Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (471) Ianuarie 2005

CARTEA DE TEATRU

de

Mircea MORARIU

Mircea Ghițulescu, Cartea cu artiști - Teatrul românesc contemporan

 

În anul 2000, luându-și adio de la secolul ce tocmai se încheia, Mircea Ghițulescu scria o cuprinzătoare Istorie a dramaturgiei române contemporane (Editura Albatros. București), neîndoielnic cea mai impozantă și mai profesionistă panoramare a literaturii dramatice naționale din veacul al XX lea. E de observat că atunci, pentru Mircea Ghițulescu, contemporan însemna întreg secolul din care istoricul literar a trăit o anume parte. Asta înseamnă că piese precum Vlaicu Vodă, Gaițele, Înșir-te mărgărite, Domnișoara Nastasia, Săptămână luminată pot beneficia de încadrarea în „contemporaneitate”. Ca orice carte adevărată, Istoria... lui Mircea Ghițulescu a stârnit o seamă de observații critice. Unele au avut în vedere „subiectivismul” autorului, altele chiar faptul că prin dramaturgie contemporană ar fi exagerat să se înțeleagă întreaga literatură dramatică din secolul al XX-lea. Nu-i mai puțin adevărat că în operația de periodizare a literaturii române, indiferent de gen, aproximările sunt ceva mai accentuate poate și pentru motivul că în respectiva operație intră preponderent factorii extralitarari — evenimente istorice, răsturnări politice, etc. Bunăoară, chiar și cei mai vehemenți contestatari ai semnificației actului de la 23 august 1944, îl rețin ca punct de reper pentru începutul unei noi perioade în literatura națională.

În 2004, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Mircea Ghițulescu publică o încă și mai impozantă Carte cu artiști, subintitulată Teatrul românesc contemporan. E de remarcat că, de astă dată, alte e semnificația pe care binecunoscutul critic o acordă adjectivului contemporan. E teatru contemporan cel produs din 1950 încoace, iar cartea dă seama mai ales despre cel din ultimii 25-30 de ani pe care criticul l-a văzut cu ochii lui. Scrie Mircea Ghițulescu în excelența prefață intitulată Teatrul imperfect și nefolositor c㠄o istorie a teatrului văzută cu ochiul liber  este de neiemaginat; tot ce se poate face este un mozaic alcătuit din fragmente, secvențe și instantanee. „Exact lucrul pe care-l face criticul, iar din înlănțuirea de fragmente, secvențe și instanaee se zămislește un fel de dicționar critic dacă nu neapărat al spectacologiei românești, indiscutabil însă al regiei. Spectacolele pe care Mircea Ghițulescu a avut șansa să le vadă, să le consemneze și să le rezume acum în Cartea cu artiști dovedesc că negrele profeții potrivit cărora criza în care ar fi intrat teatrul e inversibilă nu sunt decât exagerări ori exerciții de cochetărie intelectuală. Mircea Ghițulescu crede că e frumoasă metafora lui George Banu care, într-una din cărțile sale, sugerează c㠄teatrul a devenit o livadă de vișini ce urmează a fi defrișată de un abstract Lopahin, pentru că în spațiul ocupat de teatru urmează să se construiască o cale ferată”, adică să se instaleze definitiv supremația televizorului și a cinematografului. Numai c㠄filmul este experiență pecetluită, conservată”, în vreme ce „spectacolul de teatru una în curs de săvârșire”. Numărul celor ce se doresc părtași la o asemenea experiență e, cu siguranță, în scădere, dar e departe de a tinde vertiginos spre zero, așa încât nu e deloc riscant să afirmi c㠄livada de vișini a teatrului mai are mult de trăit pentru că există actorii, oameni ce se oferă să fie văzuți, singurii care fac legătura dintre artă și viaț㔠iar „din acest motiv teatrul, între arte, are cel mai mare procent de vitalitate.”

Dar mai există și regizorii asupra cărora Mircea Ghițulescu se apleacă în cele trei părți ale cărții sale. În Fragmente se fac referiri la mai multe spectacole ale aceluiași director de scenă, în Secvențe se dă seamă, în general, asupra unei singure producții a unui anumit regizor, în Instantanee notațiile sunt ceva mai sumare, opiniilor autorului fiindu-le alăturate cele ale unor colegi de breaslă. De ce e Cartea cu artiști mai curând o Carte cu regizori? Nu doar din rațiuni ce țin de structurarea materialului, ci și pentru că secolul trecut a inventat regia, iar după 1950 fenomenul reteatralizării teatrului care a salvat arta scenică românească de un realism primar, grosier și care o condamna la lipsă de artisticitate s-a produs în primul rând datorită regizorilor.

O recunoaște, o observă și comentatorul — Cartea cu artiști e una fragmentară. Fatalmente și din rațiuni obiective. Numai că până în clipa în care proiectul Lexiconului teatrului românesc va deveni realitate, lucrarea lui Mircea Ghițulescu înseamnă un instrument de lucru indispensabil

 

 

Ion Cocora, Privitor ca la teatru (IV)

 

Unsprezece ani au trecut între apariția celui de-al treilea volum (1982) din seria Privitor ca la teatru și cel care încheie seria comentariilor despre teatru publicate până în 1990 de Ion Cocora în revista Tribuna și reunite între coperți de carte la Editura Dacia. Al patrulea tom, apărut în 2003, dar în posesia căruia am intrat doar către sfârșitul anului trecut, închide practic un ciclu. Citind cartea iei cunoștință ori îți reamintești de mari creații semnate de Vlad Mugur, Gheorghe Harag, Dinu Cernescu, Valeriu Moisescu, Silviu Purcărete, Cătălina Buzoianu, Iulian Vișa, Alexa Visarion ori, pe atunci, tinerii Mihai Măniuțiu sau Tompá Gábor. Afli mai multe despre legendarul, „el, vizionarul” Aureliu Manea, a cărui activitate a fost cu devoțiune exemplară urmărită de cronicarul clujean. Ți se completează noi paragrafe din procesul devenirii scenice a unor piese ale lui D.R.Popescu, dramaturg în care Ion Cocora a crezut, pe care l-a promovat și analizat cu temeinicie, astfel încât cronicile sale pot fi considerate fișe de lucru de neocolit pentru oricine s-ar hotărâ să scrie o monografie pe care, neîndoielnic, o merită autorul Îngerilor triști.

Mereu agitat, mereu, exaltat, mereu între două trenuri și două premiere, Ion Cocora are meritul de a fi dat consistență ani în șir rubricii de cronică teatrală din Tribuna. Interesat de spectacolul în sine și nu de locul unde se producea acel spectacol, pornind de la premisa că oriunde e loc de surprize plăcute, făcându-și un adevărat program din urmărirea evoluției tinerilor regizori, criticul de la Cluj nu a ezitat să dea curs invitației de a merge să vadă spectacole peste tot în țară, lăsând la o parte comoditatea și prejudecățile. Așa se face că în această a patra parte a ciclului Privitor ca la teatru, ca și în cele precedente de altfel, alături de spectacolele bucureștene ori clujene, își află locul cele de la Sibiu, Arad și Reșița, Oradea, Baia Mare sau Brașov, Târgu Mureș, Turda ori Bacău. Pornind de la principiul că teatrul este cea mai democratică dintre arte, fie și numai pentru motivul că e structural bazat pe dialog, Ion Cocora a practicat o critică nesegregaționistă, iar consecința pozitivă imediată a fost că rubrica pe care a gestionat-o în Tribuna era apreciată drept o replică cât se poate de colegială și loială, prin raportare cu cea pe care o susținea cu mare profesionalism Valentin Silvestru în România literară.

Venit în comentarea fenomenului teatral dinspre poezie și transformând acest teritoriu în loc în care s-a putut exprima cu o oarecare exuberanță lirică, Ion Cocora a fost un critic tenace dar nu unul rău (adică răutăcios). Din acest punct de vedere, cronicarul de la Tribuna se aseamănă într-un fel cu George Banu care mărturisea undeva că întotdeauna i s-a părut mai profitabil, mai ofertant să caute motive pentru a merge la teatru, decât de a se despărți de el. Ceea ce nu înseamnă nicidecum că scrisul lui Ion Cocora nu a făcut distincția esențială dintre impostură și valoare, că criticul ar fi abdicat de la misiunea sa principală. Noțiuni precum opțiune, competență, moralitate ori gust s-au reunit organic în reflecțiile despre teatru ale lui Ion Cocora. Jean Starobinski identifica odinioară cele trei momente coroborate ce se regăsesc în orice operație critică -simpatia spontană, studiul obiectiv și reflecția liberă. Autorul Relației critice își fundamenta aserțiunea pe specificitățile criticii literare, însă nu mi se pare deloc forțat un transfer înspre spațiul cronicii de teatru, cu precizarea că niciodată nu trebuie să uităm că spectacolul este altceva decât opera literară, în primul rând o transfigurare a ei, o supunere la o nouă ordine interioară. Ambiția lui Ion Cocora a fost să acceadă la intimitatea respectivei ordini și tocmai de aceea, atunci când a fost vorba de mari spectacole, precum cele cu Amurgul burghez de la Târgu Mureș (regia — Dan Alecsandrescu) sau București (regia – Dan Pița), monumentalul Hamlet de la Bulandra (regia-Alexandru Tocilescu) sau testamentara Livada de vișini  a lui Harag de la Naționalul târgumureșean, criticul și-a acordat dreptul și și-a aflat răgazul pentru reveniri, pentru a zăbovi asupra unor detalii, pentru a găsi noi semnificații, rămase ascunse după o primă vizionare și la o primă consemnare. E poate aici însușirea ce i-a asigurat lui Ion Cocora statutul de critic vital,  și folosesc sintagma în sensul consfințit de Peter Brook.

Cititorul a observat, probabil, că verbele acestui comentariu asupra cărții lui Ion Cocora sunt preponderent la trecut. Și asta deoarece după 1990, Ion Cocora s-a dedicat mai curând managementului teatral (a devenit directorul unui teatru ceva mai special, Theatrum Mundi), iar, mai recent, a devenit editor de carte de teatru. Semn că în orice ipostază, teatrul e însuși modul de existență a lui Ion Cocora.