Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (479) octombrie 2005

ZILELE REVISTEI FAMILIA

Mimetismele literaturii române contemporane

 

Ștefan BORBÉLY

Mimetismul academic

 

Am optat pentru discutarea mimetismului academic (subiect aparent colateral ariei te­matice strict delimitate a dezbaterii care ni se propune) din cel puțin trei rațiuni:

– întâi, fiindcă fenomenul a devenit foarte vizibil după decembrie 1989, în cadrul pro­cesului de sincronizare a învățământului superior românesc cu tehnicile instituționale a­cademice practicate în Occident;

– apoi, fiindcă el poate fi abordat ambivalent, atât pozitiv, cât și negativ, întrucât nu toate formele fără fond ale universităților noastre funcționează așa cum și-ar fi dorit ctitorii lor, deși nu poate fi negat faptul că ele înghit fonduri care ar putea fi reorientate într-o altă di­recție, eventual mai profitabilă;

– și, în ultimul rând, fiindcă unele dintre inovațiile mimetice ale învățământului su­perior românesc influențează direct sau indirect viața noastră literară și substanța texte­lor care se produc în cadrul ei, măcar pentru faptul că majoritatea literaților noștri au tangență directă sau indirectă cu universitatea, predând într-una dintre facultățile ei sau fiind le­gați de ea prin programe literare sau de cercetare.

 

Sub aspect strict sociologic, fenomenul interdependenței dintre universitate și viața noastră literară poate fi explicată prin două condiționări.

Prima dintre ele e una biografică: majoritatea optzeciștilor și-au găsit, după 1989, re­fugiu profesional în universitate, determinând prin exemplul lor personal și prin activi­ta­tea literară pe care o prestează cariera unor generații succesive de „discipoli”. În mai pu­țin de două decenii, „învățăceii” șaizeciștilor clasicizați – priviți și acum, de către „ma­giștri”, ca scriitori încă tineri, imperbi, aflați la început de drum, deși în spatele lor se înșiră deja mai multe volume – au devenit „maeștri” pentru literații mai tineri, într-un context cul­tural și politic schimbat, însă, față de condiționările pe care el înșiși le-au trăit.

Formulând mai simplu: e vădit, acum, faptul că optzeciștii au dat, în marea lor ma­joritate, un răspuns estetic la revoluția din decembrie 1989, ocolind implicarea directă în actul decizional sau politic. Au construit reviste – unele: excelente –, au lansat grupuri de lu­cru, instituții și publicații academice, au racordat pe deplin cultura română la versantul prin­cipal al postmodernismului, transformând o realitate doar culturală într-o opțiune existențială, însă ei au perpetuat, prin preeminența acordată literarului, faptului estetic, escapismul politic al generațiilor anterioare. Punând fenomenul pe două talgere ale balan­ței, ajungem la o concluzie paradoxală: dacă escapismul politic al șaizeciștilor și al celor din ge­nerația ’70 a fost unul impus, ca rezultat al coercițiilor sociale, politice și de cenzură pe ca­re le-au trăit reprezentanții lor, în cazul optzeciștilor el a fost unul autoimpus, voluntar, a­les ca atitudine deviaționistă, prudentă, față de provocarea lansată de către un eveniment po­litic definitoriu (Revoluția din decembrie 1989).

În consecință, mimetismul cultural pe care îl trăim în zilele noastre îmbină inerția de­ja clasicizată a șaizeciștilor – marcată, măcar în exegeză și în critica literară, printr-o me­to­dologie în mare parte revolută, asincronă față de ceea ce se întâmpla la vremea respectivă în Occident – cu retractilitatea estetizantă a optzeciștilor, ceea ce aduce în discuție o chestiune foarte importantă: poate fi urmat exemplul estetizant, retractil, al optzeciștilor de către generațiile ulterioare, fără o alterare semnificativă a identității lor culturale? Nu le o­ferim, oare, acestora, un model atitudinal inactual, inadecvat la sensibilitatea existențială în care ele au crescut?

A doua condiționare e una economică, bugetară. Cum știm, inovația academică este, de foarte multe ori, o chestiune de bani, și experiența ultimului deceniu arată că se de­blochează mai ușor sume pentru tipuri de activitate (colocvii, simpozioane, publicații) care „copiaz㔠inițiative deja standardizate în Occident, decât pentru propuneri inedite, ne­cuantificabile prin precedențe, marcate de un grad sporit de originalitate.

Fenomenul – paradoxal în sinea lui, dacă îl scrutăm fără prejudecăți – se datorează în bună măsură standardizării relative a limbajului academic din Occident, care trăiește, azi, într-un soi de alexandrinism sintetizant, marcat de „keywords” și sintagme care se re­petă. Nu vreau câtuși de puțin să sugerez că acest fenomen de standardizare subiacentă a lexicului indică un soi de osificare ideatică sau o slăbire a inventivității spirituale, ci doar că în universitatea planetară a secolului XXI, adecvarea la cod este mai bine cotată decât ori­ginalitatea. De pildă, acum câțiva ani, era de neconceput ca un proiect academic serios să nu conțină numele lui Homi Bhabha sau Francis Fukuyama, pe când azi, dacă rostești a­ceste nume, ești privit cu condescendență, dar nu-ți iartă nimeni dacă nu ai citit-o pe Ga­ya­tri Spiwak sau dacă nu l-ai aprofundat pe Zizek. În redactarea lucrărilor trimise ca răs­puns la Call for papers, acest oportunism benign trebuie avut, și el, în vedere, fiindcă în caz contrar textul riscă să fie respins, fără măcar să fi fost citit.

Ceea ce vreau să sugerez, fără cea mai mică urmă de depreciere în glas, este c㠄satul glo­bal” în care trăim – sau, mă rog: campusul global, dacă ne referim la universități –, im­pune, prin cutume de interior proprii, reflexe tribale de solidaritate participativă. În acest context specific, „mimetismul” la care ne obligă cutuma planetară poate fi receptat, în universități, ca un mecanism benign, care urgentează sincronizarea.

Pe de altă parte, nu trebuie să ne ascundem după deget și să nu recunoaștem faptul că tocmai acesta e domeniul la care universitarul român e cel mai refractar, pe simplul mo­tiv că el se dorește a fi, și pe mai departe, „original” și „inconfundabil” în tot ceea ce în­treprinde. Dincolo de oroarea – întru totul justificat㠖 de înregimentare, foarte acută și azi la niște oameni care și-au făcut un titlu de glorie din „rezistența” adaptativă față de to­talitarism, rezistența la mimetism a universitarului român deja clasicizat (nu a celui tâ­năr, mai suplu și mai lucid!) își are explicațiile ei structurale, asupra cărora merită să ne o­prim preț de câteva paragrafe.

Prima dintre ele se datorează retardării metodologice a vocilor mari de până la Re­vo­luție. Cu minime excepții, notabile pentru raritatea lor, sensibilitatea noastră academică do­minantă de până la Revoluție a fost exersată pe texte interbelice, în vreme ce – de pild㠖 sensibilitatea corespondentă a colegilor noștri de la Budapesta, Praga sau Varșovia s-a e­xer­sat pe Kundera, Gombrowicz sau Esterházy etc. Marea „aventur㔠eretică pe care a trăit-o universitarul român în anii ’70-80 a fost aceea de a-i citi fragmentar pe Nietzsche, Spengler sau Jaspers, de a evita prudent unele cărți de Sartre sau Marcuse și de a nu trece dincolo de tematism sau structuralism. Am selectat, altfel spus, fondul conservator al inovațiilor oc­cidentale, și l-am oblojit ca pe un copil senect, dar drag, fericiți că nu ne face probleme.

Contracultura anilor ’60, postmodernismul incipient al deceniului care urmează, con­centrat în jurul doctrinei retoricii opresive a lui Michel Foucault, revirimentul lui La­can sau cybercultura deceniului 9 (William Gibson) au lăsat, în noi, urme marcante abia după Revoluția din decembrie 1989, odată cu venirea în universități a unei noi generații de formatori de opinie, care au generat un fenomen de resincronizare a culturii noastre la exigențele mult mai avansate ale Occidentului. Nu vreau să sugerez că fenomenele enume­rate mai sus nu fuseseră la noi cât de cât cunoscute – discutate evaziv, de pildă, în publicații academice de circuit închis, inaccesibile marelui public și studenților –  ci doar faptul că în momentul în care în Occident (și chiar mai aproape de noi, geografic) ele domi­nau viața publică prin efectul direct al unor realități existențiale, empirice, sociale, politice de­constructiviste, la noi ele erau receptate ca fenomene muzeale, devitalizate, fiind discutate cu o impersonalitate suverană și reductivă care le aneantiza, din start, impactul.

A doua explicație la care mă refeream este decantată direct din neofoiletonismul a­dap­tativ al universității filologice românești din perioada de după decembrie 1989. Acesta e un fenomen care merită să fie discutat în amănunțime, fiindcă el condiționează calita­tea universităților noastre umaniste la toate palierele, de la cel incipient, al selecției can­di­da­ților pentru studenție, până la cel superior, al doctoratelor – „gratulate” mai nou, cum pro­babil se știe, cu o lege de organizare discutabilă, contraproductivă. După 1989, în multe dintre universitățile noastre s-a produs o reconversie tipologică neașteptată, datorată in­trării la catedră a unor oameni – foarte însemnați din punct de vedere strict literar, de altminteri – cu o structură preponderent foiletonistică. Relativa inadecvare a creat, dincolo de mimetismele specifice inverse, și un climat de insurgență intrauniversitară, preluat, ca ideologie de împrumut, de către generațiile subculturale de mai târziu.

Pozițiile de putere pe care le dețin foiletoniștii în multe universități cu profil uma­nis­t din țară generează un fenomen de mimetism invers din cauza orientării structurale a a­cestor oameni. Planul lor referențial îl reprezintă publicistica literară, disciplina săptămânală a prezenței în arena literelor, impulsul reactiv spontan, prompt, grefat pe secvențe tem­porale scurte. Foiletonistul este, prin definiția structurii sale, un artist al efemerului. Sec­vența temporală scurtă, în care el gândește, modifică secvența lungă, întemeietoare, a com­portamentului academic tradițional. Nimic din cutuma academică occidentală nu susține o asemenea modificare de amprentă; în consecință, dintr-un reflex personal și identitar de autoapărare, foiletonistul academic practică izolaționismul internațional ca virtute, transmițând-o, infinit culpabil, discipolilor.

Un alt aspect al mimetismului occidentalizant, de asemenea foarte vizibil la nivel so­cial, este reprezentat de mercantilizarea excesivă a universităților, pe considerentul că în­vățământul gratuit este un anacronism într-o epocă preponderent contractuală, economi­că. Se invocă, de regulă, exemplul pragmatic al universităților de peste Ocean, unde toți stu­denții plătesc o taxă pentru serviciile academice de care beneficiază.

Consecința acestei permisivități mimetice o reprezintă suprimarea selecției sociale re­alizate prin intermediul examenului de admitere, ceea ce duce la modificarea radicală a sta­tutului real și simbolic al universităților, care încetează să mai fie instituții elective, capabile de a impune un standard social selectiv celor care doresc să le treacă pragul. Cum vom ve­dea, însă, există și unele nuanțe pe care le putem avea în vedere, însă nimeni nu poate nega că în momentul de față universitatea trece printr-o metamorfoză inadecvată pentru statutul ei de instituție a calității, tinzând să devină un prestator de servicii de masă.

Universitățile noastre au devenit „uzine” de făcut bani pe fondul mistificării gene­rale pe care o traversează societatea românească: mercantilizarea e, așadar, un reflex adaptativ, nu doar o cerință abuzivă. Este așa nu altfel deoarece afluxul monetar dispropor­ționat se explică prin faptul că există ofertă socială pentru acest tip de servicii: cercul e vi­cios, gata gresat, și se învârtește foarte bine. Dacă societatea nu ar susține proporția de 10/1 dintre studenții cu taxă și cei bugetați, nu s-ar ajunge la decalaje de efectiv atât de mari, care demonstrează și faptul că universitatea românească tinde să devină un în­vă­ță­mânt de masă, adică un simplu prestator de servicii.

Se ajunge în acest fel la banalizarea statutului academic, perceput de către mulți, în mo­mentul de față, ca pe o simplă continuare a învățământului liceal. Degradarea simboli­că a început, din câte îmi pot da seama, cu renunțarea la examenul de admitere. Până nu de­mult – sau chiar în regimul trecut –, examenul academic de admitere funcționa și ca un test social de calitate, ca un soi de filtru, prin intermediul căruia cei merituoși erau promo­vați în sistem, pe când cei mai puțini pregătiți rămâneau pe dinafară. Acest filtru social a dis­părut prin renunțarea la examenul de admitere, viciind catastrofal, prin ricoșeu – aspect pe care îl discutăm mai puțin! – credibilitatea profesională a învățământului liceal. Luați dosarele de admitere ale recenților intrați la facultate și veți descoperi că recrutăm stu­denți dintr-o pepinieră de genii, cum probabil n-a mai avut niciodată România: note de 10 pe linie, rar câte un 9, decalaje inexplicabile între media generală a liceului și media u­riașă a bacalaureatului, chemată să corecteze in extremis o indolență păstoasă, întinsă pe patru ani. Ajustându-și dosarul începând din clasa a IX-a, pentru a nu risca un eșec în mo­mentul opțiunii pentru o facultate, elevul de liceu învață repede c㠄totul se plătește”: în consecință, el își va plăti indolent și studiile universitare, într-un perfect climat de indife­ren­ță psihologică sau intelectual㠖 diploma să iasă, restul contează mai puțin, căpșuni în Spa­nia mai sunt.

Cel mai mult are de suferit, firește, vocația: auzi de absolvenți de liceu care și-au de­pus dosarele în 4-5 locuri diferite, prin nimic legate disciplinar sau tematic, doar din dorin­ța de a-și încerca norocul și de a putea spune acasă, când sunt întrebați, că au „intrat”. Dintre toate aspectele colaterale pe care le putem avea în vedere atunci când deplângem mer­can­tilizarea contraproductivă a universității, cred că acesta este cel mai grav: consimțind să devină învățământ de masă, universitatea românească a renunțat la statutul său de filtru so­cial, cu toate consecințele pe care această fatalitate „democratic㔠le incumbă. Pentru mulți români de azi, universitarul nu este decât un funcționar statal mai spilcuit, care are, și el, prețul său: plătești banul la casierie, cinstit, pe față, și-i cumperi serviciile contra chitanță, așa cum faci la orice tarabă. Degradarea capitalului simbolic al universității este pri­ma consecință a fuzionării cu masa, și de aici vin toate consecințele: disprețul politicienilor agra­mați față de învățământul superior, cota mică de la buget, salariile de mizerie, retardarea etc.

Ar mai fi aspectele empirice, concrete. Supradimensionarea anilor de studiu nu înseamnă câtuși de puțin o flexibilitate corespunzătoare în statele de funcțiuni, adică, mai pe românește spus: mai multe serii de curs și mai multe seminarii, ceea ce deschide, firește, po­sibilitatea mai multor posturi. În consecință, la efectivele mari, se pornește din start de la premisa că unii dintre ei nu vor veni la curs: dacă ar veni toți, n-ar avea bănci destule unde să ia notițe. Contactul dintre profesor și student e și el viciat, din cauza incapacității de a comunica personal, direct. Nici bibliotecile nu mai pot susține această afluență, din cauza numărului infim de volume, dar am auzit și de cazul fericit al unor „liste de aș­tep­tare” (ca la ambasade...) pentru citirea vreunei cărți mai rare, întinse pe segmente de timp de două sau trei săptămâni.

Mercantilizarea mai are și un alt aspect, infinit mai nuanțat, pe care nu avem cum să-l evităm, chiar dacă abordarea lui li se va părea a fi, unora, de-a dreptul cinică. Moder­ni­zarea spectaculoasă a unora dintre universitățile noastre, trecerea lor din faza mașinii de scris în faza Internetului, renovarea spațiilor de învățământ și înzestrarea lor cu cele trebu­in­cioase pentru o prestație cât de cât compatibilă cu ceea ce se întâmplă în Occident n-ar fi fost posibile în afara resurselor extrabugetare. Prin grija statului – cu „renumerația” de la buget mică... –, universitățile noastre ar fi arătat și acum, la un deceniu și jumătate de la Revoluție, ca niște hrube premoderne – așa cum mai găsești pe la unele catedre care nu sunt în grațiile puternicilor zilei. În consecință, chiar dacă deplângem un proces de­gra­dant, care ne afectează, se cuvine să acceptăm că el a generat și consecințe pozitive, de pe plat­forma cărora se poate lucra, se poate edifica. Suntem, azi, victimele de sacrificiu ale u­nui proces evolutiv vizibil cu ochiul liber, de care generațiile viitoare vor ști să profite.