Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (465-466) Iulie-August 2004

ESEU

de

Ioan F. POP

Celălalt eu

 

„Nu există nici un Eu în sine, ci numai

Eu din cuvîntul fundamental Eu-Tu ...”

(M. Buber)

 

Faptul c㠄la început a fost Cuvîntul și Cuvîntul era Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvîntul”1 denotă că Dumnezeu și Cuvîntul s-au aflat dintotdeauna într-un raport de reciprocitate absolută. Rostirea Cuvîntului creator este o formă dumnezeiască de existență, modul concret de identificare cu Sine. În datul său genezic, sacru, Cuvîntul, chiar nerostit, înseamnă dialog, comunicare. Dialogul tăcut al Creatorului cu increatul. Forma materială a acestui dialog, a acestei comunicări este omul, lumea, tot ce există. Dumnezeu îl cheamă pe om din inexistența sa cu ajutorul Cuvîntului. Omul este chiar această pronunție creatoare a lui Dumnezeu. Cuvîntul divinatoriu conține toate posibilitățile realului, toate posibilitățile posibilului. Latent, el conține și toate posibilitățile imposibilului. Prin spunere divină, Cuvîntul își procură realitatea, adevărul. Tăcerea, în acest sens, nefiind decît presupoziția Cuvîntului. Rostirea Cuvîntului creator a fost una dintre posibilitățile realizate ale creației. Fără rezonanța sa divină rămîneam în veșnica tăcere a neînceputului. Spațiul și timpul au sens numai în perspectiva Cuvîntului rostit. Prin rostirea creatoare, Cuvîntul și-a modelat spațiul și timpul, coextensivitatea lumii sale. Pentru om, cuvîntul este legătura transcendentală cu Creatorul. Noi putem atinge totalitatea, infinitul, doar pornind de la acest nimic întemeietor al cuvîntului. Pentru Creator, Tăcerea și Cuvîntul sînt substanța din care a făcut, fără nici un scop sau interes, lumea. Limbajul său are valoare ontologică, el a stat la originea realului2. Cînd omul poate rosti, la rîndu-i, primul cuvînt creator, își întemeiază propriul eu (oikeiosis). Cînd îl poate rosti deplin pe Tu-ul său creator devine cu adevărat eu, devine celălalt eu. Eul capabil de absolut. Pentru ca să putem spune eu (cu înțelesul de eu sînt) și pentru ca acest lucru să poată avea semnificație, obiectualitate, trebuie obligatoriu să existe un Tu, cu realitatea ipotetică a prezenței Sale. Eu nu pot spune eu, pe de altă parte, decît cuprinzînd cu privirea pe celălalt, simțindu-l ca făcînd inextricabil parte din compoziția eului meu. Eul există doar pentru că celălalt (tu) oglindește detașat eul meu. Îl face posibil prin simpla sa prezență, prin biunivocă raportare. „Există un fel de ființă în doi, iar celălalt nu mai este pentru mine un simplu comportament în cîmpul meu transcendental, după cum nici eu nu mai sînt în al lui, ci colaborăm într-o reciprocitate perfectă, perspectivele noastre lunecă una în alta, coexistăm de-a lungul aceleiași lumi”3. Aproapele (tu-ul) este prilejul proxim de a-mi realiza eul, șansa intermediar-necesară de a-l putea înțelege pe Tu. Viața și moartea propriului eu nu sînt decît momente datorate prezenței celuilalt, mărturiei sale apofantice. Eu trăiesc și mor parțial în celălalt, cu ajutorul lui. Fără el viața și moartea mea ar rămîne simple accidente într-o derulare a cărei conținut ar fi neantul.

Eul total este Dumnezeu (Celălaltul absolut al eului meu), care nu are nevoie de nici o raportare, de nici un alt tu simbolic sau real. Cu toate acestea, atotcunoscător, omniscient și omnipotent fiind, totuși a simțit nevoia să-și împartă cu omul singurătatea Sa dialogică. Ne putem chiar întreba (deși creștinismul are un răspuns) de ce a creat un celălalt (uman), un aspirant la dumnezeire? De ce a deschis o clipă tainele Eului absolut, pentru ca, după aceea, să permită căderea, păcatul? Căderea în păcat a scindat, a fracturat relația eului cu Eul său absolut. Din relație privilegiată cu Eul, omul căzut a ajuns să aștepte doar celălaltul eului său. „Opera își prezintă autorul în absența autorului”4. Datorită păcatului originar nici un eu nu mai poate fi singur eu integral, pur. Cînd se descoperă reciproc, cuplul adamic nu face decît să-și conștientizeze eul singularizat, înstrăinat, rupt de prezența nemijlocită a Eului. Dependența păcătoasă de celălalt. Cu această privire mirată începe alteritatea, descoperirea celuilalt, a sinelui. Iar ca să fie, „ca alteritatea să se producă în ființă e nevoie de o gîndire și e nevoie de un Eu”5. Eul parțial părăsit se scindează în eu și tu. Căzuți din preajma Eului absolut, nu facem decît să ne tot configurăm și re-configurăm eul. Șansa recuperării se află pe jumătate în noi, în propriul nostru eu, pe jumătate în celălalt eu, parcurs obligatoriu prin intermediul aproapelui. De fapt, orice eu este parțial celălalt, după cum celălalt este parțial eu. Doar împreună, în cuprinderea dianoetică a ființării, putem rosti predicatul sînt/sîntem. Eu sînt doar în măsura în care sîntem. Raport care se constituie doar „pentru că veșnicia e o însușire inerentă dualității”6. Deși celălalt rămîne preponderent în prezența activă/pasivă a potențialității sale, eu nu mă pot defini fără această ipoteză a vecinătății lui. Fără această umbră ce se contopește cu a mea. Celălalt eu nu este un dat, este ceva permanent de cucerit. Doar din poziția de eu (creat), capabil, cu o formulare kantiană, de „libertate transcendentală”,  îl pot cuceri pe celălalt eu. Realitatea acestei ambianțe procesuale este comunicarea (comunicarea eului). Existența noastră, ca euri individuale împlinite, poate fi dovada deductibilă a existenței Eului divin. Eul intră prioritar în relație cu profunzimile eului propriu, cu celălalt eu, concomitent cu alteritatea curioasă a aproapelui, cu reciprocitatea sa disjunctă. Eu și tu ne putem defini social prin suma armonică a singurătăților noastre deschise. Dumnezeu (Ens Entium) există cu adevărat – ca adevăr uman –, din moment ce există două persoane. „Căci fiecare lucru participă la adevăr în măsura în care participă la ființă”7. Dacă Adam ar fi rămas singur, nu l-ar fi cunoscut cu adevărat niciodată pe Dumnezeu. Dacă în lume ar trăi un singur om, Dumnezeu nu ar exista. Deși El nu există doar pentru om, ci există și pentru Sine8. Omul există datorită lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu există datorită omului. Comunicarea umană a lui Dumnezeu este percepută, în bună măsură, ca fiind existența Sa, suma predicatelor sale. Sensul acestei comunicări îl vizează strict pe om. „Dacă omul ar fi, inițial, în posesia condiției înțelegerii adevărului, ar gîndi că Dumnezeu este prin faptul că și el este”9. Eul rămas fără umbra sa dialogică (divină) se va risipi în trăiri psihice contradictorii, în amor fati. Sensul întregii creații nu este altul decît acela de a realiza un dialog cu cel care a creat-o. Tăcerea (aparentă) este doar punctul maxim al acestui dialog. Cu adevărat, cucerirea celuilat se face pe tărîmul propriului eu, unde alternanța cuvînt/tăcere trimite anamnetic la originaritate. La originaritatea oricărui cuvînt și a oricărei tăceri. Timpul, în calmul său imperturbabil, măsoară tăcut distanța dintre eu și celălalt eu, și unde limbajul este forma catoptrică de a fi împreună. Faptul de a fi împreună înseamnă și această armonizare cu elementele străine (eului), prinse voluntar în comunul spațio-temporalității. Cine și-a înțeles pe deplin eul (celălalt) a parcurs pe jumătate calea divinității. Tematizarea subiectului sacru începe cu tematizarea profană a celuilalt eu. Limbajul rămîne mediul ontologic din care rezultă derivația eu-tu. Existența umană stă preponderent în natura revelată a acestui raport. Eul filtrat prin prezența tu-ului (aproapelui) oferă o primă certitudine misterioasă a existenței sale. Eul reflectat în străinătatea prietenoasă a feței celuilalt. Uneori, neputînd fi eu complet (celălalt eu), eul se golește (kenosis), se rupe în multiple euri nesemnificative, limitîndu-se la conținuturile aleatoriu livrate de conștient sau de inconștient10, la egologie. Chiar și eul necredincios își secretă propria sa idealitate goală, pandant la profanitatea din jur. După cum poate fi umplut cu conținuturile cele mai contradictorii. Între eu și tu se interpune intervalul celuilalt eu, care ne apropie și ne desparte în același timp. Dialogul eului cu Tu-ul său, cînd se produce, semnifică și umple cu conținut golul temporal. Face ca „sinele” prezenței noastre să dea turul unei realități nemaiîntîlnite, inexistente pînă la noi. Eul finit rămîne partea vizibilă a unui raport cu un Tu infinit, prins în limitele nelimitatului său.

Datorită, probabil, creației ex nihilo, eul nostru poate doar să aspire la egalitatea cu Tu-ul creator, dar de atins nu va putea să o atingă niciodată. Natura noastră creaturală nu ne permite acest lucru. Pentru că toate „au ființă în măsura în care au primit-o de la Tine și sînt lipsite de ființă în măsura în care nu sînt ceea ce Tu ești”11. Prin păcat, primii oameni își descoperă adevărata natură a ego-ului: cea căzută. Creîndu-l pe om din „țărînă”, Dumnezeu nu a vrut un partener de dialog absolut egal, ci doar unul care să aspire permanent la egalitate. Un bob de rouă în care să se poată reflecta un crîmpei de universalitate, măreția creației. Eul nu se poate manifesta, inițial, decît ca diferență, ca distanțare culpabilă față de mediul său originar, pentru ca, ulterior, să nu se poată împlini decît în această regăsire. În drumul spre celălalt eu intră necesarmente și aproapele, cu capitalul lui dezinteresat de iubire. Imperativul christic de a ne iubi aproapele ca pe noi înșine este cel mai greu de conciliat în registru uman. Celălalt nu poate fi iubit necondiționat decît în măsura în care a devenit alter ego. Fără liantul acestei simbioze eu și celălalt evoluează nu doar în indiferența ne-iubirii, ci rămîn entități divergente, de nu total contrare. Cosmicitatea eului devine accesibilă și prin mundaneitatea aproapelui, prin terestritatea sa mistică. În fața eternității vom apărea în dublă ipostază: de eu și de imagine (eidolon) a celuilalt. Efectul întîlnirii cu celălalt îl vom purta pînă la capăt. „Creațiunea își vădește alcătuirea grație fenomenului întîlnirii”12. Momentul întîlnirii mele cu celălalt constituie prilejul reiterării originarei reciprocități, a nevoii eului de celălalt. Odată cu noi se naște și tu-ul nostru geamăn, aproapele. Cele două, aflate în profundă simbioză, nu vor face decît să-l caute pe Tu-ul perfect, premergător oricărei existențe, și a cărui „perfecțiune se comportă ca materie pentru perfecțiunea ulterioară”13, adică pentru om. Noi existăm doar pentru că El a existat mai întîi. Eul accede la eu prin Tu numai după ce și-a cucerit epidictic eul din Eu, tu-ul proxim. Prima formă de tu se cuibărește în noi, în natura noastră disjunctă, în drumul raportării la marele Tu. Nici un eu nu poate fi definit înafara nemijlocitei sale prezențe. În orice definiție a eului intră o doză de Tu, o doză din celălaltul imediat. Eul poate fi subiect numai dacă cineva observă acest lucru. Obiectele, lucrurile din preajmă, nici chiar eul complet izolat, nu se pot ridica la calitatea de subiect. Pentru ca ființa să fie, are nevoie organică de prezența unui martor. Altfel ea este fără să fie. Celălalt rămîne, prin prismă fenomenologică, doar un obiect al experienței și trăirilor personale, o provocare ontico-noematică14. În deplină și reculeasă singurătate, eul poate deveni martorul absent al celuilalt eu. Timpul sacru, în acest context, este măsura raportării eului la Eu. Spațiul (sacralizat și el) fiind suportul său derulațional, scena convergenței imanente eu-tu. Plasată în spațiu și în timp, întîlnirea cu celălalt nu se poate face decît în sărbătoare. Orice tu rămîne, pînă la urmă, doar o treaptă, șansa destinală a întîlnirii unicului Tu. Dacă omul (sau hazardul) ar fi stat la originea propriei existențe, nu ar mai fi avut nevoie de celălalt. Acesta era înglobat solipsist în propria sa singularitate. Fiind creat ca eu imperfect (dar capabil de perfecțiune), preajma celuilalt apare ca o formă de infinit tangibil, ca o umbră geamănă proiectată pe oglinda posibilului. Sinteza priveliștilor de sus și de jos ale eului reprezintă, în bună măsură, lumea propriului destin. „Lumea nu este un joc divin, ea este un destin divin”15.

Eul „lărgit” înglobează, la o privire sumară, eul propriu-zis, supra-eul și eul sacralizat (celălalt eu). Eul propiu-zis ne este dat în mod natural. Supra-eul îl putem atinge printr-un exercițiu constant de voință și preocupare spirituală. Eul sacral (celălalt eu) se naște doar în contingență cu divinul. Eul sacral poate fi întîlnit gradual, parcurgînd treptele eului, sau ex abrupto, prin revelație. Necesitatea eului sacru este dată a prioric, pe cînd celelalte trepte ale eului rămîn să fie cucerite pas cu pas și cu ajutorul empiriei. Prin concluziile a posteriori parțial necesare. Eul este experiență revelată. Cînd eul s-a instalat în divinitate și divinitatea s-a coborît în eu, eul nu mai este eu. Eul devine altul, adică celălalt eu. Toate Persoanele treimice sînt, fiecare, Dumnezeu, dar numai Dumnezeu-Tatăl poate rosti în eternitate – Eu. Celelalte Persoane treimice se îmbracă în Eul dumnezeiesc (fiind, în același timp, Dumnezeu), primesc nesfîrșita Sa lumină. Facerea lumii a fost Cuvîntul pronunțat în potențele nelimitate ale ființei sale originare. Tăcerea de dinainte nefiind decît determinantul cuvîntului, așteptare a sa, componenta etern-disponibilă a putinței rostirii lui. „În relația cu Dumnezeu, exclusivitatea nemijlocită și inclusivitatea absolută sînt una”16. Eul nostru nu e decît rostirea permanentă a Eului divin, a tăcerii sale vorbitoare, analogon-ul său. Cît facem parte din această rostire, eul nostru mai are un rost. În afara ei, cu toată existența noastră epidictică, nu existăm. Ca atare, libertatea eului este chiar dependența sa transmundană. Și, totuși, se topește total eul sufletesc al omului în unitatea divină? „La ce bun această desfătare în Dumnezeu?”17. Sîntem entități menite a nu ne întîlni niciodată? Probabil, ca în scrierile upanișadice, cînd vom putea cît de cît înțelege acest lucru, înțelegerea nu ne va mai servi la nimic. Din perspectiva teologiei creștine, eul există, a fortiori, doar în perspectiva întîlnirii Tu-ului divin. Credința autentică nu este, pînă la urmă, decît o încercare de diminuare a eului, de topire a lui în Tu. Celălalt eu este trecerea parțială în Tu-ul sacru. Ființa nici nu se unește total cu divinitatea, nici nu rămîne pururi în dez-unire. Unitatea și singularitatea evoluează precum lumina și întunericul, însă cu totul după alte legi. Noi putem doar alege lumina sau întunericul. La fel cum tot în sarcina eului cade evoluția sa în rău sau în bine. Răul este la îndemîna oricui, în timp ce binele trebuie cucerit clipă de clipă. Platonician vorbind, cînd ai la îndemînă toate posibilitățile răului, nu e ușor să fii drept, cinstit18. Eul se afundă în imensitatea Tu-ului universal, rămînînd totuși în forma conceptibilă a individualității sale. Putem fi întregul doar avînd mereu în conștiință, ratio essendi, partea noastră perisabilă. „Dumnezeu «imaginează» lumea în sensul că o așează dinaintea Sa, ca pe ceva total străin de sine”19. Eternitatea poate fi cucerită în secvențe, secundă de secundă. Viața este chiar acest nesperat prilej. Omul, eul, nu este scop în sine. Scopul omului este Dumnezeu-Omul. Sinteza dintre absolutul divin și contingentul uman a fost făcută de Isus. Punîndu-și limitele și posibilitățile doar în sine, în elanul propriului eu, omul va rata, chiar dacă uneori sublim, încărcătura adevăratelor sale valențe spirituale. Spiritualitate care, ultimativ, nu este decît o funcție a biologicului. Chiar dacă este înmormîntat în pămînt, omul este născut pentru cer. Limitarea sa umană nu este decît baza pentru dez-limitarea sa divină. Postulatul transcendentalității sale. În cea mai banală faptă umană este investită o doză similară de sacralitate. Pentru omul care crede, chiar dacă acesta nu dorește nimic pentru el, prin credința sa Dumnezeu va dori pentru el20. Gîndul nostru lucrează la două mîini: una de aici și una de dincolo. Numai împreună ele pot da lucrarea. Modelul rămîne Dumnezeul-Cuvînt. Eul nostru îl conține pe tu, după cum tu-ul îl conține iremediabil pe eu. Ele nu sînt decît căutare reciprocă. „Fiecare este celălalt și nimeni nu este el însuși”21. Unite de la început (aspect ce ne-ar fi plasat direct în tagma îngerilor) ele ar fi ratat chiar esențialul lumesc: întîlnirea. Eul nu trebuie mutilat, anulat la întîlnirea cu Tu-ul său creator, ci mai apăsat pus în valoare. Sacralitatea noastră este dată doar de faptul de a fi, de a rămîne oameni (capabili de îndumnezeire) pînă la capăt. În unirea omului cu Dumnezeu, omul rămîne om și Dumnezeu rămîne Dumnezeu. Un singur om s-a unit total cu Dumnezeu: Isus Christos. În unitatea credinței pot intra un eu și un Tu care nu se destructurează total. Ele se unesc în bucuria umană/divină a diferenței. Primul pas spre acest tip de unificare este moartea. Moartea în orizontul învierii. Viața este șansa unei evlavioase diferențieri. Numai așa, în continuare, „omul e însuși rostul și încununarea lumii”22. Eul nostru nu se poate uni total cu Eul divin pentru că Creatorul nu l-a făcut, augustinian vorbind, din natura Sa, ci din nimicul cosmic. Dacă substanța noastră era identică celei divine, eul nostru evolua în ceruri. La sfîrșitul timpurilor ne vom uni nu cu Creatorul nostru, ci cu partea umană a dumnezeirii. Dincolo, lutul nostru modelat nu are nici o valoare de întrebuințare. Proaspătă va rămîne doar partea spiritualizată a pămîntului din care am venit.

Eu și tu sîntem doar două contingente limitări care ne dez-limităm reciproc în speranța întîlnirii Tu-ului transcendent, a speranței mîntuirii. „A te prezenta în mod determinat în fața misterului nedeterminat este condiția primă a mîntuirii”23. Unificarea cu infinitul creator rămîne un țel prea mare pentru creatura finită. Mai modesta căutare a întîlnirii rămîne o țintă mai rezonabilă. Maximalității tentației infinitului absolut trebuie să-i contrapunem realitatea mai plauzibilă a intervalului, a finitudinii operante. Absolutului hazardat trebuie să-i preferăm infinitul posibil. Iubirea (aproapelui) este forma cea mai înaltă și mai concretă de a spune Tu. Iubirea este substanța eului, granitul și diafanitatea prezenței sale. Eu sînt cel ce pot să fiu cu ajutorul tău. Dumnezeu este al nostru doar în măsura în care nu este tot timpul al nostru. Cînd nu îl obligăm să fie al nostru. Noi sîntem ai Lui doar dacă sîntem, uitînd acest lucru. El este totalitatea, dar nu poate fi partea rea a sufletului nostru. Dumnezeu nu poate fi răul din noi. Dar în mod direct nici binele, pentru că acesta rămîne un atribut specific al eului. Rămîne obligația noastră fundamentală. Dumnezeu este căutare. Cu cît avem sentimentul că L-am găsit, cu atît trebuie căutat cu și mai mare ardoare. Cu o vorbă pascaliană, trebuie căutat tocmai pentru că L-am găsit. Credința este modul privilegiat și exclusiv de a căuta, o cercetare continuă a sufletului și a rațiunii. Eul se zidește prin căutări și aproximări pioase, nu prin găsiri demonstrative. Ca euri conștiente, treze, sîntem obligați la îndumnezeire. „Căci de Dumnezeu trebuie să ne amintim mai degrabă decît să respirăm, și, dacă se mai poate spune, nimic altceva nu trebuie să facem, decît să ne amintim de Dumnezeu”24. Omul poate fi rău și ticălos datorită bunătății lui Dumnezeu. Dacă El ar fi fost o clipă rău, omul nu ar mai fi apucat să fie bun (ori rău) niciodată. Pentru a putea aspira la vecinătatea Tu-ului divin, eul nostru trebuie să rămînă în coordonate cît mai umane. Să realizeze îndumnezeirea în limitele sale și în condițiile acestei lumi. Căci „nimeni nu s-a suit la cer decît Cel ce S-a coborît din cer, Fiul Omului, Care este în cer”25. Fără prezența sacralității, eul rămîne un rest din care umbra Tu-ului a dispărut, o fantoșă misterioasă. Trăirea celuilalt eu, a eului pus să dialogheze cu Tu-ul său creator, rămîne marea noastră faptă pămîntească. Din unghiul eului conștient, Tu-ul există chiar și în inexistență. Orice increat își conține rezerva sacrală a potențelor sale, Tu-ul său intrinsec, își ia identitatea posibilă drept ființare26. Tu-ul este oglindirea originară a oricărui eu, născut sau nenăscut. Numai omul, prin credința și faptele sale, poate să-i restituie lui Dumnezeu, pentru existența sa primită în dar, promisiunea umanului îndumnezeit. Omul nu este chemat să strice ordinea lumii, ci să o confirme continuu, de pe treapta sa profană/sacră. Universalitatea divinității trebuie parcursă la pasul particularităților specifice. Desăvîrșirea eului nu se face posesiv, centripetal, ci cultivîndu-l pînă la abandon. Cum putem fi noi egali cu Dumnezeu, înainte de a putea fi egali cu noi înșine, cu celălaltul potențialității noastre? Nu riscăm să dobîndim „grade ale ființării, însă pierdem ființarea?”27. Cum pot fi egal cu mine însumi fără a cuteza creștinește să fiu cît de cît egal cu Dumnezeu? Dar noi am primit un eu gata creat, urmînd ca doar re-crearea lui sacrală să cadă în sarcina noastră. Doar în felul de a ne re-crea la infinit sîntem asemănători lui Dumnezeu. Credința desăvîrșită, spiritualitatea trăită stenic pot consitui minime dovezi ale temeiului existenței concrete a celuilalt eu. Nu credem că Dumnezeu ne vrea dumnezei. El ne vrea exact ceea ce ne-a creat: oameni. Cu sublimul și abjecția naturii noastre. Oameni capabili de dumnezeire. Buni gospodari ai potențelor libere ale eului. Privit în oglinda absolutului, orice eu poate deveni celălalt eu. Cu condiția să știe să invoce la timp Tu-ul al cărui ecou și consecință nemijlocită este.

 

NOTE:

1. Ioan, 1, 1.

2. Roland Goetschel, Kaballa, trad. Carmen Blaga, Editura de Vest, Timișoara, 1992, p. 40.

3. Maurice Merleau Ponty, Fenomenologia percepției, trad. Ilieș Câmpeanu, Georgiana Vătăjelu, Ed. Aion, p. 418.

4. Emmanuel Lévinas, Între noi, încercare de a-l gîndi pe celălalt, trad. Ioan Petru Deac, Ed. All, București, 2000, p. 37.

5. Idem, Totalitate și infinit, eseu despre exterioritate, trad. Marius Lazurca, Ed. Polirom, Iași, 1999, p. 23.

6. Aristotel, Metafizica, trad. Șt. Bezdechi, Ed. IRI, București, 1996, p. 55.

7. Ibidem, p. 73.

8. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Prelegeri de filosofie a religiei, trad. D. D. Roșca, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București, 1969, p. 60.

9. Soren Kierkegaard, Fãrîme filosofice, trad. Adam Arsinevici, Ed. Amarcord, Timișoara, 1999, p. 41.

10. Vezi Carl Gustav Jung, Puterea sufletului, Antologie, trad. Suzana Holan, Ed. Anima, București, 1994, p. 13.

11. Sfîntul Augustin, Confesiuni, trad. Eugen Munteanu, Ed. Nemira, București, 2003, p. 149.

12. Martin Buber, Eu și Tu, trad. Ștefan Aug. Doinaș, Ed. Humanitas, București, 1992, p. 52.

13. Thomas de Aquino, Despre fiind și esență, trad. Eugen Munteanu, Ed. Polirom, Iași, 1998, p. 51.

14. Vezi Edmund Husserl, Meditații carteziene, trad. Aurelian Crăiuțu, Ed. Humanitas, București, 1994, p. 125.

15. Martin Buber, op. cit., p. 111.

16. Ibidem, p. 107.

17. Ibidem, p. 115.

18. Platon, Dialoguri, trad. Constantin Noica, Editura pentru Literaturã Universalã, București, 1968, p. 237.

19. Andrei Pleșu, Despre îngeri, Ed. Humanitas, București, 2003, p. 78.

20. Meister Eckhart, Cartea consolării divine, trad. Victoria Comnea, Dan Dumbrăveanu, Ed. Herald, București, p. 13.

21. Martin Heidegger, Ființă și timp, trad. Gabriel Liiceanu, Cătălin Cioabă, Ed. Humanitas, București, 2003, p. 175.

22. Andrei Pleșu, op. cit. p. 35.

23. Martin Buber, op. cit. p. 119.

24. Sf. Grigorie de Nazians, Cuvîntări teologice, trad. Gh. Tilea, Nicolae Barbu, Ed. Herald, București, p. 73.

25. Ioan, 3, 13.

26. Emmanuel Lévinas, op. cit., p. 20.

27. Friedrich Nietzsche, Voința de putere, trad. Claudiu Baciu, Ed. Aion, 1999, p. 319.