Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (467) Septembrie 2004

CRONICA LITERARĂ

de

Mircea MORARIU

O lume clișeizată

 

Radu Pavel Gheo

Românii e deștepți

Editura Polirom,

Iași, 2004

 

Medicii nu ostenesc să afirme că totdea­u­na e mai ușor să previi o boală, decât să o vindeci. Un tânăr prozator de numele căruia se lea­gă consistente speranțe legate de revitalizarea e­picului ficțional, scrie o carte intitulată Ro­mânii e deștepți (Editura Polirom, Iași, 2004) înspre finalul căreia putem citit — „Mă tem de cli­șee, de căderea în platitudine, de imobilismul in­telectual”. Sunt numeroase indicii că clișeele sunt temeinic înrădăcinate în felul nostru de a gândi, de a ne exprima ori de a ne comporta. Ele cer­tifică moțăiala spirituală și, deși puternic u­zi­tate, nu sunt semne că și-ar fi epuizat muniția ori puterea de a se multiplica. Tocmai de aceea văd în volumul de publicistică sus-menționat un e­xercițiu intelectual menit să prevină viitoare pro­liferări. O etapă într-o astfel de operație o re­prezintă inventarierea, fie și parțială, a for­me­lor agresive în care se insunuează clișeul în ziua de azi. De aceea, Radu Pavel Gheo înregistrează și comentează supraoferta de astfel de prefabricate și modul în care ele acționează proteiform în viața noastră cotidiană, culturală, literară cu con­vingerea că astfel de eșantioane de gândire și vorbire sulfuroasă facilitează împământe­nirea unei noi limbi de lemn și instituționa­li­za­rea unei pernicioase recreații a spiritului. Sprințar, ironic, neiertător, slujindu-se cu abilitate de strategii argumentative dintre cele mai di­verse, Radu Pavel Gheo studiază esența și for­mele de manifestare a clișeelor înșelese ca „sen­tințe definitive, simplificatoare (care) ne dau im­presia că putem ordona lumea”, ce fun­cți­o­nea­ză asemenea unor „dogme laice” care, în lipsă de ceva mai bun„ne educ㔠și „ne for­mează”, arătându-se cu atât mai pernicioase cu cât aparțin unei serii pseudo-culturale deschise, cu mare putere de regenerare.

Mai toți cei aflați acum în diverse etape ale maturității s-au „înfruptat”, fără voia lor, din „bi­nefacerile” intens clișeizate ale sistemului co­munist. Cum acesta viza formarea așa zisului „om nou”, depersonalizat, robotizat, cu o indivi­du­alitate pusă între paranteze, el a cultivat gân­direa și existența la indigo. Lucrul s-a petrecut nu doar fățiș, la orele de socialism științific ori la cele de învățământ politic, nu doar în spațiul mor­tificat al telejurnalului ori al emisiunilor Din lumea capitalului cu Olivia Clătici și Lucia Du­mitrescu — Codreanu. Aproape toți am fost sfă­tuiți de profesori, altfel de bună credință, că pentru a lua cutare examen de admitere la un li­ceu bun n-ar fi deloc rău să memorăm analizele li­terare din manualele și îndreptarele ce a­pă­reau inflaționist, să dăm cât mai multe citate din operă, dublate de alte citate din critici clasi­ci­zați. La liceu ni s- predat o istorie mitologizată din care am aflat că românii au făcut numai bi­-ne în vreme ce alții le-au vrut doar răul, râvnindu-le bogățiile. Ni s-a mai spus că răul nu a iz­bân­dit tocmai pentru că am știut că în noi e și nu­măr putere. Când îndată după 1989 s-a dat dru­­­mul la Caragiale, am descoperit că Nenea Iancu e „contemporanul nostru”, în acest chip „li­terar” justificându-ne neputințele, ca­ra­ghios­lâ­curile, suficiențele. Într-un text remarcabil in­ti­tulat Lumea lui Caragiale, Radu Pavel Gheo nu-și propune demolarea dramaturgului, ci a­firmă c㠄nu cred în povara eternă a levantinismului său, în blestemul lui Caragiale, măcar pentru simplul fapt că un secol de modernitate nu poate trece fără a lăsa urme.” Supralicitarea i­maginii unui Caragiale efigie a vremurilor noastre e cu atât mai nepotrivită cu cât „nu so­cietatea și-a păstrat tipicul ridiculizat de Caragiale acum o sută de ani, ci noi imităm modelul ca­ragialesc din cauză că acesta a dobândit, în ul­timele decenii, o autoritate extraordinară.” E­seistul crede că această autoritate s-a datorat hi­per­studiului lui Caragiale în școli și facultăți. Am îndoieli că aici s-ar afla cauza. Socotesc că as­emenea lui Eminescu, Caragiale e cunoscut frag­mentar, mai curând datorită unor fraze-fa­ni­on, e mai degrabă citat decât citit, studiul o­pe­relor său e mai curând mimat decât autentic, re­prezentarea scenică pală, așa încât propagarea lui nu se explică prin filiere autentic culturale, ci printr-o oralitate semidoctă și obeză.

Am citit cu maxim interes paginile pe ca­re Radu Pavel Gheo le dedic㠄excursului ima­gologic prin peisajul românesc cu atât mai mult cu cât problemele ce țin de stabilirea unei matrici în limitele căreia ar putea fi surprins „spe­cificul național” au stârnit de-a lungul a­nilor teorii dintre cele mai diverse, controverse, satisfacție, dezamăgiri și, firește, foarte multă adrenalină. „Ceea ce numim de obicei spe­cific național — socotește eseistul-departe de a fi ceva imuabil, se modifică cu trecerea tim­pu­lui, sincronizându-se cu spiritul vremii” iar „sin­tagme de genul sufletul veșnic al neamului ro­mânesc  sau srilankez nu sunt altceva decât clișee. Poetice, emoționante, dar clișee. „Grav e că specificul național e invocat adesea spre a jus­tifica menținerea unui tip feudal de gândire. Ne supraevaluăm conservatorismele și demoni­zăm modernizarea, în pofida faptului că nu fa­cem deloc economie de vorbe spre a ne proclama europenitatea. Paradoxal, vrem în Europa, vrem în UE, vrem în NATO, dar, sub diverse for­me, ne opunem mondializării și globalizării. O consolare ar veni dinspre realitatea că nu suntem nicidecum singurii atinși de această mala­die. Scriind o carte ce se intitulează Obsesia an­ti­americană, Jean-François Ravel arată po­li­mor­fismul conservatorismului și închistării în pro­priile valori specifice francezilor și întregii Eu­rope Occidentale. Continuăm să ne compla­cem în „deliciile” dublului limbaj și așa se face c㠄folosim limbajul civilizației europene și re­gu­lile civilizației carpato-danubiene. „Suferim de ceea ce autorul numește „un complex de in­fe­rioritate supracompensat.”

Dacă în prima secvență importantă a cărții sunt repertoriate clișeele culturale, în cea de-a doua eseistul se apleacă asupra clișeelor li­te­rare care nu sunt nici ele deloc puține. „E­șan­tioanele reprezentative” sunt dintre cele mai sem­nificative — pretinsa polemică stârnită de „sub­versivul” număr din Dilema care propu­-nea, fără intenția de a canoniza, imaginea unui alt Eminescu, tipicul obositor al cronicilor literare (cât de productivă ar fi examinarea cli­șe­i­ză­rilor de tot felul de care suferă cronicile de teatru, film sau artă plastică!). Radu Pavel Gheo de­vine avocatul generației sale acuzând indife­ren­ța revistelor culturale față de promovarea pro­­zei contemporane. Dintre bolile culturii de azi, cea mai periculoasă pare a fi magisterioza. Când se apleacă asupra substanței sintagmei „re­zistența prin cultură”, Radu Pavel Gheo a­cuză dubla inconstanță, cea a scriitorilor și cea a cenzurii, ambele dictate de capriciile Cabine­­tu­lui 1 sau 2. Analiza e rafinată. Fără să-și a­sume poziția de justițiar, autorul nu admite ex­pli­cațiile comode, formulând teme de lucru dintre cele mai provocatoare. În fond, nu servește ni­mănui ascunderea demisiilor morale ale multor „mari”, indiferent că ei se numesc Sa­do­vea­nu sau Călinescu, tot la fel cum nu e nici onest, nici productiv a le nega în întregime opera pentru motivul că ei, dar și alții, au pactizat cu pute­rea. „Nu toți scriitorii români s-au supus comandamentelor epocii, iar cei care au făcut-o nu au re­nunțat niciodată cu totul la etica umană în fa­voarea eticii socialiste”. Sunt de citat și ar merita glosat asupra paginilor dedicate jurnalului ca formă de „amintire necrozată”, de „bârfă elevată”, de încercare de manipulare căci „un scrii­tor cât de cât consacrat știe, sau cel puțin, speră că jurnalul ori amintirile sale vor vedea cândva lu­mina tiparului.” Tot la fel merită reflectat a­supra argumentației eseistului în defavoarea re­formei ortografice decretată de Academia Ro­mână în 1993.

Mi-a plăcut cartea lui Radu Pavel Gheo și mărturisesc că m-am înspăimântat realizând cât de des recurg eu însumi la clișeu. Îm­păr­tășesc opinia autorului că apelăm la această for­mă de scleroză ori de câte ori comunicăm când nu avem nimic de comunicat. Sunt convins că deși nu va izbuti să înlăture clișeizarea, cartea ne va invita la ceva mai mult efort spre a ajunge la normalitate și igiena unei vieți intelectuale mai reale și mai viguroase.