Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (479) octombrie 2005

BIBLIOTECA REVISTEI FAMILIA

 

Crăciun BEJAN

Singurătatea și forma

 

Câte polemici nu s-au dus în jurul chestiunii armoniei și disar­mo­ni­ei dintre scriitor și opera sa? O etică a ra­portului dintre creație și existență za­ce în intervalul dintre păcat și gând, dintre faptă și idee, în sfârșit, dintre des­tin și spirit. Crăciun Bejan poate rea­bi­lita, prin izomorfismul structural ce u­nește ceea ce a fost și ceea ce a scris, mo­rala intelectualului român de sub toate vre­murile și-n blestemul tuturor con­diționărilor. Discret, auster, prudent, se­lectiv, retras într-o perifrază a vieții fără is­torie curentă, Crăciun Bejan a gândit în aceleași tipare în care a căutat să e­xiste: subversiv, arestând textul la do­miciliul ce refuza ideologia și contextul. A­proape cu metodă, afișând un er­me­tism al labirintului, paginile rămase de la el te resping, ca și cum drumul până la comoara bine ascunsă ar fi presărat cu cap­cane menite să taie poftele aventurierilor de pripas. Totul i-a stat împotrivă. Deloc dis­pus la negocieri cu zarafii discursivităților ideofore, a preferat să se replieze în co­tloanele astuțioase ale gândurilor adnotate, în lungi conciliabule cu singurătatea și dez­gustul bine chivernisit. Nu a avut răgazul calofiliei, pentru că, la fel cu marile spi­rite, nutrea față de sinele său cotidian o ironie distantă, abia catadicsind să se stre­coare printre clipe și dezamăgiri, înspre aparențe. Omul-fontă avea alter ego-ul livresc, umbra ce-i dădea, paradoxal, consistența ce alunga tentația suicidar㠖 omul-formă!

N-a apucat să publice altceva decât texte, eseuri supuse cenzurii, cu teme ce se sus­trăgeau cu dexteritate oricărei atingeri vinovate cu arpegiile oficioase. A murit, a­poi, mult prea repede pentru a mai apuca să recupereze și să dea seama, altfel decât în clandestinitatea trăirii solitare, despre ideile ce-i bântuiau gândirea, precum niște ob­sesii hrănite migălos, aproape maladiv. Numai că tocmai asta l-a salvat, în baza prin­cipiului pervers conform căruia tot ceea ce e patologic în vremuri murdare ține de-o soteriologie a rebour, de mântuirea prin refuz și ostentația subiectivității călătoare în spații dezinteresate de toxicitatea temelor atacate cu picamerele zelatorilor aflați, cool, la serviciu. Ascuns, dedat lecturilor „paralele”, Crăciun Bejan n-a contenit să me­diteze la ceea ce-l putea duce dincolo de gândirea viciată. Astfel a prins formă... forma. Toate ideile care se aliniau ca urmare a cărților citite și supuse criticii unui spirit ce nu-și permitea luxul clișeelor gata împachetate, hrăneau tentația de-a supune totul lu­cidității și fervorii în orizontul dramei umane. Maeștrii ce-l îndemnau să scrie erau sau fuseseră, în raport cu seculum, la fel de subversivi ca el însuși. Nietzsche, Dostoievski, Cervantes, Ortega y Gasset, Socrate sunt convocați cu stăruință să ar­gumenteze relația dintre realitate și formă, capacitatea spiritului de-a aduce la sine ceea ce în mod natural îi este străin și ostil. Forma, la Crăciun Bejan, este o căutare și o revoltă, o investiție a cărei raționalitate depășește aristotelismul de origine, înspre o iraționalitate a trăirii asumate. Din acest punct de vedere, insistența cu care este a­na­lizată drama terifiantă a lui Raskolnikov relaxează și dă profunzime conceptului de tra­gic, așa cum îl gândește Nietzsche, cu referire la eroii antichității. Modernitatea a impus o formă care aduce în prim-planul discuției, alături de destin, iar uneori chiar în dauna acestuia, chestiunea puterii și a raportului cu lumea demonizată de ran­damentul vieții: „Puterea este o entitate rațională care începe să se destrame încă din se­colul al XIX-lea, așa cum încep să se destrame în acea vreme toate entitățile pe care o­mul le-a construit. Destrămarea acestei entități este legată direct de destrămarea en­tității de putere divină pe care o semnalează Nietzsche, pe modelul căreia este placată pu­terea de ordin laic” (Crăciun Bejan, Forma, Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 1998, p. 199). Puterea se transformă într-o criză de putere, pe măsură ce este coruptă, în beneficiul omului modern, de tentația randamentului. Forma nu poate decât să-și asume precaritatea unui stadiu al Istoriei în care tensiunea dintre eu și exemplaritatea eului provoacă metastaze ale răului în chiar circuitele realității: „Neputința de a mai crea exemplarități”, scrie Crăciun Bejan în cartea citată (p. 144), „este caracteristică pentru eu tocmai datorită faptului că nu are cui să se înfățișeze pe sine, fapt ce anulează instinctul exemplarității”. Comunismul, care i-a încarcerat gândirea, dar nu a putut să o anuleze și să-i confiște o existență în palimpsest, este forma viciată, că­derea în marasmul ideii, existența ce transformă tragicul în dramă a viețuirii.

Osândit la eboșă, scrisul lui Crăciun Bejan a adulmecat forma fără a ajunge vreodată la un stil. Existența refuzată, cu datele de identificare modificate, a cenzurat tentația de-a așeza gândul în expresia convenabilă. Poate această strategie a im­per­fec­ți­unii a fost una asumată în mod prealabil, într-o armonică disarmonie dintre eul pro­fund și exemplaritatea deturnată și confiscată în carcasa anamorfozelor mincinoase. Grația nu are răstimpul să fecundeze forma, lăsând-o în căutările înfrigurate, a­ban­donate și reluate, în funcție de „comploturile” ființei speculative. Dar ceea ce se im­pu­ne este forța unei atitudini rebele, aceea de-a gândi fără intermedieri și spasme idolatre, într-un exercițiu al notațiilor în care eul subiectiv se expune originar. Mă­cinat de îndoieli profitabile, dispus la a merge până la ultimele consecințe, dar care niciodată nu se dovedesc a fi, cu adevărat, ultimele, Crăciun Bejan nu are ipocrizia in­fantilă de-a truca propriul raționament: „Creația formei a fost înlocuită de un gen de epigonism intelectual în care esențială este strălucirea artificioasă într-o convenție cum e cea spirituală, de exemplu, care nu mai spune nimic proiectului existențial al o­mului de azi și care  nu-i poate folosi nici măcar ca iluzie” (Forma, p. 220).  Omul a ie­șit din Formă pentru a intra în cămașa de forță a Prezentului. O altă axiologie îi a­com­paniază căderea, făcându-l să fie atât de con-form. Don Quijote nu mai e cu putință din banalul motiv că morile de vânt au devenit atât de subtile încât po­pulează, patetic și gratuit, lumea virtuală a Internetului. Cât despre Raskolnikov, am fost informați că a renunțat să mai ucidă dintr-un scop nobil. A aflat, între timp, că nu e corect politic!

Și-a savurat ratarea, bătându-și joc de clovnii succesului și a știut să tragă foloase cu­cernice din voluptățile periferiei. Sarcasmele lui erau atât de disimulate încât aveai senzația că e îngăduitor cu proștii. De fapt, nu uita nici o clipă de marele avertisment al deșertăciunii... Revăd ultima întâlnire cu domnul Bejan, cel ce a avut privilegiul de-a se lăsa bântuit de cele mai abisale angoase, cele ale recluziunii meditative. În colț, la doi pași de Nuiele. Palid, aproape cadaveric, se pregătea să moară. Indiferent, ursuz, pro­dusul evazionist al unui timp-poltron, gânditorul pe cont propriu a avut insolența de-a sfida orice stil. Subversiv până la capăt a ținut să tacă. N-am aflat, astfel, că forma nu are nimic de-a face cu Miss Ideea, că singura sa existență îngăduită se află în spațiul exclusiv al reveriei.

 

Florin Ardelean