetic, cărturărească, prozaică, parodică, obositoare. Lipsit de o vizi­une poetică personală, autorul nu creează în spiritul poeziei moderne, pur și simplu, ci în spiritul poeziei altora. Imitarea modelelor poetice care au reușit deja este poetica marca M.C. A se conforma unui astfel de model, a-l imita, a-l prelucra în propriul lui spirit, a-l pa­rodia sunt câteva din verbele poeticii cărtăresciene, care, neavând o substanță și un stil pro­priu, apelează la modele poetice de baștină (Anton Pann, Eminescu, Ion Barbu etc.) sau străine – (Byron, Baltrusaitis, Borges). Câteva modele poetice ale secolului XIX și XX constituie, așadar, materialul din care el creează o epopee eroi-comică de secol XVII. În a­ce­st fel, cam totul este făcut dinainte în poezia lui Cărtărescu. Cărămizile moderne și planul clasic al construcției îi sunt date, lui nerămânându-i decât să-și construiască opera: opera postmodernistă.

Ca să găsim un drum personal, adânc, original în marele spirit al poeziei moderne, deci a poeziei de la romantici și până astăzi, ne-ar trebui o viață. Însă ce rost are atâta cău­tare, când  opera autorilor consacrați, aflată la îndemână, poate fi imitată cu ușurință? Pe de altă parte, gloria autorilor consacrați ne ferește de eșec și ne asigură succesul. Dar cu o­pe­ra făcută din piese străine ne aflăm chiar în inima teoriei postmoderniste care legiti­mează conceperea textului “poetic” din alte texte. Această teorie este foarte bine primită de către poeții leneși, tocmai pentru că ea umple golul pe care ar fi trebuit să îl umple propria viziune și originalitatea. Ea este teoria care legitimează împrumuturile și reașezările și, în fond, frauda literară. Teoria imitării/compilației textuale pare a fi lichidul amniotic în care se naște postmodernitatea, în care se nasc poeții care, lipsiți de drame, viziune, origi­na­litate și har nu pot decât să exploateze drama, viziunea, originalitatea și harul altora. Au­torul nu mai comunică cu viața (realitatea), pur și simplu, care ne nutrește sau care ne dă cu capul de toți pereții, ci cu operele vecine lui, imitându-le, transformându-le, amestecându-le, parodiindu-le. Acest mod de a concepe opera a prins nu numai la o serie (poate nu chiar așa de mare) de poeți, ci și la critica literară, care îl apreciază și face din el un criteriu de judecată estetică. Așa se face că autorul „Levantului” este plasat pe locul șapte în topul li­terar întocmit de 34 de critici poeților români din toate timpurile (România literară nr. 51-52/2004-2005) și este răsplătit cu Premiul Academiei și cu Premiul U.S.R. Ca dovadă că imitarea, plagiatul, parodia și pastișa au ajuns criterii de evaluare estetică.

Este teoria imitației/compilației textuale o teorie viabilă din punct de vedere poetic? O teorie care să îmbogățească poezia? Dacă poeții s-ar imita unul pe altul, atunci vom ajunge să producem, cu aproximație, unul și același text, una și aceeași operă. Compilația universală va naște, în fine, textul universal: cartea în care s-ar regăsi toate cărțile, toți au­torii. O operă pe care o vom semna cu toții, pentru că ea este un produs colectiv. O operă care va fi a tuturor și a nici unuia dintre noi. Ce individualitate, originalitate sau diversitate? Ce Trakl sau Pound? Ce Perse sau Arghezi? Ce Pessoa? Ce Eminescu, ce Bacovia? Și, mai departe, într-o altă artă, ce Da Vinci sau Matisse? Ce Kandinski, ce Braque? Dacă tot fo­losim aceleași cuvinte, de ce să nu ajungem la una și aceeași operă?

Firește, nu cred că vom ajunge prea repede în această Apocalipsă a poeziei. Poeții, cei autentici, încă mai cred în originalitate, împotriva faptului că poezia este făcută din aceleași cuvinte… Iată că din aceleași culori, Picasso face o altă pictură decât Da Vinci.

Ce este cu această teorie a imitării/compilației textuale? De ce suntem noi tentați să imităm operele altora, viziunea, simbolurile, scriitura și dramele lor? Îi imităm tocmai pentru că nouă ne lipsește o viziune, un set de simboluri, o scriitură; pentru că suntem lipsiți de drame sau pentru că ele nu pot căpăta încă un glas propriu. Atâta vreme cât vizi­unea nu te dă afară din casă, poți face poezie din poezia altora. La spiritele modeste, dis­po­nibilitatea pentru mimetism este mai puternică decât viziunea și originalitatea. Viziunea și originalitatea sunt rare și riscante, în timp ce mimetismul este comun, comod și sigur. Spi­ritele comune se hrănesc mai cu seamă din imitații și compilații.

Imităm opera altora, pentru că noi nu gândim poetic. O gândire poetică, o viziune pu­ternică te determină să-i dai atenție. O viziune puternică face explozie, ea nu are timp să răsfoiască operele altora, pentru a-și face din ele opera. Opera este în poet, în poetul au­ten­tic, și își cere drepturile. Teoria imitației/compilatiei textuale este îmbrățișată de autori modești, care potrivit dotării lor, nu pot decât să înlocuiască gândirea poetică originală cu me­lanjul textual. Imitarea și compilația textuală, opera comună, colectivismul sunt Apoca­lipsa poeziei. O Apocalipsă bine primită de critica zisă literară… Critică ce îi pune în top exact pe cei care merită acest lucru.

Nimeni nu ocupă un loc în top decât prin intermediul criticilor. Cărtărescu nu a o­cupat un loc în top decât pentru că a fost plantat acolo de critica holografică, al cărei act esențial este supraevaluarea operei. Poezia holografică este poezia modestă supraevaluată, ri­dicată în mod artificial de critică, public, TV la rangul poeziei de valoare. Este atribuirea unei valori pe care opera nu o are. 

Să mai spunem că poezia holografică este întotdeauna o poezie populară, de succes? Că în „vinderea” poeziei nu poezia în sine este importantă, ci imaginea ce i se fabrică? Că succesul, atâta cât poate poezia să aibă succes, nu vine dinspre calitatea poeziei, ci dinspre imaginea ce i se fabrică ei și autorului ei? În industria show-biz există cântăreți care au succes, deși nu au voce. Ei sunt în top pentru că vocea lor, prelucrată pe calculator, poate de­veni cu ușurință o voce de succes. Este menirea criticii holografice să fabrice „voci de succes”, autori de talia celui discutat. Adică să le ofere un destin holografic.

 

4. Lichidarea lui Eminescu și ascensiunea lui Cărtărescu

 Câțiva poeți și critici publicau, în anii trecuți, o carte care, dacă nu își propunea să îl scoată pe Eminescu din literatura română, intenționa cel puțin să dovedească mediocri­tatea poetului. Pe de altă parte, la începutul anului 2005 critica noastră îl găsea pe Căr­tărescu Mircea ca fiind cel mai important poet român contemporan – locul VII între morți și vii, în topul României literare, este totodată locul I între vii. Critica literară vede și acum în acest autor briliantul poeziei, deși, fie și numai printre optzeciști, se găsesc atâția poeți originali care să îi stea înainte.

Ne permitem să comparăm modul în care este receptat/evaluat de către pseudocri­tică Eminescu și modul în care este receptat/evaluat Cărtărescu, pentru că, deși aceste do­uă judecăți nu par a fi puse în mod expres în corelație, ele sunt, în fond, atitudini, judecăți e­sențiale ale criticii contemporane asupra unuia și aceluiași obiect, poezia. Astfel, de o parte avem judecata critică autistă, devalorizatoare, care fără să despartă apele de uscat a­proape că minimalizează și caricaturizează în bloc poezia eminesciană (mai nou, Eminescu s-a idioțit de tot!…), iar de cealaltă parte se manifestă critica holografică, așadar critica hi­perbolei, cea care urcă în topul poeziei realizările cărturărești sârguincioase, mai precis pas­tișa, plagiatul și parodia. Critica holografică este critica ce prelucrează, cu tehnica de ca­re dispune, vocea unui autor care cântă play-back. De pe un asemenea soclu nici nu se face să ratezi ocazia de a declara la televiziunea națională c㠄Levantul” a pus „o lespede de ne­ridicat asupra perimatei și obositei poezii românești”, după cum ne înștiințează Ion Stra­tan, în articolul „Cărtărescu și poporul”, din revista „Axioma” nr. 11/2004, și după cum de­clară într-un interviu poetul însuși.

 

 5. Poezia Matrix și destinul poeziei

 Modul în care poezia este receptată și evaluată de către receptor constituie viața în lu­me a operei sau destinul ei.

Critica autistă sau oarbă, pe de o parte, și critica holografică sau a sărăciei noastre co­lor, pe de altă parte, sunt atitudinile false, pe dos, care se pot lua față de poezia de valoare și, respectiv, față de poezia modestă, minoră. Una urâțește poezia de valoare, alta în­fru­musețează peste poate poezia modestă. Însă amândouă oferă operelor poetice chipuri pe care acestea nu le au. Pseudocritica (critica autistă și cea holografică), fie că păstorește niște minunății pe care nu le poate gusta, fie că face cadâne din moleșitele babe, ne propu­ne o poezie falsă, alta decât aceea care în mod real există: aceasta este poezia Matrix, poezia (li­teratura) în care, într-o bună măsură, trăim.