Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (467) Septembrie 2004

FILĂ DE DICȚIONAR

de

Vasile SPIRIDON

H.-R. Patapievici

 

PATAPIEVICI, H.-R. (pseudonimul lui Horia-Roman Patapievici) s-a născut la București pe 18.03.1957. Este fiul lui Dionisie și al Georgetei Patapievici (născută Bădescu). Studii liceale la Liceul „Zoia Kosmodemianskaia” (actualmente „Carmen Sylva”), din București (1972–1976) și absolvent al Facultății de Fizică (secția „Optică, spectroscopie, laseri, plasmă”) a Universității bucureștene (1977–1982). Doctor în Filosofie, pentru specialitatea Epistemologie, cu o teză privitoare la imaginarul filosofic al fizicii (1999). Între 1985–1990 a fost cercetător științific. Director de studii la Institutul de Studii Germanice (1994). Din 1990 este asistent universitar, iar din 1994, predă Istoria fizicii și Istoria ideilor științifice la Universitatea din București.

Este membru al Gupului pentru Dialog Social, al Societății Academice Române și al Consiliului Colegiului Național pentru Studierea Arhivei fostei Securități. A beneficiat de următoarele burse de specializare: bursă TEMPUS (la École Pratique des Hautes Études, Paris, 1992), bursă DAAD (Germania, 1994–1995), bursă la Colegiul Noua Europă/New Europe College (1994), bursă la Salzburg Seminar (Austria, 1996).

Debut publicistic cu proza Cristache: un portret, în revista Contrapunct, nr. 6/1992, și editorial cu volumul Cerul văzut prin lentilă (1995). A obținut Premiul pentru eseu al Editurii Nemira (1993), Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România (1995), Premiul pentru jurnalism al revistei Cuvântul (1995), Premiul „Alexandru Indrieș”, acordat de „Societatea Timișoara” (1995).

Eseul Zbor în bătaia săgeții (1995) reconstituie autobiografic etapele formării de excepție, enciclopedice, a unui intelectual aparținând generației care a învățat să scrie și să citească atunci când a venit Ceaușescu la putere, dar convins că este învestit cu semnul providenței. În fața agresiunii exercitate asupra libertății spirituale de către regimul comunist, H.-R. Patapievici s-a salvat prin studiu individual, copleșitor în privința cantității și calității, și prin organizarea unor seminarii de înaltă ținută împreună cu prietenii săi. Surprinzătoare mi se pare infailibilitatea cu care acest ales al cărților își selectează fără greș, spre lectura formativă, numai lucrările cu eficiență maximă, în condițiile în care ele erau mai greu de găsit (sau poate tocmai de aceea), ucenicul la clasici manifestând un adevărat tropism față de tot ceea ce degajă valoare ideatică. Apropierea de cărți se face în chip amoros, potrivit unei direcționări empatetice, viața fiind trăită ca pe o experiență livrescă în spațiul ascetic al bibliotecii.

Această autobiografie spirituală este atrăgătoare prin intensitatea și credibilitatea trăirii dense întru devorarea epocilor, doctrinelor și ideologiilor: istorii, culturi, civilizații, filosofii, literaturi, epistemologii, toate citite în câteva limbi de largă circulație în încercarea de a afla Totul prin aplicarea procedeului simultaneității contrariilor, a creării, prin marea mobilitate intelectuală, de serii paralele și complementare. Eseistul crede că poate rezolva o criză de identitate cunoscând și experiența alterității. Bunăoară, teoria „schimbării subiectului” combină sugestii mitologice, religioase, istorice, filosofice (întrupare creștină în fața Judecății de Apoi, transcendere hegeliană a ordinii rațiunii, căutarea heideggeriană a esenței aleteice, permutarea ontologică) pentru a împlini ființarea culturală.

H.-R. Patapievici își dezvăluie cu candoare copilărească lecturile, trăirile, revelațiile, experiențele existențiale, întrucât crede cu putere în ineditul lor, însă mai important decât acest demers euristic mi se pare febrilitatea lecturii și a însemnărilor (fișe, rezumate, comentarii ș.a.) sub forma jurnalului de creație. Anexarea propriei bibliografii la sfârșitul cărții poate fi taxată ca un gest de redundanță publicistică din moment ce aceste scrieri de uz personal nu pot fi consultate de către cititor (poate, cel mult, de cel căruia i se adresează pre-textul epistolar al eseului de față), iar referiri la ele au fost făcute deja de-a lungul cărții. Această bibliografie poate fi luată în considerare doar în măsura în care o acceptăm ca pe un ludic procedeu postmodernist, însă din interiorul eseului nu se poate motiva o asemenea orientare. Se adaugă pedanteria folosirii unor termeni despre care n-am putea spune că pot fi la îndemâna oricui (deliterios, erelicțiune, flatulant, haecceitate, imercesibil, obvios, psitacizare, thuriferar etc.). Lipsa de echilibru stilistic a eseului face posibilă apariția unor înlănțuiri aforistice care opresează pagina, însă, oricum ar fi, erudiția, profunzimea speculativă și verva ideatică ies învingătoare. Formula epistolară, cu adresări directe, menține un ton degajat de seriozitate, cu o undă de intimitate duioasă, mai ales atunci când se evocă vârsta copilărie redescoperite.

Având ca punct de plecare eseistic pretexte sociale, politice, economice, culturale și conceptuale, textele publicistice adunate în culegerea Cerul văzut prin lentilă (1995) sunt ordonate în secțiuni tematice și reușesc să depășească spațiul strâmt revuistic al rețetarului contingent pentru a accede la zonele speculative mai înalte ale abstractizării. Eseistul expune un contradiscurs național fără a utiliza preceptele istoriosofiei în sens tradițional; faptele invocate și puse sub Zodia Cancerului nu sunt privite cu un ochi de istoric, ci constituie doar un prilej de reflecție cioraniană cu finalitate eseistică saturniană. Însă, în orice caz, se dă o replică viguroasă celor care astăzi s-au fixat mistic în analiza fonologică aplicată a behăiturilor miorițarde și care glorifică veșnicia mitului cultural al țărăneității, crezând că lumea mai este încă acel cosmos etanș a cărui axă împunge negreșit doar vatra satului. H.-R. Patapievici este adeptul unei definiții funcționale a specificului na­țional, cu identitate și viabilitate mereu verificabile prin acte responsabile în fața experiențelor cruciale. Se reproșează purtătorilor de însemne patriotice lipsa consecvenței logice, a eficacității în valorificarea conjuncturilor istorice și geografice și a pragmatismului în orientarea prospectivă. A trecut vremea patriotismului degradat în naționalism mistic-inspirat și în demagogie retrospectivă sau protocronistă, dar cu greu vom putea scăpa de hainele înguste ale copilăriei mioritice și de consecințele kafkiene ale „fenomenului Pitești”. „Atât în spațiul mioritic cât și în fenomenul Pitești ceea ce se manifestă este setea de același. Abia când privim spațiul mioritic ca anticameră a fenomenului Pitești gravitatea chestiunii specificului național este cu adevărat pusă. (…) Cum identitatea la români e o veche carență, noi trăim zi de zi experiența crucialului. Doar că, într-un chip senzațional, noi nu o resimțim decât fie ca pe un banc, fie ca pe o condamnare.”

H.-R. Patapievici s-a format ca un liberal democrat de tip clasic, acomodat cu mentalitatea occidentală dinamică și cu epistema secolului al XX-lea, posedând lecturi aprofundate de istorie, economie și filosofie politică (printre altele). Principiului elitarismului performant, propovăduit pe plan individual, îi corespunde, în perimetrul socio-economic, liberalismul relațiilor capitaliste, ale căror mecanisme (sistem de piață autoreglator, competitiv și impersonal) analistul le demontează cu sagacitate. Autorul își propune să înlăture și câteva prejudecăți despre capitalismul incipient, înrădăcinate de ideologia comunistă: presupusa mizerie pe care ar fi generat-o noile relații de tip industrial, când, de fapt, ele au adus salvarea proletariatului și au făcut din cea mai săracă țară occidentală, Anglia, prima putere economică mondială doar după câteva decenii; punerea în adevărata lumină a problemei exploatării copiilor, a raportului industrie-agricultură și a ulterioarelor nemulțumiri, născute tot din comparația cu nivelul propriu de trai.

Plăcerea teoretizărilor pe marginea faptelor și ideilor supuse comentariului permit multe fulgurații eseistice captivante, puse în evidență și de utilizarea unui stil limpede (atunci când nu intervine pedanteria sau hibridarea lingvistică). Fluența și permisivitatea gândirii, nutrită de citirea unei imense bibliografii (care va fi dezvăluită în eseul formării Zbor în bătaia săgeții) îi permit autorului să cultive diferența polemică și contrastul. H.-R. Patapievici despică firul în patru nu doar pentru a putea să identifice „desenul din covor”, ci și pentru a putea să prevadă configurația urzelilor viitoare, în speță analiza morfologică a părților componente ale societății românești și analiza sintactică a ticurilor culturale, sociale și economice ale imaginarului public.

În culegerea Politice (1996), după ce se cioranizează și se consumă imprecațiile de factură profetică, cu tonalități vaticinare, adresate poporului in corpore, urmează o analiză sub sedativ a actualei societăți românești. Analistul nostru militează pentru un patriotism lucid, bazat pe pragmatism politic și aflat departe de retorica naționalistă paseistă. Îndreptarea privirii înspre trecut trebuie făcută numai pentru a conserva memoria colectivă după modelul evreiesc și pentru a respinge încercările de reabilitare intelectuală a comunismului. Acum, autorul se dovedește a fi echidistant, dar nu indiferent față de ororile comise de comunism și de fascism. Aflăm o subtilă analiză a bolșevizării țării și a corectitudinii politice exercitate de comunismul american. Remarcabilă este schițarea portretului lui Nae Ionescu, precum și discutarea plină de duh a problemelor religioase (sincretism, asceză, kitsch ecleziastic, filipică la adresa celor mai mulți dintre slujitorii bisericii). Încercând să descifreze protocoalele Puterii, autorul reamintește adevăratele îndatoriri ale Statului actual (acceptarea, printre altele, a controlului din partea societății, renunțarea la discriminarea cetățenească), ale S.R.I. (apărarea adevăratelor secrete de Stat) și ale Poliției (rol de protejare iar nu de opresare).

Culegerea din 1996 reprezintă cea mai incisivă reevaluare a românismului de la Schimbarea la față a României încoace, nu poate fi ocolită cu ușurință, întrucât tulbură apele discursului național(ist) și democratic. Renunțarea la atrabilarea excesivă ar fi un bun câștigat pentru eseist, care nu va risca astfel să devină ceea ce abhor㠖 un spirit fals. Contrazicerile histrionice și limbajul vitriolant, care au radicalizat atitudinea crizistă din culegerea anterioară, nu umbresc părțile bune ale cărții.

Postmodernitatea a adus cu sine tot felul de revoluții: tehnologică, economică, culturală, sexuală etc. Și totuși, pentru H.-R. Patapievici, ceea ce se pierde este mult mai important decât ceea ce se câștigă: chiar dac㠄invizibilul” este în continuare captat (instantaneitatea, virtualizarea, digitalizarea), noi avem nervul optic atrofiat și retina neimpresionată în privința celor invizibile, iar prezența divină nu mai poate fi percepută ca atare. Cartea Omul recent (2001) avansează un proiect de reconstrucție modernă și se vrea o pledoarie pentru mântuirea sufletului alienat, posibilă doar prin redescoperirea cu discernământ a valorilor spirituale și a divinității pierdute. Reconstituind istoria internă, genealogia și morfologia lumii moderne, autorul face o radiografie a maladiilor ei, îi sesizează carențele și se întreabă cine sau ce ar putea fi îndrituit să dea sens vieții noastre interioare.

Tonul participativ este ferm și profetic, trădând o gândire și o expunere a ideilor lipsite de inhibiții și chiar intimidante pentru unii. Eseistul nostru frecventează multe domenii (istoria ideilor, istoria științelor, filosofie, politică, teologie) pentru a putea răspunde la o întrebare majoră: care este stadiul în care se află umanitatea noastră autentică și strălucita cultură continentală de odinioară? Omul recent nu este, așa cum arată la prima vedere, sau cum ar voi să pară, un studiu erudit (în pofida trimiterilor la subsol excesive uneori sau a numerotării pedante a desfășurătorului), ci un eseu scris cu o îngrijorare patetică, din nevoia autorului de a (se) cunoaște și de a se mântui. Eseist cu convingeri tranșante, H.-R. Patapievici se atașează de lucruri cu miză majoră și franc exprimate, dar implicarea lui nu este ideologică ori strict teoretizantă, ci existențială, deși perspectivele de abordare sunt multiple: filosofică, politică, sociologică, antropologică, etică, economică. Prin retorica ideilor lui, autorul Politice-lor a fost considerat încă o dată un pericol social deosebit de grav și și-a pus pe cap opinia publică (cu excepția fanilor lui declarați) prin reprezentanții ei cei mai autorizați: postmoderniștii, „specialiștii”, politicienii, integraționiștii, segregaționiștii, feministele și homosexualii.

Și totuși, Omul recent nu este în primul rând o carte pentru publicul larg și nici măcar pentru români qua români, întrucât aspectele abordate nu se găsesc acutizate în țările slab dezvoltate. Inactualitatea ei (iar nu presupusul anacronism) derivă din faptul că la noi nu sunt create toate premisele pentru lansarea unei dezbateri critice de o asemenea anvergură. Încă nu avem poduri de flori aruncate profanator în aer din pricina angajamentelor multiculturaliste neonorate, feministe de obediență leninistă, homosexuali puternic cartelizați și acceptați, senatori din partea mediocrilor (nu numai ai melcilor), biserici unde să se închine aproape numai turiștii străini ori minoritarii electivi, câini comunitari bine protejați și cetățeni deveniți animale blânde, ghiftuite și politicoase. Nu suntem nici vrăjiți, nici dezvrăjiți; nici postmoderniști în putrefacție și nici globalizați cu bibliografia critică adusă la ziua cincinalului. Va trebui să mai treacă vreo două decenii brucaniene, timp în care nici nu știi în ce stadiu este mai bine să te afli.

  

OPERA: Cerul văzut prin lentilă (Ed. Nemira, București, 1993, 1995, 1996, 1998); Zbor în bătaia săgeții (Eseu asupra formării) (Ed. Humanitas, București, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002); Politice (Ed. Humanitas, București, 1996, 1997, 1998); Omul recent (Ed. Humanitas, București, 1999); Flying against the Arrow (CEU Press, Budapesta, 1999); Nézz vissza haraggal (Pont Kiadó, Budapesta,1999).

 

REPERE CRITICE: Dan C. Mihăilescu, Ce ne facem cu Patapievici?, în 22, nr. 16/1995; Ioan Buduca, Zbor în bătaia săgeții, în Luceafărul, nr. 22/1995; Dan Stanca, Anti-Patapievici, în Litere, Arte & Idei [supliment al ziarului Cotidianul], nr. 27/1995; Mioara Caragea, H.-R. Patapievici și discursul istoricosofic, în Litere, Arte & Idei [supliment al ziarului Cotidianul], nr. 28/1995; Ioana Pârvulescu, Ucenicul vrăjitor, în România literară, nr. 31/1995; Orizont, nr. 9/1995 (număr special); Dumitru Chioaru, Un profet în pustiu, în Euphorion, nr. 2/1996; Vitalie Ciobanu, Sub reflectorul Patapievici, în Contrafort, nr. 8/1996; Dan C. Mihăilescu, Ce ne-am face fără Patapievici?, în 22, nr. 22–23/1996; Vasile Spiridon, Cartea întâlnirilor esențiale, în Vatra, nr. 8/1997; Roxana Sorescu, Descoperirea temei, în Luceafărul, nr. 43/1996; Ion Bogdan Lefter (coord.), Scriitori români din anii  ’80–’90. Dicționar bio-bibliografic, Ed. Paralela 45, Pitești, 2001, vol. III, P–Z, pp. 22–24; România literară, nr. 9/2002 (număr special); Observator cultural, nr. 102, 103/2002 (număr special); C. Stănescu, Domnul Patapievici față cu poporul, în Accente. Jurnal indirect (1996–2003), Ed. Albatros, București, 2004, pp. 19–22.