Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (467) Septembrie 2004

VITRINA CU CĂRȚI

 Dumitru-Mircea Buda l Mircea Morariu l Mircea Popa l Mircea Popa

Horia Căpușan

Drumul ca imagine creatoare în cultura română

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003

 

O dată criticii au migrat, cu mic cu mare, spre treburi mai „urgente”, lăsând de înțeles că trăim vremuri când aproape că nu se mai poate scrie altfel decât fragmentar și foiletonistic, problemele de teoria culturii au rămas în seama celor care-și mai pot permite „confortul” unui studiu în liniște, departe de vacarmul de nedescris al hiperactualității. Un astfel de studiu fundamentat și cât se poate de consistent este și cartea pe care Horia Căpușan a publicat-o, anul trecut, la editura „Dacia”, sub titlul Drumul ca imagine creatoare în cultura română. În sine, abordarea pentru care optează Horia Căpușan ține de două barometre culturale complementare — specificul național și imaginarul. Departe de a fi independente, acestea se definesc unul prin celălalt, fiind traduse în elemente ale „peisajului simbolic”, coagulat, la rândul său, în jurul unei imagini dominante într-o cultură anume — „imaginea creatoare”. Creativitatea imaginarului e, desigur, bipolară, în măsura în care, după cum va arăta Horia Căpușan, imaginea creatoare se manifestă plenar sau apare în ipostaze cenzurate. De-aici încolo, se ajunge oarecum pe terenul criticii tematice, cu instumentele căreia e cel mai lesne de întrevăzut imaginea dominantă a unei culturi. Pledoaria pentru imaginea „drumului” ca fiind specifică pentru cultura română se vrea argumentată până la evidență, și Căpușan își dezvăluie aici temperamentul polemic. El e, înainte de toate, un strateg de mare rafinament, care își anticipează, cu minuțiozitate, punctele nevralgice ale demonstrației și le izolează discret, încercând să le elimine el însuși printr-o retorică a argumentației și contraargumentației.

Ambiția explicită a cărții e aceea de a construi un model cultural teoretic, iar probarea lui, în instanța discursului cultural, se va face prin aplicarea la cultura română. Căpușan își construiește teoria pe un solid preambul teoretic, ce ocupă jumătate din prima secțiune a cărții. Încercând să reliefeze cât mai clar conceptul de „imagine creatoare”, el se va strădui să o armonizeze cu o concepție inter-dinamică a culturilor: „la început nemanifestată, sub influența spiritului creator, (imaginea creatoare) se neagă în multiplicitatea imaginilor individuale pe care apoi le recuperează, făcându-le să se reîntoarcă în sine și reintegrându-le în propria ordine. Numai că nu întotdeauna imaginile provin din rezervorul propriu al imaginii creatoare. Se poate întâmpla că, uneori, imagini venite din afara spațiului cultural respectiv să se integreze atât de bine în el încât să fie acceptate, căpătând statut egal cu acela al imaginarului «autohton». Orice ar spune Spengler, culturile nu sunt organisme perfect închise, autosuficiente, din contră [...] Sunt și imagini «migratoare», ce într-un anume moment sau în momente succesive au trecut de la o cultură la alta, formând ceea ce se numește, după caz, «spiritul timpului» sau «zestrea de toposuri a omenirii». Rezerva fiind asumată, pentru Căpușan aceste intercontaminări ale imaginarului sunt însă irelevante, cum irelevantă e și originea lor freudiană ori sociologică. Ele, crede autorul, sunt extrase din inconștientul colectiv jungian, într-o autonomie manifestă la nivelul etniilor. Distincția o face „peisajul simbolic al culturii”, un summum al imaginilor selectate de imaginea creatoare din totalitatea produselor spiritelor creatoare ale unei culturi. Horia Căpușan delimitează conceptul de psihologia etnică, la fel ca și de problema lingvistică, ori de ipoteza romantică a „vocii popoarelor”. În partea a doua a preambulului teoretic, sunt trecute în revistă cele două viziuni ale specificului național românesc, una sub semnul transcendentului și cealaltă sub cel al imanentului, trecând prin D. D. Drăghicescu, Lovinescu, Cioran, Blaga, Vulcănescu și Noica. Metamorfozele acestor viziuni sunt vizibile și în preferința pentru subscrierea lor la metodica anumitor științe — filosofia (ontologia și gnoseologia la Blaga), psihologia socială (la Lovinescu) ori sociologia (la Zeletin). Erorile, decupate și expuse cu grijă de Căpușan, sunt nelipsite. Despre însuși Noica și filosofia sa, Căpușan scrie cu sarcasm: „Pe scurt, ca orice mare filosofie și filosofia lui Noica are darul de a mulțumi pe toată lumea, căci fiecare poate găsi-n ea tot ce-și dorește (asta pentru că Noica încercase să împace cele două viziuni contrare ale specificului, n.n.). Și dacă totuși am vorbit despre punctul acesta slab al concepției gânditorului de la Păltiniș, să mai spunem că el cade aici într-una din cele mai periculoase greșeli ale studiului unei etnii. Anume aceea de-a se confunda peisajul simbolic cu limba, abordarea imaginară cu cea lingvistică. [...] Nu e de mirare, deci că Noica a putut fi acuzat de «discurs totalizant». Odată pornită seria concesiilor făcută gândirii înghețate, nu te mai poți opri”.

Aplicația practică a teoriei începe, în a treia parte a cărții, cu o analiză statistică a ocurențelor imaginii drumului în construcțiile spațio-temporale din cultura română. După Căpușan, pentru a fi viabilă, imaginea creatoare trebuie să fie întinsă între două repere, între două tendințe opozitorii ale peisajului simbolic — asimilate anabasicului și catabasicului. Acestea sunt regăsite și evidențiate pe rând în literatura engleză și franceză, dualitatea lor fiind evidentă și în literatura română, de la Eminescu la Nichita Stănescu. Anabasicul și catabasicul sunt, însă, indisolubile în spațiul mioritic, care îi apare lui Căpușan drept „o răscruce a tuturor dimensiunilor lumii”, un peisaj al coincidenței contrariilor. De aici și până la a formula ipoteza atât de minuțios anticipată e doar un pas firesc: „Deci care este imaginea creatoare ce corespunde unei asemenea viziuni a lumii? Credem că această imagine este aceea a drumului. Într-adevăr, continuă Căpușan, drumul satisface ambele condiții puse la început. El ține atât de domeniul anabasicului cât și de cel al catabasicului și totuși le depășește pe amândouă [...] Dar dacă se opune oricărei închideri, drumul se opune totodată și oricărei nedeterminări. [...] Prin faptul că delimitează o cale, singura valabilă, drumul constituie și o închidere în el însuși.[...] De aici ambiguitatea drumului — el ne duce altundeva, dar totodată ne reține-n el”.

Legitimarea ipotezei va deveni, de-acum, aproape o simplă operație aritmetică. De la cronicari la pașoptiști și de la Eminescu la moderniști, imaginea drumului se regăsește ca un topos predilect, iar atunci când nu e explicită, lui Horia Căpușan i se pare evident că ea se află de fapt la originea celorlalte toposuri. Clasificat pe tipuri și specii felurite — cărare, pod, punte, peșteră, potecă, șosea, dar și cosmic, aerian, teluric etc., nu e însă suficient ca drumul să aibă o ocurență covârșitoare în literatură, așa că, vrând-nevrând, Căpușan intră și în teoria artelor plastice sau a muzicii. Recolta de ocurențe e și aici pe măsura așteptărilor. În pictură până și Petrașcu sau Pallady, știuți ca pictori de interioare, sau Baba și Ciucurencu par să își configureze tablourile în rezonanța imaginii drumului. În muzică, corespondentul drumului va fi presupus în unison, a cărui frecvență considerabilă la majoritatea compozitorilor români va îndreptăți de asemenea viabilitatea ipotezei. Concluzia, extrem de plastic formulată, ar fi aceea c㠄Atâta vreme cât drumul există, universul simbolic românesc rămâne armonios, echilibrat, stabil; când dispare drumul, dispar cu el toate certitudinile, ordinea cosmică se tulbură și teama-n fața morții și distrugerii a-pare din nou”. Și, totuși, Căpușan revine, câteva pagini mai încolo, la contradicția de la care a pornit: „La urma urmei, imaginea drumului nu reprezintă o invenție absolută a culturii române: ba chiar am putea spune că asemenea reprezentare, atât de răspândită-n spațiu și timp, nu poate să nu fie așezată-n inconștientul colectiv jungian. Dar dacă am admite o astfel de obiecție ar însemna să ne contrazicem; căci în prima parte am susținut tocmai ideea că imaginile inconștientului colectiv nu sunt preluate pur și simplu în mod pasiv”. Portița de ieșire e și ea, cea deja cunoscută: „Imaginea, ca și ideea absolută a lui Hegel, nu rămâne nemișcată în afara istoriei, ci se coboară în istorie, evoluează în ea pentru a se-ntoarce în sine după ce-și desfășoară-n timp toate potențialitățile. De aceea, nu există nici o contradicție între apartenența unei imagini la inconștientul colectiv pe de-o parte și apartenența aceleiași imagini la peisajul simbolic al unei culturi determinate, pe de altă parte”. Pentru a completa descrierea construită pe o tehnică a conturului succesiv, drumul se prezintă sub forma unui „mediator care unește între ele orice două lumi care din diferite și opuse devin apropiate și complementare”.

Peisajul simbolic al culturii românești e determinat, după Căpușan, de o ambivalență a drumurilor între orizontal și vertical. Primul „trimite la o mediere între două locuri situate în același plan”, pe când, prin cel de-al doilea, „lumi metafizic diferite ajung să se atingă”. Relieful literaturii, dar și cel al artei plastice, se pliază perfect, în pasajele alese de Căpușan, pe direcțiile și sensurile acestor drumuri și, „chiar și-acolo unde medierea lipsește, de fiecare dată un alt obiect se poate impregna de virtuțile ei pentru ca lumile să nu-și piardă legătura-ntre ele”. În plus, în cultura română nici una dintre direcții, dintre axe, nu e privilegiată în detrimentul celeilalte, ele funcționând coincident, la fel ca cele două principii ale anabasicului și catabasicului. Analiza lui Horia Căpușan desface apoi, cu o febrilitate evidentă a demonstrației, imaginea în motive și simboluri, alcătuind o matrice impresionantă de forme și cromatici. Timpul, la rândul său, își are imagini diferite, de la modelul eschatologic la cel ciclic, însă toate „sunt guvernate, spune Căpușan, de o providență, de o structură mai adâncă, fixată dinainte (ursită, sau cum să-i spunem altfel), unde timpul este zăgăzuit, închis pentru a nu ieși din matca lui”. În peisajul simbolic, Căpușan identifică reprezentările timpului în imaginile mării, izvorului, fântânii și a văii, ca și în recursul la muzică.

Secțiunea a doua a cărții tratează, mai pe scurt, zona negativă a imaginarului culturii românești, care își are sorgintea în logica teoriei, în anularea imaginii drumului cu întregul ei nomenclator simbolic. Fatalitatea imaginarului din care e extirpată tocmai imaginea matricială, toposul fundamental, o regăsește autorul în universul carceral (imaginea celulei fiind cea mai brutală dintre consecințele acestei catastrofe), dar și în simbolistica obstacolelor, a opririi din drum, a înstrăinării ori a răscrucii. De la literatura gulagului și până la pictură ori filosofie. Căpușan urmărește fenomenologia închiderii și a reversului negativ al imaginarului cu aceeași constantă minuțiozitate și vervă demonstrativă.

Exercițiu de erudiție la suprafață și de vervă demonstrativă în esență. „Drumul ca imagine creatoare...” e documentul fervorilor unui spirit polemic neobișnuit, dotat deopotrivă cu o vocație a construcției și cu un simț irepresibil al contradicțiilor. Seducător în aceeași măsură în care e problematic, studiul lui Horia Căpușan va rămâne, cu siguranță, nu doar un punct de interes pentru specialiștii în probleme de imaginar și specific, ci o perspectivă asupra culturii de care va trebui să se țină cont de acum înainte. Departe de a încerca să impună o paradigmă rigidă, Horia Căpușan se străduiește mai degrabă să creeze un model cultural dinamic, deschis, surprins tocmai în deplinătatea acestei instabilități, de altfel evidente în constelația semantică a drumului.

 Dumitru-Mircea Buda

 

Jean-François Revel

Obsesia antiamericană

Editura Humanitas. București, 2004

 

Autor a zeci de studii mergând de la eseistica literară (Sur Proust) până la cea politică și de la analiza politică la pamflet (La Cabale des dévots sau La Tentation totalitaire), al unor Mémoires. Le voleur dans la maison vide care scanează stângismul ideologic ce a făcut multă vreme ravagii la Paris, director preț de vreo 13 ani al influentului L'Express, membru al Academiei Franceze, dușman declarat al comunismului, Jean-François Revel a publicat în 2002 la prestigioasa editură Plon o carte ce-și propune să analizeze resorturile, cauzele și consecințele „obsesiei antiamericane” care face furori în cercurile politice și în mass-media occidentale, franceză mai cu seamă. Intitulată chiar așa, Obsesia antiamericană și apărută în 2004 la Editura Humanitas într-o traducere ce ar putea suferi oarecari ameliorări, deși e semnată de un profesionist de marcă (Dan C. Mihăilescu), cartea vrea să demonstreze că antiamericanismul își află sursa într-o profundă frustrare. Cum Europa sau, mă rog, Lumea veche și-a pierdut, din pricina propriei imobilități de gândire și de acțiune rolul de principal motor al dezvoltării culturii și civilizației, nu mai are supremația economică, a murdărit secolul al XX-lea cu cele mai mari rele din istorie, nu mai este principalul ordonator și gestionar al strategiilor politico-militare și al activității economice mondiale, în impotența lor, decidenții ei își varsă năduful asupra Statelor Unite pe care, în pofida statutului de aliat, le acuză de toate relele ce pot fi scornite de mintea umană. Cele opt capitole ale cărții însoțite de o concluzie inventariază felul în care se exersează antiamericanismul francez, respectiv occidental, contradicțiile ce se nasc în chiar sânul atitudinii antiamericane, ura și ororile pe care un astfel de sentiment le înmagazinează, amplifică și perpetuează, inexactitățile, minciunile, răstălmăcirile, argumentația trunchiată de care se slujesc campionii antiamericanismului spre a-și susține demersul, simplismul descurajator pe care-l ascund unele luări de poziție ale câtorva importanți lideri europeni și care se concretizează în elaborarea unor politici antiamericane mai mult sau mai puțin agresive.

Sintagmele „unica supraputere” cu varianta „unica hiperputere mondială”, ori „jandarmul mondial” circulă, din câte se vede, nu doar în nesemnificativele medii politice reacționare românești, ci și printre fruntașii politicii Europei Occidentale. Că Franța bunăoară, are o problemă cu Statele Unite s-a dovedit nu doar pe vremea generalului De Gaulle, ci chiar recent, cu ocazia solemnităților dedicate aniversării a 50 de ani de la debarcarea aliaților în Normandia. Atunci s-a putut observa cu ochiul liber că prezența lui Gerhard Schröder, care e, carevasăzică, urmașul foștilor cotropitori, a pus gazdelor franceze mai puține probleme decât cea a puțin charismaticului George W. Bush, succesorul celor grație cărora a fost posibilă eliberarea Franței și a întregii Europe occidentale. Probleme cu America par să aibă și celelalte țări din bătrâna Europă, mai puțin Anglia, iar respectivele probleme s-au cam amplificat cu ocazia ofensivei antiirakiene ale căror consecințe Revel nu a mai ajuns să le evalueze.

În opinia gânditorului francez, miezul sau chiar misterul antiamericanismului nu rezidă în dezinformare, ci în voința de a te lăsa dezinformat. Lăsându-ne dezinformați nu realizăm că liderii antiamericanismului și campionii antimondializării sunt dușmanii liberalismului și posesorii unei gândiri de tip totalitar-comunist, nu înțelegem că hiperputerea americană de azi nu reprezintă decât consecința directă a ne­putinței europene „de astăzi, de ieri și de alaltăieri”, că Statele Unite funcționează drept țap ispășitor pentru toate relele din lume, că asupra lor se concentrează acuzații dintre cele mai diverse (uneori dintre cele mai fanteziste), că li se impută primitivismul economic, politic, social, cultural. Ne grăbim să denunțăm ignoranța americanilor acuzând slaba calitate a învățământului de acolo, uitând că în SUA funcționează cele mai celebre și mai râvnite universități de pe Glob, denunțăm imperialismul cinematografiei americane și impunem un fel de protecționism cultural servindu-ne de deviza „51% Europa”, omițând că prin taxe suplimentare filmul american subvenționează cinematografia europeană, acuzăm Statele Unite că ar fi tărâmul violenței și al dezordinii făcându-ne că nu băgăm de seamă starea deplorabilă în care se află respectarea ordinii și respectul pentru lege în civilizata noastră Europă, nu vrem să ținem cont de faptul că romanul american a influențat cel mai mult stilistica și structura romanului european modern, denunțăm imperialismul limbii engleze exercitat pe filieră americană uitând că astfel se stimulează procesul fecundării intraculturale ș.a.m.d. Antiamericanismul — crede Revel — se bazează pe o viziune totalizantă, dacă nu chiar totalitară, iar Europa, în general, și Franța, mai cu seamă, își caută absolvirea propriilor erori morale și a groteștilor sale greșeli intelectuale prin proiectarea lor asupra uriașului angrenaj reprezentat de SUA. Nu încape îndoială că Jean-François Revel e un bun avocat al Statelor Unite, iar pledoaria lui demontează multe clișee care intră în joc atunci când se face o falsă evaluare a valorilor americane. Revel însuși își nuanțează pledoaria, spunând că SUA nu sunt scutite de greșeli, că acestea trebuie denunțate, dar numai în urma unei analize autentice, nepărtinitoare. Altfel spus, aveau dreptate filozofii francezi de odinioară, atunci când spuneau c㠄perspectiva creează fenomenul”. Or, din perspectiva mea fără americani țările Europei de Est nu ar fi scăpat de comunism, tot la fel cum actualii guvernanți de la București sunt nițeluș cam prea servili atunci când e vorba să îndeplinească orice dorință venită de la Washington. Și tot din perspectiva mea, războiul împotriva terorismului e departe de a se fi încheiat, iar în Irak lucrurile nu merg nici pe departe atât de bine precum ar vrea americanii. Așa că, din aceeași perspectivă, totul e ca unui antiamericanism prostesc să nu-i opunem un proamericanism fanatic. E principala învățătură pe care am desprins-o citind cartea filozofului francez.

Mircea Morariu

 

Florian Dudaș

Vămile destinului. Scrisori inedite de la Lucreția Suciu (1891-1900)

Editura Lumina, Oradea, 2004

 

Harnicul cercetător bihorean Florian Dudaș a publicat recent în Editura „Lumina” din O­radea un interesant volum de corespondență intitulat Vămile destinului. Scrisori inedite de la Lucreția Suciu (1891-1900). Scrisorile sunt adresate de ea și de soțul său Wilhelm Rudow unei prietene de copilărie a poetei, Lucreția Costa din Deva, și au fost descoperite de cercetător în Arhivele Statului din Deva, unde au fost depuse de avocatul Victor Șuiaga. Recuperate din acest fond, Florian Dudaș le-a pregătit pentru tipar însoțindu-le de o amplă prefață și de o serie de note. Preocupările sale pentru valorificarea moștenirii literare a Lucreției Suciu sunt ceva mai vechi, în intenția autorului stând — după cum ne mărturisește el însuși — și preocuparea pentru a realiza „o carte despre viața și opera scriitoarei Lucreția Suciu”, căreia i-a tipărit, în 1991, într-un volum separat, interesanta nuvelă Logodnica contelui Stuart, inspirată și ea din viața intelectualității bihorene de la sfârșitul sec. al XIX-lea. Chiar dacă nu și-a dus intenția până la capăt, autorul lucrării de față realizează încă un pas important înspre traducerea în faptă a acestei idei, publicând cele peste 40 de scrisori inedite ale poetei bihorene cu prietena sa deveancă, din care se poate reconstitui cu lux de amănunte viața chinuită a acestei scriitoare și nefericirile îndurate de ea de-a lungul celor din urmă ani din viață. Lucreția Suciu e o nefericită pe care greutățile vieții de familie o copleșesc și care renunță încet-încet la orice muncă creatoare.

Lucreția Suciu este fiica preotului Petru Suciu din Sepreuș și a Mariei Suciu-Bosco, cea dintâi poetă din Bihor care s-a afirmat în paginile „Familiei”. Bolnavă de nervi, Maria Suciu a sfârșit într-o casă de nebuni din Budapesta, la 50 de ani, în 1891. Fiica ei, Lucreția Suciu, se făcuse deja cunoscută ca poetă în cercurile literare transilvănene și în cele junimiste, încât, în 1890, când Rudow îl cunoștea pe Bogdan-Duică, acesta îl îndemna să-i scrie poetei de la Ucuriș pentru informații literare diverse. Între cei doi se înfiripează o corespondență, care îl aduce pe intelectualul german în 1891, la Ucuriș, întâlnire care se soldează cu căsătoria dintre ei la 11 octombrie 1891. A fost un fel de căsătorie la prima vedere, așa cum o descrie și Lucreția Suciu prietenei sale de la Deva în scrisoarea care i-o adresează la 4/20 nov. 1891: „A venit, ne-am văzut și ne-am cununat, foarte îndestuliți unul de altul (...) Rudow e filolog eminent, scriitor bun și apreciat, (pre)cum și poet foarte bun. Pe cât de bune calități spirituale posedă, pe atât de bun și gingaș soș e”.

N-a trecut însă nici un an și părerile sale despre soțul ei se schimbă radical. În urma criticilor pe care și le-a atras cartea acestuia, Geschichte des Rumanischen Scriftums, apărută la Wernigerode în 1892, cei doi au dispute privind modul în care Rudow trebuie să răspundă criticilor. În timp ce Lucreția e de părere să nu le bage în seamă, Rudow își face mult sânge rău pentru observațiile făcute, ceea ce duce la adevărate ciocniri temperamentale. Lucreția Suciu îi dezvăluie prietenei sale toate aceste defecte de comportament pe care are ocazia să le cunoască acum, scriind grele cuvinte de acuză la adresa tânărului ei soț, mai mare doar cu un an ca ea (Rudow era născut în 1858, iar Lucreția în 1859). Iată ce scria ea în ianuarie 1893 prietenei sale de la Deva: „Tocmai așa de bine nu pot aproba toate cele scrise de bărbatul meu, care, dacă și când e mânios e dracul întrupat. Cerbicios, îndărătnic, grob ca un porcar și scurt: unnahbar.” Ea e nemulțumită mai ales de faptul că soțul ei vrea să dea un răspuns polemic dur, adversarilor, pe când părerea ei e să ignore, ori să le răspund㠄cumpănit și serios”. Dar el e vehement și aceasta e cea mai rușinoasă și dejositoare însușire omenească pentru mine (...). Dacă cei de la „Tribuna” au fost incorecți (ceea ce au fost, se înțelege!), nici Rudow nu-i prunc, numai azi noapte născut.

Aceste fricțiuni, controverse și disjungere de păreri ajung să-l scoată din minți și pe Rudow, care și el scrie aceluiași interlocutor cuvinte grave la adresa Lucreției: „Dacă vehemența e ceva dejositor pentru d(umnea)ei, de ce nu și-a luat un miel de bărbat? De ce m-a luat pe mine, care i-am trimis Lucifer, accentuând că eu sunt el, din fir în păr; nu sufăr nici un rău, nu uit binefaceri, nici rele”. Și mai departe, grețos de justițiar: „La dracu, de ce nu se mărită după Hașdeu, Seinean, Gion, atât sau cu toți laolaltă? De ce, dacă-i plac mai mult minciunile d(umnea)lor decât adevărul meu?”

Rudow ar fi dorit aici o soție iubitoare și tandră care să-i țină partea în orice situație, indiferent că avea dreptate sau nu, care să-i fie aproape, solidară, și nu una care să fie de partea adevărului, sesizând exagerările și dintr-o parte și din cealaltă. Ori, Lucreția Suciu nu dă încă dovadă de tactul necesar pentru ca lucrurile să se aplaneze și familia să-și poată regăsi liniștea. Prietena sa de la Deva a făcut însă tot ceea ce era necesar pentru a readuce pacea și liniștea în proaspătul cămin al celor de la Oradea. Lucreția Costa e o interlocutoare plăcută și plină de solicitudine, care urmărește cu atenție tot ceea ce se întâmplă în familia prietenei sale scriind, pe rând când unuia când celuilalt. Pentru a netezi căile dintre ei, ea își invită prietena la Deva, dar cei doi nu-și găsesc deocamdată timp pentru asta. Familia Rudow e preocupată de o nouă propunere care a venit din partea lui Cornel Diaconovici, aceea ca să se mute la Sibiu, unde W. Rudow ar fi devenit redactor la revista „Romanische Revue”, pe care C. Diaconovici o scosese cu începere din 1885 mai întâi la Budapesta, apoi la Viena, Sibiu și Reșița. Remunerația pe care i-o oferea lui Rudow era destul de mică, abia 600 de florini, fapt care o nemulțumește din nou pe poetă care crede că din banii aceia nu se vor putea descurca.

Cei doi se mută într-adevăr la Sibiu la 15 ianuarie 1893, găsindu-și o locuință de care poeta e mulțumită într-o oarecare măsură, sperând că vara va fi și mai plăcut. N-a fost să fie, căci cei doi vor sta la Sibiu doar până în mai același an, reîntorcându-se din nou la Ucuriș. Reîncep migrenele și răcelile Lucreției („sunt cu un catarh strașnic”) și ea este nevoită să reia munca de gospodină („o știi tu că la noi pe sate, numai de lucru și oboseli economice nu ducem lipsă”). Ea ține vite și cloști, are „săpași” la lucrul câmpului, ține purcei, din vinderea cărora speră să poată pleca până în Germania. („Am pui de găină vreo 90, de rață 25... Purcei încă avem vreo 56, în ei am toată nădejdea că vom merge la Halle”). La Halle avea loc sărbătorirea universității de acolo, la care Rudow ținea să fie prezent. Până acum se credea că întâlnirea dintre cei doi a avut loc cu acest prilej, dar Fl. Dudaș demonstrează că ei s-au cunoscut prin scrisori începând din 1890, că s-au căsătorit ân 1890 și că au fost la Halle împreună. Ce e de spus e că viața la țară o absoarbe tot mai mult pe Lucreția Suciu, căreia nu-i mai rămâne timp pentru activități intelectuale („Grădina, albinăritul sunt ocupațiile mele de peste vară”, scrie ea la un moment dat, plângându-se adeseori de traiul ei de „țărancă”, cu palmele crăpate și roșii). Singurele ei ieșiri se rezumă la câte o excursie făcută la Stâna de Vale sau la concertul susținut de tinerimea din Oradea, unde a avut prilejul să-l întâlnească pe Iosif Vulcan. Un alt moment notabil a fost vizita la Ucuriș a lui Miron Pompiliu unde a venit cu soția când au mai ieșit din monotonie. Ucurișul îi e din ce în ce mai nesuferit și prin faptul că lipsa de spațiu e torturantă. („Suntem așa de ticluiți cu odăile astea mici, încât idee nu ai.”), ca apoi să scrie de-a dreptul: „Casa rece, o hușdulă afurisită și strâmtă, apoi să fii în pace în ea, în frig și ger”. Faptul acesta, ca și întâmplarea că tatăl său s-a pensionat, îi determină pe Rudowi să-și cumpere în cele din urmă o casă la Oradea, în vara anului 1896, când speră să poată duce o altă viață aici. De altfel, Rudow e plin de proiecte și nu se mulțumește cu scrisul și colaborările ocazionale, cu traducerile din Vlahuță și alți scriitori români. El cumpără o tipografie, la care vrea să editeze și ziarul „Dreptatea” din Timișoara, să tipăreasc㠄Vulturul” și să scoată o foaie literară, „Românca”, și o alta populară, politică, de trei ori pe săptămână, cu numele „Crișana”, cu 7 florini pe an, amândouă cu 10 florini. Planul dă greș din lipsă de abonați, astfel încât cei doi se mulțumesc să scoată doar o publicație literară, numit㠄Foaie literar㔠și nu „Românc㔠(probabil titlu mai greu de acceptat de către autorități), din care iese un număr de probă în aprilie 1897. Îi vor avea de colaboratori pe G. Coșbuc, Maria Cunțan, Ioan Scurtu, Il. Chendi, Ion Pop Reteganul, G. Bogdan Duică, Sever Secula, Vasile Sala, dar în curând redactorii vor constata că e multă muncă și rezultate materiale puține, ceea ce îi va determina să sisteze publicația la 7 noiembrie 1897, după numai 30 de numere. Realitatea e că Lucreția o duce cu sănătatea „prost de tot” și că nici Rudow nu era prea bine, iar ea e „nervoasă, propădită de tot”. Nu mai e în stare să scrie ceva nou, și reia doar lucruri vechi. În martie 1898 comunică că s-a răcit iar și „iar am zăcut 3 săptămâni”. În zadar e mersul la băile din Oradea, boala de care suferea, tuberculoza, își face drum tot mai adânc în pieptul ei, iar pentru boala ei „scalda de la Felix” n-ar fi tocmai indicată, dar ea nu-și dă seama ce face. E tot mai apatică, mai tristă („De când a murit însă mama, am mântuit și cu buna dispoziție ce am avut-o atunci”). Munca de la Ucuriș („eram silită nu odată să adap și hrănesc și vitele, caii, porcii”, „arsă de soare și vânt” adeseori, trăind „retrasă de societatea oamenilor”, „cu mâna-n pisatul puilor și de umezeală încremenesc așa-zicând manile”, o fac tot mai „ursuză, pesimistă”). Mai târziu, la Oradea, intervin alte treburi tot atât de presante: „De luni până sâmbăta dimineașa, ce expediez toate numerile, sunt în veșnică agitație cu una, cu alta, ba corecții, ba cetirea manuscriptelor, ba tot așa”. Bucuriile ei au fost puține și extrem de rare: „La teatru de vreo 6 ori în viață, la concert numai atunci când ai debutat tu la Arad, mai departe nu cunosc nimica”. De aici vine și refuzul ei de-a mai scrie: „Dragă, am ajuns așa zile de nici gîndi nu pot la scris, de greutate ce mi-e. Nu pot și pace! Trebuie că e fluxul boalei mele această ură de scris”. Nici măcar folclor nu poate aduna, așa cum mărturisește într-o altă scrisoare: „Nici vreme, dar nici dispoziție nu am avut, în cei 6 ani și jumătate cât am stat în Ucuriș, a mă adânci în poveștile, descântece și alte de-ale poporului”. Îi pare rău, că d-șoara Sevastos de la Iași îi solicită materiale în acest sens și ea nu poate să-i trimită nimic.

Acestea sunt zbuciumările și mărturisirile Lucreței Suciu de-a lungul celor 40 de scrisori trimise prietenei ei de la Deva, Lucreția Costa. Sunt multe dezamăgiri în ele, dar sunt și câteva informații binevenite privitor la activitatea ei și a lui W. Rudow. Acesta a vrut cu tot dinadinsul să scoată o revistă chiar și litografiată, lucru cu care Lucreția n-a fost de acord. A practicat la Oradea un sistem de retușare a fotografiilor, și la un moment dat s-a gândit să înființeze și o librărie. Interesul său pentru ro­mâni a fost statornic și demn de toată atenția. La fel s-a întâmplat și cu sora sa, Ana, care a stat mulți ani cu familia Rudow, căsătorindu-se în cele din urmă cu publicistul bănățean Corneliu Liuba. Cei doi soți Rudow au avut un destin asemănător, murind unul după altul la o vârstă destul de tânără. Rudow a murit la Oradea, la 16 aprilie 1899 la 41 de ani, iar Lucreția un an mai târziu, la 5 martie 1900, la 40 de ani. Efortul lui Fl. Dudaș de a le readuce în actualitate activitatea și preocupările este notabil și cartea de față are toate calitățile unui roman epistolar sui-generis.

 Mircea Popa

  

Cel dintâi Caragiale

 

La împlinirea a 120 de ani de la nașterea lui Horia Petra-Petrescu, profesorul orădean Ioan Derșidan a avut inspirata idee de a căuta, descoperi și traduce în românește cea dintâi monografie care i s-a consacrat marelui clasic român, I. L. Caragiale, destinată a fi teză de doctorat și susținută public la Leipzig în noiembrie 1910, evenimentul a beneficiat chiar de prezența lui Caragiale, după cum sună o telegramă de felicitare pentru părinții candidatului din Ardeal, cu care clasicul nostru se aflase și până atunci în relații de corespondență. Teza, întitulată Ion Luca Caragiales Leben und Werke. Inauguraldissertation zur Erlangung der Doctorwurde, a fost publicată în anul următor la Leipzig în Anuarul Institutului condus de Gustav Weigand. Acolo a fost citită și folosită de către unii exegeți ai dramaturgului, dar cunoscută numai tangențial și pe porțiuni restrânse. Sărbătorirea anului Caragiale în 2002 a adus în atenția unor specialiști teza cu pricina, iar Ioan Derșidan a făcut un drum la Leipzig și cu ajutorul romaniștilor Rudolf Windisch și Klaus Bochmann, a reușit s-o xeroxeze și s-o aducă în țară, unde grație germaniștilor Orlando Balaș, Veronica Bucium și Ruxandra Chișe, teza a fost tradusă și publicată în cele din urmă la Editura „Casa Cărții de Științ㔠din Cluj, în 2004. Ea beneficiază de o prefață a editorului și de o postfață a lui Klaus Bochmann, care vorbește mai ales de școala dialectologică creată la Leipzig de Weigand și de preocupările acestuia în domeniul romanisticii.

Dar să vedem mai întâi cine a fost Horia Petra Petrescu. Pe numele lui adevărat Horia Septimiu Dumitru Petra-Petrescu, s-a născut la (1848-1923). Funcționar la Banca „Albina”, bibliotecar al Astrei, culegător de folclor și povestitor încadabil în cuvântul „realismului poporal” al „Tribunei”, cu colaborări la mai toate calendarele și revistele din Ardeal, cu povestiri și traduceri semnate în mare majoritate Moșul. Tatăl s-a îngrijit cu atenție de educația fiului, acesta învățând la gimnaziul din Brașov însumându-și bine și limbile germană și latină, și lăsându-se atras încă de pe acum de preocupările sale literare, scoate două reviste școlare, „Die Distrag” (De râs) și „Furnica”, pe care le scrie aproape singur, lăsând apoi în manuscris numeroase impresii de călătorie din Austria, Italia, România etc. Se înscrie în 1903 la Facultatea de Litere din Budapesta pe care o părăsește în anul următor pentru Viena, unde își ia licența în 1906. În martie 1906 e la Praga, în iunie la Graz, colaborând la „Viața româneasc㔠și activând în cadrul „României June” cu conferințe. În toamna anului 1906 se stabilește la Leipzig, audiind cursurile lui Wund și Volkelt, din ultimul și începând să traducă (Arta, morala și cultura,  Brașov, 1909). Intră în relație cu Bjornson, scriindu-i o scrisoare la 20 februarie 1908, felicitându-l pentru munca sa de apărare a cauzei românești și călătorește apoi prin toată Germania, poposind la Dresda, Weimar, Munchen, Frankfurt, Meinz, Jena, Wartburg, Bayreuth. Îl cunoaște pe Caragiale, pe care-l vizitează la Berlin, și se hotărește să-i consacre lui teza de doctorat, pe care urma s-o susțină la Seminarul de Romanistică a lui Weigand. Cei doi au numeroase întâlniri și conciliabule, tânărul trebuind „să treacă cu bine, în timp, probele de foc caragialiene”, cum afirmă Ioan Derșidan. Există și o corespondență a dramaturgului cu tata și cu fiul care confirmă acest lucru, tânărul Horia publicând în presa transilvăneană unele impresii (și interviuri) rezultate de pe urma acestor întâlniri, el fiind de acum înainte unul dintre cei mai avizați comentatori ai fenomenului Caragiale în presa transilvăneană. În timpul primului război mondial a petrecut în mijlocul soldaților români de la Praga, legând prietenii durabile cu abatele Zavoral sau cu Urban Jarnik, iar mai devreme după venire e de amintit că a scos Transilvania prima revistă de teatru, „Revista teatral㔠(1913), și deține roluri importante în cadrul Astrei și a Societății pentru Fond de Teatru Ronân. A trăit mulți ani la Sibiu, iar după al doilea război e căutat tot mai rar de noua generație de scriitori. Mircea Zaciu amintește în scrisorile lui către Ion Brad faptul de a-l întâlni la Sibiu, iar Victor Iancu și cu Aurel Buteanu se străduiesc că-i obțină în anii '50 o pensie, căci trăia destul de strâmtorat, după cum arată Cornel Ungureanu în recenta lui carte Despre Cercul Literar de la Sibiu (Timișoara, 2004).

Ediția scoasă de Ioan Derșidan în colaborare cu Rudolf Windisch este bilingvă, cititorul având la îndemână atât textul original al disertației, cât și versiunea în limba română. Cartea este importantă și astăzi pentru noi românii, deoarece lucrarea lui Horia Petra-Petrescu este cea dintâi monografie care s-a consacrat dramaturgului nostru și cea dintâi apărută într-o limbă străină favorizând astfel cunoașterea și receptarea scriitorului nostru în lumea cărturărească din Occident. Structura cărții este una clasică, prezentându-ne atât viața, cât și opera scriitorului. Biografismul este însă redus la minimum, cea mai mare parte a lucrării fiind consacrată analizei atente a scrierilor sale. Iată pe scurt cum arată structura lucrării discutate aici: o motivație, urmată de prezentarea edițiilor, a vieții scriitorului și a Momentelor caragialiene. Capitolul al doilea este consacrat Comediilor, tratat pe bază de „caracteristici” ale personajelor și ale comicului de situație. Urmează un capitol închinat prozei scriitorului, în care nuvelistica caragialiană este pusă în relație cu naturalismul francez și rus, după care urmează analiza principalelor nuvele. Capitolul ultim se ocupă de Drama caragialiană, în speță de Năpasta, dar are în vedere și unele deschideri mai largi privitoare la Stilul caragialina, la scepticismul dramaturgului și un capitol final intitulat Influența lui Caragiale asupra literaturii române. Cu toate că împrejurările vieții sale l-au determinat să ia calea exilului, participând în consecință mai puțin la viața literară din țară, autorul e de părere că scrierile sale au rămas neîntrecute: „Niciuna dintre noile piese de teatru nu se pot lua la întrecere cu O scrisoare pierdută sau cu Năpasta”, coinchide autorul.

Văzut cu toată obiectivitatea necesară, acest prim Caragiale din critica românească și străină reprezintă o operă demnă de luat în considerare. Cu tot caracterul ei rezumativ și sintetic, fără extensii prea mari în nici un domeniu, punctele și problemele luate în discuție sunt cele majore și de real interes pentru opera dramaturgului nostru. Desigur că nu poate fi eludată nici partea documentară, elaborată sub stricta îndrumare a scriitorului punându-se astfel în circulație cea dintâi biografie exactă a omului de teatru. Apoi, perspectiva generală e dată de străbaterea pas cu pas a unui număr important de ziare și reviste și de o bibliografie de orientare care înglobează nu numai lectura unor critici contemporani din țară (N. Iorga, T. Maiorescu, C. Dobrogeanu-Gherea, Al. Olănescu, D. Rosetii, Il. Chendi, I. Scurtu, G. Bengescu), dar și a unor critici esteticieni și filosofi străini, precum Konrad Lange, Th. Lipps, Volkelt, Taine, Lemaîntre, Richarda Hugh, Rob Arnold, Réné Doumic, Vogué etc. Literatura practicată de Caragiale e pusă în legătură de la bun început „cu perioada de tranziție” a societății românești, iar „momentele” sunt „secvențe” din această lume încă neconsolidată. Trecerea spre teatru este făcută printr-o incursiune documentată în istoria teatrului românesc, iar caracteristicile personajelor rezultând din chiar înfățișarea rezumată a principalelor comedii. Iată câteva caracteristici: tipurile înfățișate de dramaturg aparțin în mare majoritate vieții de mahala; femeile sunt nespus de limitate intelectual ele sunt deosebit de arierate fiind luate din toate clasele sociale: jurnașiști, avocați, profesori, polițai târgoveți, funcționari, oameni din armată dovedesc cu toții o cultură redusă și o existență bazată pe învârteală. Cât privește modul lor de realizare, autorul invoc㠄comicul de situații și cel de limbaj”, o bun㠄conturare a personajelor”, o bună strategie dramatică, fapt pentru care scriitorul nostru este comparat cu Scribe, Sardou și Ibsen. „Originalitatea acestor opere constă în faptul că el a introdus tipul de mahalagiu al capitalei românești în literatură”, spune autorul. Operele sale nu sunt amorale, e în ciuda acuzațiilor aduse, în general el refuzând să fie un moralist, ci mai degrabă un ironist și un satiric, având la bază o filosofie sceptică asupra vieții. Scrisul său e de calitate, autorul întreprinde și o analiză a stilului și a limbii favorite de scriitor, și are puține fluctuații de la o operă la alta, de la un gen la altul. „El își face cariera prin comedii. Ne așteptăm la o linie ascendentă. Dar scrisul său nu stagnează, nici nu urcă, excepție făcând piesa Năpasta”. Nu se poate vorbi despre literatura română fără a se vorbi de Caragiale, concluzionează el, lumea românească nefiind nicăieri mai bine surprinsă ca în opera acestuia. Întâiul Caragiale este după opinia noastră o lectură utilă și necesară comentatorului de literatură română, iar ediția îngrijită de Ioan Derșidan vine să umple un gol și să înlăture o stare de fapt care se cerea neaparat remediată.

 Mircea Popa