Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (471) Ianuarie 2005

CRONICA PLASTICĂ

Constantin Blendea

 

Expoziția retrospectivă a pictorului Constantin Blendea se constituie într-un eveniment referențial pentru peisajul artelor plastice din România anului 2004 generat, pe de o parte, de împlinirea de către artist a 75 de ani de viață, iar, pe de altă parte, de valoarea creației acestuia.

Pictura lui Constantin Blendea s-a distins, încă din primii ani de după absolvirea Școlii Superioare de Arte Frumoase din București, prin afirmarea unei formule plastice personalizate, ce a și-a propus să valorizeze sentimente. De atunci și până astăzi, pânzele purtând semnătura lui Constantin Blendea mărturisesc despre un suflet abandonat reveriei, mereu tinzând la comuniunea cu universul, cosmic și pământean deopotrivă. Urmarea a fost consolidarea unei viziuni estetice ce a mizat întotdeauna pe ideala armonizare a formelor și culorilor, unui stil Blendea, pe care cu îndreptățit orgoliu îl invocă artistul, ce se definește prin accentul pus pe puritatea conturelor care dau identitate părților aparținătoare compozițiilor, prin orchestrarea cu delicată sensibilitate a gamelor cromatice – calde și reci – sortite fiecărei lucrări în parte.

Eleganța configurației structurilor grafice rezultate, precum și subtilele asocieri tonale s-au transformat în reguli ale creației lui Constantin Blendea, pe care le-a respectat și le-a gestionat cu măiestrie. Cum, la rândul lor, subiectele preferate de pictor, unele reluate constant, s-au impus, și ele, ca și condiție de temelie pentru statornicirea vocabularului plastic și ideatic asumat de artist. Aripile, Zborul au devenit leit-motive care l-au stimulat pe Constantin Blendea în a plăsmui o lume ce a avut și are drept țel invariabil atingerea unei stări de grație eliberate de ingerința  concretului imediat.

Nimic nu se află la voia întâmplării în realitatea microcosmosurilor vizualizate de artist. Elementele ce dau consistență imagistică compozițiilor se ordonează firesc în intimitatea acestora, în consens cu tensiunile creatorului, cauzând, în cele din urmă, regăsirea de sine. O regăsire de sine care transpare din punerile în pagină ce se află pe simezele Salonului de Onoare al Muzeului Țării Crișurilor și care acum se oferă întru desăvârșirea noastră spirituală.

Aurel CHIRIAC

 

* * *

 

La un artist avar cu profesiunile de credință, cumpănindu-și strîns fiecare explicație,  întrebările care se impun, singurele pe care le tolerează, n-au în vedere vagul proiectelor, unde se pot facil adăposti complezențe față de sine. „Viitorul? nu-l știm”  îmi declară, fără vreun răsfăț dubitativ, pictorul Constantin Blendea. „Dar știm de unde venim”, adaugă el îndată, în timp ce mînuiește calm, în atelier, spre a mi le arăta, pînzele ample alcătuindu-i statornicia.

Pune un firesc sever într-un atare ceremonial, nu se lasă ispitit de acel narcisism dezinvolt căruia, de atîtea ori, îi sucombă artiștii. A ști de unde venim înseamnă, desigur, mai mult decît a răspunde unei curiozități anecdotice. Pentru pictor, spune el apăsat, o liniște profundă izvorăște din această limpezime. Și, pe cît înțeleg, o stare astfel dobîndită nu-i redevabilă unei perspective limitate, redusă la accidentele propriei biografii. A ști, în accepțiunea invocată de Blendea, implică asumarea unor mai vaste rosturi, operînd rămuros, cuprinzător și trainic, aidoma unei filogeneze.

În ce-l privește, născut în comuna care-l ivise pe Brâncuși, în Peștișanii Gorjului, destinul îi arunca pe umăr, cumva, o povară și un semn. Cu un impact greu de cîntărit în amănunțime, dar imposibil de infirmat, o asemenea legătură, de spațiu și de suflet, n-avea nimic din lineara tenacitate a unui vector abstract, unind între ele epoci distincte. Mai degrabă decît trecutul unei proveniențe, orizontul precursorului ilustru devenea dinamică simultan activă, în care un Excelsior al calității instituie o fierbere pe verticală, parcă sumețind după sine durata. Despre o sculptură brâncușiană căreia îi admira viu îndrăzneala, și-i lua polemic apărarea, împotriva necuviințelor proferate în presă, Cecilia Cuțescu-Storck - pictorița atacată și ea atunci, la 1910, laolaltă cu Brâncuși, „nebunii de la Tinerimea Artistică”, îi taxa un comentator – a găsit, scriindu-i meșterului, aceste vorbe fierbinți, imens consolatoare: „Tare ai fost sus cînd ai făcut-o, și cînd mă gîndesc că ăștia nici nu au priceput ce-ai vrut ...”.

Capodopera în cauză era însăși Cumințenia pămîntului, ghemuită în logica ei compactă, strînsă în sine, în puterile mute ale pietrei. Oarbă la atingeri imunde, ca și la agitațiile vane, bornă care se implantează enigmatic în absolut, sculptura se împărtășea, într-adevăr, din altitudinea metafizică pe care o intuise scrisoarea aceasta, scoasă la lumină de curînd, printre documentele de la Beaubourg, îmbogățind moștenirea brâncușiană. Dar zenitul astfel atins, în demiurgia sculptorului, s-a scuturat nu numai de orice factice retorică, dar și de orice fragil orgoliu al inteligenței: se vădește solidar cu umilința straturilor din adîncul fără nume al ființei. Paradox minunat, acest „sus” superlativ e nedespărțit de insondabilul rădăcinilor, din care vine, de departe, întreaga noastră experiență modernă.

De aceea ne-a oprit un atare punct extrem al unor fertile contradicții. În pictorul care a văzut lumina zilei pe locurile lui Brâncuși funcționează un tropism al înălțimii, care explică pulsația necontenită de aripi în plutire și de zboruri, înfășurînd privirea și imaginația. Pe drept cuvînt, o semnalează toți comentatorii operei lui Blendea. Așa de generos afirmată în viziunea lui creatoare, așa de eficient modulată pictoric, îți aduce în minte o aserțiune pe care o lansase, la vremea lui, Vasile Conta. Este în nervul optic o fibră pentru a simți înălțimea, pretindea filozoful. Chiar dacă ulterior fiziologia acestui apetit de înălțime a putut să apară contestabilă, valoarea sa rămîne puternic incitativă în cîmpul poeziei.

Mai ales atunci cînd, pe axul lui tainic, verticalismul adună temerar contrariile, în succesiunea unor mari exemple așa cum ne-am silit a arăta. Nu numai inventarul iconografic al picturii lui Constantin Blendea, și elanul ei general, fac prezent acest verticalism inalienabil. Tot mai mult, compozițiile sale îl presupun, ca mod de lectură în structurarea însăși a imaginii, a bogățiilor care îi populează spațiul. Căci, oricît de pure în cromatica lor decantată, întinderile spațiale nu te înfioară ca un gol înghețat, în această pictură, nu transmit, paralizant, tăcerea infinitului evocată de Pascal. Uneori, în cutare Plutire, forma rotunjește acuitățile, făcîndu-le să lunece mai blînd pe un cer fără de repere, altcînd aripile devin ca niște plăci incurvate, care urnesc ipotetice densități în văzduhul impalpabil.

Dar nu putem decît schița, în aceste glosse introductive, făgăduințele palpitînd în sînul calmului majestuos, rodind uimitor, imperturbabil, dintr-un vid benefic. În pictura lui Constantin Blendea, tropismul și tensiunea înălțimii cunosc meritate victorii.

Dan HĂULICĂ

* * *

 

Este un privilegiu pentru Oradea culturală a avea această întâlnire oarecum solemnă cu un mare artist plastic contemporan – Constantin Blendea. O expoziție retrospectivă bogată în fel și chip. Sunt reunite lucrări care atestă devenirea artistică a unui clasic al modernității plastice românești. Prezența însăși a autorului însuși la acest eveniment sărbătoresc. Spectacolul fascinant al metamorfozelor viziunii plastice și al concretizărilor sale de-a lungul unei vieți ce n-a cunoscut lenea și inerția spirituală, cum nici compromisuri ideologizante ori servituți de ordin comercial. Satisfacția privitorului amator ca și a celui specializat, avizat, de a realiza linia de continuitate a operei plastice a artistului, de a sesiza vectorul esențial al acestei continuități și anume ceea ce am putea numi spiritualizarea materiei prin complicate și misterioase decantări spre a ajunge la embleme profund semnificative, la configurări în care geometria formelor, simbolica sensurilor, senzualitatea culorilor și forța mesajului concură sub semnul grației și al erudiției configurative. În fond, această expoziție este o lungă și asumată confesiune a artistului ce a ars etapele și a limpezit roadele, dându-le acea savoare remanentă, fără de care el, artistul, mereu orgolios și mereu demn în orgoliul său, n-ar fi rezistat curgerii dizolvant-inclemente a timpului.

Firește, un cuvânt la vernisare și la aniversare are, fatalmente, limite de desfășurare și de nuanță, el nu poate să se dedea risipei unui ospăț artistic de o asemenea sațietate artistică. O cercetare amplă, un studiu aplicat, o carte chiar, ar fi modalitățile adecvate de a surprinde cât de cât mulțumitor construcția în ansamblu și în detalii a acestei opere. Ceea ce face acum cuvântul nostru nu este decât un zbor de pasăre peste zborurile înseși ale acestui artist obsedat de zbor, de ascensiune, de deschidere, de monumental, de ceea ce este durabil sub învelișul material și precar al lucrurilor. A privi, a re-privi, a răs-privi lucrările lui Constantin Blendea, a stărui în contemplarea unuia sau altuia dintre tablouri, a reveni fie și pe durata restrânsă a acestei expoziții în sălile de etalare a lucrărilor artistului poate fi o soluție la îndemână pentru a ne împărtăși din taina artistică a lui Constantin Blendea.

Pictura lui Constantin Blendea a stat încă de la începuturile juneții sub semnul căutării unui sens mai pur al lumii și al elementelor ce o compun. În același timp, o energie lăuntrică  împinge artistul spre o redimensionare a realului spre monumental. Refuzul mimesis-ului nu e doar un imperativ de program la care se presupune că artistul aderă prin contaminare de spiritul veacului, ci este manifestarea în act configurativ-plastic a unei autentice forțe formative lăuntrice, a unei forma mentis pentru care limbajul plastic nu se acreditează decât în măsura în care interpretează lumea și variile sale înățișări, more geometrico. Astfel a picta înseamnă pentru Constantin Blendea a citi în felul său și în cadrul instrumentarului specific realitatea, nu pentru a o copia ci pentru a o inventa . Altfel spus,  a picta înseamnă act poietic, o construcție , o replică, o con-curență a limbajului artei cu cel al naturii. Un vis al dreptei simple, cum ar spune poetul Ion Barbu, asigură picturii lui Constantin Blendea o respirare amplă a spiritului geometric, nu unul însă tăios și glacial, in-uman și in-diferent la emoția inimii umane, ci unul care e îmblânzitor și dispus la dialog, pacificând parcă cearta contrariilor. De aici, apoi, poezia pe care o emană pânzele lui Constantin Blendea, atmosfera de prezență fraternă a unei priviri în lumina căreia lumea se redescoperă proaspătă, neuzată, înfiorată de transparențe rare, imponderabilă în melancolii, carismatică parcă.

Mișcarea tipică a demersului plastic al lui Constantin Blendea este una de developarea a geometriei conținute de lucrurile înseși, de dez-văluire a liniilor esențiale, cele care nu mai au nevoie de pletora detaliilor concretului, pentru că le-a absorbit și le-a transfigurat. Culoarea ,bunăoară, nu mai este suport sau anexă, ci este o entitate, nu este parte a obiectului ci ființă: Compoziție, Zbor, Aripi, Accent galben etc. Vivacitatea cromatică, linia ei emoțională, conturul său emoțional care în unele lucrări mai trimit spre obiectul de referință (spre pasăre, de exemplu, spre vasele marine, spre aripi), în lucrările mai târzii (Compoziții) ele devin creatoare de alt fel de obiecte, alt chip de forme ficționale, invenții, inexistente ca atare decât în universul artistului. Și care dau, de altfel,  marca sa stilistică. Compozițiile aduc alte aripi, alte moduri, alte ipostaze ale aripii, ale apelor, ale stolurilor etc.

Culoarea este, indiscutabil, un protagonist al picturii sale. Culoarea este lumină, un corp misterios, o entitate în raporturi armonioase sau dramatice cu întunericul. În compozițiile cu fond întunecat ea dă aceluia ipostaza de mister, îl face viu, îl obligă să capete adâncime, să palpite, ca dinainte de zilele Facerii, când probabil explozia luminii prin Fiat lux !a fost greu de îndurat. Nici pictura lui Constantin Blendea nu e ușoară.  Limbajul plastic al culorii devine o modalitate de investigare a misterului, o provocare a acestuia. Fenomenologia luminii la Constantin Bledea impune o veritabilă cosmogonie cromatică, pe de o parte, iar pe de altă parte o restituire a originarului luminos, apoteotic și a imperisabilului.. Accent galben, Marea aripă a speranței, Mișcare în spațiu, Aripi aurii. În raportul ei cu lumina, culoarea amintește de faptul că spectrul luminii detaliază lumina. Lumina cerească mereu cu nesfârșita-i bogăție spirituală.

Important este de asemenea fondul pânzelor, fie el etern nocturn, fie etern matinal,  în reverberări asemănătoare unei texturi sau unei piei cosmice cu solzi astrali.

Este imposibil măcar de inventariat în acest tip de discurs extraordinara bogăție a artei pe care o naște artistul pe care îl sărbătorim, delicatețea, finețea, rafinamentul, intelectualitatea demersului plastic, respirația amplă a atâtor lucrări, fascinația spectaculară a cromaticii, armonia muzicală a formelor în pura lor mișcare plastică, gravitatea mesajului ideatic, dar și libertatea mereu atât de tânără a invenției. Ceea ce am făcut acum-aici este un simplu exercițiu de admirație. Căruia îi asociem un călduros La mulți ani!

 

Ioan MOLDOVAN