Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (479) octombrie 2005

ASTERISC

de

Gheorghe GRIGURCU

O experiență fracturată

 

Se împlinesc, iată, nu mai puțin de patru decenii de cînd intram în redacția care pre­gătea apariția celui dintîi număr al Familiei postbelice. Din cînd în cînd timpul stă în loc și începe să fiarbă aidoma unui ibric cu cafea. Desigur, ceea ce s-a petrecut aparține fic­țiunii. Dar e o ficțiune hrănită din sîngele și carnea noastră, sublim parazit al vieții, care ne obligă la reciprocitate. Adică la simțămîntul că-n absența ei n-am putea exista nici noi. Fa­talmente sîntem concrescuți cu ficțiunea trecutului și cu cea a viitorului. Momentele de e­fervescență ale memoriei (amintiri, regrete, nostalgii…), ca și cele ale proiecției în viitor (spe­ranțele) au rostul de-a ne trezi din automatismul prezentului (timp brut, inform, măr­ginit și implacabil), idealizîndu-ne, pacificîndu-ne, purificîndu-ne, așa cum se-ntîmplă și în ca­zul ficțiunii estetice. Dacă arta se străduiește a nu imita viața, viața se străduiește cu sau fă­ră voia noastră, a-i călca pe urme…

Așadar: în toamna lui 1965 se înjgheba colectivul care-și propusese, în acel moment de liberalizare ce n-avea să dureze, resuscitarea revistei lui Iosif Vulcan și M.G. Sa­ma­rineanu. În fruntea sa fusese numit Al. Andrițoiu, poet cu har și ins carismatic, deci o captură cu atît mai prețioasă pentru regimul comunist care-l folosea din plin și de care se fo­losea deopotrivă. La dreapta sa se aflau secretarii generali Stelian Vailescu și Ion Popovici (cel din urmă a deținut o funcție efemeră, fiind izgonit în cel mai scurt timp de presiunile celui dintîi, deasupra căruia se afla, în mod evident, măcar cu un cap intelectual). În curînd a apărut și un redactor șef adjunct, în persoana cerchistului Radu Enescu, importat din Cluj, mai exact de la Tribuna unde lucrase  cîțiva ani, de asemenea într-un post de con­ducere. Remarcabila-i cultură în speță filosofică, purtînd o amprentă nemțească, se al­toia pe o ființă ciudată, fluctuantă la culme. Caustic și conformist, spiritual și obedient, a­mi­cal și cinic, dădea impresia unui cîntar care, balansîndu-se fără-ncetare, nu putea cîntări ni­mic. Informația pe care am primit-o recent, cum că ar fi fost dependent de droguri, ar pu­tea lămuri pînă la un punct lamentabila sa inconsecvență. Restul redacției se împărțea între ,,tineri” și ,,zimbri”. ,,Tinerii” eram noi, cei ce nu împliniserăm încă 30 de ani. Du­mitru Chirilă, inteligență calmă, plin de tact, dibuind mereu făgașul unor medieri, al unor ar­monizări; Mircea Bradu, veșnic agitat, avînd o mie și una de treburi de serviciu, în oraș, în țară, în univers, Franccois Pamfil, personaj aristocratic, sceptic probabil dintr-o disimulată neîncredere în sine, debordînd de sarcasm spre a-și lua revanșa asupra lumii, Ion Iuga, flă­cău iubăreț, naiv-ambițios, simpatic foc, ce se proclama într-o poezie ,,cel mai frumos băr­bat din Nord” și subsemnatul. ,,Zimbrii”, care va să zică cei doi seniori, Nicolae Balotă și Ovidiu Cotruș. Abia ieșiți din detenție, ne înfățișau, pe lîngă prestanța cărturărească și stră­lucirea speculativă revărsate într-o bogată oralitate, și acea aură dramatică a experienței de viață in extremis, acea notă de sfidare a sistemului totalitar care nu putea decît să le spo­rească magnetismul. Deveniră, firește, mentorii noștri: Balotă, mai pozitiv, mai pragmatic, ur­mărind prin stilul său de viață strict organizat și laborios, țelurile împlinirii unei opere și ale unei cariere, Cotruș mai boieros, neobosit causeur, dedulcit la o boemă salubră în ca­re mîncarea îmbelșugată ținea locul excesului de băutură, mai puțin activ de bună seamă din pricina unei boli grave contractate în temniță, care avea să-l răpună prematur.

În ce mă privește, nu ezit a aprecia angajarea mea la Familia aflată pe pragul nașterii drept unul dintre evenimentele importante, poate chiar cel mai important al vieții mele. De la terminarea facultății, în 1958, intrasem într-o fundătură din care aveam simțămîntul că nu voi mai putea ieși. Nu numai că n-am ajuns redactor la una din revistele clujene, astfel cum nădăjduisem cu candoare și cum de altminteri mi se promisese, dar nu mai pu­team publica nimic. Fusesem ,,demascat” de către cîteva influente condeie proletcultiste drept poet ,,idealist”, ,,mistic” și un ,,critic de salon” și ținut, așa cum se cădea, într-o carantină ideologică ce risca să nu mai aibă capăt. Plimbat de la un loc la altul, la periferia în­vă­țămîntului orădean (funcția mea inițială fusese cea de profesor la un curs de ucenici-vîn­zători, pregătiți pentru comerțul sătesc, plătit cu ora și nevoit, în consecință, a-mi reînnoi an­gajarea prin căciuleli trimestriale la autorități), trăiam zile amare. E lesne de înțeles că so­licitarea venită din partea lui Al. Andrițoiu mi s-a părut un soi de înviere. Oricît de mult m-a dezamăgit ulterior, îi rămîn recunoscător bardului cu statut ambiguu pentru că mi-a des­chis drumul în literatură pe care-l urmez pînă-n prezent. Chiar dacă, într-un fel, încă su­port consecințele înlăturării mele nedrepte din redacția mensualului orădean (altfel cum s-ar explica faptul că locuiesc în Amarul Tîrg?), consider că acest rău este contrabalan­sat de putința de a-mi împlini chemarea, de a-mi identifica viața cu truda literară.

Dar să schițez cîteva aspecte ale perioadei 1965-1974 în care m-am bucurat de mă­gulitoarea calitate de redactor al Familiei, de atunci unul dintre cele mai bine cotate perio­dice literare ale României. Doar în primul an m-am simțit, ca să spun așa, în condiții de nor­malitate. În acel răstimp inaugural, Andrițoiu se ocupa direct de revistă, aflîndu-se me­reu între noi, punînd umărul la toate treburile, inclusiv la cele din sfera tipografiei. Spirit perspicace, cu intuiția valorilor (oportunismul său acut constituia un comportament a­su­mat ca atare, care nu-i eclipsa complet dreapta judecată, exprimată în particular), știa să ne stimuleze scrisul și să țină-n frîu veleitățile păguboase. Însă de cînd și-a sporit absențele, a­jungînd a locui aproape tot timpul la București și întreprinzînd foarte numeroase voiajuri peste hotare, veleitarii au început a-și scoate capul și a-i prigoni pe cei ce le stăteau în cale. Existau redactori care-și petreceau mai multe ore în anticamera activiștilor de partid  și de la ,,cultură”, unde se țeseau diverse intrigi și se lansau nu puține calomnii, decît la masa de lucru. Cel mai nociv era neîndoielnic Stelian Vasilescu. Mediocru și prezumțios sub o mască de om devotat revistei (în realitate urmărea a o monopoliza în beneficiu propriu), se încercase în mai toate genurile literare cu rezultate dintre cele mai modeste. Drept care și-a concentrat tirul răutăților asupra celor pe care, deoarece erau mai apreciați pentru scrisul lor, îi percepea drept…rivali naturali.Din capul locului au fost vizați ,,zimbrii”. În ciuda prestigiului lor, aceștia s-au pomenit nu peste mult timp eliminați din redacție, Ba­lotă printr-o cu totul neașteptată adresă care l-a șocat, iar Cotruș printr-o pensionare către care a fost împins de atmosfera tot mai greu respirabilă ce se crease. Pentru ca lectorii pre­zentei însemnări să înțeleagă mai bine de ce gen erau metodele întrebuințate împotriva in­de­zirabililor de către Stelian Vasilescu, ,,secretarul general de redacție”, care, în urma unei co­recturi intervenite ,,de sus”, pentru ca în România să nu existe decât un singur ,,secretar general”, a devenit, spre dezolarea sa, pur și simplu ,,secretar de redacție”, voi menționa cî­teva. Deși aveam cele mai numeroase texte apărute în revistă (cronici literare, poezii, a­forisme, note polemice, felurite articole, într-o etapă și poșta redacției) și dobîndeam laude pentru conștiinciozitatea corecturii efectuate, eram cu regularitate omis de la rubrica ,,premieri”. ,,Primești și așa bani în plus la onorarii, mi se spunea pieziș, de ce să nu cîștige și cei care scriu mai puțin?”. N-am fost niciodată cooptat în ,,delegațiile” redacționale care ple­cau peste hotare, iar când veneau la Oradea oaspeți străini mă vedeam omis de la pro­gra­mul ce li se consacra. Într-o bună zi, în care a trebuit să merg urgent la dentist, am fost amendat din salariu pentru… ,,absență nemotivată”, cu toate că nu aveam ore fixe de pre­zență la redacție. Cu prilejul unei întîlniri a membrilor Cercului de la Sibiu în orașul în care a luat naștere Cercul, la care fusesem invitat din vreme și la care aș fi dorit mult să par­ticip, m-am trezit încărcat intempestiv cu atribuția ,,de serviciu la tipografie”, deși nu era rîndul meu. Bineînțeles, numitul Stelian Vasilescu nu ținea seama vreodată de reco­man­­dările subsemnatului în legătură cu sumarul revistei. Dimpotrivă, acele ,,materiale” pe ca­re le avizam favorabil aveau cele mai puține șanse să apară. Ș.a.m.d.

În fine, după nouă ani de șicane și hărțuieli de tot felul, Stelian Vasilescu, susținut de cîțiva culturnici care jurau pe politica partidului și pe cultul, aflat în deșănțată ascensiu­ne, al marelui său cîrmaci, a trecut la ultimul act al răfuielii. Deși, în fond, a fost o decizie a organelor de partid, montate însă cum se cuvenea. Împreună cu graficianul și criticul plastic Francois Pamfil, incomod și el printr-o conduită independentă și prin limba sa muș­cătoare, am fost dar afară din redacție pe motivul ,,reducerii schemei redacționale”. Ce ,,reducere”? După ce criterii? ne-am întrebat. Răspunsul, un răspuns onorabil, n-a fost po­sibil. Cîteva persoane, apărute cu ani buni în urma noastră în componența redacției, ca­re n-au strălucit în creația literară nici înainte nici după acea împrejurare, au rămas. Ba chiar corectorul a fost avansat redactor! Abilul Andrițoiu se afla în acele săptămîni fier­binți, ca din întîmplare, într-o călătorie în Canada (nu e deloc exclus ceea ce s-a afirmat cu insistență și anume că era purtătorul unor epoleți invizibili, precum Valentin Lipatti și, de­sigur, și alți scriitori!), iar Radu Enescu, în loc de-a ne susține, se prăpădea de rîs ca în fața unui spectacol umoristic. Nici o urmă de colegialitate nu s-a manifestat cînd am ajuns în impas… Substratul dublu al măsurii represive era clar: ,,lipsa de atașament față de partid”, faptul că nu-l citez niciodată pe ,,tovarășul Nicolae Ceaușescu”, conturau mobilul său i­deologic (mi-a fost comunicat cu discreție de dactilografa care trăsese cu urechea la con­vor­birile ,,șefilor” și ulterior confirmat de Vasilescu), iar resentimentul visceral ce mi-l purtau culturnicii și politrucii, nu o dată ratați literar, în frunte cu mișelul Stelian Vasilescu, re­prezenta mobilul personal. În pofida mult trîmbițatei pe atunci ,,etici și echități comuniste”, document demagogic între atîtea altele ale ,,epocii de aur”, nu mi s-a răspuns la nici u­nul dintre memoriile de protest pe care le-am adresat oficialităților. Abuzul se cufunda în tăcerea ilegală chiar sub unghiul reglementărilor în vigoare în acei ani de nouă ,,strînge­re a șurubului”. În cele din urmă, întrucît devenisem incomod prin insistența de a mi se da o explicație, am fost obligat, sub amenințare, să părăsesc orașul de pe Crișul Repede. Oraș în care bîntuie fantasmele tinereții mele, în pămîntul căruia sper să mă întorc și eu în clipa sfîrșitului trupesc, alături de cei dragi.

N-aș putea rezuma mai expresiv perioada Familiei din traiectul meu biografic decît ci­tînd cîteva versuri ale lui Lucian Blaga: ,,De pretutindenea suflînd un vînt / Ne întețește-o clipă nimbul / Ce-l dobîndisem cu-ntîrziere / Ca să ni-l pierdem prea curînd”.